Specjalność

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
Tryb: Niestacjonarne Zapisz się
 • Czego się nauczysz?

  Celem specjalności jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi i technik pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, trudnościami w nauce, z deficytami rozwojowymi. Moduł pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzupełniona jest modułem elementy terapii pedagogicznej.

  Terapia pedagogiczna, nazywana reedukacją, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi bądź wyrównawczymi, to szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia socjalnego.

  Metody terapii pedagogicznej o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym mają na celu stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu pozaszkolnym. Diagnoza i terapia pedagogiczna odnoszą się do dzieci, które uzyskały orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej ze wskazaniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli:
  - uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, np. obniżeniem intelektualnym, wadami wymowy;
  - uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych, np. niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, z wadami słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera;
  - uczniów niedostosowanych społecznie;
  - uczniów z trudnościami w nauce powstałymi w następstwie wad rozwojowych.

  Specjalność jest adresowana do studentów posiadających kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i klasach I-III, zdobytych w ramach studiów I stopnia lub studiów podyplomowych.

 • Uczymy praktycznie

  W ramach specjalności realizujemy praktyczne zajęcia z zakresu:
  - pomocy terapeutycznej, czyli udziału w zajęciach terapii pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią, np. w terapii logopedycznej, psychologicznej czy rewalidacyjnej;
  - pomocy dydaktyczno-wychowawczej, czyli metod i techniki wspomagających osiąganie celów wychowawczych i edukacyjnych;
  - pomocy medycznej, czyli stałej opieki lekarskiej, zaopatrzenia ortopedycznego, specjalistycznego leczenia, 
  - pomocy socjalnej.
  Zajęcia z terapii pedagogicznej realizowane są we wspołpracy z przedszkolami i szkolami podstawowymi, prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej oraz zespołowej i zawsze uwzględniają potrzeby i możliwości psychomotoryczne każdego dziecka.

 • Program specjalności

  • Pedagogika twórczości
  • Alternatywne formy edukacji w klasach I-III i w przedszkolu
  • Aktywność matematyczna dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
  • Aktywność językowa dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
  • Środowisko w aktywności dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
  • Animacja muzyczno-ruchowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Komunikacja interpersonalna z dzieckiem
  • Diagnoza i korekta zaburzeń rozwoju dziecka
  • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
  • Specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć, korekcyjno-kompensacyjnych
  • Zaburzenia i dysfunkcje w rozwoju ruchowym uczniów - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
  • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym uczniów - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
  • Całościowe zaburzenia rozwojowe uczniów, zaburzenia psychiczne, choroby przewlekłe - diagnoza, oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Wybitne i kierunkowe zdolności dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach
 • Rekomendacje

  Program specjlaności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej został pozytywnie zaopiniowany przez placówki edukacyjne tj:
  - Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej,
  - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych
  - Kuratorium Oświaty w Katowicach,
  - Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach,
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 
  - Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu,
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,
  - Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych w Katowicach.

   

 • Opłaty

  Pedagogika - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 350 zł 100 zł* 440 zł 440 zł 440 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji