Projekty zrealizowaneOrganizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych


Termin realizacji: 28.10.2021 r. – 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 113 400,00 zł
Numer projektu: MEiN/2021/DPL/214

Projekt był finansowany z dotacji celowej Ministera Edukacji i Nauki.

Celem głównym projektu była pomoc studentom studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych rozpoczynającym naukę w semestrze 2021/2022  w wyrównaniu szans w związku z panującą pandemią COVID -19.  

W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia dodatkowe m.in. z:

 • matematyki,
 • języka angielskiego,
 • biologii medycznej.

Zajęcia odbywały się na wydziałach Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie oraz w Krakowie.

 

Transgraniczna Letnia Szkoła "Cultural Management: Science and Education"

Termin realizacji: 01.12.2020 r. – 30.11.2021 r.
Wartość projektu: 130 360,00 zł
Numer projektu: SONP/SN/469179/2020

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka.

Celem głównym Transgranicznej Letniej Szkoły była międzynarodowa wymiana myśli naukowej i doświadczeń praktycznych związanych z zarządzaniem instytucjami kultury. Ważnym celem była również prezentacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru zarządzania w kulturze, a także upowszechnianie najnowszych wyników badań publikowanych m. in. na łamach czasopisma naukowego Cultural Management: Science and Education. Transgraniczna Letnia Szkoła stanowiąca wyjątkowe forum wymiany wiedzy, adresowana była do przedstawicieli środowiska zarówno naukowego, jak i biznesowego: pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, artystów samodzielnie upowszechniających swoją twórczość, jak również do studentów, doktorantów oraz osób zainteresowanych tematyką nowoczesnych koncepcji zarządzania w kulturze.

 

Transgraniczny Panel Energetyczny

Termin realizacji: 01.12.2020 r. – 30.11.2021 r.
Wartość projektu: 90 112,00 zł
Numer projektu: DNK/SN/469088/2020

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka.

Celem projektu było upowszechnienie wyników badań naukowych prowadzonych przez Akademię WSB, partnerskie uczelnie krajowe i zagraniczne oraz inne wiodące jednostki naukowe, które mają istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, wdrażania gospodarki niskoemisyjnej oraz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych, transportowych, a przede wszystkim kotłowni przydomowych na Śląsku Cieszyńskim. 

W ramach projektu zorganizowane zostały:

 • międzynarodowe konferencje prezentująca wyniki badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii wraz z ich implikacjami dla otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie,
 • warsztaty tematyczne, dotyczące wykorzystania energii solarnej i energii wiatru, zastosowania technologii wodorowych w transporcie publicznym czy poprawy efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań użytkowników i lepsze zarządzanie zużyciem energii,
 • wizyty studyjna w gminiach, które wdrażyły gospodarkę niskoemisyjną.
   

BECOME AN EXPERT IN IT – Międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka

Termin realizacji: 01.04.2017 r. – 30.04.2021 r.
Wartość projektu: 2 627 531,50 zł
Numer projektu: POWR.03.03.00-00-M086/16

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Celem głównym projektu była poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Informatyka I stopnia (studia stacjonarne, licencjackie) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany był wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu zostały uruchomione dwie nowe specjalizacje: Mobile and Cloud  computing (Analiza danych w chmurze) oraz  Security and continuity of IT (Bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów IT).

W ramach projektu:

 • zrealizowano międzynarodowy program kształcenia na kierunku Informatyka (specjalności: Mobile and Cloud computing oraz Security and continuity of IT) studia stacjonarne inżynierskie dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),
 • zrealizowano 3-tygodniową międzynarodową szkołę letnią dla 30 cudzoziemców,
 • włączono 3 wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia,
 • zrealizowano zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. m.in. Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

 

Start do kariery z Akademickim Biurem Karier

Termin realizacji: 01.01.2018 r. – 15.04.2021 r.
Wartość projektu: 856 569,51 zł.
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-B046/17

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

W ramach projektu zrealizowano:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym: diagnoza za pomocą kwestionariuszy: MTQ48 i Profil Kompetencji Społecznych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania),
 • warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i umiejętności kluczowych w prowadzeniu własnego biznesu

 

Uczelnie szkołom – o finansach NBP. Finansowy Parasol Ochronny

Termin realizacji: 01.02.2020 r. – 30.12.2020 r.
Wartość projektu: 145 500,00 zł
Numer projektu: NBP-DEW-WPE-AB-0662-0075-2020

Projekt był współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem głównym projektu był wzrost wiedzy i umiejętności u uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas 1 szkół średnich, z terenu województwa śląskiego, w zakresie zarządzania budżetem domowym i własnymi pieniędzmi, bezpiecznego dokonywania płatności gotówkowych i  bezgotówkowych, oszczędzania i zaciągania kredytów, pożyczek i ubezpieczenia, inwestowania, głównych instytucji wpływających na stabilność ekonomiczną i finansową kraju. Ponadto, celem projektu było poszerzenie świadomości i wiedzy w w/w zakresie społeczności lokalnej, rodziców i nauczycieli.

W ramach projektu zrealizowano:

 • warsztaty ekonomiczne i informatyczne
 • konkurs "Pieniądz wczoraj, dziś i jutro"
 • grę edukacyjną "Food-Truck"

 

STUDY BUSINESS! – Międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie 

Termin realizacji: 01.04.2017 r. – 31.10.2020 r.
Wartość projektu: 2 381 293,50 zł
Numer projektu: POWR.03.03.00-00-M087/16

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Celem głównym projektu była poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia (studia stacjonarne, licencjackie) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany był wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu zostały uruchomione dwie nowe specjalizacje: Financial engeneering oraz Project Management.

W ramach projektu:

 • zrealizowano międzynarodowy program kształcenia na kierunku Zarządzanie (specjalności: financial engeneering, project management) – studia stacjonarne licencjackie dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),
 • zrealizowano 3-tygodniową międzynarodową szkołę letnią dla 30 cudzoziemców,
 • włączono 4 wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia,
 • zrealizowano zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

 

START YOUR INTERNATIONAL CAREER – Międzynarodowy program studiów na kierunku Stusunki Międzynarodowe

Termin realizacji: 01.04.2017 r. – 31.10.2020 r.
Wartość projektu: 2 342 791,50 zł
Numer projektu: POWR.03.03.00-00-M088/16

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Celem głównym projektu była poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe I stopnia (studia stacjonarne, licencjackie) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany był wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu została zmodyfikowana specjalność International Bussines.

W ramach projektu:

 • zrealizowano międzynarodowy program kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe (specjalność: International Bussines) – studia stacjonarne licencjackie dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),
 • zrealizowano 3-tygodniową międzynarodową szkołę letnią dla 30 cudzoziemców,
 • włączono 4 wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia,
 • zrealizowano zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji