Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Sypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

 

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 

Zgodnie z § 2 ust. 1  rozporządzenia MNiSW  z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.


Stypendium ministra może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

 

Kto może złożyć wniosek

 

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium ministra student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

 

UWAGA! 

 

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym m.in. stypendium ministra, nie przysługują:

 1. studentowi, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym,
 2. studentowi, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
 3. Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 4. studentowi, który już pobiera świadczenia takiego samego rodzaju na innym kierunku studiów w tej samej lub innej uczelni. 

 

Osiągnięcia studenta stanowiące podstawę przyznania stypendium:

 

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny: na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów – o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego: na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw – o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej: 
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ośmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie, 
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.
Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.


W jaki sposób wypłacane jest stypendium?

 

Zgodnie z art. 184 ust. 3 ww. ustawy, stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, nie później niż do 15 grudnia danego roku. W danym roku kalendarzowym Minister może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 15.000 zł. Minister określi próg punktowy, powyżej którego studenci otrzymają stypendium, oraz wysokość stypendium w danym roku akademickim po zakończeniu procedury oceny wniosków.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

 

Studenci Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych składają wnioski w Rektoracie. Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.

 

Od dnia 1 lipca Rektor uczelni może składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Zgodnie z art. 178 ww. ustawy, o stypendium wnioskuje do Ministra Rektor uczelni. Każdy wniosek wymaga opinii senatu uczelni. Sposób opiniowania wniosków o stypendium ministra ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski. Wnioski o stypendia ministra są przekazywane w terminie do 15 października.

 

 WNIOSKI

 

Wzór wniosku o prznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia można pobrać na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakładce

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/ 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy