Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Kredyty studenckie

KREDYT STUDENCKI

(zaświadczenie do kredytu studenckiego

otrzymasz w pokoju 306)

 

wykrzyknik Dla kogo?

Preferencyjny kredyt studencki ma służyć wsparciu osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie podjąć lub kontynuować studiów.


Kredyt mogą otrzymać studenci, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

1) rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia (czyli przed 25 urodzinami),

2) uzyskują dochody (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) w średniej miesięcznej wysokości nie przekraczającej progu dochodu ustalanego co roku przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (w roku akad. 2014/2015 było to 2500 zł*),

3) uzyskają od banku udzielającego kredytu pozytywną oceną zabezpieczenia spłaty kredytu (zdolność kredytową).

 

*Komunikat ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.16 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2014/2015. 

 

wykrzyknik Na jaki okres?
1) studenci – przez okres maksymalnie 6 lat,
2) doktoranci – przez okres maksymalnie 4 lat.
 

wykrzyknik Jak otrzymać kredyt?

Aby otrzymać kredyt należy do 15 listopada br. złożyć wniosek o udzielenie kredytu w jednym z wyznaczonych banków:

- PKO Bank Polski S.A., 

- Bank PEKAO S.A.,

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

- SGB-Bank S.A.


wykrzyknik Do wniosku dołącza się:

- zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów,

- dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu,

- oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny,

- oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.


wykrzyknik Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny dostępne są w oddziałach ww. banków.
Przy obliczaniu dochodów studenta stosuje się te same zasady, co przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni.
Katalog dochodów uwzględnianych przy ustalaniu dochodu przypadającego na osobę w rodzinie jest obszerny i rozbudowany. Sytuacja dochodowa każdego wnioskodawcy zależeć będzie od rodzajów, tytułów i źródeł dochodu jego rodziny.
Aby dowiedzieć się jakie dokumenty będą potrzebne w Twoim przypadku najlepiej skontaktuj się z konsultantem banku, w którym zamierzasz złożyć wniosek o kredyt.
Aby dowiedzieć się jakie dokumenty będą potrzebne w konkretnym przypadku najlepiej skontaktować się z konsultantem banku, w którym złożone zostanie wniosek o kredyt.
 

wykrzyknik Procedura udzielania kredytu w skrócie:
1. Wybierasz bank w którym złożysz wniosek o kredyt (powyżej umieścilismy listę banków, w których starasz sie o kredyt).
2. Zdobywasz zaświadczenie z uczelni, że jesteś studentem/doktorantem (Uczelnia - pokój 306).
3. Kompletujesz zaświadczenia o dochodach na osobę w gospodarstwie domowym (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Gminy,itd.).
4. Wypełniasz i składasz wniosek w banku kredytującym.
5. Szukasz wiarygodnych w oczach banku poręczycieli lub/i prosisz o poręczenie BGK lub ARiMR.
6. Czekasz na decyzję o przyznaniu kredytu.
7. Dwa razy w roku przedstawiasz w banku ważną legitymację studencką.

 

wykrzyknik Poręczenia kredytu:

Kredyt studencki tak jak wszystkie inne formy kredytowania musi być udzielany z odpowiednim zabezpieczeniem jego spłaty w przyszłości.

Bank dokładnie Cię poinformuje kto, kiedy i w jakim przypadku może Ci go poręczyć. Ustawodawca, przewidział, że niektórzy studenci mogą mieć problem ze sprostaniem wymaganiom banków w zakresie zabezpieczenia jego spłaty. Dlatego możesz liczyć nawet na 100% poręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

Od roku akademickiego 2010/2011 obowiązują nowe i przede wszystkim korzystniejsze warunki poręczeń kredytów studenckich:
poręczenie w wysokości 100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej;
poręczenie w wysokości 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł;
poręczenie w wysokości 70% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.
Od udzielonego poręczenia kredytu pobierana jest od kredytobiorcy prowizja w wysokości 1,5% poręczanej miesięcznej części wypłacanej kredytu. Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.


Każdy student mieszkający na obszarze wiejskim, który nie ma możliwości uzyskania wystarczających prawnych zabezpieczeń kredytowych może ubiegać się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W zależności od tego ile wynosi dochód na osobę w rodzinie studenta Agencja może poręczyć do 80 i do 100 % wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenia ARiMR w wysokości 100% mogą otrzymać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu, nie przekracza 600zł. Poręczenia udzielane są na okres kredytowania wydłużony o jeden miesiąc. ARiMR nie pobiera prowizji przy poręczaniu kredytów studenckich.
Ważną informacją jest, że poręczenia ARiMR udzielane są w trybie uproszczonym. Wszelkich formalności związanych z poręczeniem można dokonać w banku kredytującym działającym w imieniu Agencji, który działa na podstawie zawartej z Agencją umowy o współpracy. Jedyną dodatkową formalnością jest przedstawienie zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi.


ARiMR wymaga ustanowienia prawnego zabezpieczenia poręczenia w formie weksla in blanco oraz przedstawienia następujących dokumentów do udzielenia poręczenia:
1) wniosku o udzielenie poręczenia na wzorze określonym przez ARiMR,
2) określających dochody w rodzinie pozwalających ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta,
3) zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi.
Poręczenia ARiMR udzielane są tylko na rzecz tych banków, które zawarły z ARiMR umowy współpracy określające tryb i warunki udzielania poręczeń spłaty kredytów studenckich. Są to:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

 

wykrzyknik Spłata kredytu:

Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Nie musisz się obawiać żadnych kruczków pisanych drobnym drukiem. Obowiązujące prawo gwarantuje Ci, że w międzyczasie, nie będziesz obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.

Kredyt będziesz spłacać w miesięcznych ratach, których wysokość będzie odpowiadała połowie (300 zł) transzy wypłacanej Ci przez bank z uwzględnieniem odsetek. Odsetki w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (1,375%*) będą doliczane do spłacanych przez Ciebie rat.
Pozostała część wartości oprocentowania pokrywana jest z budżetu państwa w ramach Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.
Okres spłaty kredytu będzie dwukrotnie dłuższy niż okres jego pobierania.
Zatem, dla przykładu, jeśli rozpocząłeś studia I stopnia w roku 2011 i na 2 roku studiów w roku 2012 otrzymałeś kredyt, który pobierać będziesz do końca studiów I st. oraz na studiach II st, które ukończysz w roku 2016, to spłatę kredytu powinieneś rozpocząć dopiero w roku 2018.
Ponieważ kredyt pobierać będziesz przez 40 miesięcy, spłata trwać będzie 80 miesięcy.
Obecnie miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł, więc Twoja miesięczna rata spłaty kredyty wynosić będzie 341,25 zł.

 

wykrzyknik Umorzenie kredytu: 

Gdy w danym roku akademickim znajdziesz się w gronie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów doktoranckich możesz liczyć na umorzenie kredytu w wysokości 20% jego całości. W tym przypadku umorzenia dokonuje bank w przeciągu 14 dni po dostarczeniu przez Ciebie odpowiedniego zaświadczenia, uprzednio potwierdzonego przez władze wydziału bądź uczelni.


Kredyt może być też częściowo umorzony w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy – wypadki losowe, ciężkie choroby, kalectwo uniemożliwiające podjęcie pracy zawodowej i inne zdarzenia, które utrudniają Ci spłatę kredytu, mogą być powodem złożenia wniosku o częściowe lub całkowite jego umorzenie.
Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.
Podstawą umorzenia może być orzeczenie wydane na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.6)) lub Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224).
Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

 

wykrzyknikWAŻNE TERMINY!!!

wykrzyknik Dnia 15 listopada 

upływa termin składania wniosków o udzielenie kredytu studenckiego w bankach.

 


 

wykrzyknik Do 25 listopada 

banki kredytodawcy przekazują do Banku Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów ubiegających się o przyznanie kredytu, w tym dane o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta.

 


 

wykrzyknik Do 15 lutego bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.

 


 

wykrzyknik Dnia 28 lutego 

upływa termin składania wniosków o udzielenie kredytu studenckiego w innym banku w przypadku negatywnej oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.

 


 

wykrzyknik Do 10 marca 

banki przekazują do Banku Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów, którzy złożyli wnioski o udzielenie kredytu w drugim terminie z powodu uzyskania negatywnej oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.

 


 

wykrzyknik Do 31 marca 

banki zawierają ze studentami umowy o udzielenie kredytu.

 


 

wykrzyknik Do 31 marca oraz do 31 października 

studenci pobierający kredyt przedkładają bankowi fotokopię aktualnej legitymacji studenckiej lub zaświadczenie o odbywaniu studiów.

 

 

 

Preferencyjny kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej

udzielanej studentom z budżetu państwa.

Preferencyjne warunki oprocentowania czynią kredyt studencki najtańszym i najbardziej atrakcyjnym na rynku.
Kredyty studenckie zostały wprowadzone przepisami Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r.

o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 1998 r. nr 108, poz. 685 z późn. zm.).

Zasady udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2010 r. nr 87, poz. 5600 z późn. zm.).
Uprawnionymi podmiotami do otrzymania kredytu są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

oraz doktoranci uczelni publicznych i prywatnych.

Kredyty studenckie wypłacane są w ratach miesięcznych (600 zł w każdym miesiącu)

nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku (w okresie od października do lipca),

z wyłączeniem okresów urlopów udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Kredyty studenckie udzielane są na okres nie dłuższy niż okres studiów, przy czym okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat. W przypadku studentów studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), okres ten może zostać przedłużony o kolejne 4 lata.

O udzielenie kredytu studenckiego mogą starać się studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.   
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy