Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Regulamin

Dąbrowa Górnicza , dnia 22 grudnia 2017 r. 

 

 

REGULAMIN

VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej

w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w VIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej, zwanym dalej  „Konkursem”.
 2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celami są:
 • pobudzenie zainteresowania uczniów tematyką logistyczną i spedycyjną,
 • umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowego doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,
 • wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,
 • stworzenie okazji do wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli,
 • promowanie kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych, przedstawienie oferty studiów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • pogłębianie współpracy między podmiotami kształcącymi na kierunkach logistycznych i spedycyjnych.
 1. Tematyka Konkursu jest skoncentrowana na zagadnieniach związanych z kształceniem na kierunkach: technik logistyk i technik spedytor.
 2. Organizatorami konkursu są:
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i związków Uczelni Niepublicznych pod liczbą porządkową 66,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.
 1. Konkurs odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma do samodzielnego rozwiązania w czasie 60 minut test składający się 25 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komitet Organizacyjny Konkursu powołany przez Organizatora konkursu. Komitet Organizacyjny oceniać będzie prace konkursowe i zadecyduje o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród.
 4. Werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje odwołanie od rzeczonego werdyktu.

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 1.  Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie oraz słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, kształcący się w zawodach z branży TSL.

§ 3

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz  zgłoszenie przez Szkołę nie więcej niż 6 kandydatów w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2018 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/kwl8
 2. Pozyskanie od rodziców niepełnoletnich uczniów stosownej zgody na wyjazd do siedziby Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i udział w konkursie na zasadach określonych niniejszym regulaminem należy do obowiązku szkoły do której uczęszczają uczestnicy konkursu.

§ 4

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

 1. Organizator ma prawo weryfikować, w tym odrzucać zgłoszenia uczestników do udziału w Konkursie, które nie spełniają warunków, o których stanowi §2 i §3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania, w tym do usuwania z Konkursu prac tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin. 

§ 5

NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie:
 • nagroda za zajęcie I miejsca – specjalna bonifikata na studia inżynierskie na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • nagroda za zajęcie II miejsca - staż w firmie z branży logistycznej,
 • nagroda za zajęcie III miejsca - miesięczna praktyka w firmie z branży logistycznej.
 1. Komitet Organizacyjny sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 2. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 3. Wedle wiedzy Organizatora, charakter nagród przemawia za ich nieopodatkowaniem, w przypadku odmiennych interpretacji podatkowych lub decyzji właściwych organów administracji publicznej, stosowne należności publicznoprawne uiści zwycięzca nagrody.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Udostępnione dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator danych zbiera dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem.

§ 7

DALSZE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 marca 2018 r. o godzinie 11.00.
 2. Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie w dniu Konkursu w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz ewentualnych noclegów uczestników.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.wsb.edu.pl/kwl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 23 grudnia 2017 roku.

 

 

 

  

Nasi partnerzy