Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Współpraca z Kyiv International University w ramach wydania nowego czasopisma

Zgodnie z umową pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej a Kyiv International University oba podmioty podejmują współpracę oprócz wspólnych programów edukacyjnych w następującym zakresie:

* Wydanie nowego czasopima

* Przygotowanie i publikacja prac naukowych, podręczników, wyników badań naukowych;

* Udział w badaniach przeprowadzanych przez Kyiv International University i Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach oraz rozmowach przy okrągłym stole;

* Udział w i realizacja projektów międzynarodowych, grantów i programów.

 

 

Wspólne przedsięwzięcie Wyższej Szkoły Biznesu i Kyiv International University to nowe czasopismo naukowe „Teoria i praktyka pedagogiczna”. Czasopismo będzie wydawane dwa razy w roku. Jego głównymi zagadnieniami są:

* Pedagogika ogólna (włączając zagadnienia teoretyczne i praktyczne wychowania, uczenia się i kształcenia);

* pedagogika rozwojowa (pedagogika przedszkolna, szkolna i dorosłych);

* gałęzie pedagogiki (zgodnie z dziedzinami nauki)

* historia pedagogiki i historia szkolnictwa;

* częściowe lub rzeczowe pedagogiki

* metodyka;

* pedagogika społeczna;

* międzyprzedmiotowe związki pedagogiki.

 

 

Согласно договора о сотрудничестве между Высшей школой бизнеса и Киевским международным университетом одним из перспективных направлений совместной деятельности, кроме общих образовательных программ, определены:

* подготовка и публикация научных работ, учебников, пособий, результатов общих научных исследований;

* участие научно-педагогических коллективов Высшей школы бизнеса в Домброве Гурничей и Киевского международного университета в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах;

* участие и реализация общих международных проектов, грантов, программ.

Мы рады реализации совместного сборника научных работ «Педагогическая теория и практика», основными направлениями которого определены:

* общая педагогика (включая главные теоретические и практические вопросы воспитания, обучения и образования);

* возрастные педагогики (дошкольная педагогика, школьная педагогика и педагогика взрослых);

* отраслевые педагогики (по направлениям);

* история педагогики и школы;

* частичные или предметные педагогики;

* методики;

* социальная педагогіка;

* межпредметные связи педагогики.

Сборник будет выходить 2 раза в год. 

 

According to the agreement on cooperation between the Academy of Business in Dąbrowa Górnicza and Kyiv International University one of the perspective directions of joint activities, except the joint educational programs, is defined:

* preparation and publication of scientific works, textbooks, manuals, general research results;

* participation of the Kyiv International University and the Academy of Business in Dąbrowa Górnicza research and educational collectives in the scientific and practical conferences, seminars, round tables;

* participation and implementation of joint international projects, grants, programs. We are pleased to implement the joint collection of scientific works "Pedagogical theory and practice", the main directions of which are defined:

* general pedagogics (including the main theoretical and practical issues of education and studing);

* age pedagogics (pre-school pedagogics, school pedagogics and pedagogics of adults);

* branch pedagogics ( through directions);

* history of pedagogics and school;

* partial or subject pedagogics;

* methodology;

* social pedagogics;

* interdisciplinary relations of pedagogics.

The collection will be published two times a year. 

Powrót do: Start » Wydawnictwo » Nowe Czasopismo "Teoria i Praktyka Pedagogiczna"

 

epnp

Nasi partnerzy