Informacje

Praktyki studenckie na kierunku fizjoterapia

Konsultacje w sprawie praktyk studenckich dr Aneta Orczyk

p.212

kontakt: aorczyk@wsb.edu.pl

 

Konsultacje zdalne: aorczyk@wsb.edu.pl

Konsultacje stacjonarne (pokój 212)

 

07.01.2021. (czwartek) godz. 13.00 - 14.30 – konsultacje stacjonarne

08.01.2021. (piątek) godz. 13.00 - 14.30 – konsultacje on-line

 

14.01.2021. (czwartek) godz. 13.00 - 14.30 – konsultacje stacjonarne

15.01.2021. (piątek) godz. 13.00 - 14.30 – konsultacje on-line

16.01.2021. (sobota) godz. 13.00 - 14.30 – konsultacje stacjonarne21.01.2021. (czwartek) godz. 13.00 - 14.30 – konsultacje stacjonarne

22.01.2021. (piątek) godz. 13.00 - 14.30 – konsultacje on-line

 

28.01.2021. (czwartek) godz. 13.00 - 14.30 – konsultacje stacjonarne

29.01.2021. (piątek) godz. 13.00 - 14.30 – konsultacje on-line

 


Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa studenci oraz wykładowcy kierunków medycznych Akademii WSB tj: fizjoterapia i ratownictwo medyczne są uprawnieni do otrzymania szczepienia przeciw COVID-19 na etapie „0". Szczepienia zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe w danym województwie, m.in. Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. (aktualizacja 30.12.2020.) - nieaktualne, zapisy zakończono 11.01.2021.

 

W związku z powyższym, chęć dobrowolnego zaszczepienia się można zgłaszać za pośrednictwem Akademii WSB - poprzez wypełnienie formularza dostępnego poprzez link:

 

- studenci kierunków medycznych AWSB: KLIKIJ TUTAJSzanowni Studenci!

Wg informacji od Pana Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piekarach Śląskich ul. ks. Ficka 1 sytuacja ww. ZOL-u jest bardzo trudna i brakuje przede wszystkim personelu opiekuńczego. Zakład potrzebuje ok. 10 osób. Byłaby to praca na umowę, w formie dyżurów 8-12 godzinnych, system zmianowy - w pełnym zabezpieczeniu.
Studentów i pracowników, którzy zechcieliby podjąć się pracy w ww. ZOL-u, prosimy o kontakt na adres k.ziaja@ujd.edu.pl
lub o kontakt bezpośredni z Biurem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pod nr telefonu: tel. 32 20 77 700, 694 471 849(aktualizacja 19.11.2020.) - nieaktualne

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001881

https://www.gov.pl/web/nauka/studenci-zalicza-zajecia-pracujac-na-rzecz-walki-z-koronawirusem--nowelizacja-rozporzadzenia-ws-studiow-weszla-w-zycie

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573 oraz z 2020 r. poz. 581 i 885) po § 1b dodaje się § 1c i § 1d w brzmieniu:

㤠1c.

1. W roku akademickim 2020/2021 studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w § 1, którzy w trakcie tego roku akademickiego wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.

2. Uczelnia może zaliczyć część zajęć lub grup zajęć, o których mowa w ust. 1, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 1, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał  te czynności.

§ 1d.

W roku akademickim 2020/2021 student odbywający studia przygotowujące do wykonywania zawodu, o którym mowa w § 1, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

 

W plikach poniżej (do pobrania) znajduje się wniosek o zaliczenie części praktyk na podstawie powyższego rozporządzenia.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB. Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk. Wszelkie zapytania, wnioski o zaliczenie praktyk można przesyłać w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie) na adres aorczyk@wsb.edu.pl (aktualizacja 24.10.2020.) - nieaktualneSzanowni Państwo,

 Bardzo proszę o korzystanie z podanej niżej treści obowiązku informacyjnego o warunkach przetwarzania danych związanych z obowiązkiem realizacji praktyki studenckiej, który zastępuje dotychczas stosowaną klauzulę informacyjną.

(POBIERACIE PAŃSTWO Z PLIKÓW DO POBRANIA I KAŻDY STUDENT PODPISANY DOKUMENT DOSTARCZA NA KONSULTACJACH).


Nie ma wówczas obowiązku drukowania załącznika RODO do porozumienia. (aktualizacja 20.09.2020.)Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk:

a) Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

b) Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

c) Dopuszcza się również możliwość realizacji całej praktyki lub jej części w formie on-line, za zgodą pracodawcy, wyrażoną na piśmie i określającą warunki oraz zasady  i sposób dokumentowania jej realizacji. Taka zgoda wraz z odpowiednimi adnotacjami w dzienniczku praktyk , będzie stanowić podstawę zaliczenia.(aktualizacja 13.09.2020.) - nieaktualne

 


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dostępnym na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącym finansowania badań wymazowych na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/testy-na-koronawirusa-dla-studentow-kierunkow-medycznych,7726.html 

(aktualizacja 04.06.2020.) - nieaktualneRekomendacje Krajowej Izby Fizjoterapii w sprawie praktyk zawodowych z dnia 19.05.2020.

 

Szanowni Państwo,

 
odnosząc się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z uwagi na brak
możliwości czynnego udziału w realizacji praktyk klinicznych przez studentów 2 roku studiów
drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, Komisja ds. Kształcenia Przeddyplomowego  
i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego działająca przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów
rekomenduje następujące możliwe rozwiązania realizacji i zaliczenia praktyki zawodowej: - sposoby uzyskania efektów uczenia się dotyczące praktyki zawodowej na kierunku
fizjoterapia, należy dostosować do warunków kształcenia na odległość - dla studentów ostatniego roku kształcenia, którzy zaliczyli wszystkie przewidziane
programem studiów praktyki, w trakcie wcześniejszych 9 semestrów, zezwala się  
na realizację efektów uczenia się, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  
na odległość (nie dłużej jednak niż do 30 września 2020) - można skrócić czas trwania praktyki, o której mowa i w sposób alternatywny osiągnąć
efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów  
(np. symulacji) w sposób zdalny - placówka prowadząca zajęcia praktyczne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia  
na odległość, powinna umożliwić obserwację zdalną realizowanych działań terapeutycznych
oraz omówienie wykonanej jednostki terapeutycznej
- studenci powinni przygotowywać raporty z obserwowanych jednostek terapeutycznych,
prowadzić dokumentację medyczną, planować i programować postępowanie
fizjoterapeutyczne, a także dokonywać przeglądów bibliograficznych zleconych
przypadków medycznych - stosowanie metody studium przypadku (ang. case study) – analiza pojedynczego
przypadku, tj. szczegółowy opis (w miarę możliwości rzeczywistego) przypadku,
pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu. Etapy:
dokonanie diagnozy, poszukiwanie rozwiązań, przewidywanie następstw proponowanych
rozwiązań, dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami, przeniesienie wniosków  
na sytuacje w świecie realnym z szerszym zastosowaniem - praca w zawodzie realizowana przez studentów posiadających prawo wykonywania
zawodu, zarówno w dużych podmiotach, jak i w działalności prywatnej - w przypadku, kiedy sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie, zaleca się  
(przy odpowiednim zabezpieczeniu), realizację praktyki w sposób bezpośredni  
Wszystkie działania wynikające z realizacji praktyki z wykorzystaniem technologii zdalnej,
powinny zostać opisane w dzienniku praktyk, zgodnie z dotychczasowymi założeniami.
 

Z wyrazami szacunku,      
    
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów     
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

 

 

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni - informacje dotyczace zajęć klinicznych i praktyk zawodowych znajdują się na str.15-19  (aktualizacja 18.05.2020.)

www.gov.pl/attachment/add97c72-cd87-425c-a346-945524e59e09

 

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach (aktualizacja 14.05.2020.)

www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach

 

Szanowni Państwo,(aktualizacja 05.05.2020.) - nieaktualne


W związku z przedłużeniem ograniczenia działalności uczelni do 24 maja, nadal trwającymi obostrzeniami dotyczącymi przebywania w placówkach medycznych, zajęcia dydaktyczne prowadzone będą zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Więcej informacji na stronie MNiSW - www.gov.pl/web/nauka/przedluzenie-ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-24-maja

 

Zajęcia kliniczne, decyzją dyrekcji placówek medycznych, prowadzone w szpitalach nadal są wstrzymane. W związku z powyższym zostaną one zrealizowane w formie on-line (m.in. na platformie Moodle)

Należy zaznaczyć, że ze względu na dynamiczną sytuację w kraju związaną z epidemią i brak wytycznych ze strony Ministerstwa Zdrowia, Akademia WSB, jak i pozostałe uczelnie kształcące na kierunkach medycznych, związane są ze szczegółowymi zaleceniami Resortu Zdrowia, których na dzień dzisiejszy brak.

 

Powołując się na rozporządzenie w sprawie zaliczenia praktyk z dnia 01.04.2020. www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich, proponujemy możliwości zaliczenia praktyk studentom:

 

- semestrów VII-X, na podstawie realizacji wcześniejszych praktyk oraz prawa wykonywania zawodu (zaliczenie wszystkich godzin praktyk poprzez uznanie – zaliczenie bez oceny)

- studenci semestrów II-VI, realizują praktyki w okresie wakacyjnym, z możliwością przeniesienia ich realizacji na kolejny semestr (zimowy).

 

W przypadku indywidualnych pytań, odpowiedzi udziela Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i Kształcenia Klinicznego – dr Aneta Orczyk (aorczyk@wsb.edu.pl).

 

Niezależnie od powyższego Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, regularnie monitorując stronę Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, aby wprowadzić korzystne rozwiązania dla Państwa z uwzględnieniem zrealizowania pełnego programu w przebiegu studiów.

 

 

rozporządzenie w sprawie zaliczenia praktyk (aktualizacja 02.04.2020.) - nieaktualne

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich

 

 

Szanowni studenci (aktualizacja 27.03.2020.)

 

W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk:

a)      Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

b)      Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

c)       W przypadku studentów ostatnich semestrów istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk do końca września bez konsekwencji formalnych i finansowych (naliczania opłat czesnego za miesiąc lipiec- wrzesień) o ile zostanie spełniony warunek – wszystkie wymagane zaliczenia oraz praca  dyplomowa zostaną złożone do 20 czerwca 2020;

 

W sprawach indywidualnych i problemowych można kontaktować się ze mną on-line;

 

dr Aneta Orczyk

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk 

 

Szanowni Państwo, (aktualizacja 17.03.2020.) - nieaktualne

 

w okresie zagrożenia zachorowania na COVID-19 (Koronawirus) Ci z Państwa, którzy nie zdążyli jeszcze oddać dokumentacji a zaliczyli praktyki w placówce (za semestr zimowy), mogą drogą elektroniczną przesłać skany lub zdjęcia poniższych dokumentów (po wznowieniu pracy bezpośredniej, dostarczyć oryginały):

 

- porozumienie (tylko strona 1 i 2 oraz ostatnia z załącznika nr 1 dotyczącego RODO z pieczątkami administratora danych);

 

- skierowanie;

 

- dziennik praktyk (tylko strona 1 z imieniem i nazwiskiem studenta oraz ostatnia z oceną i pieczątką opiekuna praktyk w placówce);

 

 

W przypadku pytań dotyczących praktyk, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą mailową.


 

 

Szanowni Państwo, (aktualizacja 12.03.2020.) - nieaktualne

 

Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów od 12.03.2020 r. przez okres najbliższych dwóch tygodni tj. do dnia 29.03.2020 r. we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB, również w placówkach medycznych w zakresie zajęć klinicznych.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo na bieżąco informowani.


W razie pytań, uprzejmie proszę o kontakt mailowy aorczyk@wsb.edu.pl

 Szanowni Państwo!


Informujemy, że w związku z koniecznością ubezpieczeń OC i NNW wraz z klauzulami charakterystycznymi dla poszczególnych kierunków - ustalono, że wszyscy studenci Akademii WSB na kierunkach Ratownictwo Medyczne, Fizjoterapia oraz Kosmetologia zostaną od 01.01.2020. objęci ubezpieczeniem grupowym, którego koszt na dzień 18.10.2019. wynosi 99 zł (na cały 2020 rok). Warunki ubezpieczenia są najlepszymi na rynku i spełniają wymogi stawiane przez placówki medyczne i kosmetologiczne (zakres i warunki do wglądu w czasie konsultacji u dr Anety Orczyk). - nieaktualne

 


Poniżej znajdują się dokumenty, jakie potrzebne są do realizacji praktyk (w plikach do pobrania) - Porozumienie i Dziennik Praktyk proszę drukować dwustronnie!!!

  • Porozumienie wraz umową powierzenia danych (dokładnie uzupełnione wszystkie wykropkowane miejsca - dane, termin, miejsce realizacji praktyk), - nieuzupełnione dokumenty nie będą przyjmowane - 2 egzemplarze;
  • Klauzula informacyjna - podpisana przez studenta - 1 egzemplarz;
  • Skierowanie na praktykę na konkretny semestr - 2 egzemplarze;
  • Dziennik Praktyk na konkretny semestr - 1 egzemplarz; (proszę zwrócić uwagę na ustawienia drukarki, tak aby wydruk zgadzał się z  podanym dokumentem, Dziennik Praktyk powinien być zbindowany)
  • oświadczenie studenta - 1 egzemplarz

 

 

POROZUMIENIE WRAZ Z UMOWĄ POWIERZENIA DANYCH ORAZ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH JAK I MAGISTERSKICH, MACIE PAŃSTWO W PLIKACH DO POBRANIA PONIŻEJ NA STRONIE.

Artykuły

Dziennik Praktyk Studenckich na kierunku Fizjoterapia

Poniżej znajdują się do pobrania "Dzienniki praktyk studenckich" dla kolejnych semestrów studiów na kierunku fizjoterapia

czytaj więcej o Dziennik Praktyk Studenckich na kierunku Fizjoterapia

Skierowanie na praktykę studencką studenta kierunku fizjoterapia

Poniżej znajdują się do pobrania "Skierowania na praktykę zawodową" dla kolejnych semestrów studiów na kierunku fizjoterapia

czytaj więcej o Skierowanie na praktykę studencką studenta kierunku fizjoterapia 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji