Kierunek

PROWADZENIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE SZKOŁY - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 30 września 2023 r. cena promocyjna 4500 zł 3700 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Studia podyplomowe Prowadzenie interwencji kryzysowej na terenie szkoły umożliwią Uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz na pozyskanie umiejętności nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania dzieci i młodzieży. Umożliwią praktyczne doskonalenie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu i przeżytej traumy, w tym m.in. w związku z doświadczeniem przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. Studia te umożliwią nabycie umiejętności prowadzenia działań interwencyjnych na terenie szkoły. 

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, w trakcie których Słuchacze dokonują analizy przypadku, rozwiązują określone kazusy, wskazują sposób postępowania w danej sytuacji, włącznie z podstawami prawnymi podejmowanych działań i przygotowaniem dokumentacji, w tym także pism do odpowiednich podmiotów m.in. MOPS, Policja, Prokuratura, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Sąd Opiekuńczy.  

Tylko teraz: do 30 września 2023 r. cena promocyjna  4500 zł  3700 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

 • Atuty

  • Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo-treningowe). 
  • Zapoznanie słuchaczy z najpopularniejszymi i najefektowniejszymi metodami wykorzystywanymi w pracy podczas prowadzenia interwencji kryzysowej na terenie szkoły. 
  • Wśród prowadzących zajęcia: wykładowcy akademiccy, nauczyciele praktycy, policjanci, psychologowie. 
 • Program

   

  • Aspekty prawne, pojęcia i definicje związane z pracą w ramach interwencji kryzysowej:  
   Paradygmaty konstytuujące współczesną konceptualizację interwencji kryzysowej. 
   Konteksty i znaczenie terminu interwencja kryzysowa. 
   Ogólne idee interwencji kryzysowej.
   Interwencja kryzysowa - podstawy prawne. 
  • Źródła i rodzaje kryzysów dotyczących dzieci i młodzieży:  
   Konceptualizacje kryzysu.
   Wydarzenia krytyczne i ich rola w etiologii kryzysu. 
   Kategorie kryzysów dotyczących dzieci i młodzieży – charakterystyka.  
  • Metody i modele interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży:  
   Techniki i strategie oddziaływania w interwencji kryzysowej. 
   Praca interwencyjna w modelu Hoff, Robertsa. 
   Trójetapowy model interwencji kryzysowej w ujęciu Rhine’a i Weissberga.  
  •  Interwencja kryzysowa w przypadku straty w odniesieniu do dzieci i młodzieży:  
   Kryzys utraty i żałoby. 
   Mechanizmy doświadczania straty. 
   Model transformacji smutku Schneidera. 
   Podstawowe wskazania dla osób interweniujących w kryzysach nagłej straty.  
  • Planowanie działań interwencyjnych na terenie szkoły:  
   Budowanie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży. 
   Procedury interwencyjne w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 
   Budowanie strategii antykryzysowej. 
   Pedagog/psycholog/nauczyciel jako interwent kryzysowy.  
  • Proces podejmowania decyzji:  
   Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. 
  • Proces komunikacji w sytuacjach kryzysowych:  
   Proces komunikacji podczas działań interwencyjnych.  
   Komunikacja kryzysowa - modele.  
  • Interdyscyplinarny wymiar interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży:  
   Interwencja kryzysowa w ujęciu interdyscyplinarnym.  
   Idea oddziaływań interdyscyplinarnych wobec dzieci i młodzieży.  

  Praktyczne aspekty interwencji kryzysowej prowadzonej na terenie szkoły (warsztat):  
  Ochrona prawna nauczyciela.  
  Zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze.  
  Zjawisko krzywdzenia dzieci, w tym pedofilia.  
  Demoralizacja i przestępczość nieletnich.  
  Algorytmy postępowania w sytuacjach kryzysowych w placówce oświatowej.  

   

  Informacje dodatkowe:

  • Studia adresowane są do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej na terenie szkoły wobec dzieci i młodzieży.  
  • Studia doskonalące. 
  • Czas trwania: 2 semestry. 
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami po każdym semestrze studiów. 
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane piątki w godz. 16.00-20.10, soboty, niedziele
   w godzi. 08.00-16.00
  • Forma realizacji zajęć: on-line

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów. 

 • Kadra

  Michał Gluzek

  Pracownik socjalny, socjolog, specjalista ds. profilaktyki, interwent kryzysowy. Nauczyciel akademicki, trener, szkoleniowiec, profilaktyk prowadzący szkolenia m.in. w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny. Doktorant Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Prelegent konferencji i autor artykułów z zakresu przemocy w rodzinie i ewaluacji działań. Certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS SST. Autor działań profilaktycznych. Swoją pracę poddaje superwizji.

  Więcej

  dr n. zdr. Tomasz Grad

  Wykładowca Akademii WSB, konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Ukończył m.in. studia podyplomowe z zarządzania oświatą, studia podyplomowe „Menadżer Sportu, kurs kwalifikacyjny z andragogiki. Metodyk i ekspert prawa oświatowego. Specjalista z zakresu skutecznej negocjacji, członek Polskiej Korporacji Menadżerów, wieloletni członek wojewódzkich i ministerialnych komisji dyscyplinarnych. Autor ponad 30 publikacji, redaktor naczelny kwartalnika „Kurier Zagłębia”. Koordynator i kierownik kilku projektów unijnych. 

  Więcej
 • Rekomendacje

  Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne szkoły, zmienia się bardzo dynamicznie, często nieprzewidywalnie. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy powinni być zatem przygotowani do działań w sytuacji kryzysowej, czyli takiej, która stanowi niekorzystne wydarzenie o szerokim zasięgu w otoczeniu szkoły lub w niej samej. Odpowiednio zaplanowane działania interwencyjne pomagają budować szkolne strategie antykryzysowe. Celem studiów podyplomowych jest między innymi zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i oceny stanu sytuacji kryzysowej, doskonalenie warsztatu udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej uczniom w sytuacji kryzysu czy zarządzania sytuacją kryzysową o charakterze masowym. Występowanie kryzysu w szkołach stało się zjawiskiem powszechnym. Przygotowanie do działań w sytuacji niespodziewanego, krytycznego zdarzenia daje możliwość optymalizacji prowadzenia interwencji kryzysowej.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2023
  II 600 zł do 5 listopada 2023
  III 600 zł do 5 grudnia 2023
  IV 600 zł do 5 lutego 2024
  V 600 zł do 5 marca 2024
  VI 600 zł do 5  kwietnia 2024
  VII 600 zł do 5 maja 2024
  Ogółem 4500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 30 września 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku, ACCA Strategic Professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 30 września 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 30 września 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business), Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń 
  tel. 32 295 93 11 
  tel. 32 295 93 95 
  Koordynator Studiów: Marta Czubrowska 
  e-mail: mczubrowska@wsb.edu.pl 

  Rekrutacja 
  tel. 32 295 93 10 
  tel. 32 295 93 12 
  tel. 32 295 93 88     

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji