Informacje

Nowa Jakość Zarządzania - Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej - projekt zakończony

Przedmiotem projektu jest utworzenie systemu wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obejmuje ono zakup wraz z wdrożeniem odpowiedniego oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego, umożliwiającego uruchomienie i eksploatację systemu. Połączy on siedzibę uczelni w Dąbrowie Górniczej oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie. System będzie realizował m.in. następujące funkcje: System Informowania Kierownictwa, Analizator Biznesowy, Finanse i Księgowość, Dziekanat, Rekrutacja, Kadry, Rozliczenia ze studentami, Stypendia, Planowanie zajęć dydaktycznych, Rozliczanie Dydaktyki, Publikacje i Badania Naukowe. Dzięki systemowi skrócony zostanie czas obsługi studentów, a podniesie się jakość ich obsługi, zoptymalizowane zostaną koszty funkcjonowania uczelni, poszerzone możliwości korzystania z Wirtualnego Dziekanatu, umożliwione studiowanie e-learningowe - w jednym systemie połączone zostaną wszystkie działy administracyjne uczelni.

 

Tytuł projektu: Nowa jakość zarządzania - Zintegrowany system wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 8. Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Projekt numer WND-RPSL.08.01.00-00-023/09-03
Umowa numer UDA-RPSL.08.01.00-00-023/09-00
Beneficjent: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Okres realizacji projektu: 01.01.2010-30.12.2011
Wartość projektu: 2 845 731.35 PLN
Wartość dofinansowania: 2 418 871.64 PLN
Poziom dofinansowania: 85%


Cele pośrednie projektu można określić jako:

- skrócenie czasu obsługi studentów,
- podniesienie jakości obsługi studentów,
- optymalizacja kosztów funkcjonowania Uczelni,
- poszerzenie możliwości korzystania z Wirtualnego Dziekanatu,
- uruchomienie multimedialnych dróg kontaktu Uczelni ze studentami i pracownikami,
- dostęp do wielojęzycznego systemu,
- umożliwienie studiowania „na odległość" (integracja z systemem e-learning),

- wzrost efektywności i warunków pracy osób obsługujących system,
- zmniejszenie kosztów eksploatacji systemu obsługi dydaktyki oraz systemu księgowo-płacowego,
- umożliwienie automatycznego generowania raportów i sprawozdań dla kadry zarządzającej.

 

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować następujące:

- poprawę warunków kształcenia oraz pracy w WSB w Dąbrowie Górniczej,
- wzmocnienie wśród studentów i pracowników Uczelni świadomości wprowadzania przez Uczelnię nowoczesnych technologii informatycznych,
- wzrost atrakcyjności WSB w Dąbrowie Górniczej jako Uczelni podążającej za nowymi technologiami, nastawionej na rozwój, przyjaznej studentom.

 

 

Zakończenie projektu 

„Nowa jakość zarządzania – Zintegrowany system wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej”

 

„Nowa jakość zarządzania – Zintegrowany system wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej” – przedmiotem projektu było utworzenie systemu wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Utworzenie systemu obejmowało zakup wraz z wdrożeniem odpowiedniego oprogramowania opartego na systemie MS Windows Server i technologii bazy danych MS SQL oraz niezbędnego sprzętu komputerowego umożliwiającego uruchomienie i eksploatację systemu. W ramach projektu wdrożony został system wspomagania zarządzania Uczelnią konsorcjum firm Partners in Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Simple S.A. z siedzibą w Warszawie. Na zintegrowany system zarządzania Uczelnią składają się następujące systemy: Uczelnia.XP i OK. produkcji firmy Partners In Progress Sp. z o.o. oraz Simple.ERP produkcji firmy Simple S.A. System obsługuje między innymi następujące funkcje:

oprogramowanie Simple.ERP obejmuje następujące moduły:

 

 • Finanse i Księgowość,
 • Info,
 • Majątek Trwały,
 • Obrót Towarowy,
 • Personel,
 • Simple.BI,

Oprogramowanie Uczelnia.XP i OK. obejmuje następujące moduły:

 • Dziekanat.XP,
 • Rekrutacja.XP, Rekrutacja.WWW,
 • Rozliczenia ze studentami, Kasa.XP,
 • Stypendia.XP,
 • Planowanie zajęć.XP,
 • Rozliczenie dydaktyki.XP,
 • Wirtualna Uczelnia, Ocena.XP,
 • Ankiety.XP,
 • Dorobek naukowy .XP, Publikacje.XP,
 • System Informowania Kierownictwa,
 • Moduł Komunikacji ze studentami (SMS, e-mail);
 • Info TV,
 • System OK. (CRM + zarządzanie projektami),
 • Centrum Obsługi Kart (legitymacji studenckich).

 

W ramach wdrożenia wykonano następujące prace:

 • Instalację i konfigurację dostarczonego oprogramowania zgodnie z wymaganiami Uczelni;
 • Integrację dostarczonych obszarów/modułów systemu SIMPLE.ERP z systemem Uczelnia.XP;
 • Prace programistyczne związane z dostosowaniem oprogramowania standardowego do potrzeb Uczelni;

 

Prace wdrożeniowe zostały zrealizowane terminowo i z należytą starannością. Konsultanci wykazali się wysokimi kompetencjami. System informatyczny spełnia wszystkie obowiązujące Uczelnię wymagania prawa.
Współpraca Uczelni z firmą Partners in Progress oraz Simple S.A. ma charakter ciągły w związku ze świadczeniem usług serwisowych i trwającą nowelizacją wdrożonych w ramach projektu systemów.
Ponadto w ramach projektu zakupiono również sprzęt komputerowy o wartości 324.140,81 zł oraz wartości niematerialne i prawne na łączną kwotę 1.675.023,20 zł.

 

Współczesny rynek edukacyjny stawia przed Uczelniami wyższymi coraz to nowe wymagania pod względem jakości i stabilności realizowanych procesów. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzaniu uczelnią w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zoptymalizowano wiele rozwiązań poprzez m.in. skrócenie czasu i poprawę jakości obsługi studentów i kandydatów na studia, uruchomienie dwukierunkowych kanałów komunikacji pomiędzy Władzami Uczelni, pracownikami oraz studentami, optymalizację kosztów funkcjonowania Uczelni, zmniejszenie kosztów eksploatacji systemu obsługi dydaktyki oraz systemu księgowo-płacowego, a także zautomatyzowanie generowania raportów i sprawozdań dla kadry zarządzającej Uczelni. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do gromadzenia i przetwarzania danych, a w konsekwencji do dostarczania informacji analitycznych i syntetycznych, umożliwia kadrze zarządzającej Uczelnią podejmowanie szybkich i racjonalnych decyzji strategicznych.

 

Zważywszy na dynamicznie zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym oraz nowych technologiach ważnym elementem staje się permanentny rozwój wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią. Obecnie zintegrowany system zarządzania uczelnią jest rozwijany pod względem integracji z platformą do zdalnego nauczania oraz aplikacjami mobilnymi. Ponadto Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej planuje poszerzenie funkcjonalności zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią o kompleksowe narzędzia elektronicznego obiegu dokumentów w celu podniesienia sprawności działania uczelni, zwłaszcza w zakresie organizacji pracy, dostępu do informacji i przetwarzanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz przyjętymi standardami. W założeniach system będzie wspierać pracę uczelni w zakresie efektywnego zarządzania obiegiem dokumentów poprzez automatyzację procedowania, kontrolę poprawności przekazywania dokumentów i spraw pomiędzy działami administracyjnymi uczelni oraz Wydziałami Zamiejscowymi. System zostanie wykorzystany także, jako narzędzie wymiany danych z kontrahentami, kandydatami oraz innymi placówkami naukowo-badawczymi.

 

Informacje o efektach wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią oraz rozwoju poszczególnych komponentów systemu informatycznego jest upowszechniana za pomocą publikacji naukowych w monografiach i czasopismach oraz podczas prelekcji na konferencjach branżowych (m.in. Międzynarodowa Konferencja „Internet w społeczeństwie informacyjnym”, Konferencja branżowa „Uczelnie jutra w kontekście nowej perspektywy budżetowej UE”).  

Dynamicznie zmieniające się czynniki gospodarcze i ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność wszystkich procesów i działań biznesowych może zapewnić Uczelni możliwość funkcjonowania i rozwoju. Zastosowanie technologii informatycznych wspierających procesy zarządzania, wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie wpłynęło znacząco na efektywność Uczelni, przyniosło istotne i wymierne korzyści, przyczyniające się do osiągnięcia sukcesu rynkowego.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Powrót do: Start » Uczelnia » Projekty unijne » RPO WSL

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji