Informacje

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Studia prowadzone we współpracy z Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie oraz z najstarszą i największą z europejskich szkół coachingu, Noble Manhattan Coaching.


 

 

Zapisz się


 Atuty kierunku:

 

- kadra wykładowców złożona wyłącznie z praktyków - dyrektorów personalnych korporacji, trenerów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, psychologów, terapeutów, coachów,

- zastosowanie metody ActiveInsight (interaktywne warsztaty, symulacje, gry psychologiczne, case study z międzynarodowych korporacji i sesji life coachingu, sesje coachingowe, interwizje i superwizje),

- udostępnianie w ramach zajęć  m.in. merytorycznych sylabusów csipb.pl - ułatwiających przygotowanie do zajęć,

- e-learningowe follow up pomiędzy zajęciami - utrwalające nabytą wiedzę i umiejętności,

- dostęp do bazy wiedzy i wymiany doświadczeń coachingowych w sytemie "eknow-how" CSIPB.PL,

- interaktywny dostęp do prowadzących przez cały okres trwania studiów,

- możliwość udziału w Forum Coachingu i Superwizji.

Pobierz Flipbook dotyczący Akademii Profesjonalnego Coachingu

Więcej informacji
o Akademii Profesjonalnego Coachingu

znajdą Państwo  na flipbooku
http://www.csipb.pl/apc

Partnerzy kierunku:

 

PatrnerzyRekomendacja eksperta:

Studia w APC to zarówno wiedza i praktyka, jak i znakomity czas poświęcony na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia. To studia dla wszystkich ciekawych siebie i ludzi, zainteresowanych wspieraniem i pomaganiem innym w drodze ku byciu lepszym we wszystkim, co robią. To także studia dla profesjonalistów, którzy w swoich organizacjach i firmach chcą wdrażać kulturę coachingową, są bądź planują zostać coachami”.

dr Anna Syrek–Kosowska

Hon Vice President the International Society for Coaching Psychology

Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie

 

CEL:


Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business and life coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach, pracy z Klientami indywidualnymi i zespołami. Po ukończeniu studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coachingu, istnieje możliwość dalszego rozwoju na dwóch etapach – Coaching Fundamentals Certificate (CFC) oraz Practitioner Coach Diploma (PCD). Dostępnych jest pięć różnych certyfikatów: Noble Manhattan Coaching – NMCert i NMDip, Internetional Institute of Coaching na poziomie ogólnym oraz Institute of Leadership & Management.

 

Absolwenci Akademii Profesjonalnego Coachingu mogą na preferencyjnych warunkach zdobyć Certyfikat lub Dyplom największej i najstarszej szkoły coachingu w Europie – Noble Manhattan Coaching. Więcej informacji o szkole coachingu Noble Manhattan znajdziecie Państwo na stronie www.noblemanhattan.pl

Pełna konstrukcja programu, umożliwia słuchaczom/coachom otrzymanie nie tylko międzynarodowych certyfikatów, ale również szerszą wiedzę praktyczną i metodologiczną dotyczącą coachingu. Jednocześnie studia te są również procesem rozwoju kompetencji coachów oraz przygotowania ich do pełnienia roli coachów w organizacjach.

 

W RAMACH ZAJĘĆ :

 • merytoryczne Sylabusy csipb.pl - ułatwiające przygotowanie do zajęć,
 • e-learningowe follow up między zajęciami-utrwalające nabytą wiedzę i umiejętności,
 • dostęp do bazy wiedzy i wymiany doświadczeń coachingowych w systemie,
 • "eknow-how" CSIPB.PL,
 • interaktywny dostęp do prowadzących przez cały okres trwania studiów.

Dodatkowo !!! Dla Absolwentów Akademii Profesjonalnego Coachingu:

 • system zniżek obejmujących korzystanie z grup superwizyjnych i interwizyjnych w całej Polsce
 • zniżki w opłatach członkowskich Forum Coachingu i Superwizji - Relacje z wszystkich  spotkań,  znajdą Państwo na stronie:  http://www.csipb.pl/index.php?page=klub-coacha-csipb-pl-wsb  
 • interaktywny dostęp do bazy wiedzy i platformy wymiany doświadczeń coachingowych w systemie "eknow-how" CSIPB.PL
 • rabaty przy certyfikacji do licencjonowanego używania narzędzi psychometrycznych Extended DISC®
 • dla najlepszych absolwentów nagroda - możliwość uczestniczenia w procesach coachingowych prowadzonych przez CSIPB.PL

 

UCZESTNICY :


 • osoby chcące zdobyć nowy zawód związany pomaganiem i wspieraniem innych,
 • menedżerowie wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorcy, właściciele firm,
 • doradcy, konsultanci, nauczyciele, terapeuci,
 • pracownicy działów personalnych,
 • osoby, które nastawione są na samorozwój, zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności jak osiągać cele osobiste i zawodowe

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE :

Akademia Profesjonalnego Coachingu to jedna z najlepszych propozycji w Polsce studiów podyplomowych, przygotowująca w trakcie 200 godzin interaktywnych zajęć do wdrażania coachingu w organizacjach, prowadzenia sesji coachingowych. Słuchacze nabywają wiedzę oraz  doskonalą praktyczny warsztat, obejmujący różne szkoły i modele coachingowe, unikalny moduł psychologicznego coachingu. Mają możliwość prowadzenia procesu coachingowego w trakcie studiów, odbywania superwizji z certyfikowanymi coachami międzynarodowych stowarzyszeń oraz możliwość uzyskania Akredytacji WSB & CSIPB.pl. Absolwenci poznają zasady oraz nauczą się efektywnie stosować narzędzia coachingu, umożliwiające skuteczny rozwój zawodowy pracowników w ramach organizacji i efektywny wzrost „ludzkiego kapitału" firmy. Nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, inspirowania go, by brał odpowiedzialność za określanie potrzeb, celów, wybór strategii i realizację.

 

WYKŁADOWCY :

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem certyfikowanych Coachów różnych szkół i stowarzyszeń coachów. Kadrę prowadzących stanowią wyłącznie praktycy - Dyrektorzy Personalni firm i korporacji, trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, psycholodzy coachowie i terapeuci. Wśród prowadzących: dr Anna Syrek-Kosowska, Adam Stolarzewicz, dr Anna Kowalska oraz dr Sabina Ratajczak.

 

Pan Adam Stolarzewicz i Pani dr Anna Syrek-Kosowska, wykładowcy Wyższej Szkoły Biznesu w  Dąbrowie Górniczej jako pierwsi Polacy, otrzymali Akredytacje Coachów Superwizorów (CSA wraz z EMCC Accredited and ICF Approved) w prestiżowej londyńskiej CSA (Coaching Supervision Academy)!

 

 

Uwaga ! - przed przyjęciem na studia będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


dr Anna Syrek-Kosowska – doktor psychologii, Hon Vice President the Society for Coaching Psychology w Wlk. Brytanii - najbardziej prestiżowej na świecie organizacji zrzeszającej psychologów-coachów, promującej najwyższe standardy prowadzenia coachingu w oparciu o zweryfikowaną wiedzę psychologiczną i coaching oparty o dowody naukowe (EBC). Należy do Rady Programowej elitarnego wydawnictwa: Coaching Psychology International. Certyfikowany Coach International Coaching Community. Trener warsztatu umiejętności społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr 86 I.), Współzałożycielka Izby Coachingu, pierwszej w Polsce organizacji, której celem jest wprowadzenie standaryzacji usług coachingowych, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów w ramach pracy w międzynarodowej korporacji UPC Polska oraz w ramach współpracy z polskim i międzynarodowymi firmami doradczo-szkoleniowymi m.in.: Hill International, Exbis. Koordynuje i prowadzi projekty szkoleniowe, coachingowe i doradcze w Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. Współtworzyła sukcesy takich firm jak: ING Bank Śląski, Hager Polo. Liberty Poland, Dan Cake Polonia, PZU S.A., CF Gomma, Koksownia Przyjaźń, Vattenfall i wielu innych. Współautorka i kierownik merytoryczny Akademii Profesjonalnego Coachingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


 

Uwaga ! - przed przyjęciem na studia będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

ATUTY KIERUNKU:


- kadra wykładowców złożona wyłącznie z praktyków - dyrektorów personalnych korporacji, trenerów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, psychologów, terapeutów, coachów,

- zastosowanie metody ActiveInsight (interaktywne warsztaty, symulacje, gry psychologiczne, case study z międzynarodowych korporacji i sesji life coachingu, sesje coachingowe, interwizje i superwizje),

- udostępnianie w ramach zajęć  m.in. merytorycznych sylabusów csipb.pl - ułatwiających przygotowanie do zajęć,

- e-learningowe follow up pomiędzy zajęciami - utrwalające nabytą wiedzę i umiejętności,

- dostęp do bazy wiedzy i wymiany doświadczeń coachingowych w sytemie "eknow-how" CSIPB.PL,

- interaktywny dostęp do prowadzących przez cały okres trwania studiów,

- możliwość udziału w Forum Coachingu i Superwizji.

 

W PROGRAMIE m.in.:


 • Coaching - definicje, rodzaje. Etyczne standardy pracy coacha. Coaching a inne formy rozwoju psychoterapia, konsulting, doradztwo, mentoring etc.
 • Psychologia w coachingu. Coaching psychology. Evidence-based coaching.
 • Coaching w organizacji. Źródła potrzeby coachingu. Stosowanie narzędzi psychometrycznych w procesie coachingu. Zawieranie kontraktu coachingowego. Transteoretyczny model zmiany zachowań
 • Komunikacja w coachingu
 • Kompetencje coachingowe. Prowadzenie procesu coachingowego i sesji coachingowej
 • Praca z celem
 • Modele coachingu
 • Struktury coachingu
 • Wartości w procesie coachingu
 • Praca z wzorcami myślowymi i przekonaniami
 • Sztuka zadawania pytań w coachingu
 • Praca z metaforami
 • Video-Coaching kompetencji
 • Przygotowanie i udzielanie feedbacku w coachingu
 • Planowanie działań i ewaluacja procesu coachingu
 • Trudne sytuacje w pracy coacha
 • Coaching jako styl zarządzania
 • Kultura coachingowa w firmie. Promocja i sprzedaż usług coachingowych
 • Coaching kompetencyjny
 • Skuteczne działanie i samorozwój coacha
 • Analiza Extended DISC w coachingu

Liczba godzin ogółem:  200

 • 180 godzin interaktywnych zajęć prowadzonych metodą Active Insight
 • 20 - godzinnego procesu coachingowego z rzeczywistym Kliente

   

 

Bonifikaty - sprawdŸ, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

6000 

4860

6000 

5715

6000 

5430

6000 

5430

Wysokoœć opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmujš naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

 

Informacja:

Czas trwania: 2 semestry 
Opłata: 6 000 zł/rok (czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300 zł, 3x900 zł, 3x1000 zł)
Data rozpoczęcia: październik 2014
Dni zajęć: sobota, niedziela co dwa tygodnie 
Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Kraków

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu coachingu

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji