Kierunek

ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM BIZNESU

Tryb: Hybrydowe

Studia od Października 2022 r. 

Zapisz się

Najbliższe trzy dekady to czas mobilizacji rządów państw i biznesu w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zatrzymania globalnego ocieplenia. Europejski Zielony Ład, Nowa Taksonomia Unii Europejskiej, obowiązek raportowania danych niefinansowych – to regulacje, które w najbliższych latach zdeterminują zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw. Najbliższa dekada to czas wyzwań dla kadry menadżerskiej w zarządzaniu obszarem ESG (Environmental, Social, Governance), który wpływa na wartość i wycenę przedsiębiorstwa, od którego zależy pozyskanie finansowania na transformację modeli biznesowych i realizację zrównoważonych inwestycji, a także budowanie wartości długoterminowej dla wszystkich interesariuszy.

Celem studiów jest przygotowanie kadry menadżerskiej do zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa, wykorzystania szans i możliwości wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, pozyskania „zielonego finansowania” na inwestycje zgodne z Taksonomią Unii Europejskiej.

Adresaci studiów:

 • Kadra menadżerska zarządzająca przedsiębiorstwami, których działalność podlega regulacjom UE, których modele biznesowe wpisują się w zrównoważoną transformację gospodarczą, lub przygotowują przedsiębiorstwo do zmiany modelu zgodnego z Europejskim Zielonym Ładem i Nową Taksonomią UE.
 • Kadra menadżerska spółek notowanych na GPW S.A., obecnych także na międzynarodowych rynkach kapitałowych, dążąca do obecności lub poprawy pozycji w ratingach ESG, planujących emisję zielonych/zrównoważonych obligacji, starających się o finansowanie dłużne w oparciu o ratingi ESG.
 • Menadżerowie odpowiedzialni za obszar CSR, HR, Ochronę Środowiska, Zarządzanie Ryzykiem, Wizerunek Korporacyjny, Relacje Inwestorskie, Organizację pracy Zarządów i Rad Nadzorczych, Innowacje, Procesy Inwestycyjne, w celu aktualizacji wiedzy na temat nowych wymagań i regulacji w ramach w/w obszarów zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Menadżerowie odpowiedzialni za zarządzanie zrównoważonym rozwojem i kwestiami klimatu, którzy dążą do rozwoju swojej kariery zawodowej.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Green Industry Foundation.

Opiekun merytoryczny kierunku: Monika Płońska

 • Atuty

  • unikatowy w skali kraju program, pozwalający na pozyskanie kompetencji niezbędnych do zarządzania biznesem w czasie zielonej transformacji gospodarczej Europy
  • bardzo wysoki poziom merytoryczny, wspomagany praktycznymi rozwiązaniami i metodykami procesów zarządzania strategicznego zrównoważonym rozwojem biznesu
  • zajęcia prowadzone przez praktyków, posiadających doświadczenie w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem zarówno małych i średnich firm jak i globalnych korporacji
 • Program

  Bloki tematyczne:

  Zarządzanie strategiczne

  1. Analiza i zarządzanie strategiczne
  2. Porozumienie Paryskie i Agenda 2030, inne determinanty zarządzania zrównoważonym rozwojem na świecie
  3. Standardy zarządzania zrównoważonym rozwojem
  4. Strategia zrównoważonego rozwoju/ESG
  5. Zarządzanie kwestiami klimatu
  6. Strategia dekarbonizacji przedsiębiorstwa
  7. Analiza scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu
  8. Nowe technologie wspierające zarządzanie ZR
  9. Zrównoważone finansowanie

  Environmental – Środowisko

  1. Regulacje środowiskowe i klimatyczne wynikające z EZŁ i Nowej Taksonomii UE
  2. Polityka klimatyczna i bioróżnorodności
  3. Gospodarka Obiegu Zamkniętego i zarządzanie zużyciem surowców naturalnych (np. water management)
  4. Ślad węglowy – mierzenie, raportowanie, zarządzanie i reedukacja śladu węglowego produktów i organizacji
  5. Zarządzanie pośrednim wpływem na środowisko
  6. KPI środowiskowe i klimatyczne- raportowanie wskaźników środowiskowych

  Social – Społeczny

  1. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu- strategia CSR (Corporate, Social, Responsibility)
  2. Etyka i Compliance w organizacji
  3. Polityka antykorupcyjna
  4. Polityka różnorodności
  5. Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw
  6. Strategie BHP
  7. Innowacje społeczne w organizacji

  Governance – Ład korporacyjny

  1. Zrównoważony Ład Korporacyjny w spółkach giełdowych
  2. Odpowiedzialne przywództwo na rzecz klimatu
  3. Integracja ryzyk klimatycznych z systemem zarządzania ryzykiem korporacyjnym
  4. Raportowanie kwestii ESG i zrównoważonego rozwoju, weryfikacja danych.
  5. Indeksy ESG i ich znaczenie
  6. Zarządzanie kontrowersjami i incydentami w obszarze ESG

  Informacje dodatkowe

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Liczba godzin - 160 godzin ( w tym business case)
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
 • Kadra

  MONIKA PŁOŃSKA

  Menadżer zrównoważonego rozwoju i ESG w PKN ORLEN S.A. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii, ekspert „Zielonego Przemysłu” w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, wiceprezes Green Industry Foundation. Absolwentka UMCS i WSPiA w Lublinie i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładała na UMCS w Lublinie na kierunku ekonomia i zarządzanie. Posiada doświadczenie we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju w europejskich koncernach w sektorze naftowym, energetycznym i nawozowo- chemicznym, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i Nowej Taksonomii UE, zarządzaniu kwestiami ESG i raportowaniu niefinansowym zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi (GRI, IIRC, TCFD). Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie PR, CSR, komunikacji społecznej i relacji z mediami. Doktorantka Akademii WSB w dyscyplinie zarządzania strategicznego zrównoważonym rozwojem. W PKN ORLEN odpowiedzialna za opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, ratingi i oceny ESG. Uczestniczyła w procesie przygotowania Koncernu do emisji obligacji zrównoważonego rozwoju i zielonych euroobligacji (green bonds).

  Więcej

  KAMIL WYSZKOWSKI

  Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2002-2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał m.in. za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy z Polski. Były to w szczególności takie kraje jak Irak, Indie, Tajlandia, Rumunia. Pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2004 do dziś Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady Global Compact Network Poland – GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; więcej: ungc.org.pl). Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (think-tanku powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez GCNP). Wykładowca na takich uczelniach jak: Central European University, Katolicki Uniwersytet Lwowski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas, SWPS – Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz Uniwersytet Warszawski.

  Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i meta trendów w biznesie w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacje do zmian klimatu. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej United Nations Development Programme Academy (UNDP VDA). Wraz z kierowanym przez siebie zespołem otrzymał medal Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypracowania modelu Ekonomii Społecznej dla Polski oraz wparcia dla procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W 2012 roku otrzymał nagrodę za stworzenie i prowadzenia najbardziej innowacyjnego i efektywnego biura UNDP w regionie Europy i WNP przyznaną przez Zastępcę Sekretarza Generalnego ONZ odpowiadającego za UNDP RBEC.

  Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 roku doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju. Od 2019 ekspert Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ds. międzynarodowych, pomocy rozwojowej oraz polityk klimatycznych. Od 2019 doradca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest stałym komentatorem w TVN 24, TVN24 Biznes i Świat, POLSAT oraz Radiu TOK FM. Publikujący m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, gazeta.pl, Pulsu Biznesu i WNP.pl Portal Gospodarczy.

  Więcej

  DR GRZEGORZ KĄDZIELAWSKI

  Wiceprezes Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za obszar strategii, inwestycji, obszar badawczo- rozwojowy, a także przygotowanie grupy kapitałowej do transformacji wynikającej z Europejskiego Zielonego Ładu. Autor strategii rozwoju Grupy Azoty w obszarze B+R+I, której finansowanie zewnętrzne w ostatnich 4 latach sięgnęło 110 mln zł. Wdrożył mechanizm akceleracyjny do pichingu, walidacji i skalowania start-upów, którego ocenie poddało się 1700 podmiotów z branży chemicznej. Zarządza procesem realizacji 34 inwestycji w Grupie Azoty, w tym największą inwestycją w branży chemicznej w Europie Środkowo – Wschodniej w ostatniej dekadzie, łączny CAPEX 10 mld. zł. Ekspert i członek organów nadzoru międzynarodowych i krajowych organizacji branżowych tj. International Fertilizer Industry Association, Fertilizers Europe, Platforma Przemysłu Przyszłości.

  Doktor Nauk Prawnych. Wykładał m.in. w PWSZ w Tarnowie, Politechnice Warszawskiej, Uczelni Łazarskiego. Obecnie adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB, dyrektor Instytutu Badań nas Sztuczną Inteligencją. Autor licznych publikacji naukowych i raportów eksperckich. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak też w sektorze pozarządowym (m.in. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również bogate doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.).

  Więcej
 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2021
  II 1000 zł do 5 listopada 2021
  III 1000 zł do 5 grudnia 2021
  IV 1000 zł do 5 stycznia 2022
  V 900 zł do 5 lutego 2022
  VI 900 zł do 5 marca 2022
  VII 900 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 6800 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata specjalna na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 3 grudnia 2021 r.

  Bonifikata specjalna na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) dla pielęgniarek i położnych w wysokości 3000 zł do 3 grudnia 2021 r.

  Bonifikata specjalna na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) dla pielęgniarek i położnych, którą objęci są członkowie: Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej - STOMOZ – 4500 zł do 3 grudnia 2021 r.

  Bonifikata specjalna na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) dla lekarzy, którą objęci są członkowie: Ślaskiej Izby Lekarskiej oraz Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej - STOMOZ – 4500 zł do 3 grudnia 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Małgorzata Malczewska-Wajda
  e-mail: mmalczewska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji