FAQ

Podjąłem studia za granicą. Zostałem przyjęty na zagraniczną uczelnię i odbywam tu pełne studia. Czy mogę się ubiegać o uzyskanie wsparcia z programu Erasmus na dofinansowanie moich studiów?

 

Nie. Z programu Erasmus nie można uzyskać funduszy na dofinansowanie pełnych studiów podjętych w innym kraju (ani we własnym kraju). Erasmus jest programem wspierającym „mobilność" - czyli m.in. międzynarodową wymianę studentów. Stypendia Erasmusa przeznaczone są jedynie na dofinansowanie wyjazdów studentów na część studiów do partnerskich uczelni w innych krajach biorących udział w programie.

 

W ramach Erasmusa można odbyć CZĘŚĆ swoich studiów w zagranicznej uczelni, a stypendium jest dofinansowaniem wyjazdu. Okres studiów w uczelni zagranicznej może trwać maksymalnie do jednego roku, NIE dłużej, i musi być zaliczony przez uczelnię macierzystą jako „odpowiednik" danego semestru czy roku w tej uczelni. Pobyt w zagranicznej uczelni partnerskiej nie może wykroczyć poza jeden (ten sam) rok akademicki.

 

Jeśli ktoś podjął pełne studia np. w Wielkiej Brytanii, to może skorzystać z programu Erasmus w Wielkiej Brytanii - może wyjechać np. na

jeden semestr do uczelni w innym kraju, np. w Hiszpanii, a potem wrócić na uczelnię brytyjską. Warunkiem jest, aby uczelnia macierzysta - w tym przypadku brytyjska - uczestniczyła w Erasmusie i miała umowę z uczelnią hiszpańską. Drugim koniecznym warunkiem jest pomyślne przejście kwalifikacji na wyjazd zorganizowanej w macierzystej uczelni.

ZALICZANIE/ UZNAWANIE OKRESU STUDIÓW odbytych w zagranicznej uczelni

Na IV roku byłam studentką Erasmusa na uczelni w Portugalii - zdobyłam 65 punktów ECTS za cały rok. Dziekan nie zgadza się na zaliczenie IV roku bez zaliczenia przeze mnie przedmiotów obowiązkowych. Czy rzeczywiście muszę powtarzać przedmioty z IV roku na mojej uczelni? Całe moje studiowanie na IV roku w Portugalii zostało w ten sposób uznane za mniej wartościowe i mniej znaczące niż studiowanie w Polsce.

 

Podstawą uzyskania zaliczenia okresu studiów odbytych za granicą jest uzgodnienie przed wyjazdem na stypendium "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement) podpisanego przez trzy strony - uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta. W imieniu uczelni macierzystej „Porozumienie" podpisuje dziekan (jako osoba odpowiadająca za przebieg studiów), a jego podpis jest gwarancją uzyskania zaliczenia po powrocie, o ile student zrealizuje uzgodniony w „Porozumieniu" program. Powinny zostać uwzględnione także zmiany wprowadzone do „Porozumienia" po przyjeździe studenta do uczelni przyjmującej (ewentualne zmiany powinny nastąpić w ciągu ok. 2-4 tygodni i być pisemnie zatwierdzone przez uczelnię macierzystą).

 

Przygotowując „Porozumienie" bierze się pod uwagę nie tylko liczbę punktów, tzn. 30/ semestr ale także zawartość merytoryczną zajęć - przy czym nie chodzi tu o to, by w uczelni zagranicznej realizować identyczne przedmioty jakie byłyby realizowane w uczelni macierzystej (rzadko się zdarza, żeby uczelnie miały identyczne przedmioty), ale o tzw. "efekty kształcenia" przypisane do danych zajęć. Innymi słowy, te same efekty kształcenia można osiągnąć zdobywając wiedzę na różnie nazwanych zajęciach.

 

Jeżeli, mimo elastyczności uczelni macierzystej, występują tzw. różnice programowe powinny one być wyraźnie określone przed wyjazdem studenta na stypendium oraz powinien być uzgodniony sposób i termin ich uzupełnienia (przed wyjazdem lub po powrocie).

 

Program studiów zapisany w „Porozumieniu o programie zajęć" powinien być tak dobrany, aby nie było zbyt dużych różnic programowych.

 

Po zakończeniu pobytu na stypendium uczelnia przyjmująca wydaje "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records). Jeżeli student zrealizował program pobytu zgodnie z „Porozumieniem", a z „Wykazu" wynika, że zaliczył wszystkie uzgodnione przedmioty, uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych za granicą.

 

Sprawy związane z zaliczaniem okresu studiów odbytych za granicą powinny być uregulowane w regulaminie studiów.

W razie problemów najpierw należy się kontaktować z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus oraz - koordynatorem ECTS, jeżeli został wyznaczony.

 

Czy w uczelni zagranicznej, w której będę studiować przez jeden semestr w ramach Erasmusa muszę zdobyć 30 punktów ECTS?

 

Podpisując ze studentem „Porozumienie o programie zajęć" macierzysty wydział może wymagać od studenta uzyskania mniejszej liczby punktów niż 30 na semestr. Może to wynikać stąd, że w przypadku danego studenta wystąpiły różnice programowe, które student będzie musiał uzupełnić.


Przygotowując „Porozumienie o programie zajęć" bierze się pod uwagę nie tylko liczbę punktów, tzn. 30 na semestr ale także zawartość merytoryczną zajęć - przy czym nie chodzi tu o to, by w uczelni zagranicznej realizować identyczne przedmioty jakie byłyby realizowane w uczelni macierzystej, ale o tzw. "efekty kształcenia" przypisane do danych zajęć.

ZWROT STYPENDIUM

Czy jeżeli nie zdobędę 30 punktów ECTS za semestr w uczelni zagranicznej będę musiała zwrócić stypendium Erasmusa?

 

Uczelnia może zażądać zwrotu części lub całości stypendium w przypadku gdy student nie wywiąże się z umowy z uczelnią. Elementem umowy jest „Porozumienie o programie zajęć" uzgodnione z uczelnią macierzystą przed wyjazdem na stypendium (z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi już po przyjeździe do uczelni zagranicznej i zaakceptowanymi przez uczelnię macierzystą).

 

Jeżeli w „Porozumieniu" uzgodniono, że student jest zobowiązany uzyskać 30 punktów na semestr, uczelnia macierzysta ma prawo oczekiwać, że w „Wykazie zaliczeń" będzie rozliczone 30 punktów. Jeśli nie zaliczy się któregoś przedmiotu w uczelni przyjmującej i w konsekwencji uzyska się mniejszą liczbę punktów ECTS, TO NIE ZNACZY, że uczelnia macierzysta automatycznie zażąda zwrotu (części) stypendium. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Uczelnia macierzysta powinna postąpić zgodnie z regulaminem studiów, np. analogicznie jak w sytuacji, gdy student nie będący stypendystą uzyska negatywną ocenę na sesji egzaminacyjnej w kraju.

 

Zwrot całego stypendium jest zwykle egzekwowany w sytuacji gdy student w rażący sposób nie wywiązał się z zobowiązań wobec uczelni macierzystej.

SKŁADKI W UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ

Czy zagraniczna uczelnia, gdzie przebywam na stypendium Erasmusa, może ode mnie wymagać opłacenia składki na zrzeszenie studenckie lub na ubezpieczenie?

 

Zgodnie z zasadami Erasmusa student przebywający na stypendium w danej uczelni ma takie same prawa i obowiązki jak studenci miejscowi. Jeżeli członkowstwo w zrzeszeniach studenckich jest obowiązkowe dla studentów uczelni przyjmującej, to uczelnia ta może zobowiązać stypendystę Erasmusa do zapisania się do danej organizacji/ zrzeszenia (na okres pobytu), w tym wniesienia składki członkowskiej.

 

Podobnie w przypadku ubezpieczenia: jeżeli jest ono obowiązkowe dla wszystkich miejscowych studentów, to także przyjeżdżający do danej uczelni stypendyści Erasmusa są zobowiązani za nie zapłacić.


KTO może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?


Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:
• być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
• być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora);
• mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich);
• być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).
Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: Twój macierzysty wydział musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu.

 

GDZIE ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?

 

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus możesz się ubiegać tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.
Rekrutacja stypendystów Erasmusa może być prowadzona na uczelni centralnie albo na poszczególnych wydziałach.

Do jakich KRAJÓW można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein i Norwegia, kraj kandydujący - Turcja.

Do JAKICH UCZELNI można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Możesz odbyć część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

NA JAK DŁUGO można wyjechać na studia?

Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.

 

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

 

Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

NA JAK DŁUGO można wyjechać na praktykę?

Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego - tego samego - roku akademickiego. 

Nasi partnerzy

Kontakt

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Cieplaka 1c,

Rekrutacja: +48/32/ 262 28 05,
Dziekanat: +48/32/ 262 03 07,
Fax: +48/32/ 295 93 44
e-mail: info@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji