Działalność naukowa

Profesor doktor habilitowany Wojciech Kojs

 

Dorobek naukowy:


Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prof. dra hab. Wojciech Kojsa to pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a w szczególności uwarunkowania procesu kształcenia i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz podmiotowość dziecka w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Wieloletnie badania naukowe pozwoliły na powołanie serii „Szkoła w dobie globalizacji” oraz na wydanie w latach 2001-2009 dziewięciu tomów publikacji, treściowo związanych z zagrożeniami edukacji. W swych studiach i badaniach zmierza m.in. do określenia niezbędnych warunków, umożliwiających każdej osobie bezpieczne, samodzielne i twórcze funkcjonowanie, w zmiennej rzeczywistości poprzez niezależne od wieku i zawodu kształtowanie personalnych systemów edukacji całożyciowej. Założenia powyższe osadza w problematyce powszechnej edukacji. Poczynania badawczo-metodyczne zmierzają do analizowania całościowych struktur aktywności uczącego się , obejmujących jego działania przygotowawcze, realizacyjne, korektywne oraz nadające sens tej aktywności, w kontekście wiedzotwórczych działań : kontrolnych (samokontrola), ewaluacyjnych (samoocena) i aplikacyjnych (weryfikujące wiedzę). Szczególną wagę przywiązuje w badaniach do analizy procesów interrogacji jako podstawy formułowania pytań i odpowiedzi w prowadzonym dialogu i dyskursie a także do przemian edukacji zachodzących w kontekście procesów globalizacji oraz oddziaływań na edukację najważniejszych sfer społecznego, państwowego, gospodarczego, kulturowego i obronnego, również systemu opieki zdrowotnej i socjalnej. Rezultatem badań wskazanych aspektów nauk pedagogicznych są liczne publikacje, w tym redakcje naukowe Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Red. W. Kojs E. Rostańska K. Wójcik . Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2016 Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji . Red. W Kojs E Rostańska K Wójcik . Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej . 2015, Edukacja i gospodarka w dobie globalizacji . Red. W Kojs E Rostańska K Wójcik . Impuls. Kraków 2014 Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania Red. W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2014, a także artykuły  m.in. Struktury i funkcje procesów edukacji w: Edukacja dziecka . Różnorodność perspektyw i działań . Red. E. Rostańska  B.Marzec K Wójcik . Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.2017, Nauczanie uczenia się – węzłowy problem edukacji i pedagogiki ( z myślą o edukacji jutra…) w: Edukacja jutra. Wartości – Wychowanie - Kształcenie . Red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz. Wydawnictwo Humanitas. Sosnowiec. 2017 Edukacyjna wartość systemów analiz porównawczych w: Innowacyjność w zarządzaniu edukacją. Red L. Pawelski, B. Urbanek, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli twórczych. Szczecinek. 2016 Zaufanie, zwątpienie i nadzieja w kontekście procesów edukacji i globalizacji – szkic problemu w Osoba – Wychowanie – Praca. Red. W. Walat Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2015, Jakość studiów i studiowania w kontekście przemian cywilizacyjnych.. w: Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania w: Red. W Kojs E Rostańska K Wójcik . Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2014. Uwarunkowania procesu poznawania, odkrywania, tworzenia i urzeczywistniania wartości w Wolność, odpowiedzialność, godność we współczesnej pedagogice. Red. W Furmanek Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2013, O jakości studiów i studiowania w kontekście dydaktyki ogólnej. w: Edukacja Akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością . Red. A Ćwikliński. Wydawnictwo Akademickie Uniwersytetu A. Mickiewicza. Poznań 2014, Efektywność badań pedagogicznych w: Podstawy metodologii badań w pedagogice. Red. St. Palka, GWP, Gdańsk 2010.

 

Doktor habilitowany Janusz Morbitzer

 

Dorobek naukowy:


Pedagog zajmujący się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów. W swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz mediów i poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia. Ważnym elementem naukowych dociekań prof. Janusza Morbitzera jest zagadnienie nowej kultury uczenia się oraz różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych.

Autor ponad 250 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku (m.in. społeczeństwo informacyjne, technopol, globalna wioska, informacyjny zalew) oraz redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych. Redaktor naukowy ponad 20 monografii konferencyjnych. Organizator 26 sympozjów naukowych „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”. Przewodniczący Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji, Rady Naukowej Fundacji Edukacja na Nowo, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. W latach 2012-2014 członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2014-2016 członek Rady Naukowej Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Od kilkunastu lat na zaproszenie organizatorów prowadzi wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego przy krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Do znaczących publikacji należą m.in.: Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki (2007), Współczesna technologia kształcenia (1997), Mikrokomputer dla nauczyciela humanisty (1994), Adaptacyjny mikrokomputerowy system kontroli wiedzy studentów (1992).  O wybranych nowych metodach kształcenia epoki cyfrowej – konektywizm i nowa kultura uczenia się. [W:] Idea uniwersytetu. Reaktywacja. Red. P. Sztompka, K. Matuszek (2014)

 

Doktor habilitowany Małgorzata Orłowska


Dorobek naukowy:

 

Pedagog społeczny, pedagog resocjalizacyjny, Zajmuje się procesami i obszarami marginalizacji i wykluczenia, procesami i instrumentami inkluzji oraz partycypacji społecznej – w tym pracą socjalną i czasem wolnym, wychowaniem resocjalizującym. Opracowała nowatorską koncepcję spostrzegania czasu wolnego jako wskaźnika poziomu uczestnictwa w życiu społecznym.

 Autorka, współautorka i redaktor 15 publikacji książkowych i zeszytów naukowych oraz ponad 100 artykułów w recenzowanych monografiach i czasopismach w Polsce i za granicą. Do znaczących publikacji należą m.in.  Czas wolny jako środowisko życia – perspektywa pedagogiczna. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 (współautor J.J.Błeszyński); Czas wolny w służbie niepełnosprawnych (2018) PWN, (współautor J.J.Błeszyński) Przymus bezczynności – studium pedagogiczno - społeczne czasu wolnego bezrobotnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; Czas wolny – niedoceniony instrument pracy socjalnej; Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, Sytuacja dzieci w rodzinach objętych pomocą społeczną w wybranych dzielnicach Warszawy Praga Południe, Praga Północ, Targówek; Wyd. Fundacja Wspólna Droga – United Way – Polska, Warszawa 2010 , (Prze)moc w rodzinie, instytucjonalne formy (po)mocy, Wyd. Akapit, Toruń (2015), Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, nr 1 – 1998 , nr 2- 2000, Społeczne i podmiotowe uwarunkowania rozwoju młodzieży, Red. A. Cybal-Michalska, M. Orłowska, W. Segiet, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2018. Młodzież – między partycypacją a (samo)wykluczeniem Red. A. Cybal-Michalska, M. Orłowska, M. Walancik, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2017 Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka. Diagnoza-terapia-profilaktyka, (red.) M. Orłowska, D. Marzec. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2017 Redakcja i koncepcja autorskiego numeru czasopisma "Forum Scientiae Oeconomia" Vol. 4 (2016) Special Issue No. 2: Social justice as an economic paradigm of modern societies, (Theme editor) Między ustawą a rzeczywistością – kierunkowe efekty kształcenia w praktyce W: M. Czerepaniak - Walczak ( Red ) Pedagogika w szkole wyższej w procesie reformowania edukacji akademickiej. Studia Pedagogiczne 2013 nr LXVI ss. 147 – 159, Między leisure a pley. „Kultura -Historia -Globalizacja” Nr 19/2016, ss. 175-182, Siłaczki mimo woli – stadium przypadków klientek pomocy społecznej, w: Kobiety w pracy socjalnej, Red. A. Kotlarska – Michalska Poznań, UAM seria Socjologia nr 72; ss. 777-789, Współczesne antynomie – obywatelskość dla wybranych, W: K. Białobrzeska, C. Kurkowski (red.) Zagrożone społeczeństwo, t. IV. W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowisku życia . Olsztyn 2016: Impuls,

Recenzent książek i artykułów naukowych, grantów, ekspertyz naukowych, stały recenzent w czasopismach i członek rad naukowych. Członek Zarządu - Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS), kadencja 2011 – 2015, członek European Association for Leisure Time Institutions of Children and Youth (EAICY).

 

Doktor habilitowany Eugenia Rostańska

 

Dorobek naukowy:


Pedagog i polonista. Zainteresowania badawcze obejmują szczególnie Pedagogikę przedszkolną, wczesnoszkolną i szkolną, w tym analizę aktywności edukacyjnej dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego, obejmujących jego działania przygotowawcze, realizacyjne, aktywność, działania kontrolne ze szczególnym zwróceniem uwagi na komunikację dydaktyczną i kształcenie językowe. Specjalizuje się w analizie edukacyjnego porozumiewania się, zmianami kompetencji językowych a także funkcjonowaniem ucznia i nauczyciela w systemie edukacji w wieloaspektowym ujęciu. Dorobek Autorki o charakterze monograficznym to m.in. publikacje: Obraz edukacji i jej odbiorców w kontekście doświadczania zmian Digitalpress. 2018, Wypowiedzi i pytania. Konteksty edukacyjne zmian kompetencji językowej dzieci w młodszym wieku szkolnym Wydawnictwo Naukowe WSB 2016 Rzeczywistość edukacji. Fakty. Decyzje. Działania.( współautor) B Marzec Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,2016, Opieka i edukacja małego dziecka ( współaut. Katarzyna Wójcik ) Wydawnictwo Naukowe WSB . 2015  Dziecko i dorosły w rozmowie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2010, Prace pod redakcją naukową, m.in.: Edukacja dziecka . Różnorodność perspektyw i działań . Red. E Rostańska  B.Marzec K Wójcik . Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.2017, Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji . Red. W Kojs E Rostańska K Wójcik . Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2016 Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji . Red. W Kojs E Rostańska K Wójcik . Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej . 2015, Edukacja i gospodarka w dobie globalizacji . Red. W Kojs E Rostańska K Wójcik . Impuls. Kraków 2014 Dziecko i edukacja. Aspekty społeczne i oświatowe. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2008; Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Działania i doświadczenia. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2011;  Ponadto w dorobku znajduje się ponad 100 artykułów w krajowych recenzowanych pracach naukowych w tym m.in.. Trudna komunikacja – trudna edukacja . Porozumiewanie się ucznia i nauczyciela jako przestrzeń szkoły w: Konteksty Pedagogiczne. Nr1(10) 2018, s.37-49, Aktywni w szkole. Poza formalnym programem nauczania. W : Studia Scientifica Facultatis Paedagogice Rocznik 17. Nr 1. 2018, s. 85- 91,Obraz czasu edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy dorosłych odbiorców W : Pedagogika i jej oblicza. Red. J. Skibska J Wojciechowska. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej 2017 Komunikacyjne relacje między dzieckiem i nauczycielem w edukacji wczesnoszkolnej w : Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych . Red K. Kraszewski I. Paśko. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2016. Kraków. Zagrożenia edukacji w kontestach społecznych w systemowych. w: Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji . Red. W Kojs, E Rostańska K Wójcik . Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2016 , Stałe w zmianach – relacje dziecka i dorosłego we wczesnej edukacji dziecka., W: Doświadczenie w poznawaniu świata uczniów wczesnej edukacji. Red.: I. Adamek, B. Pawlak. „Libron. Kraków 2011. s. 5-24,  Organizatorka konferencji krajowych i międzynarodowych. Koordynator merytoryczny i kierownik dziewięciu projektów europejskich w latach 2007 – 2013 w Uniwersytecie Sląskim i w Wyższej Szkole Biznesu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Od 1994 roku rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie podręczników i programów szkolnych edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, ekspertem ds. podstawy programowej (mianowanie MEN) - lata 1998/9, 2006. Od 2004 roku nauczyciel dyplomowany. Recenzentka książek i artykułów naukowych, członek rad naukowych czasopism polskich i zagranicznych. Od 2018 r przewodnicząca Komisji Edukacji Zawodowej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej –kadencja 2008 – 2013 i od 2014 do nadal.

 

Doktor habilitowany Agnieszka Stopińska-Pająk

 

Dorobek naukowy:


Pedagożka, andragożka, historyczka edukacji. Prowadzi badania systematyczne, historyczne i aplikacyjne nad rozwojem edukacji, myśli pedagogicznej, andragogicznej i gerontologicznej. Specjalizuje się w badaniach wokół problemów: kształtowania się andragogiki jako dyscypliny naukowej; kształtowania się polskiej teorii i praktyki andragogicznej w Polsce – historia i współczesność, biograficznych uwarunkowań tożsamości człowieka dorosłego i edukacji dorosłych na każdym etapie życia; kontekstach społeczno-kulturowych edukacji kobiet w biegu życia; gerontologicznych aspektach jakości życia osób starych. Prowadzone badania zorientowane są metodologicznie na procedury hermeneutyczne i metody jakościowe.

Autorka, współredaktorka, redaktorka szesnastu prac zwartych i numerów znaczących czasopism naukowych oraz ponad 90 artykułów w recenzowanych pracach monograficznych i czasopismach naukowych. Wśród znaczących publikacji autorskich – monografii i artykułów znajdują się: Świetlice w województwie śląskim w latach 1922-1939. Katowice 1983; Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki rozwoju. Problematyka. Koncepcje. Katowice 1994; Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej. Red: E. Sapia-Drewniak, A. Stopińska-Pająk. Toruń 1997; Bogdan Suchodolski. Pedagog - humanista - uczony. Red: A. Stopińska-Pająk. Katowice 1998; Instytucjonalne formy edukacji dorosłych w Drugiej Rzeczypospolitej. Red. A. Stopińska-Pająk, E. Sapia-Drewniak. Warszawa 2001; Edukacja dorosłych-doradca zawodowy-rynek pracy. Red. A. Stopińska-Pająk. Warszawa 2006; „Chowanna” 2009. Tom 2 (33). Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Redakcja naukowa; Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie. Red: A. Stopińska- Pająk, A. Fabiś. Bielsko-Biała 2010; „Edukacja Dorosłych” 2010, nr 2 (63): Pionierki i pionierzy andragogiki. Redakcja naukowa; Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian. Red.: E. Skibińska, H. Solarczyk-Szwec, A. Stopińska-Pająk. Warszawa-Bydgoszcz 2014; Between History and the Theory of Education. Methodology, Traditions, Quest. Edited by: Agnieszka Stopińska-Pająk. Katowice 2015; „Edukacja Dorosłych” 2017, nr 1, redaktor prowadząca; Kształtowanie się ośrodków naukowo-badawczych andragogiki w Drugiej Rzeczypospolitej. „Biuletyn Historii Wychowania” 2018; W starzejącej się Europie…Konteksty sąsiedztwa i dialogu we współczesnym świecie, red nauk. : Agnieszka Stopińska-Pająk, Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Warszawa 2018 oraz wiele artykułów naukowych w różnych czasopismach i publikacjach zbiorowych.

Jest członkinią wielu towarzystw naukowych – m. in. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Towarzystwo Historii Edukacji, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, w którym już drugą kadencję pełnię funkcję wiceprezeski. Uczestniczy w wielu zespołach redakcyjnych czasopism pedagogicznych, m.in. jest: zastępczynią redaktorki naczelnej „Chowanny” (jedno z najstarszych czasopism pedagogicznych w Polsce, ukazuje się od 1929 roku), zastępczynią redaktorki naczelnej „Edukacji Dorosłych” (czasopismo znajduje się na liście ERIH), członkinią rady naukowej „Rocznika Andragogicznego”, redaktorką serii wydawniczej Biblioteka Edukacji Dorosłych ATA, oraz członkinią rad naukowych czasopism: „Auxilium Socjale Novum”, „Bibliotheca Nostra

 

Doktor habilitowany Marek Walancik

 

Dorobek naukowy:


Zainteresowania naukowe to dociekania poznawczo – badawcze związane  z obszarem Pedagogiki specjalnej w tym resocjalizacyjnej oraz Pedagogiki społecznej, w szczególności wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych, charakterystycznych dla współczesności. W obszarze pedagogii resocjalizacyjnej swoje rozważania koncentruje na aktualnych zachowaniach ryzykownych i problemowych, zjawisku ich występowania i uwarunkowania a także na eksploracji naukowo – badawczej, związanej z przejawami patologii i dewiacji społecznych, która wpisuje się w szereg przygotowanych i opublikowanych prac zbiorowych i artykułów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Znajdują się w nim miedzy innymi: Walancik Marek, Hroncová Jolana, Red. Naukowa, Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT” s.c., Toruń, 2013, s. 470. , Mariusz Jędrzejko, Janusz. Malgorzata,  Marek Walancik Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania Oficyna Wydawnicza ASPRA –JR , Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Mazowieckie Centrum Profilaktyki i Uzależnień, 2013, s. 140, ,  Walancik Marek, Sarzała Dariusz,  Red. naukowa, Człowiek z wielkiej sieci. Zjawisko – zagrożenia – profilaktyka, Warszawa, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR, 2012, s. 454, I Walancik Marek, Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej. Wybrane konteksty. red. nauk. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, s. c., 2009, s.178,  Walancik Marek, Dacko – Pikiewicz, Zdzisława, Szczepańska – Woszczyna, Katarzyna, Study about Contemporary Higher Education. Theory and Practice, Shaker Velag German, Aachen, 2013, s. 241 Walancik Marek, Fenomen stanu życia wojskowego a stan oczekiwań młodzieży współczesnej. Tradycja a ponowoczesność w eksplikacjach socjopedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008, s. 243, Walancik Marek, Zmiana społeczna a opinie poborowych o zasadniczej służbie wojskowej, Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007,

W ramach działalności naukowej podejmuje próbę analizy badanych zjawisk społeczno - wychowawczych i studia nad klasycznymi koncepcjami pedagogiki społecznej w Polsce i wybranych państwach Europy Środkowo – Wschodniej po zmianie społecznej, analizuje zagadnienia genezy i źródła pedagogiki społecznej jej integracji z naukami społecznymi,  ze zwróceniem uwagi na proces instytucjonalizacji pedagogiki społecznej w Polsce i krajach Europy Środkowo – Wschodniej (głównie Republice Słowacji i Czech): Hroncová Jolana, Emmerova Ingrid, Walancik, Marek. a kol.: Pedagogikya sociálnej starostlivosti, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011, s. 219, ISBN 978-80-8083-748-5, Hroncová, Jolana, Walancik, Marek. a kol.: Vybrané problémy slovenskej a poľskej sociálnej pedagogiky, (História – súčasnosť – perspektívy), Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie PEDAGÓG, 2009, s. 332,

W latach 2011 -2013 - koordynator dydaktyczny projektu „Praktyka Czyni Mistrza“. Koordynator naukowy międzynarodowego programu „ Wiedza bez barier „ . W latach 2010-214 ekspert projektu „Zjawiskowe formy patologii i dewiacji społecznej na Mazowszu. Eksperymentowanie i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież na Mazowszu”. Recenzent naukowy w czasopiśmie naukowym „Wychowanie na co Dzień”. Zastępca redaktora naczelnego forum Scientiae Oeconomia. Organizator konferencji krajowych, międzynarodowych (Socialia 2013, 2016 2018), metodycznych. Uczestnik około 50 konferencji naukowych krajowych i zagranicznych.

 

Doktor habilitowany Maciej Witkowski  prof. AWSB

 

Dorobek naukowy:


Zainteresowania naukowe koncentruje wokół empirycznych studiów nad problematyką etniczno-regionalną oraz funkcjonowania organizacji i instytucji społeczeństwa obywatelskiego i  jakościowych metod badawczych, łącząc socjologiczną analizę dyskursu z metodami etnograficznymi opartymi na bezpośrednim uczestnictwie w życiu badanej społeczności. Autor publikacji o charakterze empirycznym, przedstawiających wzajemne zależności między publicznymi dyskursami, rozumianymi jako uprzywilejowane miejsca powstawania znaczenia, a codziennym doświadczeniem rzeczywistości społecznej przekazywanym i ugruntowanym w relacjach zażyłości. W sposób szczególny przejawia zainteresowanie podmiotowymi strategiami wykorzystywania i manipulowania społecznie dostępnymi znaczeniami. W publikacjach poświęconych mniejszości romskiej, mieszkańcom starych dzielnic poprzemysłowych czy strategiom budowania regionalnej tożsamości górnośląskiej zwraca uwagę na złożone, się uwarunkowania relacji władzy w każdym układzie społecznym. Szczególnie znaczącą badawczą jest przestrzenią rozważań jest antropologia społeczna wraz ze swą krytyczną refleksją na temat poznania. Wśród publikacji znajdują się prace łączące perspektywę psychologiczną, antropologiczną i ekonomiczną. Ich inspiracją była wyraźnie bezkrytyczna fascynacja implementacją marketingowych, ekonomicznych i psychologicznych rozwiązań pochodzących z odmiennej kulturowo rzeczywistości, np. w obszarze public relations, negocjacji, analizy finansowej, instrumentów oddziaływania na rynek pracy, modeli biznesu. m.in. Polityka i antropologia. Praktyki "integrowania" Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce, wyd. NOMOS, Kraków 2016. Menedżer czy antropolog? Jak powstaje dyskurs w międzykulturowym marketingu i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza 2007 a także liczne artykuły: Zanim doprowadzisz do pogromu: między doświadczeniem etnograficznym z badań terenowych w społecznościach romskich a antropologicznym tekstem naukowym, "Przegląd Socjologii Jakościowej", 2016. Co wiemy o Romach? Co wiemy o sobie? Antropologia polityki integracji [w:] Świat Cyganów - problemy Romów, red. Cezary Obracht-Prądzyński, wyd. Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2016."Dziesięć praktycznych sposobów na integrację Romów", czyli o potrzebie uprawiania antropologii ekonomicznej społeczności romskich w Polsce z perspektywy antropologii darów, „Studia Humanistyczne AGH”, 2014, 145-164. Romska rodzina w perspektywie zmian, [w:] „Rodzina wobec kryzysu i nowych wyzwań”, red. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Martin Hronec, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej , Dąbrowa Górnicza, 2014, s. 65-74.Innowacyjne" etniczne modele biznesu we współczesnej Unii Europejskiej [w:] „Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania”, red. A. Jabłoński, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej , Dąbrowa Górnicza, 2014, s. 61-70.(wraz z Kazimierą Wódz), Civil Society and Anti-Discrimination Policy in a Homogenous Country: The case of Poland, [w:] “Anti-Racist Movements in the EU. Between Europeanization and National Trajectories”, red. Stefano Fella, Carlo Ruzza, Palgrave, 2013, 182-208. Śląskie i zagłębiowskie społeczności robotnicze w perspektywie socjologicznej. Stan badań, [w:] „ Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa”, red. Kazimiera Wódz, Katowice, 2013, 49-54.

Kategoria dyslokacji w analizie zmian zachodzących w polskim dyskursie publicznym po katastrofie w Smoleńsku, „Studia Socjologiczne”, 2012, 1 (204), s.111-130.i (wraz z Kazimierą Wódz), Some strategies of framing the public discourse on the identity of Silesian Region, [w:] “The Politics of Culture”, red. Ewa Nowicka, UW, Warszawa, 2012, s. 168-188. (wraz z Kazimierą Wódz, Krzysztofem Łęckim, Jolantą Klimczak-Ziółek), Post-communist Transitions: Mapping the Landscapes of Upper Silesia, [w:] Changing Work and Community Identities in European Regions. Perspectives on the Past and Present, red. J. Kirk, S. Contrepois, S. Jefferys, Palgrave: New York, 2012, s. 124-153. (wraz z Kazimierą Wódz, Jolantą Klimczak-Ziółek, Moniką Gnieciak), The Structure of Social and Gender Changes in the Silesian Voivodeship (Poland), [w:] “Restructuring Class and Gender. Six Case Studie”, red. Kazimiera Wódz, Monika Gnieciak, Nomos: Kraków, 2012, s. 47-93.( wraz z Kazimierą Wódz, Jolantą Klimczak-Ziółek, Moniką Gnieciak), Old and New Formation of Gender and Class: Final Raport, [w:] „Restructuring Class and Gender. Six Case Studies”, red. Kazimiera Wódz, Monika Gnieciak, Nomos: Kraków, 2012, s. 239-272. (wraz z Kazimierą Wódz, Jolantą Klimczak-Ziółek, Moniką Gnieciak), Editorial Comments, [w:] „Restructuring Class and Gender. Six Case Studies”, red. Kazimiera Wódz, Monika Gnieciak, Nomos: Kraków, 2012, s. 17-46.

Członek organizacji naukowych:European Association of Social Anthropologists; European Sociological Association; Gypsy Lore Society; Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.  od 2015 Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: Dlaczego "obcy"? Dlaczego "swój"? Programy i praktyki integrowania Romów we współczesnej Polsce. (grant nr 2015/06/D/HS5/987004) kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki:

Między tradycją Romów a europejskim governance. Perspektywy emic i etic w dyskursywnej artykulacji kulturowych postulatów polskich Romów w Unii Europejskiej, (grant nr 2011/01/D/HS5/01560) 2010-2014. Od 2010 wiceprezes fundacji Skuteczna Komunikacja zajmującej się realizacją projektów i przedsięwzięć pożytku publicznego w zakresie szeroko rozumianej działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz osób i społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Ekspert w konsultacjach i tworzeniu raportu ewaluacyjnego efektywności tzw. "priorytetu romskiego", czyli skierowanego do Romów działania 1.3.1 finansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

Doktor Michał Szyszka 

 

Dorobek naukowy:


W działalności naukowej łączy problematykę komunikacji społecznej i medialnej z polityką społeczną. W obszar zainteresowań wchodzą: relacje publiczne instytucji polityki społecznej, komunikacyjne aspekty działalność instytucji pomocowych i non-profit, dyskursy medialne wokół problemów i kwestii społecznych, możliwości wykorzystywania innowacji technologicznych, mediów i nowych mediów w działaniach na rzecz pomocy i integracji oraz w edukacji.

Autor i współautor 4 monografii, ponad 60 artykułów i rozdziałów w czasopismach naukowych oraz monografiach, współredaktor 7 prac zbiorowych. Najważniejsze publikacje: Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013. New media in social spaces. The strategies of influence, Verbum, Praha 2014 (wspólautorzy K. Walotek-Ściańska, A. Wąsiński, D, Smołucha). Droga klerka. Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego, Universitas, Kraków 2011. Public Relations as viewed by employees of polish Welfare Institutions. “Communication Today”, 2016 nr 2. PR and marketing of social policy institutions in Poland, [w:] Marketing Identity: Digital Life - part I, eds. L. Čábyová, D. Petranova, FMK, Trnava 2016. Conditions of media and social image of the public assistance institutions in Poland, “European Journal of Science and Theology”, 2015, Vol.11, No.6. M. Szyszka, S. Capíková, A. Wąsiński, Social marketing, [w:] V. Ozorovský (ed.), Health promotion and health communication, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2015. M. Szyszka, Marketing społeczny jako narzędzie wzmacniania działań i perspektywa innowacji w polityce społecznej, [w:] Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, M. Karwacki, WSP, Warszawa 2015. M. Szyszka, K. Walotek-Ściańska, Nie tylko praca socjalna: komunikacyjne aspekty funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w przestrzeni publicznej; pomiędzy stereotypami i barierami a public relations i aktywną promocją, "Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im M. Skłodowskiej-Curie" 3(45), 2014. M. Szyszka, Medialne oblicza niepełnosprawności, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2013, nr 4. Wąsiński, A., Szyszka M., Modern civilization threats and the quality of dialogue in family relationships. Problems of Psychology in the 21st Century. International Dimensions in Psychological Research - 2013, 2013, Vol. 7, ISSN 2029-8587. Child and Family in the Perspective of Social Marketing, „Społeczeństwo i Rodzina” nr 37, 2013, s. 125-132. Doradztwo i wsparcie jako role zawodowe terapeuty zajęciowego, [w:] Doradztwo, poradnictwo, wsparcie, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2015. Współredaktor naukowy publikacji m.in. Niepełnosprawność i choroba przewlekła w perspektywie terapeutycznej, zawodowej i społeczno-opiekuńczej, red. B. Płonka-Syroka, M. Szyszka, W. Wójcik, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2016. Modern social and educational challenges and phenomena. Polish and Macedonian perspective, red. M. Szyszka, Ł. Tomczyk, V. Gulevska, D. Petrovski, Wydawnictwo UP im. KEN w Krakowie, Kraków-Bitola 2015.Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych/ Inštitucionálne a mimo inštitucionálne formy podpory starších lidí, red. M. Szyszka, P. Dancák, A. Wąsiński, J. Daszykowska, TOM IV serii Ćesko-Poľsko-Slovenské štúdia s andragogiky a sociálnej gerontológie Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2014. M. Szyszka i inni, Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Problemy i zasoby społeczne – Diagnoza – Mapa interaktywna – Strategie działania.

Autor pierwszego w Polsce podręcznika public relations w pomocy społecznej. Prowadzi szkolenia i działania edukacyjne w zakresie strategii komunikacyjnych, relacji publicznych, kontaktów z mediami, promocji w polityce społecznej oraz cyberbezpieczeństwa (współpraca m.in. z Fundacją Nowoczesna Polska, Stowarzyszeniem Teatr Grodzki, RCPS w Łodzi, ROPS w Poznaniu, Polsko Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, JST, JOPS).

Udział projektach badawczych oraz badawczo-wdrożeniowych: m.in. Program Rodzina 500 + w pierwszym okresie funkcjonowania (kierownik); Relacje publiczne instytucji pomocy i integracji społecznej (kierownik); Ambient advertising as a new alternative in marketing communications in Visegrád Group countries (wykonawca); Centrum Asystentury Społecznej (ekspert ds. metodologii badań); Stereotyped genderization of media space (wykonawca); Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej (ekspert); Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego (koordynator).

Uczestnik ok 12 staży zagranicznych (Erasmus, Ceepus, COST). Doświadczenie w pracy pedagogicznej: współpracownik (2005-16) Stowarzyszenia Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Katowicach.

 

Doktor Magdalena Archacka

 

Dorobek naukowy:


Zainteresowania badawcze to przede wszystkim problemy pedagogiki krytycznej, filozofii edukacji, metodologii badań jakościowych. W opublikowanych rozprawach, analizowała procesy społeczne w praktykach szkolnej edukacji. Opisywała codzienną rzeczywistość szkoły z perspektywy zaangażowanej krytyki, używając konceptuarium pojęciowego współczesnej filozofii. W działaniach badawczych, sytuujących się na styku różnych obszarów zainteresowań współczesnej pedagogiki,  analizowała praktyki władzy, oporu i wolności we współczesnej polskiej szkole publicznej, uwzględniając i wykorzystując  myśli czołowych przedstawicieli filozofii niemieckiej (Maxa Horkheimera, Martina Heideggera) i francuskiej (Luisa Althussera, Michela Foucault, Gilles’a Deleuze’a, Jean Boudrillard’a, Paula Virilio), w pedagogicznej krytyce dyskursu „dobrej zmiany” oraz wprowadzonej reformy systemu edukacji.

 Drugi obszar zainteresowań to analiza wychowania w sytuacji przejęcia przez pedagogikę tendencji relatywistycznego dyskursu postmodernizmu w kontekście odrzucenie metafizycznego dogmatyzmu, przyjęcia stanowiska uznającego pluralizm i współmierność wielu dyskursów, prowadzących do wytrącenia wszelkich narzędzi dotąd dostępnych pedagogice – także refleksyjnej krytyki. Badania dotyczą formułowania wizji wychowania w kontekście odpowiedzialności bycia filozofem, pedagogiem, wychowawcą.  Plany naukowe związane są ze studiami nad filozofią niemiecką i francuską, jej recepcją w polskiej pedagogice oraz pytaniami o wychowanie, stawianymi w rozważaniach nad kondycją współczesnej pedagogiki i praktyką edukacyjną. Publikacje autorskie to  Pedagogika w poszukiwaniu Innego rozumu. Ku krytyce pojęcia „rozumu instrumentalnego”, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2018/4

 Pytanie o wolność w polskiej szkole. Rozważania przy myśli Martina Heideggera, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, t.20, nr. 4 (80) 2018. Rządomyślność versus urządzanie. Michela Foucaulta nowa koncepcja władzy, „Teraźniejszość- Człowiek- Edukacja”, 2015, 1(69). Szkoła. Społeczna rola heterotopii, [w:] red. J. Gromysz, R. Włodarczyk, Utopia a edukacja t.1, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016. Szkoła jako instytucja powtórzenia. Pytając o możliwość zmiany wraz z Michelem Foucault i Gillesem Deleuze, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, t.20, nr.1 (77) 2017. Jest autorką recenzji naukowych m.in. Ostrowicka H., Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne, Kraków 2013, rec. Archacka M., „Teraźniejszość- Człowiek - Edukacja”, 2014, 66(2). Doświadczenie w pracy pedagogicznej to praca jako pracownik Świetlicy Terapeutycznej Fundacji AKSON i pełnienie funkcji Kierownika Ośrodka Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji