Kierunek

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO - STUDIA KWALIFIKACYJNE - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Od kilku lat stale rośnie liczba dzieci cudzoziemskich w polskich placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do pracy z dzieckiem/uczniem z doświadczeniem migracji w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na I, II i III etapie edukacyjnym. Ponadto zapoznają się oni z metodami i formami wspomagania procesu adaptacji w nowym środowisku (kontekst kulturowy, edukacyjny) oraz będą potrafili dokonać właściwej diagnozy potrzeb i możliwości dziecka z doświadczeniem migracji.

Absolwenci kierunku studiów uzyskują uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w ramach swoich kwalifikacji (nauczyciele uprawnieni do nauczania edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego uzyskują możliwość nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w klasach I-III oraz w przedszkolach, natomiast nauczyciele szkół podstawowych uczących w klasach IV-VIII oraz ponadpodstawowych do tych szkół i rodzajów placówek).

 • Atuty

  • Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo-treningowe).
  • Szczególny nacisk położony na metodykę pracy z dziećmi/uczniami z doświadczeniem migracji – na wszystkich poziomach kształcenia (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej) oraz na praktyczne wykorzystanie nabywanej wiedzy i kształconych umiejętności.
  • Uwzględnienie kontekstu kulturowo-psychologiczno-socjologicznego w pracy z dzieckiem.
  • Wśród prowadzących zajęcia: metodycy języka polskiego jako obcego, nauczyciele praktycy, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy.
 • Program

  Przygotowanie merytoryczne język polski

  • Historia języka polskiego
  • Gramatyka opisowa
  • Stylistyka i kultura języka polskiego
  • Tendencje rozwojowe współczesnego języka polskiego
  • Historia literatury polskiej od średniowiecza do oświecenia
  • Literatura okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski
  • Literatura XX i XXI wieku
  • Literatura dla dzieci i młodzieży
  • Literatura powszechna
  • Poetyka z elementami teorii literatury
  • Wiedza o Polsce i polskiej kulturze

  Metodyka języka polskiego

  • Dydaktyka literatury i języka w szkole podstawowej
  • Podstawy dydaktyki języka i literatury w szkole ponadpodstawowej
  • Analiza i interpretacja tekstów kultury
  • TI w pracy nauczyciela języka polskiego
  • Wybrane aspekty dotyczące oceniania
  • Trudności w czytaniu i pisaniu – geneza i profilaktyka

  Metodyka języka polskiego jako obcego

  • Diagnoza i wsparcie potrzeb dziecka z doświadczeniem migracji
  • Wybrane metody nauczania języków obcych przydatne w pracy z dzieckiem/uczniem z doświadczeniem migracji
  • Nauczanie wymowy polskiej
  • Ortografia i interpunkcja polska
  • Kształcenie sprawności językowych
  • Gramatyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalnym
  • Wybrane metody wspomagające edukację dziecka słabo komunikującego się w języku polskim

  Praktyki zawodowe
  Liczba godzin: 360 h zajęć dydaktycznych + 90 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe:

  • Adresatami studiów są osoby legitymujące się wykształceniem wyższym oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty oraz niedziele w godz. 08.00-16.00

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Katarzyna Zioła-Zemczak

  Wykładowca Akademii WSB. Polonistka, oligofrenopedagog, konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej; od lat organizująca doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, koordynatorka sieci współpracy "Uczeń z zagranicy"; na stałe współpracująca z Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie; nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych pomocy dydaktycznych z zakresu nauczania języka polskiego.

  Więcej

  Magdalena Bielenin

  Wykładowca Akademii WSB. Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie jako konsultant RODN "WOM" w Bielsku-Białej oraz współpracując z Akademią WSB dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami z ASD oraz wadami wymowy.

  Więcej

  Dorota Siwor

  dr hab. Dorota Siwor

  Konsultant języka polskiego w RODN „WOM” w Bielsku-Białej; redaktor pisma naukowego „Konteksty Kultury”, prezes Stowarzyszenia „Czuli barbarzyńcy – Razem dla Europy Środkowej”; współtwórca cyklicznego festiwalu „Czuli barbarzyńcy” poświęconego współczesnej literaturze i kulturze czeskiej. Zajmuje się mityzacją w literaturze współczesnej oraz prozą najnowszą. Autorka książek W kręgu mitu, magii i rytuału. O prozie Tadeusza Nowaka (2002), Tropy mitu i rytuału. O polskiej prozie współczesnej – nie tylko najnowszej (2019) oraz artykułów opublikowanych w tomach zbiorowych. Redaktor i współredaktor zbiorów szkiców, między innymi: Etniczność. Tożsamość. Literatura (2010), Dwie dekady nowej (?) literatury (2011), Mosty i zasieki. Spotkania polskiej i czeskiej literatury w XX wieku (2013), Trans-fuzje. Spotkania polskiej i czeskiej kultury w XX i XXI wieku (2016), Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej (2016), Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku (2017), Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach pana Cogito (2018) oraz Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2019). Publikowała w „Ruchu Literackim”, „Dekadzie Literackiej”, „Świecie i Słowie” i „Kontekstach Kultury”. Od kilkunastu lat zajmuje się także problematyką związaną z czytelnictwem dzieci i młodzieży, organizuje cykliczną imprezę dla dzieci promującą czytelnictwo: Festiwal Książki.

  Więcej
 • Rekomendacje

  W polskich szkołach od kilku lat obserwuje się wzrost liczby dzieci/uczniów przybyłych zza granicy (emigrantów lub reemigrantów). Nauczyciele i wychowawcy stają przed wyzwaniem, jakim jest nauczenie dziecka/ucznia języka polskiego nie tylko w aspekcie komunikacyjnym, ale także jako języka edukacji. Nie bez znaczenia jest również zapoznanie dziecka/ucznia z polskimi realiami oraz pomoc w procesie adaptacyjnym. Właściwa diagnoza oraz odpowiednie zaplanowane działania wspierające pomogą szybciej i łatwiej odnaleźć się w nowej sytuacji, nierzadko dla młodego człowieka trudnej i niezrozumiałej. Jak pomóc dziecku z doświadczeniem migracji? Jakie metody pracy zastosować w pracy z nim? Jak nauczyć języka polskiego, by możliwa była i komunikacja, i edukacja? Na te pytania odpowiedzą wykładowcy na kierunku "Nauczanie języka polskiego jako obcego", dając podstawy teoretyczne i proponując praktyczne rozwiązania nauczycielom uczącym dzieci języka polskiego jako obcego.

  Katarzyna Zioła-Zemczak
  Konsultant ds. języka polskiego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, wykładowca Akademii WSB.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 marca 2024
  II 700 zł do 5 kwietnia 2024
  III 700 zł do 5 maja 2024
  IV 700 zł do 5 czerwca 2024
  V 600 zł do 5 października 2024
  VI 600 zł do 5 listopada 2024
  VII 600 zł  do 5 grudnia 2024
  VIII 600 zł  do 5 stycznia 2025
  Ogółem 5 500 zł  

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Marta Czubrowska
  e-mail: mczubrowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88