Kierunek

MBA W OCHRONIE ZDROWIA

Tryb: Hybrydowe

Studia od Października 2022 r. 

Zapisz się

Studia MBA w ochronie zdrowia mają na celu zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie oraz nabycie przez słuchaczy umiejętności menedżerskich, koniecznych do zarządzania jednostkami służby zdrowia, realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia oraz inicjowania nowych przedsięwzięć w tej dziedzinie.

Absolwent kierunku MBA w placówkach ochrony zdrowia może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 • Atuty

  • możliwość zdobycia certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska,

  • zajęcia prowadzone przez praktyków, współtwórców reformy zdrowia i przekształceń instytucji zdrowotnych, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,

  • program wzbogacony o dodatkowy moduł „Standardy medyczne w ochronie zdrowia”, po zaliczeniu którego istnieje możliwość uzyskania certyfikatu „Specjalista ds. akredytacji szpitali”,

  • uczestnicy studiów mogą uzyskać certyfikat: „Lider zarządzania w ochronie zdrowia”.

 • Program

  • Elementy prawa
  • Prawo pracy
  • Finansowanie sektora medycznego ze środków Unii Europejskiej
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Rachunkowość
  • Marketing usług medycznych
  • Organizacja opieki zdrowotnej
  • Kontraktowanie i finansowanie usług medycznych
  • Komunikacja interpersonalna
  • Metody i techniki negocjacji
  • Trening menedżerski
  • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem
  • Zarządzanie jakością w placówkach medycznych
  • Controlling w podmiotach leczniczych
   Zasady kształtowania świadczeń zdrowotnych
  • Ekonomika ochrony zdrowia
   Prawa pacjenta i dokumentowanie świadczeń medycznych
  • Standardy medyczne w ochronie zdrowia
  • Zarzadzanie ryzykiem
  • Ochrona danych medycznych

  Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania: 2 semestry, realizowane w ciągu 1 roku
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele
  • Podstawa zaliczenia: kończą się 2egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki
  • Część zajęć w formule online (Blended learning)

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr hab. n. o zarz. Magdalena Syrkiewicz-Świtała

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia. Ekonomista, specjalista z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, adiunkt habilitowany w Zakładzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP), przewodnicząca śląskiego oddziału PTZP oraz członek European Public Health Association (EUPHA). Jest autorką oraz współautorką ponad130 publikacji w tym kilku pozycji zwartych oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach recenzowanych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

  Więcej

  dr Marcin Lis

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia. Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  dr n. med. Anna Rej

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia. Prawnik, doktor nauk medycznych w dziedzinie Zdrowie Publiczne. Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie medycznym. W obrębie szczególnych zainteresowań są prawa i obowiązki lekarza, a także prawa pacjenta. Wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny (m.in. Akademii WSB), prawnik w kancelarii adwokackiej,  szkoleniowiec z zakresu prawa dla kadr medycznych. Autorka licznych publikacji o tematyce prawno- medycznej, prelegent na wielu konferencjach o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym.

  Więcej

  dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia. Adiunkt w Akademii WSB. Doktor nauk o zdrowiu, absolwent wydziału zdrowia publicznego SUM w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe: z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny, zarządzania sytuacją kryzysową, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wsparcia dla kadry menadżerskiej w podmiotach leczniczych, zioła w profilaktyce i terapii. Ratownik medyczny z kilkunastoletnim stażem pracy w pomocy doraźnej i ratownictwie medycznym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu jako dyrektor podmiotów leczniczych, w tym: Pogotowia Ratunkowego, Szpitali w Tychach i Częstochowie. Były Naczelnik Wydziału Służb Mundurowych śląskiego OW NFZ w Katowicach. Obecnie wiceprezes – dyrektor ds. medycznych Szpitala Megrez sp. z o. o. w Tychach. Biegły sądowy w sprawach z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Wieloletni wykładowca akademicki. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych.

  Więcej

  Przemysław Pogłódek

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia. Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakim stoi sektor, jest dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplomowych MBA ochronie zdrowia w Akademii WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.

  Dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1000 zł do 5 października 2021
  II 1000 zł do 5 listopada 2021
  III 1000 zł do 5 grudnia 2021
  IV 1000 zł do 5 lutego 2022
  V 900 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 5500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata specjalna na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 3 grudnia 2021 r.

  Bonifikata specjalna na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) dla pielęgniarek i położnych w wysokości 3000 zł do 3 grudnia 2021 r.

  Bonifikata specjalna na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) dla pielęgniarek i położnych, którą objęci są członkowie: Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej - STOMOZ – 4500 zł do 3 grudnia 2021 r.

  Bonifikata specjalna na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) dla lekarzy, którą objęci są członkowie: Ślaskiej Izby Lekarskiej oraz Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej - STOMOZ – 4500 zł do 3 grudnia 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator studiów: mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
  e-mail: emuszynska@wsb.edu.pl
  tel. 725555999

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji