Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania została utworzona  01.10.2011 poprzez połączenie Katedry Zarządzania i Katedry Marketingu. Funkcję Kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Marek Lisiński.

 

Aktualnie skład Katedry tworzy 23 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 5 z tytułem naukowym profesora, 7 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 8 ze stopniem naukowym doktora, 3 z tytułem zawodowym magistra). Z Katedrą przy realizacji zajęć dydaktycznych współpracuje obecnie 17 pracowników.

Pracownicy Katedry prowadzą zintensyfikowaną działalność naukowo-badawczą: realizują krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, są autorami monografii naukowych, wielu publikacji w punktowanych czasopismach naukowych, pełnią funkcje w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych oraz radach naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, a także są członkami towarzystw naukowych.

 

Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry jest skoncentrowana jest na następujących subdyscyplinach nauk o zarządzaniu: zarządzanie innowacjami, zarządzanie publiczne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingiem, zarządzanie finansami przedsiębiorstw i metodologia nauk o zarządzaniu.

 

Katedra prowadzi współpracę międzynarodową z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu w Żylinie i Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy mającą na celu realizację wspólnych projektów badawczych, organizację  międzynarodowych konferencji naukowych oraz wydawanie publikacji naukowych.

 

Katedra Zarządzania jest organizatorem cyklicznych konferencji naukowych, w których licznie uczestniczą przedstawiciele ośrodków akademickich z całego kraju i z zagranicy:

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Modele funkcjonowania współczesnego biznesu - teoria i praktyka;
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse - Strategie – Kompetencje;
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka;
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”.

Istotnym obszarem aktywności zawodowej pracowników Katedry jest pełnienie funkcji opiekunów naukowych, promotorów i promotorów pomocniczych prac doktorskich oraz promotorów prac licencjackich i magisterskich. Warto podkreślić, iż niemal wszyscy samodzielni pracownicy Katedry pełnią funkcję opiekuna naukowego i promotora rozprawy doktorskiej.

 

Zebrania pracowników Katedry, które odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, poświęcone są sprawom jakości kształcenia, działalności naukowo-badawczej, a także dyskusjom nad koncepcjami rozpraw doktorskich słuchaczy Seminarium Doktorskiego.

Powrót do: Start » Katedra Zarządzania » O Katedrze

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji