Milan Sopoci

profesor zwyczajny nauk społecznych w dziedzinie: operacyjne i bojowe wykorzystanie lotnictwa i obrony powietrznej, nadany przez Prezydenta Republiki Słowackiej.

 

PUBLIKACJE

Monografie naukowe wydane w wydawnictwie krajowym

 • Security research of asymmetric threats (tł. Badania bezpieczeństwa zagrożeń asymetrycznych)/ Milan Sopóci, Pavel Nečas. In: Buletin ştiinţific. - ISSN 1224-5178. - Vol. 16, Nr. 1 (31) (2011), s. 55-62.

 

Podręczniki akademickie wydane w wydawnictwie krajowym

 • Security of the Slovak Republic in times of crises and air terrorism threats (tł. Bezpieczeństwo Republiki Słowacji w czasie kryzysów i zagrożeń terroryzmu lotniczego / Milan Sopóci, Ľubomír Matta.In: Journal of Defense Resources Management. - ISSN 2068-9403. - Vol. 3, Iss. 1 (4) (2012)

Artykuły naukowe w czasopismach

 • The ambitions of the Slovak Armed Forces. Theory and reality(tł. Ambicje Słowackich sił Armii. Teoria rzeczywistości) / Milan Sopóci, Lubomír Matta.In: Journal of Defense Resources Management. - ISSN 2068-9403. - Vol. 4, Iss. 1 (6) (2013)
 • Nongovernment organizations in crisis management operations (tł. Organizacje pozarządowe w operacjach zarządzania kryzysem)/ Milan Sopóci, Pavel Nečas.In: The 18th International Conference The Knowledge-Based Organization - KBO 2012 : management and military sciences. - Sibiu : Nicolae Balcescu Land Forces Academy, 2012. - ISSN 1843-6722.
 • Security research and new requirements on education and training (tł. Badania nad bezpieczeństwem i nowe wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia) / Milan Sopóci.
  In: AFASES - 2011 : scientific research and education in the air force : the 13th international conference of scientific papers : Brasov, 26-28 May 2011. - Brasov : Air Force Academy, 2011. – ISSN 2247-3173. - S. 266-272. [SOPÓCI, Milan (100%)]
 • Strategické hodnotenie obrany a operačné spôsobilosti pre národný krízový manažment (tł. Strategiczny przegląd obronny i zdolności operacyjne w krajowym zarządzaniu kryzysowym)/ Milan Sopóci. In: Armáda a znalostní společnost - AKS 2011 : mezinárodní konference : 11. května 2011, BVV Brno. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-789-9. - 6 S. - Ako sprievodný program IDET 2011. - CATE 2011. - Všetky príspevky boli recenzované. [SOPÓCI, Milan (100%)]
 • Leaders or managers for army? (tł. Liderzy czy menedżerowie dla Armii?) / Milan Sopóci, Pavel Nečas. In: The knowledge-based organization = KBO 2011 : the 17th international conference : Sibiu, 24-26 November 2011. - Sibiu : Nicolae Balcescu Land Forces Academy, 2011. - ISSN 1843-6722. - S. 842-848. - Organizátor podujatia: Nicolae Balcescu Land Forces Academy, The National Authority for Scientific Research. - Všetky príspevky boli recenzované (tri kola recenzného konania). [SOPÓCI, Milan (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
 • Nové trendy vzdelávania na AOS (tł. Nowe trendy edukacji w AOS)  / Milan Sopóci. In: Manažment - teória, výučba a prax 2011 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2011. – ISBN 978-80-8040-427-7. - S. 374-381.[SOPÓCI, Milan (100%)]
 • Decision making and decision support systems in warfare = Decision making and decision support systems in military environment(tł.: Podejmowanie decyzji i wsparcie decyzyjne w działaniach wojennych = Podejmowanie decyzji i systemy wsparcia decyzyjnego w środowisku wojskowym). / Milan Sopóci. In: Science and Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 3, no. 2 (2008), p. 69-77.KTM 9.17
 • SOPÓCI M.: Electronic warfare, electronic warfare equipment and PVO/ tł.: Wojna elektroniczna, elektroniczny sprzęt i PVO / Milan SOPÓCI In: Science and military, 1 / 2006, Liptovský Mikuláš ISSN - 1336-8885

 

Oryginalne pokonferencyjne referaty naukowe w recenzowanych czasopismach zagranicznych

 • Research in leadership and application of the results in the army (tł. Badania nad przywództwem i zastosowanie jego wyników w Armii) / Milan Sopóci, Lubomír Matta.In: The 19th International Conference The Knowledge-Based Organization : management and military sciences. - Sibiu : Nicolae Balcescu Land Forces Academy, 2013. - ISSN 1843-6722.
 • SOPÓCI, M New methods in air defense education of students (tł.:Nowe metody w edukacji studentów dotyczącej obrony powietrznej) / Milan Sopóci Pavel Buck. In: AFASES 2009 - Scientific research and education in the Air Force [electronic resource]: International Session of the XI-th scientific papers: 20 to 22-May 2009 Brasov. - Brasov: Henri Coandă "Air Force Academy, 2009. - ISBN 978-973-8415-67-6.
 • Sopóci M:. Application new trends of management development to military education/ (tł.:Wdrożenie nowych trendów w rozwoju zarządzania do edukcji wojskowej) / Sopóci Milan, Pavel Nečas.In: AFASES 2009 - Scientific research and education in the Air Force [electronic resource]: the international ses-sion of XI-th scientific papers: 20-22 - May 2009, Brasov. - Brasov: Henri Coandă "Air Force Academy, 2009. - ISBN 978-973-8415-67-6.
 • Military management in 21 century and transformation of Army (tł.: Zarządzanie wojskiem w 21 wieku i transformacja armii.) / Milan Sopóci, Miroslav Kelemen, Paul Nečas.In: The knowledge-based organization [electronic resource]: KBO - 2009: the 15th international conf-ence: Sibiu, November 26 to 28 2009th - Sibiu: Nicolae Balcescu Land Forces Academy, 2009. - ISSN 1843-6722.
 • SOPÓCI, M.: Implementation of modern management theory into the teaching environment in the army (tł.: Wdrożenie nowoczesnych teorii zarządzania do środowiska nauczania w wojsku.) / Milan-Sopóci ci.In: Management - Theory and Practice vojenském large environments [electronic resource]: scientific and professional conferences konference, Brno, 11.6.2008. - Brno: University of Defence, 2008. - ISBN 978-80-7231-562-8.
 • SOPÓCI, M.: People, protection against radiation Radar (tł.: Ludzie, ochrona przed radarami promiennymi) / Milan Sopóci. In: Ochorona work ta social'nyj zachyst pracivnykiv: mižnarodna naukova konferencija: 19-21 lystopada year 2008, Kyiv. - Kyiv: Nacional'nyj techničnyj universytet Ukraine "Kyjivs'kyj politechničnyj Instytut", 2008.
 • SOPÓCI, M. Membership in Alliance and Security of Country/(tł.: Członkostwo w Sojuszu i Obrona Kraju.) / Milan Sopóci. In: Zarządzanie Ochroną i Bezpieczeństwem oraz Administracja Publiczna. Proceedings of Conference. - New York: Poli-Carp Academy in Prague, Czech Republic, 2008. - ISBN 978-80-7251-289-8.
 • SOPÓCI M.: Addressing the crisis - a matter of national and coalition/(tł.: Kryzys – sprawa narodowa i koalicyjna) / Milan Sopóci. In: Ochrona populacji [electronic resource]: Proceedings of the 5th 14th International Conference organized by and 15 May in 2008 in the Department as official scientific fairs accompanying program. - Brno: University of Defence, 2008. - ISBN 978-80-7231-510-9.
 • SOPÓCI, M.: Automated systems in crisis command control systems (tł.: Zautomatyzowane systemy w systemie kontroli bojowej w kryzysie). International Conference 2007 Cate, CS Brno, ISBN 978-80-7231-238 – 2
 • SOPÓCI, M.: Military crisis management and control (tł.: Zarządzanie kryzysem militarnym i jego kontrola). International Conference on Education and research at European Standarts, Brasov, Romania 2007, ISBN 978-973 - 8415-45 -4
 • SOPÓCI, M.: The air terrorism and crisis management/tł.: Terroryzm powietrzny i zarządzanie kryzysem.. Con-International conference, Brno 2006, ISBN 80 - 7231-141 - 7th

 

Oryginalne pokonferencyjne referaty naukowe w recenzowanych czasopismach krajowych, uniwersytety krajowe

 • Perspective of air defence (tł.: Perspektywa obrony powietrznej) / Milan Sopóci.In: AFASES 2013 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. - Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2013. – ISSN 2247-3173. - online,  Plný text: http://www.afahc.ro/afases/afases.html
 • Aplikácia moderných trendov vojenského manažmentu vo vzdelávacích systémoch krajín NATO (tł. Aplikowanie nowoczesnych trendw zarzadzania w wojsku w systemach obronnych krajów NATO) / Milan Sopóci, Ľubomír Matta. In: Army and knowledge society : logistics and ecology in the armed forces. - Brno : University of Defence, 2013. - ISBN 978-80-7231-925-1. 
 • Operácie medzinárodného krízového manažmentu z pohľadu profesionálov(tł. Operacje międzynarodowe zarządzania kryzysowego w ujęciu zawodowym) / Milan Sopóci.In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 18. medzinárodná vedecká konferencia. - Žilina : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-554-0702-9. - CD-ROM,
 • Manažéri verzus lídri v špecifickom prostredí (tł. Menedżerowie czy liderzy w specyficznym środowisku?) / Milan Sopóci. In: Leadership and its impact on organization effectiveness [elektronický zdroj] : proceedings from international scientific conference. - Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University, 2012. - ISBN 978-80-557-0375-6. - CD-ROM,
 • Projekty Európskej obrannej agentúry, bezpečnostný výskum a zvyšovanie bezpečnosti vojsk v misiach  (tł. Projekty europejskiej agencji obrony zwiększenie bezpieczeństwa wojsk w misjach)/ Milan Sopóci. In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM
 • New methods and problems in military education (tł. Nowe metody I problem w edukacji wojskowej) / Milan Sopóci. In: Výstavba, rozvoj a použití ozbrojených sil : sborník příspěvků a prezentací z konferencí a seminářů. - Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu - Katedra celoživotního vzdělávání, 2011. - ISBN 978-80-7231-822-3. - S. 37-41. [SOPÓCI, Milan (100%)]
 • Transformation and the role of SR OS in a national and international crisis management (tł.: Transformacja i rola SR OS w narodowym i międzynarodowym zarządzaniu kryzysem) / Milan Sopóci. In: Management - theory, teaching and practice 2009 [electronic resource]: Collection of international scientific and professional conferences: 23rd-25th September 2009, Liptovský Mikuláš: Academy of Armed Forces Gen.. MR, 2009. - ISBN 978-80-8040-373-7.
 • SOPÓCI, M.: Crisis Management in the Ministry of Defence(tł.: Zarządzanie kryzysem w Ministerstwie Sił Zbrojnych) / Milan Sopóci. In: Management - theory, teaching and practice 2008 [electronic resource]: Collection of international scientific and professional conferences: 25th-26th in September 2008 in Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš: Academy of Armed Forces Gen.. MR, 2008. - ISBN 978-80-8040-348-5.

 

Prace pokonferencyjne i poseminaryjne  

 • SOPÓCI, M.: The training officers abroad and upcoming changes in the OS SR(tł.: Zagraniczne szkolenie oficerów i nadchodzące zmiany w OS SR) In: Proceedings of the scientific workshop "Nowe trendy w edukacji managerów“ , Liptovský Mikuláš Armed Forces Academy, 2007 - p. 7, ISBN 978-80-8040 -318 - 8
 • SOPÓCI M.: Preparation of the managers in advanced armies of NATO and OSSR/ (tł.: Przygotowanie managerów zaawansowanych organów w NATO i OSSR) / Milan Sopóci In: Proceedings of the scientific and technical Conference Management - theory, practice and teaching of the 2006th Liptovský Mikuláš: Academy of Armed Forces Gen.. MR. 28th - 29 September 2006. CD almanac contributions. ISBN 80-8040-299-X
 • SOPÓCI, M.: PVO development and design capabilities WRS (tł.: Rozwój PVO i projektowanie zdolności WRS) / Milan SOPÓCI Proceedings of the international conference-tion, Kosice (6th-09.08 2006), s.156. Periodical - 80-8073-520-4
 • SOPÓCI, M.: Capabilities of the future commander - the leader of the armed forces/( tł.: Zdolności przyszłego dowódcy – lidera sił zbrojnych) / Milan Sopóci. In: Proceedings of the scientific workshop "New trends in education managers, Liptovský Mikuláš Armed Forces Academy, 2006. - ISBN 80-8040-295-7
 • SOPÓCI, M..: Strengths and weaknesses of the concepts of capabilities WRS( tł.: Mocne i słabe strony koncepcji zdolności WRS) / Milan Sopóci. In: Proceedings of the scientific workshop "New trends in the PVO, Liptovský Mikuláš Armed Forces Academy, 2006 - p. 11 -16 .- ISBN 80-8040-292-2.
 • SOPÓCI, M.: Identification of objects of state importance(tł.: Identyfikacja obiektów ważnych dla państwa.) Proceedings of the workshop military options PVO in combating terrorism in conditions of Slovakia, 20.1.2005, p. 8; ISBN 80-8040-255-8
 • SOPÓCI, M.: Possibilities of PVO to combat air terrorism./(tł.: Możliwości PVO w zwalczaniu terroryzmu powietrznego.) Proceedings of a military workshop possibility PVO-tion in combating terrorism in the conditions of Slovakia, 20.1.2005, p. 8. ISBN 80-8040-255-8
 • SOPÓCI, M.: Possibilities of missile defense.(tł.: Możliwości obrony rakietowej.) Proceedings of the workshop's military options PVO in the fight against terrorism in terms of Slovakia, 20.1.2005, p. 6, ISBN-80-8040-255-8.
 • SOPÓCI, M.: Recommendations of measures for the Air Force SR OS(tł.: Rekomendacja środków dla Obrony Powietrznej SR OS.) Proceedings of the workshop's military options PVO in the fight against terrorism in terms of Slovakia, 20.1.2005, p. 6, ISBN-80-8040-255-8.

 

OPRACOWANIA BADAWCZE 

Opracowania badawcze niepublikowane:

 • Transformácia OS SR a operácie národného krízového manažmentu (tł. Transformacja sił zbrojnych Republiki Słowacji i operacje zarządzania kryzysowego) / Milan Sopóci. In: Krízový manažment = Crisis management. - ISSN 1336-0019. - Roč. 10, č. 3 (2011), s. 60-67.[SOPÓCI, Milan (100%)]
 • SIMS = Smart information for mission success (tł. SIMS – Inteligentne informacje dla sukcesu misji) WP 3.1 : základné nástroje pre plánovanie misií - architektúra riešenia : (system design) [Sofistikované informácie pre úspech misie] / Vedúci riešitelia projektu: Miroslav Žák, Milan Sopóci ; vedúci riešiteľ architektúry riešenia: Milan Sopóci ... [et al.]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. - 360 s. : obr., tab.
  [ŽÁK, Miroslav (20%) - SOPÓCI, Milan (35%) - MAJCHÚT, Ivan (10%) - KUSTROVÁ, Milota (10%) - NEČAS, Pavel (5%) - BUČKA, Pavel (15%) - NEKORANEC, Jaroslav (5%)]
 • SOPÓCI, M. - Zak, M., et al. SIMS (the role of research from 2010 to 2012, the EDA project.
 • SOPÓCI M..: Zarządzanie kryzysem w państwie i w administracji publicznej (Research report on the role of departmental research RU 21-240 - N_O). AOS Liptovský Mikuláš 2009, 147 p.
 • SOPÓCI M. et al. Wymagania dla następnego managera OS SR. (Research report on the role of departmental research SOPs 096-05 - 02 RO RU 21-240). AOS Liptovský Mikuláš 2007, 124 p.

Ważniejsze ekspertyzy, wdrożenia, patenty

 • SOPÓCI M. - MACEJA, J. - ŠTĚPÁNEK S.: Modyfikacja 9F62 celem imitowania lotu niskiego pułapu i szybkiego celu. VVTŠ ČSSP, Liptovský Mikuláš, 1997. No ZN. 94/87

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO - WYCHOWAWCZA 

Pełnienie funkcji promotora, w tym:  

 • Dyplomanci: około 50 ( średnio 2-3 rocznie)
 • Doktoranci: z 6, 4  zdobyło stopień doktora

- Lt.Col. Ing. Ivan Mačovský, 1995 - 1997,

- Major. Ing. Tomáš Novotný, 1995 – 2000,

- Lt.Col. Ing. Joseph Sorokáč, 1995 – 2000,

- 1.Lt. Ing. Tibor Kurina,        1998 -  2001,

- Col. Ľubomír Matta              2011 -

 

DYDAKTYKA

Ważniejsze wykłady na wyższych uczelniach   

 • Podstawy zarządzania
 • Operacyjne i bojowe użycie modelowania i symulacji sił powietrznych
 • Zautomatyzowane systemy dowodzenia
 • Teoria ognia i zarządzanie ogniem
 • Sztuka operacyjna
 • Zarządzanie kryzysem
 • Symulacja i modelowanie
 • Kierownictwo

 

ODBYTE STAŻE NAUKOWE

Zagraniczne

 • 2006, tygodniowy kurs z zarządzania kryzysem, Szkolenie - NATO centum at Oberammergau, Germany.
 • wykład – jednotygodniowe zaproszenie do Akedemii Wojskowej Brno / 2002 /
 • wykład - jednotygodniowe zaproszenie do Akedemii Obrony Vienna 2001 /
 • 2000 – 3-miesieczny kurs języka angielskiego Uniwersytet Obront Budapešť
 • 1997, 2- tygodniowy kurs zarządzania i szkolenie w centrum szkoleniowym Cornwallis UN peacekeeping force in Canada.
 • 1996, międzynarodowy kwartalny kurs orientacji dla oficerów the University of Defence in Ypenburgu in the Netherlands
 • 1989, 4- miesięczny kurs dla oficerów głównych nowych szkół wojskowych VAAZ Brno
 • 1980, 3- miesięczny akademicki desk top kurs szkolenia dowódców w Akademii Wojskowej ZSRR, Kijów PVO Marshal PV Vasilievského
 • 1978, 4- miesięczny kurs doskonalący PVO VAAZ Brno
 • 1974, 4- miesięczny desk top kurs szkolenia dowódców na Wydziale PVO, Kalinin Akademia Wojskowa ZSRR, Kijów

 

AKTYWNE UCZESTNICTWO

Komitety, rady i stowarzyszenia naukowe

 • Członek Komitetu NATO i PFP / ds. obrony przeciwlotniczej / OS delegacja SR /
 • Krajowy Koordynator Panelu RTO-SCI / Koncepcja Systemu i Integracja / Organizacja   NATO RTO Badania Naukowe i Przemysłowe  / Organizacja badań Technologicznych
 • Członek Rady Naukowej AOS Liptovský Mikuláš
 • Członek Rady Naukowej VA Liptovsky Mikulas
 • Członek Rady Naukowej AOS Liptovský Mikuláš
 • Członek SOK, w dziedzinie "Operacyjnego i bojowego użycia lotnictwa i AD“
 • Członek Rady Naukowej Wydziału PVO
 • Członek Komisji ds. dystrybucji technik w AD po podziale CSLA

 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI REALIZOWANE W ZAKRESIE SWOJEJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 •  kierownictwo
 • zarządzanie kryzysem
 • systemy zarządzania, obrona powietrzna
 • zarządzanie systemami obrony przeciwlotniczej
 • systemy ochrony technicznej
 • zarządzanie źródłami obrony

 

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Kierownik Katedry Zarządzania  w Aos w Liptovský Mikuláš.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA

 • 2004 –obecnie,  Kierownik Katedry Zarządzania w Aos w Liptovský Mikuláš.
 • 2003 - 2004 - Kierownik Katedry Operacyjnego i Bojowego użycia AD,
 • 2000 - 2003 – Dziekan Wydziały Obrony Powietrznej,
 • 1997- 2000 - Z-ca Dziekana ds. nauczania i i działalności edukacyjnych Wydziału Obrony Powietrznej,
 • 1990 - 1997 - Kierownik Katedry Operacyjnego i Bojowego użycia AD,
 • 1987 - 1990 - Szef Działu szkoleń AD
 • 1985 - 1987 - Z-ca Szefa Działu szkoleń AD,
 • 1985-2004 – Wojskowa Techniczna Szkoła Średnia, Akademia Wojskowa w Liptovský Mikuláš, Akademia Sił Zbrojnych w Liptovsky Mikulas, umowa o pracę, żołnierz zawodowy
 • 1981 - 1985 - Dowódca Pułku Rakiet Przeciwlotniczych,
 • 1977 - 1981 – Z-ca Szefa Pułku Rakiet Przeciwlotniczych,
 • 1974 – 1985 - doświadczenie wojskowe, umowa o pracę, żołnierz zawodowy
 • 1974 - 1977 - Dowódca baterii

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji