Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

RODO

Obowiązek informacyjny dot. warunków przetwarzania danych osobowych:

 

1.        Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail:  rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05.

2.      Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni mgr Martyna Kucharska-Staszel, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1   Wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO polegających na:

a)     założeniu konta bibliotecznego w Bibliotece Akademickiej, uprawniającego do wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub do korzystania z nich na miejscu;

b)     rejestrowania wypożyczeń zbiorów oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

c)     prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki;

d)     realizacji ustawowych obowiązków i/lub zadań biblioteki;

e)     realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego

3.2. Obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

3.3. W przypadku ich przetwarzania na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach wynikających z udzielonej zgody.

4.     Odbiorcami Twoich danych osobowych będą mogły być podmioty realizujące zadania w zakresie konserwacji programu informatycznego przetwarzające dane osobowe użytkowników na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy działające na podstawie obowiązujących przepisów praw.

5.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania użytkownikiem biblioteki do momentu rozliczenia się użytkownika z wypożyczonych materiałów bibliotecznych i naliczonych kar regulaminowych (jeśli dotyczy), z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania,

6.      Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług bibliotecznych. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia,

7.      Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody,

8.     W odniesieniu do Twoich danych osobowych, nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

9.      Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10.   Informujemy o przysługującym prawie:

a)     dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

b)     do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

c)     do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,

d)     do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

11.  Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji