Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Stypendia socjalne

Stypendium socjalne

 

Maksymalny dochód na członka rodziny uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości wynosi: 1051,70 zł netto.
STUDENT MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA O KAŻDEJ ZMIANIE W SYTUACJI MATERIALNEJ (ZMIANA PRACY, UZYSKANIE PRACY, UTRATA PRACY, ZMIANA ILOŚCI CZŁONKÓW W RODZINIE) I RODZINNEJ MAJĄCEJ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ DOCHODU W RODZINIE.

JEŻELI STUDENT NIE ZGŁOSI ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ/PRAWO DO ŚWIADCZENIA STYPENDIUM UZNAWANE JEST ZA NIENALEŻNIE POBRANE I PODLEGA ZWROTOWI.Należy pamiętać, że w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku bazowym (2017) należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy dotyczące dochodu netto uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu (np. uzyskanie dochodu nastąpiło w styczniu 2018 r. - należy przedstawić dochód za luty 2018 r.)

 

 

Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać stypendium?

Tak, ponieważ stypendia przyznawane są na wniosek złożony przez studenta.


Gdzie należy złożyć wniosek?

Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składaja wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.


W jaki sposób mogę pobrać wniosek o przyznanie stypendium?

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Wnioski.

 

Terminy składania wniosków stypendialnych:

Terminy składania wniosków stypendialnych, co semestr ogłaszane są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Terminy składania wniosków.


Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiace w semestrze.

W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

Uwaga: studenci, którzy złożyli wnioski w semestrze zimowym danego roku akademickiego, w semestrze letnim tego samego roku ak. składają tylko wniosek z oświadczeniem dotyczącym braku zmian/zaistniałych zmianach w sytuacji materialnej.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każdy student uczelni studiujący na studiach I lub II stopnia, za wyjatkiem:

 

UWAGA! 

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, nie przysługują:

  1. studentowi, który ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
  2. studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął studia na tym poziomie;
  3. studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia oraz kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego przez okres dłuższy niż trzy lata;
  4. studentowi, który już pobiera świadczenia takiego samego rodzaju na innym kierunku studiów w tej samej lub innej uczelni.   


Czyje dochody są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta?

Uwzględnia się dochody osiągane przez:

  1. studenta;
  2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.


JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 

a) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych w 2017 roku (zaświadczenie dostarcza każdy pełnoletni członek rodziny - w przypadku braku uzyskiwania dochodów w 2017 roku, należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające ten fakt);

 

b) Zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, stopie stawki podatkowej, wysokości opłaconego podatku.

W przypadku członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2017 roku  (przedstawiają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą).


Zgodnie z nowelizacją Ustawy o świadczeniach rodzinnych dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki dochód liczony jest na podstawie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego ds. rodziny w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" w terminie do 1 sierpnia każdego roku.

 

c) Załącznik nr 3 do regulaminu - oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2017 roku -  (oświadczenie dostarcza każdy pełnoletni członek rodziny).

Załącznik nr 3 można pobrać ze strony internetowej uczelni - zakładka Stypendia/ Wnioski;

 

d) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku (dokument dostarcza każdy pełnoletni członek rodziny) lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej w 2017 roku (do pobrania ze strony internetowej uczelni).


W przypadku złożenia oświadczenia należy podać 9% wymiaru składki zdrowotnej (odliczonej od podatku i od dochodu) - wysokość składki należy obliczyć samodzielnie, gdyż wysokość składki podana w formularzu PIT 11 stanowi 7,75%.

Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej uczelni - zakładka Stypendia/ Wnioski. 

 


GOSPODARSTWO ROLNE:

Jeżeli rodzina posiada gospodarstwo rolne do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 

a) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2017 roku;

 

b) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę;

 

c) umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

 

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

Dochód roczny z gospodarstwa rolnego obliczamy w następujący sposób:

Wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych mnożymy przez przelicznik (wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z jednego hektara przeliczeniowego jest podawany do informacji drogą obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego corocznie do dnia 23 września)

 

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za rok 2017  wynosi 3.399 zł (zgodnie z informacją podaną przez Prezesa GUS z dnia 21 września 2018 r.)

 

 

Przykład:

ilość ha przeliczeniowych: 2,221 x  3399 (kwota obowiązująca w 2017 r.)  = 7.549,18 zł (kwotę należy uwzględnić w załączniku nr 3 do regulaminu - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu).

 

 

ALIMENTY:

Jeżeli członkowie rodziny otrzymują alimenty do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 

a) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

 

b)  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

 

c) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

— zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

— informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

 

Roczną wysokość uzyskanych alimentów należy wpisać w załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

 

UZYSKANIE DOCHODÓW:

Dochód uzyskany - co to jest? 

 

 Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną:

- zakończeniem urlopu wychowawczego;

- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


W przypadku uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

 

a) w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku tj. w 2017  należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego netto przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, np.:

- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości miesięcznych zarobków (netto) w okresie zatrudnienia;

- zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające wysokość zasiłku/ stypendium dla osób bezrobotnych (netto) w okresie pobierania świadczenia;

- kserokopię umowy zlecenie, umowy o pracę;

- kserokopię decyzji przyznania renty, emerytury;

kserokopię decyzji przyznania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie z atrudnienia;

- kserokopię decyzji zarejestrowania działalności gospodarczej;

- zaświadczenie z MOPS/GOPS dotyczące wysokości przyznania świadczenia rodzicielskiego wraz z informacją, od kiedy świadczenie przysługuje;

- inne zaświadczenia adekwatne do rodzaju uzyskanego dochodu.

 

 

b) w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, tj. po roku 2017 należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, np.:

zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia (netto) z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;

zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające wysokość zasiłku/ stypendium dla osób bezrobotnych (netto) w okresie pobierania świadczenia;

- kserokopię decyzji przyznania renty, emerytury;

- zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie z atrudnienia (netto) w okresie pobierania świadczenia;

- inne zaświadczenia adekwatne do rodzaju uzyskanego dochodu. 

 

 

DOCHÓD UTRACONY:

Dochód utracony- co to jest?
Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną tylko i wyłącznie:

-uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

-utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych;

-utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

-utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;

-wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej;

-utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

- utratą świadczenia rodzicielskiego;

- utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

 - uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 


 W przypadku utraty dochodu do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 

a) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu netto

(np. zaświadczenie od pracodawcy  o wysokości utraconych dochodów netto w 2017 r., kserokopia świadectwa pracy lub umowy-zlecenie, zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości utraconych zasiłków bądź stypendium stażowego, decyzja wyrejestrowania działalności gospodarczej, decyzja wstrzymująca wypłatę renty lub emerytury oraz inne zaświadczenia adekwatne do rodzaju utraconego dochodu). Katalog dochodów, które można uznać za utracone można znaleźć powyżej - definicja dochodu utraconego;

 


INNE:

Inne dokumenty potwierdzające sytuację w rodzinie studenta:

 

a) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów — w przypadku osoby uczącej się;

 

b) kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka/ rodzeństwa lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;

 

c) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

 

d) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w składzie rodziniy występuje pełnoletnia osoba niepełnosprawna;

 

e) zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia (nie dotyczy osób pełnoletnich z orzeczonym stopniem niepełnosprawności);

 

f) zaświadczenie szkoły wyższej o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się (nie dotyczy osób pełnoletnich z orzeczonym stopniem niepełnosprawności);

 

g) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

 

h) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

 

i)  odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 

j)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

 

k) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 


Samodzielność finansowa studenta:


Nowe przepisy wprowadzają korzystną dla studentów zmianę w zakresie ustalania statusu samodzielności finansowej.


Zgodnie z art. 179 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 wspomnianej ustawy:

 

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

 

lub


2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 923,45 zł),
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

Przez stałe źródło dochodu rozumie się dochód uzyskiwany nieprzerwanie przez wszystkie 12 miesięcy w roku bazowym.

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

UWAGA!

Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa powyżej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również:

-z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.


Do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości nalezy dołączyć załącznik nr 4 do regulaminu.

 

Katalog dokumentów uwzględnianych przy ustalaniu dochodu przypadającego na osobę

w rodzinie jest obszerny i rozbudowany.

Sytuacja dochodowa każdego wnioskodawcy zależy od rodzajów, tytułów i źródeł dochodu jego rodziny.
Aby dowiedzieć się jakie dokumenty będą potrzebne w Twoim przypadku

najlepiej skontaktuj się z pracownikiem Działu Pomocy Materialnej.


Telefon: 32 295 93 66
 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy