Kierunek

HUMAN SMART CITIES - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program oparty jest na nowoczesnych koncepcjach rozwoju miast, w tym m.in. Human Smart City, rezyliencja miejska, miasta kompaktowe, miasta niezależności energetycznej, miasta kreatywne i witalne, garden city, active city,  healthy city, oraz współczesnych podejściach do budowania relacji miast z otoczeniem.

W ramach studiów słuchacze będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach m.in. z zakresu modelowania w sposób nowoczesny polityki rozwoju, wykorzystania  narzędzi efektywnej analizy, sprawnej komunikacji oraz zarządzania usługami publicznymi.

Studia we współpracy z Komitetem Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich.

Studia adresowane są do pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw, innych pracowników administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju. Ponadto, oferta studiów może być interesująca dla osób działających w sektorze obywatelskim oraz do liderów lokalnych chcących profesjonalizować swoje działania w obszarze rozwoju lokalnego.

 • Atuty

  • Możliwość zapoznania się z najnowszymi tendencjami w zakresie kreowania miejskich polityk rozwoju.
  • Zajęcia z praktykami i specjalistami znającymi specyfikę sektora publicznego.
  • Analiza problemów praktycznych w oparciu o aktualne  przepisy prawa.
  • Wykorzystanie metod aktywnych, m.in. case studies, praca w małych grupach, warsztaty, konserwatoria.
  • Możliwość nawiązania realnej współpracy sieciowej w zakresie kształtowania rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych.
 • Program

  Miasto jako podmiot i przedmiot polityki rozwoju

  • Modele i praktyki w zarządzaniu współczesnymi miastami

  Odkrywanie miasta – informacje, analizy, prognozy

  • Foresight miejski - atrakcyjność, konkurencyjność, innowacyjność, witalność
  • Miejskie analizy ilościowe i przestrzenne w diagnozowaniu i monitorowaniu rozwoju
  • Lokalna gra interesów - analiza podmiotów miejskich

  Miasto nowych idei 

  • Miasta zrównoważone - nowa generacja
  • Miasta zrównoważone - nowa generacja

  Miasto relacji partycypacje projektowe 

  • Innowacje społeczne w modelu World Economic Forum
  • Partycypacyjne projektowanie i rewitalizacja miast

  Miasto doskonałości i strategia polityk miejskich 

  • Zarządzanie jakością w administracji publicznej

  Miasto wdrożeń 

  • Wdrażanie strategii i projektów publicznych
  • Miejskie systemy informacyjne i marketing miasta
  • Systemy logistyki miejskiej

  Miasto w sieciach

  • Obszar funkcjonalny – nowy wymiar zarządzania rozwojem lokalnym
  • Polityki europejskie i krajowe
  • Etykieta w samorządzie lokalnym

  Eko Miasto 

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii lotniczych w planowaniu i monitorowaniu rozwoju inteligentnych miast

  Seminarium

  Liczba godzin: 128 h w ramach zajęć weekendowych. Ponadto przewidziano nakład czasu słuchacza w formie pracy własnej, przygotowania do ćwiczeń i egzaminu, analizę studiów przypadku, realizację zadań projektowych oraz studia literaturowe.

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci  powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Studia kończą się 2 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem pracy końcowej, która jest przygotowana samodzielnie przez słuchacza studiów podyplomowych, pod kierunkiem promotora i opiniowana przez recenzenta. Dopuszcza się, aby praca końcowa była pracą współautorską słuchaczy, za zgodą promotora. W przypadku pisania pracy przez więcej niż 1 osobę należy w oświadczeniu podać, która z osób jest autorem danej części pracy. Zakłada się, że dana część merytoryczna pracy nie ma więcej niż 1 autora.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

  Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  dr Krzysztof Wrana

  Doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju nowej gospodarki. Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Sekretarz Komisji nad Przyszłością Śląska KPZK PAN o/Katowice. Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych regionalnych i lokalnych oraz licznych publikacji naukowych. Uczestnik projektów badawczych, z zakresu planowania rozwoju.  Ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Członek lokalnych i regionalnych gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców.

  Więcej
 • Rekomendacje

  W ramach studiów Słuchacze nabędą wiedze i praktyczne kompetencje, istotne dla wdrażania inteligentnych rozwiązań w takich obszarach, jak np.: audyt miejski, partycypacja społeczna, zarządzanie miastem, środowisko, mobilność miejska, a także będą dyskutować nad przykładami dobrych praktyk, które obrazują trendy rozwoju nowoczesnych miast.

  dr Marcin Lis
  Prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 marca 2023
  II 800 zł do 5 kwietnia 2023
  III 800 zł do 5 maja 2023
  IV 800 zł do 5 października 2023
  V 800 zł do 5 listopada 2023
  VI 600 zł do 5 grudnia 2023
  Ogółem 4900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Dynowska
  e-mail: adynowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji