Oferta dla biznesu

KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

 

 

 

Oferta dla biznesu:

 • świadczenie usług badawczo-rozwojowych w branży energetycznej, transportowej, logistycznej i w górnictwie, m.in. w zakresie wykorzystania najnowszych technologii światłowodowych do monitorowania bezpieczeństwa urządzeń technicznych i eliminacji potencjalnych zagrożeń,
 • diagnostyka konstrukcji stalowych za pomocą metody rozproszonego pola magnetycznego,
 • ekspertyzy i konsultacje techniczne,  
 • analiza i consulting realizacji procesów magazynowych,
 • szkolenia dla pracowników w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania magazynów i realizacji czynności magazynowych,
 • doradztwo w zakresie zastosowania informatycznych systemów komisjonowania,
 • doradztwo w zakresie możliwość zastosowania i wdrożenia technologii RFID w realizacji procesów magazynowych i transportowych,
 • consulting oraz analiza jakości realizowanych procesów pod kątem ich usprawnienia z wykorzystaniem metod jakościowych (np. KAIZEN  itp.),
 • badania ankietowe jakości świadczonych usług,
 • analiza jakości świadczonych usług transportowych,
 • ekspertyzy i konsultacje techniczne z zakresu: wizji komputerowej, baz danych, optymalizacji zapytań, projektowania i wytwarzanie systemów informatycznych, przetwarzania równoległego, wielowarstwowej architektury systemów informatycznych, sztucznej Inteligencji, systemów sensorycznych, systemów informatycznych w medycynie, bioinformatyki, algorytmiki, GPGPU, CUDA,
 • wsparcie rozwoju i utrzymywania modelu świadczenia usług ICT,
 • współpraca przy opracowywaniu wytycznych i danych do modelu architektury ICT,
 • współpraca przy realizacji szacowań eksperckich,
 • współpraca przy opracowywaniu wytycznych i danych do koncepcji rozwiązań i analiz wykonalności,
 • opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, m.in. planów rewitalizacji, planów gospodarki niskoemisyjnej, strategii rozwoju gmin i powiatów, strategii sektorowych i planów rewitalizacji,
 • przygotowanie i realizacja działań partycypacyjnych, w tym konsultacji społecznych,
 • doradztwo w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in. Erasmus Plus, RPO WSL 2014-2020 oraz INTERREG V-A,
 • doradztwo w zakresie tworzenia i rozwoju klastrów,
 • przygotowanie i realizacja badań społecznych i marketingowych oraz ewaluacji projektów,
 • prowadzenie audytów projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Przy Katedrze Inżynierii Zarządzania działa Koło Naukowe ITLogis.

 KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO


 

Oferta dla biznesu:

 • konsultacje w zakresie budowy i wdrażania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym oraz w szeregiem rozporządzeń,
 • doradztwo związane z budową i wdrożeniem Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz certyfikację tego systemu, zgodnie z zapisami dyrektywy nr 110/2008 oraz rozporządzenia KE nr 445/2011,
 • szkolenia w zakresie szeroko rozumianej tematyki związanej z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, m.in. oceny znaczenia zmiany - zgodnie z rozporządzeniem nr 402/2013 - wraz z praktycznymi przykładami z zakresu oceny istotności zmiany, zasad opracowywania sprawozdań z oceny itd., zarządzania ryzykiem - które jest jednym z najistotniejszych procesów w SMS i MMS - wraz z przykładami z zakresu oceny ryzyka czy szkolenia na audytorów wewnętrznych i pełnomocników obowiązkowych systemów zarządzania w transporcie kolejowym (SMS i MMS),
 • doradztwo dotyczące merytoryki oceny znaczenia zmiany oraz w zakresie opracowywania niezbędnych dokumentów, opisujących proces decyzyjny (w tym obejmujący przeprowadzanie oceny ryzyka) wedle kryteriów wynikających z rozporządzenia nr 402/2013,
 • konsultacje w zakresie korzystania z Rejestru Aktów Prawnych dla kolei - RAK, w którym znajdują się odnośniki do aktualnych wymagań prawnych wynikających z prawodawstwa polskiego i unijnego,
 • warsztaty przeznaczone dla Pełnomocników Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemów Zarządzania Utrzymaniem,
 • ekspertyzy i opinie, w tym o innowacyjności oraz o wdrożeniu nowych technologii,
 • pomoc w zakresie przygotowania i opracowania zgłoszeń oraz wniosków patentowych,
 • doradztwo i badania pojazdów szynowych oraz infrastruktury kolejowej,
 • koordynacja i współudział w grantach/projektach badawczych krajowych oraz zagranicznych.

Przy Katedrze Transportu Szynowego działa Koło Naukowe Transportu Szynowego InterRail.

 

 

 

KATEDRA ZARZĄDZANIA


 

Oferta dla biznesu:

 • doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania strategii w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, organizacjach non-profit, jednostkach administracji publicznej, uwzględniające, m.in. procesy umiędzynarodowienia, standardy zawarte w normach ISO, najnowsze trendy rynkowe,
 • usługi szkoleniowe, coachingowe i mentoringowe, wspierające proces formułowania i wdrażania strategii w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, organizacjach non-profit, jednostkach administracji publicznej,
 • usługi consultingowe w zakresie tworzenia i implementacji strategii CSR oraz raportowania zintegrowanego
 • wspieranie procesu zarządzania zmianą w organizacji ukierunkowanego na jej rozwój,
  usługi szkoleniowe w zakresie zarządzania projektami w oparciu o metodyki takie jak PMBOOK, PRINCE2,
  profesjonalne wsparcie doradcze w obszarze doskonalenia organizacji i rozwoju wartości marki (m.in. konsultacje marketingowe i warsztaty strategiczne, audyt marketingowy, ewaluacja procesów marketingowych, audyt relacji z klientami i otoczeniem rynkowym, analiza rynku i działań konkurencji),
  doradztwo w obszarze projektowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, w tym polityki rozwojowej i szkoleniowej zasobów ludzkich (m.in. analiza potrzeb organizacji i potrzeb polityki szkoleniowej, doradztwo w zakresie planowania ścieżek rozwoju, planowania i wdrażania systemów motywowania oraz okresowej oceny pracowników),
  projektowanie i wdrażanie procedur warunkujących skuteczność procesów dzielenia się wiedzą.

 

Przy Katedrze Zarządzania działa Koło Naukowe Profesjonalnego Zarządzania „Nawigatorzy jutra”, Koło Naukowe Erasmus Student Network, Podróżnicze Koło Naukowe, Koło Naukowe „Grupa PoPrzezMedia” oraz Koło Naukowe OPERATIO w WZ w Żywcu.

 

 

KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ I FINANSÓW
Oferta dla biznesu:

 • opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć biznesowych obejmujących: analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji, przygotowanie biznes planu, weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego oraz negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi,
 • analiza rynku bankowego oraz stosowanych praktyk w zakresie bankowości detalicznej wraz w wydaniem rekomendacji w zakresie strategii optymalnej z punku widzenia posiadanych aktywów,
 • doradztwo przy pozyskiwaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich oraz wsparcie przy opracowaniu niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu,
 • audyt finansowy - ocena finansowych koncepcji rozwoju biznesu oraz opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • opracowanie finansowego planu restrukturyzacji oraz wyceny przedsiębiorstwa wraz z nadzorem wdrożenia tego planu.

 

Przy Katedrze Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Finansów działa Interdyscyplinarne Koło Naukowe Zarządzania Wiedzą i Informacją oraz Koło Naukowe „Climate Changes”.

 

 

KATEDRA PEDAGOGIKI

 

 

 

Oferta dla biznesu:

 • badania społeczne służące m.in. określeniu pozycji rynkowej firmy, kreowaniu wizerunku marki, testowaniu produktów, a także wspomaganiu sprzedaży, promocji i marketingu oraz poprawie jakości obsługi klienta,
 • przygotowywanie strategii i prowadzenie marketingowych kampanii promocyjnych dla firm i instytucji,
 • gromadzenie, opracowywanie, zarządzanie i komercjalizacja informacji biznesowych (brokering informacji),
 • ewaluacje projektów ze szczególnym uwzględnieniem takich wskaźników, jak: trafność, użyteczność, skuteczność, efektywność i trwałość różnych przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych,
 • doradztwo w zakresie wdrażania nowoczesnych metod nauczania i kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów oraz tworzenia innowacji,
 • projektowanie kursów e-learningowych w postaci szkoleń indywidualnych lub klas wirtualnych oraz szkoleń prowadzonych przez instruktora,
 • diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna, opiekuńcza w środowisku rodzinnym, szkolnym, lokalnym,
 • projektowanie programów profilaktycznych,
 • prowadzenie działań związanych z preorientacją zawodową w szkołach i innych formach edukacji pozasystemowej,
 • badania mobilności edukacyjnej na rzecz przekształceń zawodowych w regionie,
 • projektowanie, organizacja i prowadzenie różnych form edukacyjnych na potrzeby pracodawców w biznesie.


Przy Katedrze Pedagogiki działa Koło Naukowe „Pedagogica”, Koło Fizjoterapii oraz Naukowe Koło Komunikacji Społecznej.

  

 

 KATEDRA PRAWA I ADMINISTRACJI

 

 

 


Oferta dla biznesu:

 • obsługa prawna przedsiębiorstwa w zakresie sporządzania wewnętrznych aktów prawnych, umów i innych dokumentów wewnętrznych, tj. procedury, statuty, regulaminy, umowy,
 • obsługa kontrahentów handlowych, w tym opiniowanie prawne i audyty merytoryczne,
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych, udział w postępowaniach, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie postępowań odwoławczych,
 • doradztwo w sporach sądowych, nadzór prawny, obsługa dokumentacji procesowej,
 • szkolenia specjalistyczne w wybranych dziedzinach prawa,
 • audyty ubezpieczeniowe ze wskazaniem ryzyka prawnego, wynikającego z postanowień zawartych umów ubezpieczenia,
 • doradztwo w obszarze komercjalizacji wyników prac naukowych,
 • usługi konsultingowe dotyczące prawa własności intelektualnej,
 • ekspertyzy i opinie prawne dla przedsiębiorców,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • doradztwo w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego,
 • doradztwo dotyczące tworzenia umów handlowych,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z dochodzeniem roszczeń.

 

KATEDRA INFORMATYKI

 

 

 

Oferta dla biznesu:

 • ekspertyzy i opinie o innowacyjności w zakresie systemów informatycznych, sieci komputerowych i technologii informacyjnych,
 • badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie systemów gromadzenia, przetwarzania i analizy danych,
 • doradztwo i badania przemysłowe w zakresie architektury, rozwiązań i konfiguracji wirtualizacji systemów komputerowych, w tym systemów wysokodostępnych,
 • szkolenia w zakresie szeroko rozumianej tematyki związanej z bezpieczeństwem teleinformatycznym, m.in. bezpieczeństwo sieci komputerowych, zapobieganie nadużyciom komputerowym w firmach i administracji publicznej, prawo autorskie - wraz z praktycznymi przykładami i laboratoryjnej pracy z zagadnieniami,
 • konsulting i prace rozwojowe w zakresie architektury i rozwiązań systemów i aplikacji pracujących w środowiskach rozproszonych i mobilnych,
 • audyt i konsulting systemów monitorowania ciągłości działania w przedsiębiorstwach,
 • ocena bezpieczeństwa teleinformatycznego przedsiębiorstwa z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń występujących wewnątrz i w otoczeniu organizacji,
 • wdrażanie i ocena funkcjonowania rozwiązań e-learningowych,
 • analizy rynku, analizy konkurencyjności i research rozwiązań informatycznych, narzędzi, platform, systemów, protokołów i aplikacji,
 • szkolenia i warsztaty z zakresu programowania komputerów, administracji sieci komputerowych i baz danych (w tym Cisco Certified Network Associate),
 • edukacja nowoczesnych technologii informatycznych - szkolenia, warsztaty, lekcje dla młodzieży popularyzujące wiedzę na temat bezpieczeństwa.

Przy Katedrze Informatyki działa Informatyczne Koło Naukowe.

 

 

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

 

 

 

Oferta dla biznesu:

 • doradztwo w zakresie oceny ryzyka prowadzenia inwestycji z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego,
 • audyt systemów reagowania kryzysowego w przedsiębiorstwach,
 • ocena bezpieczeństwa przedsiębiorstwa z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń występujących w otoczeniu organizacji,
 • przygotowanie i aktualizacja map zagrożeń,
 • analizy z zakresu geopolityki, zmian w sytuacji bezpieczeństwa i wpływu trendów globalnych na prowadzenie biznesu,
 • wyszkolenie strzeleckie (poziom podstawowy i zaawansowany),
 • szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy (poziom podstawowy i zaawansowany),
 • edukacja dla bezpieczeństwa - szkolenia, warsztaty, lekcje dla młodzieży popularyzujące wiedzę na temat bezpieczeństwa.

Przy Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego działa Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego.

 

 

 

KATEDRA MATEMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ

 

 

 

Oferta dla biznesu:

 • usługi doradcze w zakresie zaawansowanych analiz dużych zbiorów danych pozwalających m.in. na: przeprowadzanie analiz koszykowych klientów, segmentację klientów,
 • analizy predykcyjne, np. w obszarze sprzedaży, odejść klientów – analizy churn, danych płynących z beacon’ów,
 • realizacja szeroko pojętych badań statystycznych - kompleksowe rozwiązania analityczne, analizy sprzedaży, modelowanie sprzedaży oraz identyfikacja zagrożonych klientów,
 • tworzenie modeli diagnostycznych umożliwiających ocenę stanu diagnostycznego urządzenia, wykrywanie możliwości awarii, analiza przyczyn usterek,
 • tworzenie modeli prognostycznych na podstawie danych historycznych,
 • dopasowywanie modeli matematycznych do danych pomiarowych charakteryzujących dany proces,
 • analiza danych na temat sposobu sterowania procesem przez operatorów, optymalizacja sterowania procesem, wykrywanie przyczyn i związków pomiędzy parametrami procesu,
 • usługi analizy danych, wraz z interpretacją i wyjaśnieniem uzyskanych wyników, wdrożenie wyników do prowadzonego przez klienta przedsiębiorstwa, utrzymanie i monitorowanie jakości wdrożonego modelu analitycznego,
 • zaawansowana analiza danych z systemów CRM.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji