Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Regulamin

REGULAMIN

Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka (CNiBA)

z dnia 4 lutego 2013 r.


Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka (CNiBA) zostało utworzone celem promowania rozwoju naukowo-badawczego oraz dokonań środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka jest nowoczesnym ośrodkiem, będącym źródłem innowacyjności i rozwoju naukowego Uczelni, który dba o najwyższą jakość świadczonych usług.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka (CNiBA), zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej Uczelnią,
  i zostało  utworzone zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 7 listopada 2012 r.
 2. Oficjalnym skrótem nazwy  Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka jest CNiBA.
 3. Centrum Podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki.

ROZDZIAŁ II

CELE CENTRUM

§ 2

 1. Podstawowym celem funkcjonowania Centrum jest koordynacja działań w zakresie przedsięwzięć o charakterze naukowym, wydawniczym, jak i polegających na gromadzeniu oraz udostępnianiu zbiorów w regionie, kraju i relacjach międzynarodowych Uczelni.
 2. Centrum kreuje nowe standardy zarządzania wiedzą oraz upowszechniania informacji naukowej w oparciu o najnowsze technologie informatyczne.
 3. Centrum zapewnia koordynację oraz współdziałanie funkcjonujących w strukturach Uczelni: Działu Nauki, Wydawnictwa Naukowego WSB i Biblioteki Akademickiej.
 4. Centrum przyczynia się do zwiększenia roli Uczelni w międzynarodowych relacjach naukowych.
 5. Centrum zapewnia gromadzenie i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie od nośnika, na jakim się znajdują – niezbędnych do realizacji programów studiów Uczelni, rozwoju naukowego kadry, edukacji ustawicznej oraz zwiększenia dostępności literatury naukowej i działań edukacyjno – kulturowych
  w regionie.

ROZDZIAŁ III

ZADANIA CENTRUM

§ 3

 1. Zakres działalności Centrum obejmuje między innymi:
  1. prowadzenie działalności naukowej poprzez koordynowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych,
  2.  prowadzenie we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz gospodarki,
  3.  prowadzenie działalności wydawniczej w Uczelni obejmującej wydawanie monografii, publikacji zwartych, czasopism naukowych,
  4. promocję i dystrybucję wydawnictw uczelnianych,
  5. prowadzenie Kroniki Uczelni (będącej źródłem poznania naukowego),
  6. organizację wystaw, warsztatów, spotkań naukowych i kulturalnych o zasięgu  krajowym i międzynarodowym,
  7. pełnienie roli otwartego naukowego ośrodka interdyscyplinarnego dostępnego dla społeczności regionalnej (nie tylko akademickiej).

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM


§ 4

 1. Centrum zawiera w swojej strukturze: Dział Nauki, Wydawnictwo Naukowe WSB
  i Bibliotekę Akademicką. Strukturę Centrum przedstawia Zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Na czele Centrum stoi Dyrektor Centrum, który kieruje jego działalnością, reprezentuje je na zewnątrz oraz jest za nie odpowiedzialny, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prorektora ds. Nauki, któremu bezpośrednio podlega.
 3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 5

 1. Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:
  1. koordynowanie pracy pomiędzy wchodzącymi w skład Centrum: Działem Nauki, Wydawnictwem Naukowym WSB i Biblioteką Akademicką, a także uczelnianą Komisją ds. Badań i Wydawnictw oraz Kierownikiem Seminarium Doktorskiego,
  2. współuczestniczenie w kształtowaniu strategii rozwoju naukowego Uczelni,
  3.  współkształtowanie oraz koordynację działalności naukowej Uczelni w zakresie badań naukowych i  prac rozwojowych,
  4.  inicjowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym oraz popularyzującym naukę,
  5. współkształtowanie współpracy naukowej z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
  6. współkształtowanie oraz koordynowanie planów wydawniczych Uczelni,
  7. współkształtowanie oraz koordynowanie działań w zakresie gromadzenia i udostępniania  informacji naukowej,

§ 6

 1. Podczas nieobecności Dyrektora Centrum jego funkcje pełni Dyrektor Biblioteki Akademickiej, ponosząc w tym czasie odpowiedzialność za całokształt działalności Centrum.
 2. Podczas nieobecności Dyrektora Centrum i Dyrektora Biblioteki Akademickiej ich funkcje pełni wyznaczony przez Dyrektora Centrum pracownik, ponosząc w tym czasie odpowiedzialność za całokształt działalności Centrum.
 3. W sytuacji, gdy nie jest możliwe, aby Dyrektor Centrum wyznaczył pracownika, o którym mowa w ust. 2, wówczas wyznaczy go Prorektor ds. Nauki.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁ NAUKI


§ 7

 1. Zadaniem Działu Nauki jest koordynacja działalności naukowej, prac rozwojowych, a w szczególności badań naukowych, finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i współfinansowanych  z funduszy europejskich oraz innych środków i źródeł zewnętrznych.
 2. Szczegółowy zakres działalności Działu Nauki określony został w Regulaminie Działu Nauki z dnia 4 lutego 2013 r.

 

ROZDZIAŁ VI

STRUKTURA DZIAŁU NAUKI

§ 8

Strukturę Działu Nauki tworzą:

 1. Specjalista ds. rozwoju potencjału naukowego Uczelni (kierujący Działem Nauki) - posiadający stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra –1 osoba.
 2. Specjalista ds. badań naukowych – posiadający stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra – 1 osoba.
 3.  Specjalista ds. projektów unijnych – posiadający stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra – 1 osoba.

ROZDZIAŁ VII

WYDAWNICTWO NAUKOWE WSB

§ 9

 

 1. Zadaniem Wydawnictwa Naukowego WSB (oficjalny skrót: WN WSB) jest publikowanie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego pracowników Uczelni, w tym prac i pozycji w ramach realizacji programu studiów w Wyższej Szkole Biznesu
  w Dąbrowie Górniczej.
 2. Wydawnictwo Naukowe WSB (zwane dalej Wydawnictwem) zajmuje się publikowaniem pozycji naukowych, dydaktycznych   i innych w miarę możliwości.    
 3. Szczegółowy zakres działalności Wydawnictwa Naukowego WSB określony został w Regulaminie Wydawnictwa Naukowego WSB z dnia 4 lutego 2013 roku. 

ROZDZIAŁ VIII

STRUKTURA WYDAWNICTWA NAUKOWEGO WSB

§ 10

W skład struktury Wydawnictwa Naukowego WSB wchodzą:

 1.  Kierownik Wydawnictwa Naukowego – posiadający stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra - 1 osoba.
 2. Specjalista ds. dystrybucji, marketingu i promocji publikacji naukowych – posiadający tytuł zawodowy magistra - 1 osoba.

 

ROZDZIAŁ IX

BIBLIOTEKA AKADEMICKA


§ 11

 1. Zadaniem nowoczesnej Biblioteki Akademickiej jest pełnienie zarówno roli tradycyjnej biblioteki, która gromadzi, przechowuje oraz udostępnia drukowane materiały biblioteczne, jak również tworzenie ośrodka informacji naukowej opartego o najnowsze rozwiązania technologiczne i informatyczne o charakterze hybrydowym.
 2. Szczegółowy zakres działalności Biblioteki Akademickiej określony został w regulaminie Biblioteki Akademickiej z dnia 4 lutego 2013 roku. 

 

ROZDZIAŁ X

STRUKTURA BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ

§ 14

 1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Dyrektor Biblioteki kieruje powierzonymi mu przez Dyrektora Centrum sprawami i zadaniami.
 3. Z podziału obowiązków między Dyrektorem Centrum a Dyrektorem Biblioteki wynika, że zakres zadań Dyrektora Biblioteki obejmuje kierowanie działalnością Biblioteki Akademickiej.
 4. Na strukturę Biblioteki Akademickiej składają się następujące działy:
  1. Dział udostępniania zbiorów i informacji naukowej - co najmniej 2 osoby posiadające stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra.
  2. Dział gromadzenia, uzupełniania i opracowania zbiorów - co najmniej 2 osoby posiadające stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra.
  3. Dział informatyczny – 1 lub więcej osób posiadające stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra lub inżyniera.
  4. Pracę działów nadzoruje koordynator działów, pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora Biblioteki – 1 osoba.


ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 15

 1. Dyrektor Centrum przedstawia Regulamin Centrum Nauki i Biblioteki Akademickiej do zatwierdzenia Rektorowi.
 2. Rektor zatwierdza Regulamin na wniosek Dyrektora Centrum.
 3. Regulamin zatwierdzony przez Rektora wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 4 lutego 2013 r

Rektor

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

 

 

 

Załącznik. 1. Struktura - Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka

 

 


  

Nasi partnerzy