Nasi wykładowcy

Artykuły

prof. zw. dr hab. Julian Gembalski i dr hab. prof. AM Elżbieta Grodzka - Łopuszyńska

prof. zw. dr hab. Julian Gembalski - absolwent PWSM w Katowicach w klasie organów Henryka Klaji oraz Wydziału Kompozycji i Teorii. Dalsze studia odbywał w Belgii i Francji. Występował z koncertami w Europie i USA, nagrał 40 płyt CD. Oprócz ożywionej działalności artystycznej jako organista i pianista oraz kompozytorskiej, zajmuje się pracą naukową i dydaktyką. Jest autorem licznych publikacji i projektów organów. Laureat wielu zaszczytnych nagród muzycznych: Gdańsk, nowa Ruda, Weimar oraz odznaczeń i wyróżnień: nagroda im. Korfantego, nagroda im. Ligonia, nagroda "Lux ex Silesia". Odznaczony przez Papieża Jana Pawła II medalem "Pro Ecclesia et Pontifice", nagroda Biskupa Ewangelickiego "Złoty szmaragd".

Jest profesorem AM w Katowicach, gdzie kieruje katedrą Organów i Muzyki kościelnej. W latach 1996-2002 był Rektorem swojej uczelni. Jest założycielem pierwszego w Europie Wschodniej muzeum organów. Od wielu lat Archidiecezjalny Wizytator organów i organistów.

 

dr hab. prof. AM Elżbieta Grodzka - Łopuszyńska - Akademię Muzyczną w Katowicach, w klasie śpiewu solowego prof. S. Marciniak - Gowarzewskiej ukończyła z wyróżnieniem w 2000 roku. Obecnie jest pracownikiem tejże Akademii Muzycznej na stanowisku profesora. W roku 2004 obroniła w macierzystej uczelni tytuł Doktora Sztuk Muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka a w roku 2009 doktora habilitowanego. Ukończyła także filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Laureatka konkursów wokalnych ( m.in. I nagrody na Konkursie Polskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach ). Debiutowała na deskach Opery Śląskiej w Bytomiu w „Don Giovannim” W.A. Mozarta.

Obecnie współpracuje jako solistka z licznymi zespołami instrumentalnymi, symfonicznymi i kameralnymi. Koncertuje w kraju i za granicą, bierze czynny udział w festiwalach muzyki wokalnej, kameralnej i religijnej na terenie całego kraju. Uczestniczyła także w polsko – niemieckim projekcie promocji młodych muzyków, wykonując wraz z młodzieżową orkiestrą Nadrenii i Westwalii oraz Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach partię Berthy w operze M. Brucha „Lorelay” na terenie Niemiec.

Wykonuje muzykę dawną i współczesną, często podejmuje się prawykonań. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki sakralnej różnych epok koncertując w świątyniach i salach koncertowych w kraju i za granicą. W swoim dorobku posiada nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, publikuje i bierze czynny udział w wielu konferencjach naukowych.

Od 1999 roku koncertuje z Julianem Gembalskim, wykonując, obok muzyki dawnej i współczesnej, również jego utwory i improwizacje. Wspólnie nagrali siedem płyt.

 

Prowadzą wykład:

 

czytaj więcej o prof. zw. dr hab. Julian Gembalski i dr hab. prof. AM Elżbieta Grodzka - Łopuszyńska

dr hab. Mirosław Kisiel

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność teoria muzyki i pedagogika. Kierownik Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Studia Podyplomowe w zakresie Emisji głosu, Muzykoterapi w edukacji. Prowadzone zajęcia dydaktyczne z: edukacji artystycznej, metodyki wychowania muzycznego, tańca i zajęć muzyczno-ruchowych, emisji i higieny głosu. Autor 3 monografii, redaktor 4 prac zbiorowych oraz 74 artykułów w krajowych i zagranicznych publikacjach zbiorowych oraz 23 artykułów w czasopismach. Przygotowanie wielu koncertów i audycji muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Aktywny udział w konferencjach o zasięgu krajowym, międzynarodowym i zagranicznym. Przynależność do towarzystw: Polskie Towarzystwo im. E.E. Gordona - Bydgoszcz, Polska Sekcja ISME, International Society for Music Education - Warszawa, Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich. Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Prowadzone wykłady:

czytaj więcej o dr hab. Mirosław Kisiel

prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska

Kierownik Katedry Zarządzania ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

 

Specjalistka z zakresu ekonomii, historii doktryn ekonomicznych, a także z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych,.

Autorka i współautorka 17 monografii, ponad 100 artykułów i innych prac.

Promotor ponad 400 prac dyplomowych na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich. Opiekun 7 prac doktorskich.

Inicjatorka budowy ścisłych kontaktów z ośrodkami akademickimi krajów Europy Środkowej i Wschodniej (od Litwy po Kazachstan). Od 2002 roku  organizatorka międzynarodowych konferencji nt. rozwoju rynku ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,  grupujących uczestników z większości krajów tego regionu. Wcześniej pełnomocnik Rektora A.E. w Krakowie ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem w Wilnie.

Członek PAN, PAU, PTE; w latach 2001 - 2004 wiceprezes Zarządu Krakowskiego Oddziału.

 

Prowadzone wykłady:

czytaj więcej o prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska

prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński

W latach 1952-1960 studiował na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej oraz na Wydziale Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie uzyskując dyplomy: inżyniera metalurga-technologa, magistra inżyniera metalurga-metaloznawcy, magistra ekonomii-ekonomika przemysłu hutniczego. W okresie pięciu lat (1960-1965) był v-prezesem ds. technicznych w Zakładach Metalowych "Mechanika" w Krakowie uzyskując w tym czasie kwalifikacje prawnicze na poziomie studiów podyplomowych. W latach 1965- 2003 pracował kolejno na stanowiskach st. asystenta, adiunkta i docenta w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, w tym też czasie (1987-1988) uzyskał grant badawczy w Mc Gill University w Montrealu, gdzie kontynuował prace badawcze w charakterze visiting profesora, a następnie został powołany na stanowisko dyrektora nowotworzonego Krakowskiego Centrum Wysokich Technologii w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1974 roku w IPPT PAN w Warszawie, a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej uzyskał w 1993 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Analiza procesów wysokotemperaturowego odkształcania stopów miedzi z niklem”. W roku 2000 został powołany na stanowisko profesora na Wydziale Mat.-Fiz.-Tech. Uniwersytetu Pedagogicznego KEN w Krakowie, pracując przez szereg lat równolegle w IMIM PAN i UP KEN.

Jest autorem 185 prac naukowych, wypromował trzech doktorów, recenzował osiem prac doktorskich, przez szereg lat udzielał się aktywnie w Polskim Towarzystwie Materiałoznawczym, Polskim Towarzystwie Kompozytów, Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN oraz Research Board of Edvisors of the American Biographical Institute. Wyniki badań prezentował na wielu międzynarodowych kongresach naukowych, współpracując z placówkami naukowymi w Kanadzie, Korei Płd., Meksyku, RFN i Słowacji. ELaureat licznych nagród naukowych.

 

Prowadzone wykłady:

czytaj więcej o prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński

dr Jacek Francikowski

Biolog, popularyzator nauki, edukator,  Polem jego zainteresowań są fizjologia człowieka i owadów, neurobiologia, etologia, ewolucjonizm, historia i filozofia nauki. Współpracuje z Uniwersyteckim Towarzystwem Naukowym przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w ramach którego organizuje i prowadzi zajęcia dla szkół oraz szkolenia dla nauczycieli. Czas wolny spędza przy grach planszowych lub na rowerze.

 

Prowadzone wykłady:

czytaj więcej o dr Jacek Francikowski

dr Michał Gramatyka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie technicznych badań dokumentów i ekspertyzy śladów emocjonalnych. Biegły sądowy, stały doradca Sejmowej Komisji Śledczej ds. ustalenia okoliczności śmierci Barbary Blidy. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu kryminalistyki. W czasie wolnym szantymen i gitarzysta basowy znanego zespołu folkowego "Prawdziwe Perły".

 

Prowadzone wykłady:

czytaj więcej o dr Michał Gramatyka

dr Agata Jurkowska

Jest geologiem, pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej przygoda z geologią zaczęła się, kiedy miała 12 lat i razem z tatą jeździła po podkrakowskich kamieniołomach w poszukiwaniu skamieniałości. Obecnie prowadzi badania nie tylko w Polsce, ale również na Madagaskarze. Dużo podróżuje (była już w Rosji, Tanzanii, Maroku). Geologia to nie tylko jej zawód, ale także pasja. To wspaniała nauka, która pozwala przenieść się do odległych czasów, gdy na terenie Polski było morze z potężnymi rafami i ogromnymi amonitami. Została laureatem konkursu "Popularyzator Nauki" organizowanego przez serwis Polskiej Agencji Prasowej Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa (luty 2012).

 

Prowadzone wykłady:

czytaj więcej o dr Agata Jurkowska

prof. nadzw. dr hab inż. Andrzej Katunin

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Ukończył magisterium w zakresie Komputerowego Wspomagania Projektowania i Eksploatacji Maszyn. Od 2008 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, gdzie w 2012 roku ukończył doktorat w zakresie Mechaniki Kompozytów, a w 2015 roku habilitację w zakresie Badań Nieniszczących Materiałów. Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z mechaniką materiałów kompozytowych, oceną mechanizmów ich degradacji oraz badań nieniszczących. Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych, w tym trzech książek. Laureat licznych nagród naukowych, w tym dwukrotny laureat konkursu na artykuł popularnonaukowy "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach", dwukrotny stypendysta programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dwukrotny laureat nagrody Fiata za pracę magisterską i doktorską. Od 2011 roku wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych WSB. 

 

Prowadzone wykłady:

czytaj więcej o prof. nadzw. dr hab inż. Andrzej Katunin

dr Andrzej Kędziorski

Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego i wykładowca zagadnień fizjologii człowieka i zwierząt oraz biologicznych podstaw zachowania. Jest współautorem i tłumaczem materiałów dydaktycznych i naukowych dla studentów. Prowadził także zajęcia dla młodzieży szkolnej. Jest współautorem dwóch książek popularnonaukowych dla młodzieży: "Świat zwierzęcych zależności" oraz "Zadziwiający świat stawonogów" wydanych w serii "Tajemnice zwierząt".

 

Prowadzone wykłady:

czytaj więcej o dr Andrzej Kędziorski

Strona: Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |


 

Nasi partnerzy

Zapraszamy na nową sronę Uniwersytetów Dziecięcych!

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji