Informacje

„Inwestycja w nowoczesną wiedzę”

Bezpłatne kursy i studia podyplomowe dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu zakończona !

 

Bezpłatne kursy prowadzone w Dąbrowie Górniczej:

Wyzwania dzisiejszego rynku, zmuszają większość firm do skoncentrowania uwagi na najważniejszych dla ich specyfiki procesach. Odpowiednie modelowanie kluczowych dla przedsiębiorstwa procesów, dokumentowanie ich przebiegu, a następnie konsekwentne ich analizowanie i doskonalenie, pozwalają na osiągnięcie szeregu korzyści i zdobycie znaczącej pozycji na rynku. Skuteczne zastosowanie takiego podejścia będącego istotą procesowego modelu organizacji przedsiębiorstwa jest możliwe przy wykorzystaniu systemu informatycznego klasy BPM. Narzędzia informatyczne zapewniają właściwy opis procesów, pozwalają na prowadzenie analiz i stałe doskonalenie procesów a tym samym na skuteczną realizację wszystkich wymagań stawianych organizacji zorientowanej procesowo. Gwarantują, że podstawą określania celów i oceny rezultatów procesów są wskaźniki ich efektywności. System informatyczny pozwala zarządzać całym cyklem życia procesu począwszy od jego zaprojektowania, poprzez wdrożenie, eksploatację, pomiary, zmiany i ponowne wdrożenie. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikowi praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania informatycznego systemu wspomagania zarządzania procesami biznesowymi na przykładzie Simple CRM/BPM.

 

Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone zostaną certyfikatem firmy Simple.

 

Czas trwania 25h

MS Project to narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie projektami, analizę kosztów, tworzenie raportów. Aplikacja ta ułatwia pracę kierownika projektu na każdym etapie - od definiowania projektu i zadań, poprzez przydzielanie zasobów, aż do analizy powykonawczej. Wspomaga również: zarządzanie finansami (planowanie i kontrola budżetu); zarządzanie zasobami (przydzielenie zasobów do zadań i kontrola ich wykonania); zarządzanie informacją (udostępnianie harmonogramów w sieci i automatyczne, bieżące informowanie członków o przebiegu przedsięwzięcia). Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikowi praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wprowadzenia do tematyki metodologii, poznania narzędzi komputerowego wspomagania prowadzenia projektów oraz przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem  MS Project.

 

Czas trwania 30h

Arkusz kalkulacyjny jest doskonałym i najbardziej popularnym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych. Odpowiednie połączenie formuł obliczeniowych z innymi dodatkami programu sprawia, że arkusz kalkulacyjny staje się niezastąpionym narzędziem obliczeń statystycznych i analitycznych wykorzystywanym przez wszystkich pracowników biurowych, również kadry menedżerskiej w każdego rodzaju przedsiębiorstwie. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikowi praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych funkcji i możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w pracy biurowo-administracyjnej.

Czas trwania 25h

Multimedialne formy przekazu informacji, oparte na obrazach, dźwiękach, filmach i animacjach, pełnią kluczową rolę we współczesnym świecie. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikowi praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych narzędzi tworzenia projektów graficznych, prezentacji multimedialnych, obsługi narzędzi graficznych, zasad kreowania projektów graficznych, obróbki fotografii cyfrowej, a także podstawowych funkcji i zasad projektowania stron www oraz najpopularniejszych narzędzi promocji witryny w Internecie. W szkoleniu zostaną wykorzystane nowoczesne narzędzia informatyczne i oprogramowanie m.in. Corel Draw, Adobe Photoshop, CMS Joomla itp.


Czas trwania 25h

Studia podyplomowe dofinansowane ze środków EFS:

  • Kierunki prowadzone w Dąbrowie Górniczej:

Controlling i audit w przedsiębiorstwie
Program:
1. Źródła wiedzy o controllingu strategicznym i operacyjnym.
2. Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie.
3. Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie.
4. Sprawozdawczość finansowa jako platforma informacyjna controllingu.
5. Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
6. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie.
7. Controlling projektu.
8. Modele rachunku kosztów.
9. Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów.
10. Rachunek kosztów działań (ABCM).
11. Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie.
12. Budżetowanie strategiczne w przedsiębiorstwie.

13. Pomiar kapitału intelektualnego a controlling strategiczny i operacyjny w przedsiębiorstwie.

14. Pomiar i monitorowanie strategii z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników.
15. Zrównoważona karta wyników a controlling.
16. Seminarium dyplomowe

RAZEM - 160 godzin

 
Budowa i wycena wartości przedsiębiorstw - Balanced Scorecard

Program: 
1. Budowa przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw
2. Teoria "Shareholders" i teoria "Stakeholders"
3. Koszt Kapitału a zarządzanie wartością przedsiębiorstw
4. Analiza wartości  dla klienta
5. Budowanie wartości firmy przez fundusze "Venture Capital" i "Private equity"
6. Metody wyceny wartości przedsiębiorstw
7. Fuzje i przejęcia w budowie wartości przedsiębiorstw

8. Kapitał intelektualny
9. Oceny pracownicze i menadżerskie oraz  systemy motywacyjne oparte na kreacji  wartości przedsiębiorstw  
10. Benchmarking wskaźników jako metoda porównania i wyceny wartości firmy na tle wybranych grup przedsiębiorstw
11. Analiza finansowa w procesie kreacji wartości
12. Budowa i wdrażanie strategii przedsiębiorstw
13. Polityka dywidend a budowa wartości przedsiębiorstw
14. Modele Biznesu
15. Praktyczne aspekty implementacji Balanced Scorecard
16. Praktyczne aspekty wdrażania metody VBM - "Value Based Management"
17. Systemy klasy "Business Inteligence" we wspomaganiu wdrożenia Balanced Scorecard
18. Seminarium dyplomowe

RAZEM - 160 godzin

 

Zarządzanie ryzykiem

Program: 
1.   Identyfikacja rozwiązań stosowanych  w zakresie zarządzania ryzykiem
2.   Metody i techniki  zarządzania ryzykiem
3.   Struktura zarządzania ryzykiem, podział obowiązków i kompetencji osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem
4.   Zasady podejmowania decyzji w zarządzaniu ryzykiem
5.   Katalog pojęć i definicji systemu zarządzania ryzykiem
6.   Procedury i narzędzia identyfikacji ryzyka
7.   Przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie
8.   Zaprojektowanie i przygotowanie wymagań dla narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem
9.   Metodologia oceny efektywności  Systemu Zarządzania Ryzykiem
10. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem finansowym
11. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem walutowym
12.  Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem osobowym
13. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem bankowym
14. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem technicznym
15. Przewodnik zarządzania ryzykiem - COSO I i COSO II - Enterprise Risk Management
16. Wymagania standardu ISO 31000 - Zarządzanie ryzykiem 
17. Wymagania standardu BS 25 999 - Business Continuity Management
18. Seminarium dyplomowe

RAZEM - 160 godzin

 
Administracja samorządowa i rozwój regionalny

Program: 
1.  Podstawy prawa administracyjnego
2.  Źródła prawa w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
3.  Ustrój jednostek samorządu terytorialnego
4.  Jednostki pomocnicze gminy
5.  Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego
6.  Mienie o działalność gospodarczą jednostek samorządu terytorialnego
7.  Finanse jednostek samorządu terytorialnego.  Prywatyzacja zadań publicznych
8.  Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego
9.  Sądowa kontrola administracji samorządowej
10. Postępowanie administrcyjne prowadzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
11. Postępowanie egzekucyjne w administracji
12. Odpowiedzialność odszkodowawcza organów administracji publicznej
13. Status prawny pracowników samorządowych
14. Dostęp do informacji publicznej
15. Fundusze Uni Europejskiej
16. Samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich
17. Seminarium dyplomowe

RAZEM - 160 godzin

 

 

Wszystkie kierunki w cenie 1020,00 zł

Liczba osób w grupie: 25 osób

 

 

  • Kierunki prowadzone w Cieszynie:

Controlling i audit w przedsiębiorstwie
Program:
1. Źródła wiedzy o controllingu strategicznym i operacyjnym.
2. Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie.
3. Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie.
4. Sprawozdawczość finansowa jako platforma informacyjna controllingu.
5. Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
6. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie.
7. Controlling projektu.
8. Modele rachunku kosztów.
9. Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów.
10. Rachunek kosztów działań (ABCM).
11. Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie.
12. Budżetowanie strategiczne w przedsiębiorstwie.

13. Pomiar kapitału intelektualnego a controlling strategiczny i operacyjny w przedsiębiorstwie.

14. Pomiar i monitorowanie strategii z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników.
15. Zrównoważona karta wyników a controlling.
16. Seminarium dyplomowe

RAZEM - 160 godzin

 

Administracja samorządowa i rozwój regionalny

Program: 
1.  Podstawy prawa administracyjnego
2.  Źródła prawa w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
3.  Ustrój jednostek samorządu terytorialnego
4.  Jednostki pomocnicze gminy
5.  Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego
6.  Mienie o działalność gospodarczą jednostek samorządu terytorialnego
7.  Finanse jednostek samorządu terytorialnego.  Prywatyzacja zadań publicznych
8.  Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego
9.  Sądowa kontrola administracji samorządowej
10. Postępowanie administrcyjne prowadzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
11. Postępowanie egzekucyjne w administracji
12. Odpowiedzialność odszkodowawcza organów administracji publicznej
13. Status prawny pracowników samorządowych
14. Dostęp do informacji publicznej
15. Fundusze Uni Europejskiej
16. Samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich
17. Seminarium dyplomowe

RAZEM - 160 godzin

 

 

Wszystkie kierunki w cenie 1275,00 zł

Liczba osób w grupie: 20 osób

 

 

Kryteria naboru

Główne kryteria naboru to:

  • należy być osobą pracującą,
  • preferowane będą osoby w wieku 45+ (minimum 20 osób w projekcie). Za osobę powyżej 45 roku życia należy rozumieć każdą osobę, która w momencie podpisania umowy szkoleniowej ukończyła 45 lat. Pod uwagę będzie brana pełna data urodzenia.
  • płeć (minimum 35% uczestników projektu powinny stanowić kobiety),
  • skorelowanie tematyki studiów i kursów z zajmowanym stanowiskiem w firmie,
  • kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja on-line


Po zebraniu się grupy na dany kierunek studiów skontaktuje się z Państwem pracownik projektu odpowiedzialny za rekrutację i poinformuje o dokumentach jakie należy złożyć w WSB oraz o numerze konta projektu, na które należy wpłacić część opłaty za studia (część dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Partner

ottima

Oficjalnym partnerem WSB jest przedsiębiorstwo OTTIMA-plus Sp. z o.o., we wsółpracy z którym powstały programy studiów podyplomowych, tak by były jak najlepiej dostosowane do potrzeb pracodawców. Część zajęć w ramach studiów podyplomowych prowadzona będzie przez pracowników Ottima-plus Sp. z o.o., przygotują oni również materiały dydaktyczne z przykładami z coddziennej praktyki biznesowej.

 

 

Kontakt

Asystent Menedżera - mgr Marta Czubrowska

mbak@wsb.edu.pl
tel. 32/ 295 93 11

fax 32/ 295 93 44

pokój 010

 

Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/inwestycja

POKL UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót do: Start » Uczelnia » Projekty unijne » Projekty zakończone

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji