Działalność naukowa

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY ZARZĄDZANIA oraz KATEDRY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ I FINANSÓW:Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi a rozwój przedsiębiorstwa pod kierunkiem prof. nadzw dra hab. Anny Francik

 

Opis projektu:  Celem pracy jest identyfikacja poziomu i profilu kompetencji menedżerów, ich wpływu na rozwój i innowacyjność przedsiębiorstwa. Diagnoza poziomu kompetencji menedżerskich wymaga dokonania bilansu kompetencji, konfrontacji z ich teoretycznymi rodzajami, sposobami ich budowania i rozwijania.

 

W pracy zostaną opisane koncepcje kompetencji menedżerskich w świetle różnych podejść i nurtów badawczych. Opracowanie będzie ujmować także tę tematykę z punktu widzenia jej roli w rozwoju nowoczesnej organizacji. Zostaną zidentyfikowane zmiany w oczekiwaniach dotyczących kompetencji menedżerów w warunkach zmieniającego się otoczenia (np. zmian demograficznych, wpływu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, zmian warunków gospodarczych, globalizacji, różnic kulturowych i in.). Uwzględniona będzie również współpraca biznesu z edukacją i dotychczasowy udział szkolnictwa w tworzeniu i rozwijaniu kompetencji menedżerskich.

Efektem projektu badawczego będzie monografia naukowa opublikowana w Wydawnictwie Naukowym Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz publikacje w punktowanych czasopismach naukowych.

 

Zjawiska nieetyczne w organizacjach sieciowych pod kierunkiem prof. nadzw. dra hab. Włodzimierza Sroki

 

Opis projektu:  Podstawowym celem prowadzonych prac badawczych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy, oraz w jakim stopniu czynniki organizacyjne i sektorowe wpływają na powstawanie zjawisk patologicznych w organizacjach sieciowych.

 

W trakcie prac zrealizowano następujące cele szczegółowe:

 

 • zdefiniowano zjawisko patologii w sieci,
 • dokonano analizy rodzajów patologii występujących w sieciach, 
 • przedstawiono warunki powstawania zjawisk patologicznych w przypadku współpracy między firmami w ramach sieci. 

Ponadto w trakcie badań udzielono również odpowiedzi na pytania dotyczące w szczególności uwarunkowań sektorowych i organizacyjnych powstawania zjawisk patologicznych w sieciach, np.: jakie czynniki sprzyjają powstawaniu patologicznych sytuacji w organizacjach sieciowych oraz jakie jest znaczenie tych czynników dla powstawania takich patologii.

 

Wyniki prac związanych z projektem prezentowane były na konferencjach m.in. zagranicznych jak i krajowych:

 

 • International Scientific Conference “Contemporary Issues in Business, Management and  Education” , Vilnius Gedyminas Technical University, Wilno, 14-15.11.2013
 • International Scientific Conference “Enterprise and the Competitive Environment 2014 conference, Mendel University in Brno, ECE 2014, 6-7.03.2014, Brno
 • International Scientific Conference „Innovations and entrepreneurship. Theory and practice”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 24-25.04.2014

Wyniki realizowanego projektu badawczego zostały opublikowane w formie anglojęzycznych artykułów w czasopiśmach Social and Behavioral Sciences oraz Procedia: Economics and Finance, które są indeksowane na platformie Elsevier.

 

Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Anny Nehring

 

Opis projektu: Celem projektu była identyfikacja czynników konkurowania małych i średnich firm na polskim rynku, który coraz bardziej staje się rynkiem globalnym. Prowadzone badania ponadto miały na celu zbadanie rzeczywistych uwarunkowań konkurencji z otoczeniem.

 

W ramach projektu dokonano analizy sektora MŚP w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego, jego kondycji ekonomicznej, źródeł i możliwości finansowania oraz rozwoju, także uwarunkowania i specyfikę konkurencyjności. W ramach prac badawczych oceniono rolę innowacji jako istotnego czynnika rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystując analizę programów wspierających działalność innowacyjną MŚP w Polsce i krajach europejskich. Badania empiryczne w ramach projektu obejmowały analizę programów pomocowych dla MŚP realizowanych w województwie śląskim. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano pozytywną ocenę efektów ekonomicznych związanych z wykorzystaniem RPO Województwa Śląskiego w latach 2007-2013, zarówno w procesie aktywizacji gospodarczej województwa, jak i zmniejszenia bezrobocia, promowania jakości, rozwoju konkurencji i wprowadzania innowacji techniczno-organizacyjnych. Wyniki badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu zostały opublikowane w formie monografii naukowej pt. "Środki unijne w rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w woj. śląskim"

 

 

Rozwój zarządzania międzynarodowego w warunkach globalizacji pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Urszuli Wąsikiewicz – Rusnak

 

Opis projektu: Głównym celem prowadzonych badań było dokonanie charakterystyki oraz analizy najważniejszych trendów występujących w zakresie szeroko pojętego zarządzania międzynarodowego w warunkach burzliwego otoczenia zewnętrznego oraz dynamicznie rozwijającego się procesu globalizacji. Analizie poddano różne aspekty kreowania przedsiębiorczości, zarządzania w tym również zarządzania wiedzą, zarządzania proekologicznego głównie na poziomie podstawowego podmiotu gospodarczego jaki stanowi przedsiębiorstwo.

 

Wyniki prac realizowanych w ramach projektu zostały opublikowane w formie monografii naukowej  a także zaprezentowane podczas wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

Ocena przydatności modelu kształcenia w zakresie nauk społecznych (na kierunkach ekonomicznych) w WSB w kontekście wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Anny Francik

 

Opis projektu: Celem projektu badawczego była ocena przydatności dotychczasowego modelu kształcenia w zakresie nauk społecznych na kierunkach ekonomicznych oraz projektowanych zmian w tym systemie na podstawie wieloaspektowych badań absolwentów, oferty edukacyjnej i założeń KRK.

 

Zespół badawczy poszukiwał odpowiedzi na następujące pytania przy wykorzystaniu autorskich narzędzi badawczych:

 

 • czy obecnie realizowany model kształcenia reaguje na zmiany w otoczeniu?
 • jakie korzyści może nieść wdrożenie programów kształcenia w oparciu o KRK dla  poszczególnych interesariuszy Uczelni?
 • jakie są oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy w stosunku do programów kształcenia na kierunkach ekonomicznych?
 • czy zapewnia absolwentowi realizację aspiracji?

Efektem prowadzonych prac badawczych były przygotowane rekomendacje dla władz Uczelni dotyczące efektów kształcenia na kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, rekomendacje dla zmian w programach studiów prezentowane podczas wystąpień na konferencjach naukowych.

 

Wpływ predyspozycji osobowościowych oraz inteligencji emocjonalnej na karierę  zawodową pod kierunkiem dra Radosława Molendy

 

Opis projektu: Badanie miało na celu zbadanie wpływu predyspozycji osobowościowych oraz poziomu inteligencji emocjonalnej na przebieg dotychczasowej kariery zawodowej – potwierdzenie czy w obecnych realiach badane zmienne istotnie mają uchwytny wpływ na pracę zawodową. Prace badawcze w ramach projektu pozwoliły na ocenę predyspozycji osobowościowych studentów w kontekście planowania ich kariery zawodowej. Projekt ma służył nie tylko celom naukowym, ale również ma dostarczył studentom informacji o nich samych, które mogą być źródłem ważnych refleksji. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane w postaci wystąpień na konferencjach naukowych i publikacji w czasopismach naukowych

 Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia w gospodarce pod kierunkiem prof. nadzw. dra hab. Romualda Hanisza

 

Opis projektu: Obecnie na rynkach finansowych można znaleźć szereg źródeł finansowania działalności gospodarczej. Nie wszystkie jednak dostępne są dla przedsiębiorstw zamierzających zrealizować inwestycje. Nie każde też z nich jest odpowiednie dla finansowania działalności inwestycyjnej firmy.

 

Celem projektu było zdefiniowanie dostępnych źródeł finansowania inwestycji, wyspecyfikowanie barier jakie pokonać muszą przedsiębiorcy celem pozyskania środków finansowych, pokazanie wad i zalet wykorzystania poszczególnych rodzajów kapitałów w finansowaniu rozwoju firmy. Przeprowadzone badania dały odpowiedź na pytanie skąd obecnie przedsiębiorstwa na rynku krajowym czerpią środki na finansowanie inwestycji własnych, jaka jest struktura finansowania inwestycji oraz jak tendencje te wyglądają na tle innych krajów europejskich o bardziej rozwiniętych rynkach finansowych. Powyższe rozważanie przeprowadzone były z uwzględnieniem uwarunkowań z jakimi mamy do czynienie w okresie kryzysu na rynkach finansowych i w gospodarkach krajów rozwiniętych.  

Zarządzanie obszarami rolnymi pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Piontek

 

Etap I: Analiza potencjału rolniczego w gminach wiejskich województwa śląskiego oraz ich ocena w dokumentach strategicznych

Etap II: Ocena potencjału rolniczego gmin wiejskich województwa śląskiego przez władze samorządowe

 

Opis projektu: Celem projektu badawczego jest pokazanie rolnictwa jako jednej ze strategicznych gałęzi gospodarki o głębokich tradycjach, zdrowych produktach, wysokim potencjale w województwie śląskim i obszaru urzeczywistniania przedsiębiorczości i generowania miejsc pracy. Projekt wpisuje się w dziedzinę nauki – zarządzanie rozwojem. Obszary wiejskie posiadają własny potencjał, który należy wykorzystać dla ich rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach projektu zostaną bezpośrednio w terenie zebrane materiały do badań naukowych. W prasie fachowej zostaną opublikowane artykuły naukowe zawierające zarówno rys historyczny, jak i określenie potencjału województwa śląskiego w zakresie rolnictwa, ocenę znaczenia rolnictwa dla urzeczywistniania rozwoju gmin wiejskich województwa śląskiego (poprzez analizę ich dokumentów strategicznych), określenie efektywnych mechanizmów zarządzania obszarami rolniczymi oraz wskazanie uwarunkowań dla wdrażania niniejszego projektu.

 

Efektem przeprowadzonych badań jest monografia naukowa pod redakcją Barbary Piontek pt. „Zarządzanie obszarami rolnymi w gminach województwa śląskiego”

 

Ocena przydatności modelu kształcenia w zakresie zarządzania - badanie miejsca absolwentów kierunku Zarządzanie WSB na rynku pracy pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Anny Francik;


Opis projektu: Celem projektu badawczego jest oszacowanie przydatności dotychczasowego modelu kształcenia w zakresie zarządzania na podstawie wieloaspektowych badań absolwentów, oferty edukacyjnej i oczekiwań pracodawców. Ich wyniki pozwolą na zaproponowanie zmian dotyczących słabych stron relacji absolwent – rynek pracy, wzmocnienia silnych i rozszerzenia form wiążących naukę z gospodarką. Punktem wyjścia do dalszych analiz będzie  diagnoza sytuacji absolwentów na rynku pracy, oczekiwań pracodawców oraz oferty programowej i pomocowej uczelni, a także instytucji wspierających zatrudnienie absolwentów. Działania harmonizujące rynek pracy absolwentów zarządzania staną się ważnym czynnikiem zmniejszania bezrobocia ludzi z wyższym wykształceniem. Efektem przeprowadzonych badań jest monografia pod redakcją Anny Francik pt. „System kształcenia w zakresie zarządzania
a rynek pracy w województwie śląskim”

 

Strategiczna transformacja polskich firm: od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Chwisteckiej – Dudek, dr Włodzimierza Sroki;

 

Opis projektu: Celem  głównym projektu badawczego jest kompleksowe ujęcie problematyki  rozwoju i wzrostu firm. Będzie on realizowany poprzez cele szczegółowe:


 • podanie praktycznych przykładów dotyczących restrukturyzacji firm,
 • ujęcie teoretyczne rozwoju zewnętrznego firm,
 • prezentację praktycznych przykładów firm, które opierają swój rozwój na strategiach rozwoju zewnętrznego,
 • pokazanie efektów wynikających z zastosowania strategii rozwoju zewnętrznego.

Efektem przeprowadzonych badań jest monografia naukowa pod redakcją Haliny Chwisteckiej – Dudek i Włodzimierza Sroki pt. „Strategiczna transformacja polskich firm. Od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego”

 

Stan i rozwój sektora MŚP w Polsce pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Anny Nehring;

 

Opis projektu: Celem  głównym projektu badawczego jest prezentacja sektora MŚP oraz identyfikacja czynników i barier jego rozwoju. Ponieważ sektor MŚP stanowi niezwykle istotny czynnik rozwoju całej gospodarki polskiej, wpływając w sposób znaczący zarówno na tworzenie PKB, jak i miejsc pracy, to badanie zewnętrznych czynników rozwoju tego sektora jak i identyfikacja barier stanowi niezwykle ciekawy i ważny problem badawczy. W ramach projektu niezbędne było przeprowadzenie badań ankietowych wybranych przedsiębiorstw, a także zebranie i analiza danych statystycznych dotyczących sektora MŚP. Efektem przeprowadzonych badań jest monografia naukowa pod redakcją Anny Nehring pt. „Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (na przykładzie województwa śląskiego)”

 

Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych pod kierunkiem dr Agnieszki Jachowicz

 

Opis projektu: Celem projektu badawczego było przedstawienie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) obejmującej zarówno wskaźniki korzyści, jak również zarządzanie tymi wskaźnikami w taki sposób, by efektywnie i adekwatnie do posiadanych zasobów i zgłaszanych potrzeb realizować zadania spoczywające na władzach publicznych.

 

W ramach niniejszego projektu badawczego przedstawione zostało pojęcie partnerstwa publiczno – prywatnego z wykorzystaniem dotychczasowego dorobku teoretycznego, przeanalizowane zostały koncepcje zarządzania wraz z analizą możliwości ich wykorzystania w ramach PPP, zdefiniowane zostały pojęcie i hierarchizacja ryzyka, które pojawia się przy podziale zadań pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, zaproponowane zostały miary oceny efektywności/skuteczności przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP, wpływ klasyfikacji umów zawieranych w ramach PPP na stan finansów publicznych, tzn. na wielkość deficytu budżetowego i długu publicznego, a w konsekwencji dokonana została analiza PPP i jego wpływ na realizację zadań publicznych w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Efekty prac badawczych zostały zaprezentowane w monografii pt. „Partnerstwo publiczno - prywatne  narzędziem realizacji zadań publicznych

Współczesne paradygmaty zarządzania organizacjami   pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Lisińskiego  

 

Celem prac badawczych będzie próba przybliżenia wybranych kluczowych zagadnień, na których powinny koncentrować się współczesne przedsiębiorstwa, aby dostosowywać się do warunków turbulentnego otoczenia bowiem odpowiednio szybkie reagowanie na wyzwania wynikające z nowych uwarunkowań umożliwi realizację przyjętych strategii.

 

 

Rola klastrów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju pod kierunkiem dr  Marty Margiel

 

Opis projektu: Celem podjętych badań jest zbadanie dwóch zasadniczych obecnie funkcjonujących rodzajów polityki klastrowej, sformułowanie wniosków i rekomendacji, dotyczących adekwatności tych dwóch podejść w polskich realiach, a także przeprowadzenie benchmarkingu polskich i wybranych zagranicznych klastów nietechnologicznych.

 

Prowadzone badania stanowią próbę odpowiedzi na następujące pytania:

 

 • jaki profil polityki klastrowej jest potrzebny? Czy polityka klastrowa powinna mieć charakter skupiony czy rozproszony? Na jakim poziomie (krajowym, regionalnym czy lokalnym) należy wspierać klastry?
 • jakie formy wsparcia klastrów są najbardziej efektywne? Czy państwo powinno wspierać rozwój klastrów?
 • czy polityka klastrowa jest alternatywą dla wykorzystywanych obecnie schematów strategicznego planowania rozwoju (regionalnych strategii rozwoju/innowacji, projektów foresightowych, strategii branżowych itp.)?
 • jakie czynniki warunkują powstawanie i rozwój klastrów? Co decyduje o ich   konkurencyjności? Jaki wpływ na rozwój klastrów ma ich internalizacja?

Prowadzone prace badawcze pozwolą także na określenie w jaki sposób na rozwój polskich klastrów wpłynęła absorpcja środków unijnych. Efekty prac badawczych zostały zaprezentowane w monografii pt. „Rola klastrów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju”

 

 

Lojalność klientów na rynku telefonii komórkowej w aspekcie zarządzania relacjami z klientami pod kierunkiem dr  Ewy Sadowskiej

 

Opis projektu: Głównym celem prowadzonych badań jest identyfikacja czynników decydujących o satysfakcji i lojalności klientów na rynku usług telekomunikacyjnych. Ponadto zbadanie poziomu lojalności klientów wobec istniejących operatorów komórkowych w Polsce. Uzasadnione jest również poznanie przyczyn rezygnacji klientów z usług telekomunikacyjnych.

 

Rynek usług telekomunikacyjnych, a w szczególności telefonia komórkowa, nasyca się i przepełnia nowymi produktami i ofertami. Należy jednak podkreślić, że coraz częściej zauważa się, iż firmy telekomunikacyjne zmieniają środek ciężkości realizowanych celów z pozyskiwania nowych klientów na cel utrzymania klientów dotychczasowych. Dlatego z roku na rok relacje firmy z klientem stają się coraz ważniejsze i coraz większego znaczenia nabiera koncepcja marketingu relacji, której zasadniczym celem jest przekształcenie jednorazowego nabywcy w stałego i lojalnego klienta. Ten fakt, stał się inspiracją do podjęcia badań nad lojalnością klientów na rynku usług telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem telefonii komórkowej.

 

 

Różnicowanie się sposobów zarządzania innowacjami w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych pod kierunkiem prof. dr hab.  Anny Wziątek Kubiak

 

Opis projektu: Celem projektu była analiza różnicowania się sposobów zarządzania innowacjami przedsiębiorstw krajów wysoko rozwiniętych.

 

Jednym z głównych problemów polskich przedsiębiorstw jest poziom ich innowacyjności mierzony wszystkimi rodzajami wskaźników innowacyjności, jakie stosuje się w literaturze przedmiotu i w polityce innowacyjnej. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw polskich przekłada się oczywiście na wzrost gospodarczy. Powstaje więc pytanie o determinanty (czynniki) innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz o różnice w tym zakresie w porównaniu do przedsiębiorstw krajów wysoko rozwiniętych. Odpowiedzi na to pytanie poświecony jest dany projekt badawczy. W ramach prowadzonych badań została przeprowadzona:


 • analiza  teoretyczna przyczyn różnicowania się sposobów zarządzania innowacjami przedsiębiorstw,
 • klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie kryterium sposobów zarządzania innowacjami
 • analiza zmian w sposobach zarządzania innowacjami: podobieństwa i różnice względem firm krajów wysokorozwiniętych.

Została przeprowadzona analiza dorobku teoretycznego oraz doświadczeń międzynarodowych w zakresie podjętego tematu oraz analiza danych zawartych w formularzu PNT-02 od roku 1998 oraz publikacji GUS dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw różnej wartości.

 

 

Metoda drzew decyzyjnych a analiza opcji rzeczowych w procesach oceny efektywnosci ekonomicznej przedsięwzięć energetycznych pod kierunkiem dra Krzysztofa  Zamasza

 

Opis projektu: Powszechnie akceptowaną i preferowaną techniką oceny ekonomicznej inwestycji realizowanych w energetyce jest analiza DFC. Metoda ta nie jest jednak najlepszą techniką oceny przedsięwzięć o dużym zakresie ryzyka – głownie z uwagi na brak uwzględnienia elastyczności decyzyjnej. Wycenę elastyczności umożliwiają zaawansowane metody oceny ekonomicznej – drzew decyzyjnych oraz opcji rzeczowych. Oba podejścia wykorzystują system węzłów decyzyjnych, umożliwiając strukturyzację w sposób hierarchiczny problemu decyzyjnego poprzez określenie wszystkich realnych alternatyw działania. Praca badawcza, dostrzegając elementy wspólne, zwróci uwagę na przewagę analizy ROA związane z odejściem od stałej stopy RADR i zastosowanie w algorytmie wyceny stopy wolnej od ryzyka, która jest niezależna od struktury ryzyka projektowego.

 

Wpływ wyboru źródeł finansowania na efektywność projektu inwestycyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem pod kierunkiem dra Rafała Rębilasa

 

Opis projektu: Inwestowanie poprzez przedsiębiorstwo funkcjonujące w wysoko konkurencyjnej gospodarce rynkowej stanowi warunek konieczny nie tylko wzrostu ale i utrzymania jego pozycji rynkowej. Jednym z decydujących czynników sukcesu projektu inwestycyjnego jest odpowiedni dobór źródeł finansowania inwestycji. Pozyskiwanie odpowiedniego rodzaju kapitału wpływa nie tylko na możliwość realizacji projektu ale w dużej mierze na jego kształt: rozkład czasowy nakładów inwestycyjnych, długość cyklu inwestycyjnego, okres zwrotu a w rezultacie na efektywność finansową inwestycji.

 

W ramach pracy badawczej:

 

 • zdefiniowane zostało pojęcie inwestycji z wykorzystaniem dotychczasowego dorobku teoretycznego
 • zaproponowane zostały miary oceny efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • przeprowadzona była ocena warunków na jakich przedsiębiorstwo jest w stanie pozyskać kapitał na realizację inwestycji,

Oprócz podbudowy teoretycznej praca zawiera w zasadniczej części badania oparte na danych liczbowych obrazujących strukturę finansowania inwestycji w Polsce na tle innych krajów europejskich oraz zw skali mikro przedmiotową analizę na przykładzie konkretnej inwestycji realizowanej przez podmiot gospodarczy na rynku krajowym.

 

Ekonomia odpadów pod kierunkiem dra Wojciecha Piontka

 

Opis projektu: W ramach projektu badawczego podjęte zostały badania teoretyczne w zakresie studiów literaturowych i koncepcyjnych mających na celu opracowanie modelu gospodarki niskoemisyjnej, określenie roli i znaczenia rozwoju systemu odzysku i recyklingu odpadów w budowie gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Poprawnie prowadzony proces gospodarowania odpadami wpływa na zmniejszenie emisyjności gospodarki, jak i jej zasobochłoności. Ocena postępów w tworzeniu w Polsce „społeczeństwa recyklingu” wskazuje, iż  nie zawsze w zakresie recyklingu i odzysku odpadów są realizowane zgodnie z wymogami efektywności ekologiczno-ekonomiczno-społecznej, w tym efektywności energetycznej. Koniecznością staje się zatem określenie metodologii oceny tej efektywności. W zakresie badań empirycznych przeprowadzona została waloryzacja i bilansowanie korzyści i strat związanych z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczedenej.

 

 

Mechanizmy wynagradzania zdolności wytwórczych – doświadczenia europejskie a konsekwencje dla Polski pod kierunkiem dra Krzysztofa Zamasza

 

Opis projektu: Celem prac badawczych jest analiza uwarunkowań regulacyjnych oraz ryzyk inwestycyjnych w sektorze wytwórczym oraz analiza rozwiązań stosowanych w Europie i im implementacji w warunkach polskich.

 

Wymiar urlopu macierzyńskiego jako determinanta modelu kariery zawodowej kobiet we współczesnym biznesie pod kierunkiem prof. nadzw dr hab. Anny Wziątek – Staśko

 

Celem prowadzonych prac badawczych jest zbadanie sytuacji zawodowej kobiet powracających z wydłużonego urlopu macierzyńskiego oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy roczny urlop macierzyński zmienia możliwość rozwijania kariery u dotychczasowego pracodawcy. Tematyka projektu wpisuje się w problematykę dotyczącą zarządzania kapitałem ludzkim.

 

 

Międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska w warunkach globalizacji pod kierunkiem prof. nadzw dr hab. Urszuli Wąsikiewicz-Rusnak

 

Opis projektu: Celem prac badawczych jest analiza uwarunkowań i zmian dokonujących się w globalnym środowisku naturalnym pod wpływem działalności gospodarczej człowieka oraz określenie mechanizmów z zakresu zarządzania międzynarodowego umożliwiających niwelowanie negatywnych skutków tych zmian oraz postępowanie w kierunku zrównoważonego rozwoju całej cywilizacji.

 

Stres i zagrożenie wypaleniem zawodowym pracowników bibliotek pod kierunkiem dra Radosława Molendy

 

Opis projektu: Celem prowadzonych prac badawczych jest analiza subiektywnej oceny odczuwalnego stresu, wypalenia zawodowego oraz postrzeganych stresorów wśród pracowników bibliotek pełniących różne funkcje i obowiązki, zatrudnionych w różnych typach bibliotek.

 

Inwestycje rzeczowe w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem pod kierunkiem dra Rafała Rębilasa


Opis projektu: Prace badawcze koncentrować się będą nad dwoma aspektami zarządczymi związanymi z realizacją inwestycji, tj. leasing jako instrument rozwoju przedsiębiorstwa oraz biznes plan jako warunek realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i instrumentu ograniczania ryzyka

 

Kształtowanie i doskonalenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej pod kierunkiem dr Joanny Dzieńdziory

 

Opis projektu: Głównym założeniem prac badawczych jest oszacowanie wybranych systemów polityki personalnej pod względem skuteczności jako instrumentów wpływu na zarządzanie zasobami ludzkimi, co pozwoli stwierdzić potencjalne uwarunkowania i czynniki tego wpływu lud odkryć uzasadnienie dla jego braku w polityce personalnej. W ramach projektu zostanie przeprowadzona m.in. identyfikacja nieprawidłowości i ich źródeł systemach zarządzania zasobami ludzkimi, analiza i ocena różnic w percepcji roli i cech systemów zarządzania zasobami ludzkimi punktu widzenia kadry kierowniczej i personelu.

 

Strategie przedsiębiorcze chińskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki międzynarodowe pod kierunkiem dra Tomasz Coppa

 

Opis projektu: W ramach realizowanych prac badawczych planowane jest przeprowadzenie badań w oddziałach zagranicznych chińskich przedsiębiorstw państwowych i prywatnych w zakresie powiązania ekspansji międzynarodowych chińskich przedsiębiorstw z podnoszeniem ich innowacyjności, zmian w metodach ich zarządzania a także analiza powiązań inkubatorów Przedsiębiorczości i parków przemysłowych rozwojem innowacyjności chińskich przedsiębiorstw.

 

 

Wpływ wdrażania systemów zarządzania oraz metod optymalizacji procesów biznesowych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kierunkiem dra Marcina Lisa

 

Opis projektu: W ramach projektu badawczego przewiduje się studium przypadku w zakresie procesu wdrażania systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, analizę wykorzystywanych metod doskonalących i ich wpływu na efektywność zarządzani, stworzenie modelu optymalizacji projektowania produktów, realizacji usług przez organizację.

 

 

 

Kreowanie silnej marki na rynku usług edukacyjnych na poziomie wyższym pod kierunkiem prof. nadzw. dr Katarzyny Szczepańskiej Woszczyny

 

Opis projektu: Celem projektu badawczego jest identyfikacja struktury marki uczelni wyższej, czynników kształtujących silną markę, tożsamości i wizerunku marki uczelni wyższej, wpływu rankingów na wizerunek i markę uczelni. Celem poznawczym będzie określenie „ważności” marki, określenie znaczenia wymiaru funkcjonalnego i emocjonalnego usługi edukacyjnej w decyzjach kandydatów na studia, identyfikacja źródeł silnej marki uczelni wyższej.

 

Osobowościowe uwarunkowania przywództwa pod kierunkiem dr Magdaleny Kraczli

 

Opis projektu: Celem prowadzonych prac badawczych jest diagnoza zależności między dominującym u menedżera stylem kierowania a preferowanym sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W ramach badań zostanie dokonana ocena obecnego stylu kierowania menedżerów oraz pomiar strategii radzenia sobie ze stresem.

 

Marketingowe determinanty zachowań rynkowych polskiego konsumenta pod kierunkiem dr Joanny Łodziany Grabowskiej

 

Opis projektu: Celem projektu jest analiza zachowań polskiego konsumenta w odniesieniu do modeli zachowań konsumenckich oraz analiza skuteczność działań marketingowych kierowanych wobec niego.

 

 

Podstawy zarządzania rozwojem. 1) Identyfikacja i wpisanie teorii rozwoju w kategorię nauka rozumianą strukturalnie i funkcjonalnie 2) Analiza kategorii zarządzania rozwojem i wpisanie jej w teorię rozwoju pod kierunkiem prof. zw dr hab. Franciszka Piontek,  prof. nadzw dr hab. Barbary Piontek

 

Opis projektu: Celem projektu jest analiza tzw. współczesnych koncepcji zarządzania rozwojem w aspekcie kryteriów, które je dywersyfikują.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji