Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Regulamin

Regulamin przeprowadzeni głosowania

w ramach Uczelnianego Budżetu Partycypacyjnego
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

I. Wprowadzenie

1. Uczelniany Budżet Partycypacyjny (UBP) to wydzielona w danym roku akademickim część budżetu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (WSB), o której wykorzystaniu
w sposób bezpośredni mogą decydować wspólnie studenci, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci i pracownicy WSB.

2. Głównym celem UBP jest zachęcenie studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów oraz pracowników Uczelni do aktywności oraz wprowadzanie na terenie WSB istotnych zmian usprawniających i ułatwiających pracę oraz studiowanie.

3. W roku akademickim 2017/2018 na projekty realizowane ze środków UBP przeznaczono kwotę 15 000 zł brutto.

 

II. Uprawnieni do głosowania

1. Swój głos może oddać każdy student, słuchacz studiów podyplomowych, doktorant oraz pracownik WSB.

2. Osoba biorąca udział w głosowaniu musi posiadać status studenta, słuchacza studiów podyplomowych, doktoranta lub pracownika WSB na dzień ogłoszenia UBP WSB tj. 17. stycznia 2018 r.

 

III. Zasady zgłaszania projektów

1. Projekty zgłaszane do finansowania ze środków UBP muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, misją Uczelni oraz ściśle związane z jej działalnością.
2. Zgłaszane projekty powinny być realne do wykonania i uwzględniać możliwości techniczne, infrastrukturalne oraz finansowe proponowanego działania.
3. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty przeznaczonej w danym roku na realizację UBP w WSB.
4. Projekty inwestycyjne (np. zakup wyposażenia, oprogramowania etc.) muszą być zlokalizowane na terenie nieruchomości będących własnością lub we władaniu WSB.
5. Projekty związane z organizacją inicjatyw/ eventów powinny uwzględniać ewentualne koszty związane z opłatami licencyjnymi, ubezpieczeniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ich uczestników.
6. Realizacja zgłaszanego projektu musi być realna do wykonania w terminie od 1 lutego do 31 grudnia 2018 r.

 

IV. Zgłaszanie projektów

1. Każda osoba uprawniona może zgłosić więcej niż jeden projekt.

2. Zgłaszany projekt może mieć więcej niż jednego autora. Niezbędne jest jednak wskazanie osoby reprezentującej grupę autorów danego projektu.

3. W celu zgłoszenia projektu niezbędne jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Do kwestionariusza zgłoszeniowego należy załączyć listę poparcia co najmniej 10 osób uprawnionych do głosowania. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Kwestionariusz wraz z listą poparcia (skan) należy przesłać na adres ubp@wsb.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2018 r.

5. Projekty, po ocenie formalno-finansowej zostaną umieszczone na stronie www.wsb.edu.pl/ubp (zgodnie z harmonogramem projektu BP). 

6. Projekty, których opis zawiera treści niezgodne z prawem, uznawane  powszechnie
za drastyczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako  społecznie naganne, dyskryminujące lub budzące silne kontrowersje nie będą procedowane, a informacje o nich nie podlegają publikacji. W takim przypadku projektodawca otrzymuje drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym informację o zaprzestaniu procedowania projektu.

 

V. Harmonogram

1. Opracowywanie i zgłaszanie projektów – od 22 stycznia do 22 lutego 2018 r.

2. Weryfikacja formalno-finansowa projektów – od 23 lutego do 28 lutego 2018 r.

3. Ogłoszenie listy projektów pozytywnie zweryfikowanych – 1 marca 2018 r.

5. Promocja  projektów -  1 marca do 15 marca 2018 r.

6. Głosowanie –  15 marca do 15 kwietnia 2018 r.

7. Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy projektów do realizacji – 16 kwietnia 2018 r.

8. Realizacja projektu – nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

VI. Sposób głosowania

1. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem ankiety internetowej umieszczonej
na stronie www.wsb.edu.pl/ubp

d) Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać jeden głos tylko na jeden projekt.

e) Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „x” w pustej kratce (polu wybór) przy wybranej nazwie projektu.

b) Dane, niezbędne w procesie głosowania elektronicznego to: imię, nazwisko, PESEL i numer telefonu.

c) Głos będzie można oddać po zaznaczeniu oświadczeń niezbędnych do przetwarzania danych osobowych.

e) wskazanie wybranego projektu zadania jest niezbędne do zatwierdzenia ważnego głosu.

f) WSB zastrzega możliwość weryfikacji poprawności podanych danych poprzez kontakt telefoniczny z użytkownikiem numeru telefonu, wskazanego podczas weryfikacji.

g) Szczegółowy opis procedury głosowania elektronicznego wraz z wymaganiami technicznymi, będzie dostępny na stronie www.wsb.edu.pl/ubp.

 

VII. Kryteria określające ważność głosu

1. Głos zostanie uznany za nieważny w przypadku, gdy:

a)      w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone, że dane osobowe lub numer PESEL są niepoprawne,

b)      w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone, że głos oddano więcej niż raz.

 

VII. Obliczenie wyników

  1. Po zakończeniu głosowania z głosowania elektronicznego zostanie wygenerowany raport.
  2. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zsumowaniu.
  3. Czas publikacji wyników może zostać wydłużony o czas niezbędny na weryfikację głosów, oddanych w głosowaniu elektronicznym.

 

VII. Postanowienia końcowe

  1. Za prawidłowy przebieg głosowania oraz wyłonienie zwycięzców odpowiedzialna będzie Komisja Konkursowa w składzie:

a)      dr Marcin Lis – Prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

b)      Alicja Czapla – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego/ przedstawiciel studentów

d)      Dominik Penar – Prodziekan ds. kształcenia ustawicznego/ Przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów

 

2. W sprawach dotyczących interpretacji regulaminu oraz w kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

  

Nasi partnerzy