Informacje

 

Praktyka na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Informatyka, Studia Menadżerskie, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji od 2 sem.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB. Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk.

 

Kontakt w dniach dyżuru:

tel. 885 577 300

e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl

 

Harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce => Praktyki => Harmonogram dyżurów

 

PROCEDURA REALIZACJI FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTACJĄ PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA STUDIACH I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Informatyka, Studia Menadżerskie, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  od semestru 2

 

A)     PRAKTYKA REALIZOWANA W PODSTAWOWEJ FORMIE

Działania podejmowane przed pójściem na praktykę

 

1. Przed udaniem się na praktykę Student składa u Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB (osobiście na jego dyżurze lub w Dziekanacie)

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki (załącznik nr 1).

Dokument należy wypełnić zgodnie z INSTRUKCJĄ.

2) dwa egzemplarze Porozumień dotyczących praktyki (załącznik nr 2) wraz z klauzulą informacji w celu akceptacji i podpisania przez Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB.

 

Dokumenty (Formularz oraz Porozumienie) należy przesłać e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl do akceptacji. Dokumenty i należy przesyłać w wersji Word, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.

 

2. Student odbiera od Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB zatwierdzony przez niego Formularz zgłoszeniowy praktyki oraz oba egzemplarze podpisanego Porozumienia w sprawie praktyki wraz z klauzulą informacji.

 

3. Po otrzymaniu potwierdzonego przez Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB Porozumienia w sprawie praktyki należy oba jego egzemplarze przedłożyć do podpisu osobie upoważnionej do podpisania umów w Podmiocie, który ma przyjąć Studenta na praktykę.

Jeden egzemplarz zostaje w Podmiocie, który ma przyjąć Studenta na praktykę, a drugi Student musi odebrać

i dopiero wtedy może rozpocząć praktykę.

 

Działania podejmowane po zrealizowaniu praktyki

 

4. Po skończonej praktyce Student składa Opiekunowi Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze lub w Dziekanacie) komplet następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB (załącznik nr 1).

2) Podpisany i odebrany z Podmiotu, w którym realizowana była praktyka  egzemplarz Porozumienia w sprawie praktyki (załącznik nr 2) wraz z klauzulą informacyjną.

3) Wypełniony Dzienniczek praktyki (załącznik nr 3).

4) Wypełnioną przez Zakładowego Opiekuna Praktyki Kartę zaliczenia praktyki (załącznik nr 4).

5) Wydrukowany kwestionariusz e-ankiety https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl.

6) Przygotowane przez Studenta Sprawozdanie z praktyki (załącznik nr 5).

 

7) korespondencję e-mailową z Opiekunem Praktyk Studenckich, w szczególności zatwierdzającą dokumenty do zaliczenia.

 

Studenci, którzy chcą się upewnić czy dokumentacja jest prawidłowo wypełniona mogą przesłać dokumenty na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl do akceptacji.

Dokumenty praktyk do konsultacji należy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.

Nie należy przesyłać całego programu praktyk, tylko i wyłącznie dokumenty, które Opiekun Praktyk Studenckich ma sprawdzić. 

 

5. Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Studenta Opiekun Praktyk Studenckich wpisuje Studentowi zaliczenie w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

B)     PRAKTYKA ZALICZANA NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA/PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/PODEJMOWANIA INNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI

Działania podejmowane celem zaliczenia deklarowanych form działalności jako ekwiwalentu praktyki

 

1. Student składa u Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB (osobiście na jego dyżurze lub w Dziekanacie) Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia / prowadzenia działalności gospodarczej / podejmowania innych form działalności (załącznik nr 6).

Dokument należy wypełnić zgodnie z INSTRUKCJĄ.

 

Do Wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie… (załącznik nr 6) należy obowiązkowo dołączyć dodatkowe dokumenty np.:

- potwierdzające okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło - potwierdzona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę);

- potwierdzające okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę;

- potwierdzające okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej);

- potwierdzające okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków np. umowa o wolontariacie i wykaz realizowanych zadaniach;

- itp.

w celu jego weryfikacji i uzyskania zgody na zaliczenie.

 

! Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której pracuje Student/odbywany był staż itp.

 

Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana.

 

Studenci powinni przesłać Wniosek (Załącznik nr 6) wraz z załącznikami na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl do wstępnej akceptacji.

Załącznik nr 6 należy przesyłać w otwartym pliku, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.


Nie należy przesyłać całego programu praktyk, tylko i wyłącznie dokumenty, które Opiekun Praktyk Studenckich ma sprawdzić. 


Aby usprawnić sprawdzenie dokumentów należy dołączyć wydrukowaną korespondencję e-mailową z Opiekunem Praktyk.

 

 

Programy praktyk wraz z ww. załącznikami są do pobrania na dole strony.

 

Plik „Program praktyki...” składa się z następujących części:

 

1. Program praktyki studenckiej I/II/III - DYPLOMOWA, w tym m.in. efekty kształcenia, cel i zadania praktyk, które należy dokumentować we Wniosku o zaliczenie praktyki  lub w Dzienniczku praktyk/Sprawozdaniu.

Program należy przedstawić osobie upoważnionej do podejmowania decyzji/Zakładowemu Opiekunowi Praktyk w Podmiocie, w którym odbędzie się praktyka.

 

2. Formularz zgłoszeniowy praktyki zawodowej I/II/III - załącznik nr 1.

Na stronie 1 należy umieścić pieczątkę Podmiotu, który wstępnie wyraził zgodę na zrealizowanie przez Studenta programu praktyk.

Stronę 2 Formularza należy wypełnić zgodnie z INSTRUKCJĄ.

  

3. Porozumienie  między AWSB, a Podmiotem, w którym będzie realizowana praktyka (drukujemy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach) - załącznik nr 2 wraz z klauzulą informacyjną.

 

4. Dzienniczek praktyki studenckiej I/II/III załącznik nr 3.

Na stronie 1 należy umieścić pieczątkę Podmiotu, w którym Student realizował praktykę.

Pola oznaczone na różowo należy usunąć.

Stronę 2 należy powielić tyle razy, aby wystarczyło na opis wszystkich dni praktyki.

 

5. Karta zaliczeniowa praktyki studenckiej I/II/III załącznik nr 4.

Dokument wypełnia Zakładowy Opiekun Praktyki w Podmiocie, w którym Student realizował praktykę.

Dokument może być wypełniony ręcznie.

 

6. Kryteria zaliczenia praktyki studenckiej I/II/III.

Kryteria należy przedstawić Zakładowemu Opiekunowi Praktyk w Podmiocie, w którym odbywała się praktyka.

 

7. Link i informacja dot. ankiety https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl.

Na wydruku e-ankiety wygenerowanej w pdf niezbędny jest podpis Studenta.

 

8. Sprawozdanie Studenta z praktyki studenckiej I/II/III - załącznik nr 5.

 

9. Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej I/II/III na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/podejmowania i innych form działalności - załącznik nr 6.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z INSTRUKCJĄ.

Do Wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie… (załącznik nr 6) należy obowiązkowo dołączyć dodatkowe dokumenty, które zostały opisane w Procedurze realizacji formalności.

WAŻNE:

1. Przy wypełnianiu ww. dokumentów PAMIETAJ:

- w przypadku pól oznaczonych *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ należy wykreślić pola (nie usuwać ich);

- o uzupełnieniu dolnej stopki;

- WSZYSTKIE DOKUMENTNY WYPEŁNIANE PRZEZ Studenta NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE;

- każdy Student przed oddaniem kompletu dokumentów ma OBOWIĄZEK zrobić kopię (ksero) składanych dokumentów.

 

2. Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów lub bez wymaganych potwierdzeń za zgodność z oryginałem.

 

3. Wszystkie dokumenty składamy trwale spięte (razem zszywaczem, NAJPIERW WNIOSEK/FORMULARZ POD NIM ZAŁĄCZNIKI).

 

4. Załączniki nr 1-6, które nie mają nadrukowanej stopki górnej i dolnej lub które mają niewłaściwą nazwę Uczelni nie będą sprawdzane.

 

5. Stronę nr 2 Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) lub Wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia / prowadzenia działalności gospodarczej / podejmowania innych form działalności (załącznik nr 6) należy wypełnić zgodnie z INSTRUKCJĄ (plik dostępny jest na dole strony, w plikach do pobrania).


6. Dokumenty wypełniane są w języku, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne (język polski). Dokumenty przygotowane w innym języku wymagają tłumaczenia (tłumacz przysięgły).

  

7. TREŚĆ E-MAILA:

Treść e-maila powinna odpowiadać regułom grzecznościowym (Witam  powinno być np. Szanowana Pani/Szanowna Pani Magister).

 

W TYTULE należy wpisać:

Praktyka studencka I/II/III*, imię i nazwisko, numer indeksu

 

Podpis Studenta pod treścią e-maila:

Imię i Nazwisko

Kierunek studiów

Studia pierwszego/drugiego stopnia* stacjonarne/niestacjonarne*

Rok: .... semestr: ...

Nr albumu: ....

Tel.: ....

 

* wybrać odpowiednio

 

E-maile, w których nie ujęto ww. informacji pozostaną bez odpowiedzi.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

      

Semestr

letni

2020/2021

Harmonogram

  do 31.01.2021

Przyjmowanie Wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności (załącznik nr 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że dokumentacja o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia po wskazanym terminie nie będzie PRZYJMOWANA.

 do 11.12.2020

Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki 

(załącznik nr 1) 

oraz Porozumień (załącznik nr 2).

 

UWAGA: podpisane przez Opiekuna Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone Studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (załącznik nr 1-5).

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że dokumentacja o zaliczenie praktyki po terminie nie będzie PRZYJMOWANA - zasada ta nie dotyczy praktyk, które dopiero będą realizowane.

 do 31.01.2021

Przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki (załącznik nr 1-5).

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy celem uzyskania zgody Opiekuna Praktyk Studenckich na jej odbycie oraz załącznik nr 2 Porozumienie.

 15.02.2021 – 21.02.2021

 POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla Studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru. 

 

 Praktyki można przenieść na kolejny semestr bez konsekwencji finansowych poprzez złożenie w Dziekanacie Podania o przeniesie praktyki

(wzór podania znajduje się na https://wsb.edu.pl/wzory-pism,m,wc,394,703).


Informacja od Opiekuna Praktyk Studenckich

 

Szanowni Państwo,

 

Państwa dokumentacja złożona u mnie lub w Dziekanacie jest sprawdzana na bieżąco i staram się, aby w ciągu 2-3 dni, w których pracuję dokonać wpisu w Wirtualnej Uczelni jednak jeżeli ktoś z Państwa oddał dokumentację i nie widzi zaliczenia po 7 dniach, w których pracuję to najprawdopodobniej znaczy, że dokumentacja zawiera braki i wymaga uzupełnienia. Jeżeli nie otrzymali Państwo e-maila z informacją jakie poprawki należy dokonać dokumentacja do uzupełnienia jest dostępna (do odbioru) w pok. 207.

 

Dokumenty przesłane e-mailem również staram się na bieżąco sprawdzać, jeżeli po 7 dniach roboczych w których pracuję nie mają Państwo odpowiedzi proszę o ponowne przesłanie e-maila, jeżeli to nie przyniesie skutku proszę o kontakt telefoniczny w godzinach dyżuru.

 

Z góry dziękuję za wyrozumiałość

 

mgr Barbara Donocik

Opiekun Praktyk Studenckich

 

Kontakt w dniach dyżuru:

tel. 885 577 300

e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl

 

Harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce => Praktyki => Harmonogram dyżurów

 

   

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji