Informacje

Studia za granicą!

Studia za granicą!

Studia w ramach programu Erasmus dla studentów WSB.

Podstawowe informacje dotyczące praktyki pedagogicznej na kierunku oligofrenopedagogika

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA KIERUNKU OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 

 1. Słuchacze mają czas do końca trzeciego semestru na zrealizowanie, złożenie dokumentacji i zaliczenie praktyki pedagogicznej;

 2. Praktyka pedagogiczna jest bezpłatna;

 3. Praktyka pedagogiczna trwa w sumie 150 godzin;

 4. Praktyka składa się z dwóch części: praktyki asystenckiej (60 godz.) i praktyki nauczycielskiej (90 godz.);

 5. W ramach praktyki nauczycielskiej należy obowiązkowo poprowadzić samodzielnie zajęcia w ilości 45 godzin.

 6. Wyróżnione części praktyki mogą być realizowane w tej samej szkole lub w różnych placówkach;

 7. Druga część praktyki może odbyć się zaraz po pierwszej lub w innym czasie;

 8. Każda część praktyki musi być odpowiednio udokumentowana;

 9. Dokumenty opisujące praktykę są pod koniec trzeciego semestru studiów składane w dziale rekrutacji, gdzie Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich wpisuje na ich podstawie zaliczenie do karty słuchacza;

 10. Praktyka nie zostanie zaliczona jeżeli student:

  • nie zrealizuje w ogóle praktyki,

  • zrealizuje ją w niewłaściwym miejscu,

  • nie udokumentuje jej właściwie lub

  • uzyska ocenę negatywną na arkuszu oceny realizacji praktyki pedagogicznej;

 11. Dokumenty składane przez słuchacza, który nie pracuje czynnie w zawodzie nauczyciela (z osobami upośledzonymi umysłowo) to:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy praktyki,

  • podpisane porozumienie dotyczące praktyki,

  • wypełniony dzienniczek praktyki,

  • oceny zajęć nauczycieli (obowiązuje 10 ocen sporządzonych przez praktykanta z hospitacji według wzorca przyjętego przez WSB - każda hospitacja potwierdzona przez szkolnego opiekuna praktyki),

  • scenariusze zajęć przeprowadzonych przez praktykanta w ramach praktyki nauczycielskiej (nie mniej niż 10 różnych zajęć przeprowadzonych samodzielnie i przygotowanych według wzorca przyjętego przez WSB - każdy scenariusz potwierdzony przez szkolnego opiekuna praktyki),

  • zaświadczenie o zrealizowaniu 150 godzin praktyk (lub zaświadczenia: 60 godz.-praktyka asystencka, 90 godz. - praktyka nauczycielska) przez dyrekcję szkoły,

  • wypełniony arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej;

 12. Osoby pracujące w zawodzie nauczyciela (pracujące z osobami upośledzonymi umysłowo) składają w celu zaliczenia praktyki:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy praktyki,

  • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez szkołę,

  • opis pracy zawodowej potwierdzony przez dyrekcję szkoły;

 13. Wszystkie wzory dokumentów związane z praktykami poza POROZUMIENIEM są dostępne do samodzielnego pobrania ze strony internetowej http://willow.wsb.edu.pl/praktyki;

 14. POROZUMIENIE wydaje w dwóch egzemplarzach pracownik działu rekrutacji (jeden dla szkoły a drugi dla uczelni),

 15. Praktyka pedagogiczna jest zaliczana bez oceny przez Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich;

 16. Praktyka pedagogiczna powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z osobami upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu. Chodzi o takie miejsca jak: przedszkola specjalne, szkoły specjalne, szkoły życia, ośrodki szkolno-wychowawcze (pod warunkiem, że zajmują się osobami upośledzonymi umysłowo), szkoły integracyjne, ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne (dotyczy dzieci i młodzieży);

 17. Słuchacze szukają miejsca na praktykę samodzielnie i szczegóły praktyki uzgadniają z kierownictwem szkoły;

 18. Pomocnicze dokumenty dla słuchacza to: prośba o przyjęcie na praktykę i ogólny program praktyki;

 19. Nie przewiduje się zwolnienia słuchacza z odbycia praktyki pedagogicznej.

 

 

Powrót do: Start » Erasmus WSB - współpraca z zagranicą

 

Nasi partnerzy

Kontakt

Karolina Błeszyńska
Specialist for International Relations
tel. +48 32 295 93 16
fax. +48 32 295 93 44
email: kbleszynska@wsb.edu.pl 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji