Kierunek

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) – STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową , w tym wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności praktyczne, a także kompetencje społeczne w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami słabowidzącymi i niewidomymi.

Nauczyciel tyflopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów słabowidzących i niewidomych; w szkolnictwie integracyjnym: w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w  nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

Słuchacze zdobędą  wiedzę z zakresu metodologii badań naukowych stosowanych w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych, w szczególności zasady projektowania
i prowadzenia badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej oraz postulat wieloparadygmatyczności

 • zdobędą  wiedzę na temat organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym, w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami,
 • rodzicami lub opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektywne strategie nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć
 • opanują praktyczne umiejętności wykorzystywania  i integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych
 • zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
 • będą potrafili przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną i funkcjonalną dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo
 • nabędą umiejętność wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku
 • poznają specyfikę procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku
 • zrealizują praktykę pedagogiczną w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych
 • Program

  • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z elementami andragogiki specjalnej
  • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
  • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
  • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
  • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu, szkole i placówce
  • Elementy tyflopsychologii
  • Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
  • Wybrane problemy tyflopedagogiki
  • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  • Elementy pedeutologii tyflopedagogicznej
  • Zasady pracy z osobą z niepełnosprawnością wzrokową w kontekście praktycznych rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych
  • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w nauczaniu przedmiotowym
  • Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym w nauczaniu integracyjnym i włączającym
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z niepełnosprawnością wzrokową
  • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
  • Brajlowskie metody porozumiewania się
  • Rehabilitacja widzenia
  • Zasady orientacji przestrzennej i przemieszczania w przestrzeni
  • Metodyka pracy terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową

  Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 120 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  • Studia są adresowane do nauczycieli i osób posiadających wyższe wykształcenie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz posiadanie przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz zaliczeniem praktyki zawodowej.
  • Dni odbywania się zajęć: poniedziałki, środy w godz. 16.15-20.30
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

   

 • Rekomendacje

  W ramach studiów słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności związane m.in. z orientacją w przestrzeni oraz samodzielnym, bezpiecznym i efektywnym poruszaniem się osób niewidomych i słabowidzących. Zapoznają się z technikami poruszania się z białą laską, psem przewodnikiem oraz widzącym przewodnikiem oraz możliwościami wykorzystywania nowoczesnych urządzeń technicznych w orientacji przestrzennej i poruszaniu się niewidomych.

  Grzegorz Rzeszutek
  Tyflopedagog, informatyk, doradca zawodowy Polski Związek Niewidomych

 • Kadra

  Adam Spendel

  Psycholog, socjoterapeuta, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu oraz w Zespole Szkół w Siemianowicach Śląskich. Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży oraz w udzielaniu im wsparcia.

  Więcej

  Katarzyna Pietrusiak

  Oligofrenopedagog, praktyk- rehabilitant, instruktor w zakresie alfabetu brajla.

  Więcej

  Grzegorz Rzeszutek

  Pedagog szkolny, doradca zawodowy, specjalista w zakresie orientacji przestrzennej i poruszania się osób z uszkodzeniem wzroku.

  Więcej
 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 500 zł do 5 października 2021
  II 500 zł do 5 listopada  2021
  III 500 zł do 5 grudnia 2021
  IV 400 zł do 5 marca 2022
  V 400 zł do 5 kwietnia 2022
  VI 400 zł do 5 września 2022
  VII 300 zł do 5 października 2022
  Ogółem 3300 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOKSU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Marta Czubrowska
  e-mail: mczubrowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji