Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Opieka nad osobami starszymi

 

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

 

Studia w Żywcu

Specjalność na kierunku PEDAGOGIKA

tryb studiów: niestacjonarne (licencjackie) - 6 semestrów

Celem specjalności Opieka nad osobami starszymi jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi zarówno w zakresie ich potrzeb fizycznych jak i emocjonalnych. Absolwent specjalności będzie potrafił organizować pracę edukacyjną i opiekuńczą adresowaną do osób starszych w różnych środowiskach życia i aktywności seniora.

 

GUS szacuje, że w Polsce do 2030 r. będzie 23,5% populacji osób starszych, a w 2060 r. na każde trzy osoby pracujące przypadać będą dwie osoby na emeryturze. Wzrost liczby osób powyżej 80 roku życia będzie więc 4-5-krotnie większy. Rosnące wydatki na ochronę zdrowia stanowią istotny czynnik wydłużania się wieku życia obywateli, a rosnąca liczba osób powyżej 65-go roku życia generować będzie rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. W związku z powyższym specjaliści z OECD prognozują, że w najbliższych latach usługi opiekuńcze będą stanowiły najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor usług w Europie. W Polsce trwają prace nad prawnym uregulowaniem usług opiekuńczych, co jak szacują analitycy może wygenerować nawet 300 tys. nowych miejsc pracy.

 

Kształcenie w obszarze opieki osób starszych wpisuje się także w cele unijnej strategii wzrostu Europa 2020, która miedzy innymi przewiduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem usług rehabilitacyjnych, profilaktyki, geriatrii, pomocy społecznej związanej ze starzeniem się społeczeństwa.

 

Zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się opieką starszych osób, nie tylko w wymiarze pielęgnacyjnym i medycznym, ale także aktywizującym, edukacyjnym potwierdzają prognozy Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę oraz dane zamieszczone w raporcie PAN „Edukacja dla pracy” opierającego się na analizach BAEL.

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • celu, zadań oraz instrumentów polityki społecznej,
 • wybranych teorii starzenia się, geriatrii i gerontopedagogiki,
 • społecznych aspektów starości,
 • źródeł potrzeb osób starszych
 • specyfiki i metodyki pracy z osobami starszymi, metod i technik pracy z osobą w podeszłym wieku oraz ich adekwatnego doboru do sytuacji podopiecznego,
 • zmian charakterologicznych i somatycznych występujących w procesie starzenia się, w tym z zakresu przebiegu typowych chorób i zaburzeń wieku podeszłego,
 • podstaw psychopatologii, w tym chorób psychicznych najczęściej występującychw podeszłym wieku,
 • trudności i barier w pracy z osobą starszą,
 • standardów i zasad opieki nad osobą starszą chorującą na zaburzenia somatyczne i/lub psychiczne,
 • zasad żywienia osób starszych,
 • form i zasad realizacji opieki terminalnej,
 • metod udzielania pierwszej pomocy,
 • zasady organizacji czasu wolnego w celu efektywnego planowania i realizacji opieki nad osobą starszą,

Absolwent specjalności Opieka nad osobami starszymi potrafi:

 • wskazać źródła potrzeb osób starszych, w tym potrzeb zdrowotnych,
 • rozpoznać sytuację społeczną i warunki życia osoby starszej,
 • wyjaśnić genezę i cechy charakterystyczne podstawowych zaburzeńu psychicznychi somatycznych u osób w podeszłym wiek,
 • dobrać środki, sprzęt i materiały niezbędne do opieki nad osobą w podeszłym wieku,
 • udzielić pomocy osobom starszym z ograniczoną sprawnością fizyczną, w tym wykonać zlecone przez fizjoterapeutę ćwiczenia usprawniające,
 • pomóc osobie starszej oraz jej rodzinie zorganizować warunki mieszkaniowe uwzględniające potrzeby podopiecznego,
 • komunikować się i podjąć współpracę ze specjalistami i rodziną w procesie opieki nad osobą w podeszłym wieku,
 • zaplanować aktywny udział podopiecznego w życiu środowiska lokalnego oraz przygotować podopiecznego do racjonalnego wykorzystania czasu, zgodniez funkcjami czasu wolnego w ujęciu higieny psychicznej,
 • rozpoznać potrzeby i typowe problemy osoby starszej w okresie terminalnym,
 • zastosować metody motywowania osoby starszej do samodzielności życiowej,
 • dobrać dietę i sposób żywienia zgodnie z potrzebami zdrowotnymi osoby starszej,
 • udzielić pomocy podopiecznemu w stanach zagrażających zdrowiu i życiu,
 • podjąć współpracę z instytucjami udzielającymi pomocy socjalnej i medycznej osobom starszym,

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 

 • wykonuje zadania opiekuna osoby starszej w sposób sumienny, odpowiedzialny i z poszanowaniem godności osobistej podopiecznego,\
 • respektuje prawa osób starszych, ich światopogląd, przyzwyczajenia kulturowe,
 • szanuje prawo swoich podopiecznych do samostanowienia, wspiera ich samodzielność,
 • rozpoznaje dylematy etyczne występujące w pracy z podopiecznym
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach
  i instytucjach realizujących działania opiekuńcze i aktywizujące osoby starsze i zdolny do porozumiewania z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie pracy z seniorami,

  ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

 

Perspektywy zatrudnienia:

 

Zdobyta wiedza i umiejętności są przydatne pracownikom domów pomocy społecznej, klubów seniora, hospicjów, instytucji profilaktyki społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uniwersytetów trzeciego wieku, zakładów opiekuńczo – leczniczych, organizacji pozarządowych inicjujących i realizujących aktywności samopomocowe ludzi starszych.

 

Przedmioty w ramach specjalności:

 

• Gerontologia społeczna

• Organizacja opieki nad osobami starszymi

• Wybrane problemy psychopatologii

• Choroby wieku podeszłego

• Metodyka pracy z osobami starszymi

• Podstawy rehabilitacji osób starszych

• Organizacja czasu wolnego seniora

• Arteterapia

• Opieka paliatywna

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Żywcu | WSB Żywiec » Studia w Żywcu » Pedagogika - NOWOŚĆ

 

Nasi partnerzy


Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu


Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

szczegóły na: www.wsb.edu.pl/udz