Kierunek

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Art. 6) po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci uzyskują kwalifikacje rolnicze pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków szkół wyższych, którzy chcą zdobyć wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do skutecznego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem rynku rolnego oraz zagadnieniami dotyczącymi agrobiznesu.

Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu produkcji rolnej, w tym nowoczesnych technologii uprawy, informatyki w agrobiznesie, a także bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. W ramach programu uczestnicy nabędą również umiejętności planowania i organizacji produkcji rolniczej, w tym zarządzania gospodarstwem rolnym oraz marketingu produktów rolnych.

Kierunek obejmuje wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, zarządzania gospodarstwem rolnym oraz działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonym rozwojem rolnictwa. Uczestnicy poznają metody i narzędzia służące do minimalizowania wpływu produkcji rolniczej na środowisko, a także sposoby finansowania i realizacji projektów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem rolnictwa.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w firmach związanych z sektorem rolniczym, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tej branży.

 • ATUTY

  • Nabycie uprawnień do zakupu gruntów rolnych

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Art. 6), absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

  • Kwalifikacje rolnicze po roku studiów podyplomowych
  • Wiedza i kompetencje w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • Studia prowadzone przez praktyków i najlepszą kadrę akademicką
 • PROGRAM

  • Ekonomika rolnictwa
  • Organizacja produkcji rolniczej
  • Technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej
  • Rachunkowość rolnicza
  • Ubezpieczenia w rolnictwie
  • Marketing artykułów rolnych
  • Agrobiznes
  • Prawo w rolnictwie
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym
  • Fundusze UE i krajowe dla rolnictwa
  • Prawo ochrony środowiska w produkcji rolnej i gospodarka odpadami
  • Wspólna Polityka Rolna UE
  • System zapewnienia jakości w rolnictwie i instytucje rynku rolno-spożywczego
  • Nowe technologie w rolnictwie
  • Informatyka w agrobiznesie
 • KADRA

  Dr hab. Piotr Gołasa

  Wykładowca Akademii WSB, Adiunkt w Katedrze Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2020 roku na podstawie rozprawy „Ekonomiczne dylematy związane z ochroną klimatu z uwzględnieniem rolnictwa”. Autor lub współautor ponad 80 publikacji naukowych, m.in. monografii „Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych”, „Dochody gospodarstw rolnych”, Podręcznika OZE oraz wielu artykułów w czasopismach naukowych. Prowadzi prace badawcze w zakresie ekonomiki gospodarstw rolnych, produkcji energii odnawialnej w rolnictwie oraz prawnych uwarunkowań działalności rolniczej. Od 2021 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa, SGGW w Warszawie. 

  Więcej

  Anna Sobczak

  Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie doktorantka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do jej zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z technologią produkcji roślinnej i zwierzęcej, organizacją gospodarstw rolniczych oraz uprawą hydroponiczną warzyw. Autorka wielu prac naukowych z zakresu uprawy roślin rolniczych i ogrodniczych. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

  Więcej

  Arkadiusz Weremczuk

  Wykładowca Akademii WSB, doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse; od ponad 14 lat analizuje rynki i występujące na nich trendy oraz pracuje na rzecz podmiotów sektora rolnego. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji. Uzyskaną wiedzą oraz doświadczeniem dzieli się ze studentami, jak również przedstawicielami biznesu i producentami rolnymi. Trener w projektach tj. „Szkolenia z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym” czy „Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych”.

  Więcej
 • REKOMENDACJA

  Studia podyplomowe na kierunku Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych umożliwiają zdobycie niezbędnych kwalifikacji rolniczych, umożliwiających zakup ziemi rolnej oraz ubieganie się o środki z programów unijnych wspierających rolnictwo. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych wykładowców, którzy gwarantują wysoką jakość kształcenia. Absolwenci tego kierunku posiadają solidną wiedzę z zakresu agrobiznesu i rynku rolnego. Zajęcia realizowane są w całości online, co stanowi istotne ułatwienie dla wszystkich zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności w sektorze rolniczym.

  Dr Arkadiusz Weremczuk

  Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń w rolnictwie

 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1300 zł do 5 marca 2024
  II 1300 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1300 zł do 5 maja 2024
  IV 1300 zł do 5 października 2024
  V 1300 zł do 5 listopada 2024
  VI 1200 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 8 000 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU.

 • INFORMACJE DODATKOWE

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: raz lub dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.
  • Zajęcia prowadzone w formule on-line.
 • BONIFIKATY

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • KONTAKT

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator studiów: mgr Katarzyna Nagły
  e-mail: knagly@wsb.edu.pl
  tel. 887 755 500

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88