Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąW ramach studiów na kierunku pedagogika - studia I stopnia - studenci specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne mogą podjąć studia na dodatkowej specjalności, poszerzając tym swoje kompetencje zawodowe.
Specjalność realizowana jest na VI i VII semestrze co oznacza wydłużenie studiów. Warto jednak pamiętać, że to najszybszy sposób na zdobycie tak szerokich kompetencji.


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:


- pojęć, przedmiotu, celów i zadań pedagogiki specjalnej w obrębie jej subdyscyplin - oligofrenopedagogiki i oligofrenologopedii,
- ortodydaktyki,
- podstaw prawnych  dotyczących prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i edukacyjno – terapeutycznych,
-  założeń podstawy programowej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- podstawowych metod wykorzystywane w pracy z głęboko i głębiej upośledzonymi umysłowo i potrafi dobrać je właściwie do poziomu rozwojowego ucznia.

Posiada umiejętności:

- stosowania poszczególnych metod pracy rehabilitacyjno-wychowaczej,
- form stymulowania aktywności społecznej i ruchowej uczniów z zaburzeniami sfery intelektualnej,
- współpracy nauczyciela z rodzicami i specjalistami prowadzącymi rehabilitację uczniów.


Absolwent specjalności odznacza się wrażliwością na problemy związane z kształtowaniem postaw dzieci wobec ich środowiska społecznego, akceptuje odmienność osób z głęboką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz propaguje prawidłowe postawy społeczne wobec tych osób. Jest przygotowany do twórczego podejścia do rozwiązywania zagadnień edukacyjnych oraz zdolny do refleksji nad własną wiedzą i umiejętnościami.


Absolwent specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne wraz z  edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną może znaleźć zatrudnienie w przedszkolach i klasach I-III publicznych jak i niepublicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, placówkach integracyjnych.

Powrót do: Start » Studia Pedagogika » Studia I stopnia licencjackie

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji