Informacje

Projekty aktualnie realizowane

Tytuł: „Absolwent uniwersalny”

Okres realizacji: 01.04.2020r. – 30.09.2023r.

Wartość: 484.556,25zł.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-PU25/19

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Cel główny projektu: zwiększone kompetencje absolwentów kierunków transport, informatyka, fizjoterapia w zakresie projektowania uniwersalnego.

 

Główne zadania: realizacja zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania uniwersalnego (moduł I, II i III) dla studentów kierunków transport, informatyka, fizjoterapia, realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu projektowania uniwersalnego dla nauczycieli kierunków transport, informatyka, fizjoterapia, zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tytuł: „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością”

Wartość: 4.648.972,75zł.

Okres realizacji: 01.11.2019r. – 30.11.2023r.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-AO59/19

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Cel główny projektu: wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie MINI, następnie MIDI.

 

Główne zadania: wsparcie sześciu obszarów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami: zmiany w strukturze uczelni, wzmocnienie Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, wypracowanie modelu i procedur wsparcia osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynków uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dodatkowe usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami, szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni, podnoszące wiedzę i świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tytuł: „Pomocny e-learning”

Termin realizacji: 01.10.2019r. – 29.12.2022r.

Wartość: 792.875,00zł.

Numer projektu: POWR.03.01.00-W058/18

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Cel główny projektu: stworzenie i realizacja masowo otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) dostępny dla studentów AWSB oraz wszystkich chętnych. Złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów/studentki wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, w wyniku uruchomienia kursów e-learningowych.

 

Główne zadania: kompleksowe przygotowanie 5 kursów e-learningowych, w tym w przypadku dwóch kursów w wersji polsko- i anglojęzycznej, realizacja dwóch edycji danego kursu.

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


"We do IT with Energy – realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych w aspekcie kryterium stylu prowadzenia pojazdu przez indywidualnych użytkowników"


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka  działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

 

Wydatki kwalifikowane projektu: 4 107 344,28 PLN

 

Dofinansowanie: 3 151 522,92 PLN

 

Okres realizacji: 1 kwiecień 2019 – 31 marca 2021

 

Cel projektu:  Celem głównym projektu jest likwidacja jednej ze zidentyfikowanych barier rozwoju elektromobilności w Polsce wynikającej z ograniczonej ilości punktów ładowania baterii w pojazdach elektrycznych (35 stacji dla woj. Śl) poprzez opracowanie

dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych w aspekcie kryterium stylu prowadzenia pojazdu przez indywidualnego użytkownika. Produkt projektu przyczyni się pozytywnej zmiany postaw właścicieli i użytkowników wobec samochodów elektrycznych, tym samym zwiększy on szansę na wzrost zainteresowania ich zakupem, co oznacza także redukcję szkodliwych substancji do atmosfery. Wyniki prac badawczych zostaną wdrożone do działalności gospodarczej przedsiębiorcy.


   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tytuł projektu "Praktyczny Program Kształcenia Kadr Rozwijających Gospodarkę Niskoemisyjną na Pograniczu"

Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014 – 2020

 Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

"EDULIDER – ROZWÓJ AKADEMII WSB DLA REGIONU"

Szczegóły znajdziesz na: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=edul,4933

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"DUALNY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INFORMATYKA"

Szczegóły znajdziesz na: http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=dinf

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"DUALNY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LOGISTYKA"

Szczegóły znajdziesz na: http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=dlog

 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„EXCELLENCE IN EDUCATION – KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU AKADEMII WSB”

 

Szczegóły znajdziesz na: http://wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=exc,4594

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„PROFESJONALNE KADRY SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU”

 

Szczegóły znajdziesz na: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=bpo,4610

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

„INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH”

 

Szczegóły znajdziesz na: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=int,4615

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Akredytacja IQA- International Quality Accreditation dla Akademii WSB"


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3. 3 - Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach POWER, realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Akredytacje zagraniczne, realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Cel projektu: uzyskanie przez Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB zagranicznej akredytacji CEEMAN – IQA- International Quality Accreditation


Okres realizacji: 18 grudnia 2017 – 31 grudnia.2020

Wartość projektu: 94 618 zł

 

Akredytacja jest przyznawana przez CEEMAN International Association for Management Development in Dynamic Societies (Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Zarządzania w Dynamicznie rozwijających się Społeczeństwach) wyróżniającym się szkołom biznesu.

Głównym celem CEEMAN jest podwyższanie jakości edukacji w zakresie zarządzania w Europie Centralnej i Wschodniej. Dziś Stowarzyszenie CEEMAN liczy ponad 210 członków instytucjonalnych i indywidualnych z ponad 50 krajów w Europie, ale także w  Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji.

 

Szczegółowej ocenie podlega misja i wizja rozwoju instytucji edukacyjnej, strategia i jakość zarządzania, spójność oferty szkoleniowej z potrzebami rynku, relacje ze środowiskiem biznesu, oraz nowoczesność i innowacyjność metod nauczania.

 

W dniach 2-4 marca naszą Uczelnię odwiedzili eksperci wchodzący w skład komisji akredytacyjnej CEEMAN.

 

więcej: https://wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=mg,100&id=14087&action=show

 


 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Akredytacja KAUT dla Akademii WSB"


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3. 3 - Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach POWER, realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Akredytacje zagraniczne, realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Cel projektu: uzyskanie przez Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB zagranicznej akredytacji KAUT  (EUR- ACE LABEL) na kierunku informatyka, studia I stopnia


Okres realizacji: 9 lipiec.2018 – 31 grudnia.2020

Wartość projektu: 22050 zł

 

Akredytacja KAUT/ENAEE dotyczy kierunków studiów (programów studiów) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

 

Standardy i kryteria akredytacji programu studiów (kierunku studiów) zostały opracowane przez ekspertów Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) i zatwierdzone przez KAUT dla jednostek organizacyjnych uczelni wyższych prowadzących kształcenie na kierunku studiów w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub o istotnym składniku z tej dziedziny.

 

Uzyskanie akredytacji kierunku studiów prowadzonego przez jednostkę organizacyjną jest uznaniem wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku.

 

Standardy i kryteria akredytacji określają atrybuty systemu kształcenia analizowane w jednostce w procesie akredytacji w zakresie:

  • strategii jednostki oraz jej zgodności z misją uczelni i jej wkomponowanie w region,
  • zgodności działania jednostki z obowiązującymi przepisami prawa,
  • poziomu kadry naukowej i dydaktycznej,
  • prawidłowości określenia efektów uczenia się oraz sposobów weryfikacji ich uzyskania przez studentów,
  • analizy, projektowania i praktyki inżynierskiej,
  • prawidłowości realizacji procesu kształcenia,
  • programów studiów,
  •  warunków kształcenia,
  • działań na rzecz promocji kierunków technicznych wśród młodzieży·      

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 

„START DO KARIERY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER”

Szczegóły znajdziesz na: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=abk,4491,4492


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


"WSPARCIE ROZWOJOWE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"


Szczegóły znajdziesz na: http://rekrutacja.wsb.edu.pl/dofinansowanie-na-rozwoj-kompetencji-i-kwalifikacji


Projekt realizowany jest przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Zamiejscowy w Cieszynie w partnerstwie z RIPH, MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu oraz WASKO S.A.


Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Termin realizacji: od 01.07.2017 do 30.06.2021 r.


 

Akademia WSB jest jednym z Operatorów PSF tzn. Podmiotowego Systemu Finansowania, którzy będą prowadzić dystrybucję środków finansowych na realizację usług rozwojowych wpisanych do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych tzw. dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP z województwa śląskiego.


Szczegóły i kontakt:


operator@wsb.edu.pl

tel. 885-511-800

www.wsb.edu.pl/operator


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          


"PRAKTYCZNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA W WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W CIESZYNIE WSB”

 

Projekt realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Cieszynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Budżet projektu: 824 775,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji: 01.03.2017 – 31.03.2022 r.


Celem ogólnym projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji 90 studentek/ów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie WSB do końca 10.2021 r, tak by lepiej odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

1. Przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zmodyfikowany zostanie program kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka poprzez powstanie czterech nowych specjalności:

a) INŻYNIER SYMULACJI – specjalność na I stopniu, 7 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia stacjonarne studia stacjonarne i 15 osób na studia niestacjonarne.

Po ukończonym programie kształcenia student zostanie wyposażony w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwach procesów (np. produkcyjnych, transportu wewnętrznego, służbach zdrowia) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia obserwację działań przed rozpoczęciem ich wdrożenia, co pozwala znacznie ograniczyć koszty wdrożeń, redukcję kosztów, zwiększenie wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizę ryzyka i podjęcie efektywnych decyzji. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

b) ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ PUBLICZNĄ- specjalności na studiach II stopniu, 2 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia niestacjonarne studia.

Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty związane z administracją lokalną i regionalną, jak również przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Program kształcenia ma na celu wyposażyć studentów w wiedzę na temat zastosowania systemów informacji zewnętrznej w planowaniu przestrzennym, logistyce miejskiej i innych funkcjach związanych z implementacją koncepcji inteligentnego miasta. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

c) ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONĄ ENERGIĄ- specjalizacja na studiach II stopniu, 2 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia niestacjonarne studia.

Program specjalności powstał aby wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie: zarządzania energią, możliwości optymalizacji zużycia i kosztów każdego typu energii w różnych obszarach jej wykorzystania oraz przeprowadzania potrzebnych analiz energetycznych i ekonomicznych w tym zakresie.  Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

d) INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA – specjalność na I stopniu, 7 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia stacjonarne studia stacjonarne i 15 osób na studia niestacjonarne.

Głównym celem założonym w programie kształcenia specjalności Informatyka Przemysłowa jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, w zakresie projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi przemysłowych systemów informatycznych.  Program kształcenia wyposaży studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania urządzeń oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej. Dodatkowo studenci poznają oprogramowanie i eksploatację przemysłowych systemów informatycznych. Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu przemysłowych zastosowań informatycznych. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

 

Harmonogram:

06.2017-09.2018 r. : Rekrutacja uczestników projektu

10.2017-02.2022 r.: Realizacja programów kształcenia studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

10.2017-09.2019 r.: Realizacja programu kształcenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

10.2017-09.2021 r.: Realizacja zmodyfikowanego programu kształcenia studiów I stopnia na kierunku Informatyka

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

Harmonogram zajęć na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i Informatyka  w dniach 29.09-14.10.2018:

 

 I SEMESTR

http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=wc,387&id=12728&action=show

 

Zajęcia nauczyciela akademickiego: mgr inż. Monika Klaś 

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

Ilosc studentów

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 42

Zarządzanie projektem symulacyjnym

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

14:45

17:55

So

17/11

4

8

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Zarządzanie projektem symulacyjnym

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

08:00

09:30

Ni

18/11

2

8

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 42

Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GW01

09:40

14:35

Ni

18/11

6

12

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 105

Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GW01

13:05

17:55

Ni

02/12

6

12

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 203(L)

Zarządzanie projektem symulacyjnym

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

09:40

11:10

Ni

13/01

2

8

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 306

Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GCW02 UE

16:25

21:15

Ni

13/01

6

12

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 58

Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GCW02 UE

09:40

12:50

Ni

20/01

4

12

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 106

Zarządzanie projektem symulacyjnym

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

16:25

19:35

Ni

20/01

4

8

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 65

Zarządzanie projektem symulacyjnym

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

09:40

12:50

Ni

27/01

4

8

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 105

Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GCW02 UE

16:25

17:55

Ni

27/01

2

12

 

Zajęcia nauczyciela akademickiego: dr inż. Tomasz Szulc  

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Gospodarka komunalna

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSW02-ZIP

14:45

17:55

So

20/10

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 105

Gospodarka komunalna

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSW02-ZIP

11:20

12:50

Ni

02/12

2

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 206

Gospodarka komunalna

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSW02-ZIP

14:45

16:15

So

26/01

2

 

 

Zajęcia nauczyciela akademickiego: mgr inż. Piotr Sroczyński  

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 102

Podstawy programowania

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSW01-IS

16:25

19:35

So

29/09

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 203(L)

Podstawy programowania

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

08:00

11:10

Ni

30/09

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 203(L)

Podstawy programowania

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

08:00

11:10

Ni

14/10

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Inżynieria oprogramowania

Ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GCW01

11:20

14:35

So

20/10

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Inżynieria oprogramowania

Ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GCW01

11:20

14:35

So

03/11

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 102

Podstawy programowania

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSW01-IS

14:45

16:15

So

03/11

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 AULA

Podstawy programowania

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSW01-IS

16:25

17:55

Ni

18/11

2

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 203(L)

Podstawy programowania

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

18:05

21:15

Ni

25/11

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 203(L)

Podstawy programowania

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

08:00

11:10

So

08/12

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Inżynieria oprogramowania

Ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GCW01

13:50

17:10

So

15/12

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy programowania

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

17:10

20:30

So

15/12

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 203(L)

Inżynieria oprogramowania

Ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GCW01

14:45

16:15

So

12/01

2

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 202(L)

Podstawy programowania

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GSCW01-IS

09:40

11:10

So

26/01

2

 

 

Zajęcia nauczyciela akademickiego: dr inż. Anna Manowska 

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 206

Inteligentne miasta i zrównoważony rozwój

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSPCW02-ZIP

13:05

14:35

So

03/11

2

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 006

Inteligentne miasta i zrównoważony rozwój

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

14:45

17:55

So

17/11

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 206

Inteligentne miasta i zrównoważony rozwój

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSPCW02-ZIP

13:05

16:15

So

01/12

4

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 38

Inteligentne miasta i zrównoważony rozwój

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

08:00

11:10

So

12/01

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 006

Inteligentne miasta i zrównoważony rozwój

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

11:20

14:35

So

19/01

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Inteligentne miasta i zrównoważony rozwój

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSPCW02-ZIP

14:45

16:15

So

19/01

2

 

 

Zajęcia nauczyciela akademickiego: dr hab.inż. Katarzyna Tobór-Osadnik  

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 105/106

Zarządzanie produkcją i usługami

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GW01

16:25

19:35

So

03/11

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 201

Odnawialne źródła energii

Wykład

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSW01-ZRE

14:45

17:55

So

17/11

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 105/106

Zarządzanie produkcją i usługami

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GW01

09:40

11:10

So

15/12

2

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 105/106

Zarządzanie produkcją i usługami

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZI UE 2017/18/z UE

GW01

09:40

11:10

So

12/01

2

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 105

Odnawialne źródła energii

Wykład

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSW01-ZRE

08:00

11:10

So

19/01

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 103

Odnawialne źródła energii

Wykład

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSW01-ZRE

08:00

11:10

So

26/01

4

 

 

Zajęcia nauczyciela akademickiego: mgr inż. Maciej Mierzejewski  

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 42

Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej

Ćwiczenia

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSCW01-ZRE

08:00

11:10

Ni

04/11

4

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 202(L)

Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej

Ćwiczenia

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSCW01-ZRE

11:20

12:50

Ni

25/11

2

 

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 303 (L)

Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej

Ćwiczenia

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSCW01-ZRE

13:05

14:35

So

19/01

2

 

 

Zajęcia nauczyciela akademickiego:  Krzysztof Szczepański 

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GCW01

14:45

16:15

So

20/10

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GPCW01

16:25

17:55

So

20/10

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GCW01

08:00

09:30

So

17/11

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GPCW01

09:40

11:10

So

17/11

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GCW01

11:20

12:50

Ni

18/11

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GPCW01

13:05

14:35

Ni

18/11

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GCW01

14:45

16:15

So

01/12

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GPCW01

16:25

17:55

So

01/12

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GCW01

10:25

12:05

So

15/12

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GPCW01

12:05

13:50

So

15/12

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GCW01

14:45

16:15

Ni

16/12

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GPCW01

16:25

17:55

Ni

16/12

2

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GPCW01

09:40

12:50

So

12/01

4

 

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 49 (L)

Podstawy elektroniki i miernictwa

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN INF_ZI UE 2017/18/z UE

GPCW01

08:00

11:10

Ni

20/01

4

 

 

Zajęcia nauczyciela akademickiego: dr inż. Jacek Grudzień  

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Wykład

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSW01-IP

11:20

12:50

Ni

21/10

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Wykład

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GW01

11:20

12:50

Ni

21/10

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSCW01-IP

13:05

14:35

Ni

21/10

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GCW01

13:05

14:35

Ni

21/10

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 303 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSCW01-IP

08:00

11:10

Ni

04/11

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 303 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GCW01

08:00

11:10

Ni

04/11

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSCW01-IP

11:20

12:50

Ni

18/11

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GCW01

11:20

12:50

Ni

18/11

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 202(L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSCW01-IP

08:00

11:10

Ni

25/11

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 202(L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GCW01

08:00

11:10

Ni

25/11

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Wykład

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSW01-IP

08:00

09:30

Ni

02/12

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Wykład

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GW01

08:00

09:30

Ni

02/12

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSCW01-IP

09:40

11:10

Ni

02/12

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GCW01

09:40

11:10

Ni

02/12

2

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 66

Podstawy techniki cyfrowej

Wykład

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSW01-IP

14:45

16:15

Ni

16/12

2

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 66

Podstawy techniki cyfrowej

Wykład

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GW01

14:45

16:15

Ni

16/12

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 203(L)

Podstawy techniki cyfrowej

Wykład

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSW01-IP

14:45

17:55

Ni

13/01

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 203(L)

Podstawy techniki cyfrowej

Wykład

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GW01

14:45

17:55

Ni

13/01

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 303 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSCW01-IP

09:40

12:50

Ni

20/01

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 303 (L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GCW01

09:40

12:50

Ni

20/01

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 202(L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSCW01-IP

08:00

09:30

Ni

27/01

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 202(L)

Podstawy techniki cyfrowej

Ćwiczenia

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GCW01

08:00

09:30

Ni

27/01

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 306

Podstawy techniki cyfrowej

Wykład

1 CIESZYN INF_DI (W) 2018/2019/z

GSW01-IP

09:40

11:10

Ni

27/01

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 306

Podstawy techniki cyfrowej

Wykład

1 CIESZYN INF_ZI 2018/2019/z

GW01

09:40

11:10

Ni

27/01

2

 

Zajęcia nauczyciela akademickiego: dr inż. Marcin Staniek

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 307

Mobilność i logistyka miejska

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSW02-ZIP

08:00

11:10

Ni

04/11

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 302 (L)

Mobilność i logistyka miejska

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSPCW02-ZIP

11:20

12:50

Ni

04/11

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 203(L)

Mobilność i logistyka miejska

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

08:00

12:50

So

01/12

6

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 202(L)

Mobilność i logistyka miejska

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

15:30

17:10

So

15/12

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 202(L)

Mobilność i logistyka miejska

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSPCW02-ZIP

17:10

20:30

So

15/12

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 206

Mobilność i logistyka miejska

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSW02-ZIP

08:00

09:30

So

26/01

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 205

Mobilność i logistyka miejska

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

09:40

11:10

So

26/01

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 306

Mobilność i logistyka miejska

Wykład

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSW02-ZIP

08:00

09:30

Ni

27/01

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 102

Mobilność i logistyka miejska

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSPCW02-ZIP

09:40

11:10

Ni

27/01

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 203(L)

Mobilność i logistyka miejska

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

11:20

12:50

Ni

27/01

2


Zajęcia nauczyciela akademickiego: mgr Stanisław Kucharczyk  

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 206

Gospodarka komunalna

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

13:05

16:15

Ni

04/11

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 206

Zarządzanie infrastrukturą publiczną - studia przypadku

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSPCW02-ZIP

16:25

17:55

Ni

04/11

2

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 42

Zarządzanie infrastrukturą publiczną - studia przypadku

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSPCW02-ZIP

11:20

12:50

So

24/11

2

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 42

Gospodarka komunalna

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

13:05

16:15

So

24/11

4

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 301

Gospodarka komunalna

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

14:45

16:15

Ni

16/12

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 301

Zarządzanie infrastrukturą publiczną - studia przypadku

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSPCW02-ZIP

16:25

17:55

Ni

16/12

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 105

Gospodarka komunalna

Ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSCW02-ZIP

14:45

16:15

Ni

20/01

2

Cieszyn  WSB ul. Frysztacka 44 sala 105

Zarządzanie infrastrukturą publiczną - studia przypadku

Projekt ćwiczenia

3 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/z UE

GSPCW02-ZIP

16:25

17:55

Ni

20/01

2

 

Zajęcia nauczyciela akademickiego: mgr inż. Zdzisław Matras  

Sala

Przedmiot

Forma zajęć.

Kierunek

Grupa

Od

Do

Dzień

Daty zajęć

Ilość Godz.

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 45

Odnawialne źródła energii

Ćwiczenia

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSCW01-ZRE

11:20

14:35

So

24/11

4

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 45

Odnawialne źródła energii

Projekt ćwiczenia

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSPCW01-ZRE

14:45

16:15

So

24/11

2

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 45

Odnawialne źródła energii

Ćwiczenia

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSCW01-ZRE

08:00

09:30

So

01/12

2

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 45

Odnawialne źródła energii

Projekt ćwiczenia

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSPCW01-ZRE

09:40

12:50

So

01/12

4

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 45

Odnawialne źródła energii

Ćwiczenia

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSCW01-ZRE

09:40

12:50

So

12/01

4

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 45

Odnawialne źródła energii

Ćwiczenia

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSCW01-ZRE

16:25

17:55

Ni

27/01

2

Cieszyn  ZST ul. Frysztacka  48 sala 45

Odnawialne źródła energii

Projekt ćwiczenia

2 CIESZYN ZIP_ZU UE 2017/18/l UE

GSPCW01-ZRE

18:05

19:35

Ni

27/01

2


 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„BECOME AN EXPERT IN IT – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA”

Projekt realizowany jest przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Budżet projektu: 2 627 531,50 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 30.04.2021 r.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Informatyka I stopnia (studia stacjonarne) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu uruchomione zostaną dwie nowe specjalizacje:  Mobile and Cloud  computing (Analiza danych w chmurze) oraz  Security and continuity of IT (Bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów IT).

 

Mobile and Cloud computing – specjalność porusza zagadnienia związane z wrażliwością systemów informatycznych, atakami na bezpieczeństwo, działaniem działów security operations, etycznym hackingiem, testami penetracyjnymi, mechanizmami wysokiej dostępności, systemami odpornymi na awarię. Zajęcia specjalnościowe przygotują studentów do certyfikacji CCNA Security.

Security and continuity of IT – specjalność porusza zagadnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą zwirtualizowaną, bazami danych dla urządzeń mobilnych, sieciowymi systemami operacyjnymi, architekturą systemów cloud computing, architekturą urządzeń mobilnych i mobilnych systemów operacyjnych, języki programowania dla systemów chmurowych.

 

Działania:

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

- realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Informatyka (specjalności: Mobile and Cloud computing oraz Security and continuity of IT) studia stacjonarne inżynierskie dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),

- realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców,

- włączenie 3 wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia,

- zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

 

Harmonogram:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 30.04.2021 r.

05-08.2017 r.: Rekrutacja uczestników projektu

09.2017 r.:  Międzynarodowa Szkoła Letnia na kierunku Informatyka

10.2017-02.2021 r.: Realizacja programu kształcenia na kierunku Informatyka

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (AKTUALIZACJA):

Harmonogram zajęć na kierunku Informatyka (26.06- 29.06.2018):         

                                                                                                        

26.06.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza,

Sala

Przedmiot

Grupa

Od

Do

DG 227

Techniki autoprezentacji

GĆW01

08:00

12:50

DG 227

Techniki autoprezentacji

GĆW02

13:05

17:55

 

27.06.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza,

Sala

Przedmiot

Grupa

Od

Do

DG 327

Techniki autoprezentacji

GĆW02

14:45

17:55

 

28.06.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza,

Sala

Przedmiot

Grupa

Od

Do

DG 327

Techniki autoprezentacji

GĆW01

14:45

17:55

 

29.06.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza,

Sala

Przedmiot

Grupa

Od

Do

DG 327

Techniki autoprezentacji

GĆW01

13:05

17:55

DG 327

Techniki autoprezentacji

GĆW02

08:00

12:50………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

           

 

„STUDY BUSINESS! – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE”

Projekt realizowany jest przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Budżet projektu: 2 381 293,50 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 31.10.2020 r.

 

Cel projektu: 
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia (studia stacjonarne, licencjackie) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu zostaną uruchomione dwie nowe specjalizacje: Financial engeneering, Project Management.

 

Financial Engeneering - specjalizacja dostarczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych krajowych i zagranicznych, ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi krajowymi i zagranicznymi. Student zdobędzie umiejętności w zakresie obsługi narzędzi analitycznych, w szczególności bazujących na nowoczesnych technologiach informatycznych.

Project Management - program specjalizacji obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania proj. Specjalizacji dostarczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: metodykami zarządzania proj. propagowanymi przez wiodące profesjonalne organizacje, zapewniania efektywności proj. oraz systemów informatycznych wspomagających realizacje proj. Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów w zakresie zarządzania projektami, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do kierowania zespołami proj. oraz do zarządzania programami i portfelami projektami na poziomie zarządu organizacji.

 

Działania:

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

- realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia studiów stacjonarnych (specjalizacje: financial engeneering, project management) dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),

- realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców,

- włączenie 4 wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia,

- zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

 

Harmonogram:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.10.2020 r.

05-08.2017 r.: Rekrutacja uczestników projektu

09.2017 r.:  Międzynarodowa Szkoła Letnia na kierunku Zarządzanie

10.2017-06.2020 r.: Realizacja programu kształcenia na kierunku Zarządzanie

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (AKTUALIZACJA):

Harmonogram zajęć na kierunku Zarządzanie (09-15.03.2020)


 10.03.2020 (Wtorek)

Sala

Przedmiot

Kierunek

Grupa

Wykładowca

Od

Do

Daty zajęć

Ilość Godz.

DG 305

Język niemiecki

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GJ64-N-EFS

mgr Wyrozumska-Duch Magdalena

11:20

14:35

10/03

4

 

11.03.2020 (Środa)

Sala

Przedmiot

Kierunek

Grupa

Wykładowca

Od

Do

Daty zajęć

Ilość Godz.

DG 313

Seminarium dyplomowe

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GSS01-FE-EFS

dr Kasprowicz Tomasz

08:00

11:10

11/03

4

DG 324

Zarządzanie zmianą

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GSĆW-PM-EFS

mgr Kunowska Katarzyna

15:00

18:00

11/03

4

DG 329

Inżynieria finansowa

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GSW-FE-EFS

dr Rybczyński Jarosław

11:20

14:35

11/03

4

DG 344 IT

Systemy Business Inteligence

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GSW-FE-EFS

dr inż. Ziora Leszek

14:45

16:15

11/03

2

 

12.03.2020 (Czwartek)

Sala

Przedmiot

Kierunek

Grupa

Wykładowca

Od

Do

Daty zajęć

Ilość Godz.

DG 313

Język niemiecki

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GJ62-N-EFS

mgr Szwagierczak Beata

11:20

14:35

12/03

4

DG 314

Język niemiecki

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GJ61-N-EFS

mgr Wójcik Katarzyna

11:20

14:35

12/03

4

DG 315

Język hiszpański

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GJ63-H-EFS

mgr Błażejak Marta

11:20

14:35

12/03

4

DG 316

Język niemiecki

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GJ64-N-EFS

mgr Wyrozumska-Duch Magdalena

11:20

14:35

12/03

4

DG 324

Zarządzanie zmianą

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GSĆW-PM-EFS

mgr Kunowska Katarzyna

15:00

18:00

12/03

4

DG 403

Seminarium dyplomowe

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GSS03-PM3

dr inż. Ameir Omar

08:00

11:10

12/03

4

 

13.03.2020 (Piątek)

Sala

Przedmiot

Kierunek

Grupa

Wykładowca

Od

Do

Daty zajęć

Ilość Godz.

DG 441 IT

Narzędzia IT w zarządzaniu projektami

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GSW-PM-EFS

dr inż. Szulc Tomasz

11:20

14:35

13/03

4

DG 442 RM

Zarządzanie wiedzą

6 Z_DL_EFS 01.10.2017

GW01

dr inż. Szulc Tomasz

08:00

11:10

13/03

4

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          

 

„START YOUR INTERNATIONAL CAREER – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STOSUNKI MIEDZYNARODOWE”


Projekt realizowany jest przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Budżet projektu: 2 342 791,50 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 31.10.2020 r.


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe I stopnia (studia stacjonarne, licencjackie) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu zostanie zmodyfikowana specjalizacji specjalność International Bussines.

 

International Bussines – specjalność będzie miała charakter praktyczny, co pozwoli na zdobycie przez studentów wiedzy i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w środowisku biznesu międzynarodowego, w tym krajowych przedsiębiorstwach prowadzących interesy międzynarodowe oraz korporacji globalnych. W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z obszaru: globalnego systemu finansowego, zarządzania finansami w organizacji międzynarodowej, zarządzania inwestycjami międzynarodowymi, marketingu międzynarodowy i przygotowywania międzynarodowych umów i dokumentów handlowych.

 

Działania:

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

- realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe (specjalność: International Bussines) – studia stacjonarne licencjackie dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),

- realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców,

- włączenie 4 wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia,

- zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. (Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

 

Harmonogram:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.10.2020 r.

05-08.2017 r.: Rekrutacja uczestników projektu

09.2017 r.:  Międzynarodowa Szkoła Letnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe

10.2017-06.2020 r.: Realizacja programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (AKTUALIZACJA)

Harmonogram zajęć na kierunku Stosunki Międzynarodowe (09-15.03.2020):


 

11.03.2020 (Środa)

 

Sala

Przedmiot

Kierunek

Grupa

Wykładowca

Od

Do

Daty zajęć

Ilość Godz.

DG 331

Techniki sprzedaży

6 SM_DL_EFS 01.10.2017

GW01

dr Witczak Olgierd

08:00

11:10

11/03

4

 

 

 

12.03.2020 (Czwartek)

 

Sala

Przedmiot

Kierunek

Grupa

Wykładowca

Od

Do

Daty zajęć

Ilość Godz.

DG 331

Przedmioty swobodnego wyboru

6 SM_DL_EFS 01.10.2017

GĆW01

dr inż. Ameir Omar

14:45

17:55

12/03

4

DG 402 IT

Zarządzanie relacjami z klientami

6 SM_DL_EFS 01.10.2017

GSCW02

dr Witczak Olgierd

08:00

11:10

12/03

4

DG 425

Zarządzanie relacjami z klientami

6 SM_DL_EFS 01.10.2017

GSCW01

dr Witczak Olgierd

11:20

14:35

12/03

4

DG 440 IT

Strategie zarządzania międzykulturowego

6 SM_DL_EFS 01.10.2017

GĆW02

dr inż. Ameir Omar

11:20

14:35

12/03

4

 

 

 

13.03.2020 (Piątek)

 

Sala

Przedmiot

Kierunek

Grupa

Wykładowca

Od

Do

Daty zajęć

Ilość Godz.

DG 245

Seminarium dyplomowe

6 SM_DL_EFS 01.10.2017

GSS-IB2

dr Witczak Olgierd

08:00

11:10

13/03

4

 

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt:

Dział Projektów

Akademia WSB

ul. Cieplaka 1c,

41-300 Dąbrowa Górnicza

pok.124

tel. 32 295 93 35

 

Artykuły

"Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej - studia z przyszłością"

Kierunek zamawiany Informatyka - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) - 1000 zł stypendium miesięcznie!

Rekrutacja: I nabór (05-09.2010r.) i II nabór (05-09.2011r.)

czytaj więcej o "Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej - studia z przyszłością" 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji