Kierunek

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA KWALIFIKACYJNE

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi z wadą słuchu, czyli do wykonywania zawodu surdopedagoga.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi
i młodzieżą  niesłyszącą i słabosłyszącą. Słuchacze zapoznają się z najnowszymi metodami wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki-rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących).

Studia stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu, w tym szczególnie: w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych oraz ośrodkach wczesnej interwencji. 

 • Atuty

  • przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej
  • nabycie przez Słuchaczy wiedzy i umiejętności, które pozwolą dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością słuchową
 • Program

  • Teoria pedagogiki specjalnej, koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
  • Organizacja procesu kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Proces diagnostyczny w pedagogice specjalnej, teoria, metody, sposoby, narzędzia
  • Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów oraz czynników środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie
  • Surdopsychologia
  • Surdopedagogika
  • Surdologopedia
  • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
  • Elementy audiologii, audiometrii, laryngologii, otolaryngologii, foniatrii i audioprotetyki; działanie i zastosowanie protez słuchowych
  • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki rozwojowej
  • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z niepełnosprawnością słuchową – edukacja włączająca, integracyjna, ogólnodostępna
  • Diagnostyka surdopedagogiczna
  • Metody wspomagania, terapii i rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
  • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
  • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową
  • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  • Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową 
  • Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci i uczniów  z niepełnosprawnością słuchową lub sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
  • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością słuchową w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej
  • Rewalidacja i rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową – zasady, metody i programy
  • Podstawy języka migowego
  • Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu, szkole lub placówce systemu oświaty, zadania surdopedagoga
  • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Liczba godzin: 450 h zajęć dydaktycznych + 180 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  • Studia są adresowane do nauczycieli i osób posiadających wyższe wykształcenie wraz z przygotowaniem pedagogicznym - w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz zaliczeniem praktyki zawodowej.
  • Dni odbywania się zajęć: poniedziałki, środy w godz. 16.15-20.30
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Sylwia Wrona

  Wykładowca akademicki. Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny. Zainteresowania badawcze: wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia rodziny w tym procesie. Autorka licznych publikacji naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

  Więcej

  mgr Joanna Imielska-Kuś

  Wykładowca akademicki. Surdopedagog z 25-letnim stażem pracy, tłumacz i wykładowca języka migowego. Nauczyciel biologii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Stopień zawodowy – nauczyciel dyplomowany.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia podyplomowe pozwalają na poznanie metod i form pracy z uczniem niesłyszącym na różnych poziomach jego rozwoju.  Dają możliwość  zrozumienia specyfiki myślenia  osób głuchych, sposobu  pojmowania i rozumienia przez nich  świata. Ponadto w trakcie studiów Słuchacze poznają podstawy języka migowego - naturalnego języka osób niesłyszących.  Poznają również podstawy systemu językowo – migowego, dającego uczniowi niesłyszącemu możliwość opanowania  gramatyki języka ojczystego.

  Joanna Imielska-Kuś
  Surdopedagog

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 500 zł do 5 października 2021
  II 500 zł do 5 listopada  2021
  III 500 zł do 5 grudnia 2021
  IV 500 zł do 5 marca 2022
  V 500 zł do 5 kwietnia 2022
  VI 500 zł do 5 września 2022
  VII 300 zł do 5 października 2022
  Ogółem 3600 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Marta Czubrowska
  e-mail: mczubrowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji