O projekcie

Projekt pn. Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych został wspólnie wypracowany przez czterech interesariuszy:

  1. Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Uczelnię),
  2. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej,  
  3. Stowarzyszenie „Rodacy” na Łotwie,
  4. Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.

 

Projekt wpisuje się w priorytety programu Erasmus+ takie jak:

- poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów,

- opracowanie i wdrażanie skutecznej oferty na rzecz poprawy umiejętności podstawowych i innych kluczowych kompetencji,

- lepsze opanowanie istotnych kompetencji podstawowych i przekrojowych na wysokim poziomie w perspektywie uczenia się przez całe życie.

Projekt ma bezpośredni związek z zagadnieniami edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz uczeniem się przez całe życie, badaniami i innowacjami oraz zapewnieniem jakości w edukacji. Celem projektu jest wspólne wypracowywanie przez partnerów innowacyjnej metodyki nauczania osób dorosłych. Organizacją koordynującą projekt jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji osób dorosłych oraz znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia ustawicznego. Ponadto, Uczelnia jest prekursorem profesjonalnego systemu e-learning, z powodzeniem stosowanego w edukacji akademickiej.

Ze względu na to, że wszyscy partnerzy posługują się językiem polskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację projekt w całości jest prowadzony w języku polskim. W ramach działań projektowych zaplanowano cykl międzynarodowych spotkań projektowych, w których udział wezmą przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie.

 

Pierwsze międzynarodowe spotkanie Partnerów  zaplanowano w Polsce,  odbędzie się ono w lutym 2017 r. w siedzibie Uczelni w Dąbrowie Górniczej, podczas którego Partnerzy zapoznają się z systemem edukacji pozaformalnej osób dorosłych oraz  platformą e-learningową używaną w Uczelni. Podczas kolejnych 3 spotkań, które odbędą się kolejno u każdego z Partnerów (w Czechach, na Litwie i na Łotwie) zostaną skonsultowane i wypracowane finalne założenia platformy i kursów e-learningowych. 

W ramach projektu pracować będą 3 międzynarodowe zespoły projektowe. Każdy zespół składać się będzie z dwóch przedstawicieli organizacji partnerskiej (osoby młodszej i seniora) oraz pracownika naukowego – mentora (przedstawiciela WSB).  Osoby te będę wspólnie pracowały nad funkcjonalnościami platformy i zakresem merytorycznym kursów. Będzie to współpraca międzypokoleniowa, międzynarodowa i międzysektorowa, a wyniki prac zespołów będą konsultowane właśnie podczas 3 spotkań międzynarodowych.

Po zakończeniu badań w Polsce zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce projektu. W konferencji udział wezmą przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w projekcie. Podczas konferencji planowane jest wygłaszanie wykładów, prezentacja przykładowego modułu na platformie e-learningowej oraz zawiązanie sieci organizacji działających na rzecz edukacji osób dorosłych. W kolejnych miesiącach planowane jest rozszerzenie sieci o kolejne organizacje partnerskie tego typu.

 

Rezultaty pracy intelektualnej projektu to m.in.:

 

-  trzy kursy: języka polskiego, przedsiębiorczości i nowych technologii  na plaformę e-learningową,

-  E-podręcznik (e-vademecum) dla użytkowników kursów e-learningowych,

-  E-podręcznik (e-metodyka) dla twórców kursów e-learningowych.

Szczegółowy opis projektu


W ramach projektu partnerzy stworzą kompleksowy system kształcenia pozaformalnego dla dorosłych, animowany przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, ale też samych uczestników kursów (po zdobyciu przez nich kompetencji edukatorów osób dorosłych). W tworzeniu narzędzi udział będzie brała młodzież (młodzi dorośli – pow. 18 r.ż.), dorośli i seniorzy, którzy wspólnie będą kreowali, testowali i ulepszali rozwiązania zastosowane w ramach platformy, przy aktywnym udziale kadry Uczelni, która będzie pełniła rolę moderatorów tych prac i ekspertów. W ten sposób to przedstawiciele grupy docelowej wytworzą narzędzie, z którego będą później korzystać. Zachęci ich to w przyszłości do tworzenia własnych, autorskich kursów o zróżnicowanej tematyce.

Potrzeby grup docelowych

Organizacje mniejszości polskich zagranicą poszukują kontaktu z językiem polskim, kulturą, tradycją, m.in. poprzez kształcenie pozaformalne np. Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny (Czechy), Uniwersytet Trzeciego Wieku (Łotwa), odczyty, prelekcje, publikacje, zajęcia warsztatowe, wycieczki studyjne (Litwa).

Młode pokolenie z tych organizacji ma utrudnioną naukę j. polskiego, często ma kontakt ze słownictwem nieprzystosowanym do obecnych standardów komunikacji. Młodzież posiada za to wiedzę w zakresie rozwiązań ICT, a osoby starsze mają z kolei  pewne zasoby wiedzy o j. polskim i kulturze polskiej. Jest to tendencja występująca we wszystkich środowiskach polonijnych. W ramach badania zidentyfikowano potrzebę utworzenia narzędzia, które pozwoliłoby młodzieży uczyć się j. polskiego i poznawać kraj przy użyciu znanych im narzędzi i multimediów. W ten sposób młodzież będzie mogła pozyskać wiedzę o kraju rodzinnym, a osoby starsze nauczą się obsługi narzędzi ICT. Pozwoli to również na większą integrację międzypokoleniową środowisk polonijnych za granicą. Z kolei WSB ma potrzebę, aby w sposób innowacyjny rozwinąć system kształcenia pozaformalnego z wykorzystaniem e-learningu, m.in. w celu ograniczenia barier przestrzennych w komunikacji użytkowników, dostosowania go do potrzeb niepełnosprawnych, kodyfikacji wiedzy i intensyfikacji jej wymiany itp.

 

Korzyści interesariuszy projektu:


- Uczelnia rozwinie kompetencje dot. kształcenia pozaformalnego oraz zdobędzie nowe umiejętności współpracy edukacyjnej z organizacjami pozarządowymi, co skutkować będzie wzmocnieniem ich efektywności (efekt synergii) oraz lepszym upowszechnianiem idei edukacji osób dorosłych (dotychczas uczelnia realizowała takie działania samodzielnie w formie uniwersytetów trzeciego wieku);

- Partnerzy społeczni zyskają profesjonalne narzędzie do rozwoju kształcenia pozaformalnego za pośrednictwem technik e-learningowych, zdobędą także nowe kompetencje edukatorów osób dorosłych w zakresie e-learningu. Nastąpi integracja międzypokoleniowa środowisk polonijnych i powstanie narzędzie przyjazne dla wszystkich grup wiekowych.

 

Grupa docelowa projektu


- pracownicy WSB i przedstawiciele Partnerów (osób młodych pow. 18 r.ż – znających rozwiązania ICT i osób starszych –posiadających największą wiedzę o j. polskim, tradycji i kulturze), biorących wspólnie udział w opracowywaniu nowego podejścia w uczeniu się (innowacyjnej metodyki nauczania osób dorosłych),

- osoby działające w organizacjach pozarządowych reprezentujących polskie mniejszości w wielu krajach, które skorzystają z wypracowanej innowacyjnej metodyki nauczania wzorując się na nie w przyszłości;

- osoby dorosłe (w różnym wieku), członków i sympatyków polskich i polonijnych organizacji  pozarządowych z trzech krajów partnerskich (Czech, Łotwy i Litwy), którzy będą korzystali z zajęć edukacyjnych,

- pracownicy dydaktyczno-naukowi innych uczelni, które zdobędą dodatkową wiedzę o problematyki projektu.

Docelowe wykorzystanie powstałej platformy e-learningowej ma odbywać się na poziomie międzynarodowym, stąd też sam proces doskonalenia tego narzędzia i jego testowania powinien być realizowany w środowisku międzynarodowym. Pozwala to zachować międzynarodowy charakter projektu ale też wdrażać go w środowisku jednojęzykowym, z doświadczeniem we współpracy sieciowej. Testowana w projekcie innowacyjna forma partnerstwa naukowo-społecznego o charakterze międzypokoleniowym dotyczy organizacji kształcenia pozaformalnego z uwzględnieniem szczególnej instytucjonalnej roli organizacji społecznych z dużą liczbą członków. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji