Kierunek

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII - STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

Tryb: Hybrydowe

Studia od Października 2022 r. 

Zapisz się
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 • Atuty

  Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na w zakresie rozpoznawania trudności i zaburzeń oraz udzielania pomocy i wsparcia uczniom. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

  • najnowszą wiedza naukową z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii, pedagogiki socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej,
  • przeprowadzania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej,
  • sposobami i metodami pomocy socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej,
  • zasadami konstruowania indywidualnych programów kształcenia, rewalidacji oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 • Program

  1. Teoria pedagogiki specjalnej, koncepcje i systemy kształcenia specjalnego.
  2. Organizacja procesu kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Proces diagnostyczny w pedagogice specjalnej, teoria, metody, sposoby, narzędzia.
  4. Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów oraz czynników środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie.
  5. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
  6. Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii - resocjalizacja, readaptacja, reintegracja, socjoterapia działania od izolacji do środowiska otwartegoa
  7. Psychologia społeczna, resocjalizacyjna i readaptacyjna
  8. Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji i socjoterapii (diagnoza zaburzeń, deficytów, modele diagnostyczne, diagnoza funkcjonalna)
  9. Dewiacje społeczne w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej (koncepcje, teorie, etiologia, profilaktyka)
  10. Edukacja w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej (zadania nauczycieli, specjalistów szkolnych, kształcenie specjalne)
  11. Szkoła jako środowisko społeczno-wychowawcze oraz środowisko inkluzji społecznej.
  12. Proces nauczania i pracy szkolnej w instytucjach, placówkach systemu oświaty i ośrodkach o charakterze resocjalizacyjno- wychowawczym oraz socjoterapeutycznym.
  13. Prawno-społeczne uwarunkowania procesu resocjalizacji w pracy pedagoga i psychologa (podstawy prawne funkcjonowania systemów resocjalizacji w perspektywie krajowej i międzynarodowej).
  14. Praca z rodziną - program wsparcia rodziny, psychoedukacja
  15. Podstawy profilaktyki społecznej
  16. Profilaktyka i terapia uzależnień
  17. Metodyka oddziaływań terapeutycznych w placówkach resocjalizacyjnych
  18. Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych w szkole, placówce.
  19. Metody pracy resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym i placówkach wsparcia dziennego streetworkerów i pedagogów podwórkowych
  20. Metodyka pracy wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno- -wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych.
  21. Piecza zastępcza i wsparcie społeczne rodziny zagrożonej
  22. Negocjacje i mediacje - techniki mediacji i komunikacji w sytuacji kryzysu
  23. Wypalenie zawodowe pedagogów resocjalizacyjnych.
  24. Konstruowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych

  Liczba godzin: 390h zajęć dydaktycznych + 120h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  Warunek przyjęcia na studia: wykształcenie wyższe; w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego
  Czas trwania: 3 semestry
  Dni uczęszczania:  poniedziałki i środy 16:15 - 20:30
  Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.
  Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 500 zł do 5 października 2021
  II 500 zł do 5 listopada 2021
  III 500 zł do 5 grudnia 2021
  IV 400 zł do 5 lutego 2022
  V 400 zł do 5 marca 2022
  VI 400 zł do 5 kwietnia 2022
  VII 400 zł do 5 września 2022
  VIII 300 zł do 5 października 2022
  Ogółem 3700 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł do 15 października 2022 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 15 października 2022 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych 

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji