Informacje

 

Studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i Słuchaczy we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB.

Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk.

 

Kontakt w dniach dyżuru:

tel. 885 577 300

e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl

 

Harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce => Praktyki => Harmonogram dyżurów


Skrócona charakterystyka praktyki

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy złożyć komplet dokumentów opisujących praktykę najpóźniej w trakcie OSTATNIEGO SEMESTRU.


Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


180 godzin zegarowych – dla słuchaczy nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (w tym 80 godz. prowadzenie samodzielnie zajęć)

120 godzin zegarowych - dla słuchaczy posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej (w tym 80 godz. prowadzenie samodzielnie zajęć)

 

Praktyka musi być realizowana pod kierunkiem Zakładowego Opiekuna Praktyki, który posiada kwalifikacje w zakresie autyzmu, zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowymi (np. zespołem Retta, dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi, zaburzeniem hiperkinetycznym).

Miejsca odbywania praktyki to różne placówki, w których prowadzi się diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Retta, dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi, zaburzeniami hiperkinetycznymi z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi i innymi całościowymi zaburzenia rozwojowymi (obowiązkowo w wybranej placówce muszą być zarówno osoby z Autyzmem jak i zespołem Aspergera).

 

Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe

 

150 godzin zegarowych, w tym:

- pierwsze 30 godz. w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

- następnie 120 godz. w zakresie dydaktycznym (w tym 50 godz. samodzielnie)

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą realizować praktykę wyłącznie w klasach IV – VIII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) natomiast absolwenci studiów II stopnia mogą praktykę realizować w klasach IV – VIII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny), w istniejących klasach gimnazjum (III etap edukacyjny) lub w szkole ponadgimnazjalnej (IV etap edukacyjny).

Praktyka powinna być realizowana w ramach konkretnego przedmiotu, z którego Słuchacz (-ka) ma prowadzić lekcje.

 

Logopedia

 

80/120/180 godzin zegarowych wg. programu praktyk

 

180 godzin zegarowych – dla słuchaczy nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (w tym 80 godz. prowadzenie samodzielnie zajęć)

120 godzin zegarowych - dla słuchaczy posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej (w tym 80 godz. prowadzenie samodzielnie zajęć)

80 godzin zegarowych - dla słuchaczy sem 4

 

Praktyka musi być realizowana pod kierunkiem Zakładowego Opiekuna Praktyki, który posiada kwalifikacje w zakresie logopedii i musi być związana z realizacją zadań właściwych dla logopedii.

Miejsca odbywania praktyki to placówki resortu oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej, w których realizowane są zadania z zakresu opieki logopedycznej, m.in.: przedszkola, szkoły (w tym integracyjne i specjalne), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie foniatryczne, oddziały szpitalne i gabinety logopedyczne, poradnie Polskiego Związku Głuchych itp.


 

Surdologopedia

 

30 godzin zegarowych

 

Praktyka musi być realizowana pod kierunkiem Zakładowego Opiekuna Praktyki, który posiada kwalifikacje w zakresie surdologopedii.

 


Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci

 

60 godzin zegarowych

 

Przedszkolnym lub szkolnym opiekunem praktyki może być tylko nauczyciel rytmiki i tańca lub nauczyciel posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć umuzykalniających lub taneczno-ruchowych.

Słuchacze mogą realizować praktykę tylko w przedszkolu lub w klasach I-III w szkole podstawowej.


Zarządzanie w placówkach oświatowych

  

25 godzin 

 

Opiekunem praktyki musi być dyrektor lub wicedyrektor posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania placówką oświatową.

Słuchacze, mogą realizować praktykę  we wszystkich typach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

 

 

PROCEDURA REALIZACJI FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTACJĄ PRAKTYKI NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

 

A)     PRAKTYKA REALIZOWANA W PODSTAWOWEJ FORMIE

Działania podejmowane przed pójściem na praktykę

 

1. Przed udaniem się na praktykę Słuchacz przesyła e-mailem do Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB:

 

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki (załącznik nr 1)


2) Porozumienie dotyczące praktyki (załącznik nr 2)


w celu akceptacji i podpisania przez Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB ww. dokumentów.

 

Dokumenty (Formularz oraz Porozumienie) należy przesłać w pliku WORD na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl.

 

2. Po uzyskaniu e-mailowej informacji, że dokumenty są do odbioru - Student odbiera z pok. 207 Formularz zgłoszeniowy praktyki oraz dwa egzemplarze podpisanego Porozumienia w sprawie praktyki wraz z obowiązkiem informacyjnym o warunkach przetwarzania danych osobowych.

 

3. Po odebraniu z pok. 207 potwierdzonego przez Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB Porozumienia w sprawie praktyki  należy oba jego egzemplarze przedłożyć do podpisu osobie upoważnionej do podpisania umów w Podmiocie, który ma przyjąć Studenta na praktykę.

 

Jeden egzemplarz zostaje w Podmiocie, który ma przyjąć Studenta na praktykę, a drugi Student musi odebrać i złożyć po zrealizowanej praktyce wraz z innymi dokumentami rozliczającymi praktykę.

 

Student bez pisemnej zgody Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB

nie może rozpocząć praktyk.

Praktyki realizowane bez jego zgody nie będą uznawane.


 

Działania podejmowane po zrealizowaniu praktyki

Dla kierunku:

- Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

4. Po skończonej praktyce Słuchacz składa Opiekunowi Praktyk Studiów Podyplomowych składa Opiekunowi Praktyk Studenckich (przesyła pocztą/kurierem, składa w Dziekanacie lub w pok. 207, wrzuca do skrzynki pocztowej znajdującej się na zewnątrz budynku – obok wejścia głównego po prawej stronie) komplet następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB (załącznik nr 1).

2) Podpisany przez Opiekuna Praktyk i osobę upoważnioną do reprezentacji Podmiotu, gdzie realizowana była praktyka egzemplarz Porozumienia w sprawie praktyki (załącznik nr 2).

3) Wypełniony Dzienniczek praktyki (załącznik nr 3).

4) Wypełniony przez Zakładowego Opiekuna Praktyki Arkusz oceny realizacji praktyk (załącznik nr 4).

5) Przygotowaną przez Słuchacza Kartę samooceny (załącznik nr 5).

 

6) korespondencję e-mailową z Opiekunem Praktyk Studiów Podyplomowych, w szczególności zatwierdzającą dokumenty do zaliczenia.

 

Słuchacze, którzy chcą się upewnić czy dokumentacja jest prawidłowo wypełniona mogą przesłać dokumenty na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl do akceptacji.

Dokumenty praktyk do konsultacji należy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.

Nie należy przesyłać całego programu praktyk, tylko i wyłącznie dokumenty, które Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych ma sprawdzić.

 

5. Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Słuchacza Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych w trakcie ostatniego semestru wpisuje Słuchaczowi zaliczenie w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

---------------------------------------------------------

 

Dla kierunku:

- Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci

- Kwalifikacyjne Pedagogiczne

- Logopedia

- Surdologopedia

 

4. Po skończonej praktyce Słuchacz składa Opiekunowi Praktyk Studiów Podyplomowych
składa Opiekunowi Praktyk Studenckich (przesyła pocztą/kurierem, składa w Dziekanacie lub w pok. 207, wrzuca do skrzynki pocztowej znajdującej się na zewnątrz budynku – obok wejścia głównego po prawej stronie) komplet następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB (załącznik nr 1).

2) Podpisany przez Opiekuna Praktyk i osobę upoważnioną do reprezentacji Podmiotu, gdzie realizowana była praktyka egzemplarz Porozumienia w sprawie praktyki (załącznik nr 2).

3) Wypełniony Dzienniczek praktyki (załącznik nr 3).

4) Wypełniony przez Zakładowego Opiekuna Praktyki Arkusz oceny realizacji praktyk (załącznik nr 4).

5) Przygotowaną przez Słuchacza Kartę samooceny (załącznik nr 5).

6) Arkusze obserwacyjne z zajęć (5 różnych przykładowych) - podpisane przez Słuchacza.

7) Scenariusze (konspekty) zajęć przeprowadzonych przez Słuchacza (5 różnych przykładowych) - podpisane przez Słuchacza.

 

8) korespondencję e-mailową z Opiekunem Praktyk Studiów Podyplomowych, w szczególności zatwierdzającą dokumentację do zaliczenia.

 

Słuchacze, którzy chcą się upewnić czy dokumentacja jest prawidłowo wypełniona mogą przesłać dokumenty na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl do akceptacji.

Dokumenty praktyk do konsultacji należy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.

Nie należy przesyłać całego programu praktyk, tylko i wyłącznie dokumenty, które Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych ma sprawdzić.

 

5. Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Słuchacza Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych w trakcie ostatniego semestru wpisuje Słuchaczowi zaliczenie w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

---------------------------------------------------------

 

Dla kierunku:

- Zarządzanie w oświacie

 

4. Po skończonej praktyce Słuchacz składa Opiekunowi Praktyk Studiów Podyplomowych składa Opiekunowi Praktyk Studenckich (przesyła pocztą/kurierem, składa w Dziekanacie lub w pok. 207, wrzuca do skrzynki pocztowej znajdującej się na zewnątrz budynku – obok wejścia głównego po prawej stronie) komplet następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB (załącznik nr 1).

2) Podpisany przez Opiekuna Praktyk i osobę upoważnioną do reprezentacji Podmiotu, gdzie realizowana była praktyka egzemplarz Porozumienia w sprawie praktyki (załącznik nr 2).

3) Wypełniony Dzienniczek praktyki (załącznik nr 3).

4) Przygotowaną przez Słuchacza Kartę samooceny (załącznik nr 4).

 

5) korespondencję e-mailową z Opiekunem Praktyk Studiów Podyplomowych, w szczególności zatwierdzającą dokumentację do zaliczenia.

 

Słuchacze, którzy chcą się upewnić czy dokumentacja jest prawidłowo wypełniona mogą przesłać dokumenty na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl do akceptacji.

Dokumenty praktyk do konsultacji należy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.

Nie należy przesyłać całego programu praktyk, tylko i wyłącznie dokumenty, które Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych ma sprawdzić.

 

5. Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Słuchacza Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych w trakcie ostatniego semestru wpisuje Słuchaczowi zaliczenie w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

B)     PRAKTYKA ZALICZANA NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA

 

1. Słuchacz przesyła e-mailem do Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB:

 

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki (załącznik nr 1)


2) Skan zaświadczenia wg. wzoru (pliki do pobrania na dole strony)


3) Specyfikację prowadzonych zajęć sporządzoną przez Dyrektora Placówki (wzór własny, specyfika powinna odpowiadać Programowi praktyk).


w celu wstępnej akceptacji przez Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB ww. dokumentów.

 

Dokumenty  należy przesłać w pliku WORD na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl.


Po otrzymaniu wstępnej zgody Słuchacz składa (przesyła pocztą/kurierem, składa w Dziekanacie lub w pok. 207, wrzuca do skrzynki pocztowej znajdującej się na zewnątrz budynku – obok wejścia głównego po prawej stronie) komplet dokumnetacji.

 

 

Programy praktyk wraz z ww. załącznikami są do pobrania na dole strony.

 

Plik „Program praktyki...” składa się z następujących części:

  

1. Program praktyki, w tym m.in. efekty kształcenia, cel i zadania praktyk, które należy dokumentować w Dzienniczku praktyk.

Program należy przedstawić osobie upoważnionej do podejmowania decyzji/Zakładowemu Opiekunowi Praktyk w Podmiocie, w którym odbędzie się praktyka.

 

2. Formularz zgłoszeniowy praktyki załącznik nr 1 (6).

Na stronie 1 należy umieścić pieczątkę Podmiotu, który wstępnie wyraził zgodę na zrealizowanie przez Słuchacza programu praktyk.

 

3. Porozumienie  między AWSB, a Podmiotem w którym będzie realizowana praktyka (drukujemy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach) - załącznik nr 2 (7).

 

4. Dzienniczek praktyki załącznik nr 3 (8).

Na stronie 1 należy umieścić pieczątkę Podmiotu, w którym Słuchacz realizował praktykę.

Pola oznaczone na różowo należy usunąć.

Stronę 2 należy powielić tyle razy, aby wystarczyło na opis wszystkich dni praktyki.

 

Jeżeli specyfika praktyki wymaga podzielenia np. na zakres psychologiczno-pedagogicznym, zakres dydaktyczny - obserwacja, zakres dydaktyczny - prowadzenie samodzielnie zajęć - w pozycji ilość godzin należy wskazać zakres np. 5 h, w tym 3 zakres p-p, 1 h obserwacja, 1 h prowadzenie zajęć np.

 

 data

08:00 – 13:00

5 godz. w tym:

3 godz.

Zakres p-p

 

1 godz.

Prowadzenie zajęć

 

1 godz. obserwacja

Zakres p-p: ……………

 

 

Prowadzenie zajęć: ……………

 

 

Obserwacja: ……………

Potwierdzenie

(w postaci podpisu) i uwagi Zakładowego Opiekuna Praktyki 

 

5. Arkusz oceny realizacji praktyki załącznik nr 4 (9).

Dokument wypełnia Zakładowy Opiekun Praktyki w Podmiocie, w którym Słuchacz realizował praktykę.

Dokument może być wypełniony ręcznie.

 

6. Kryteria zaliczenia praktyki.

Kryteria należy przedstawić Zakładowemu Opiekunowi Praktyk w Podmiocie, w którym odbywała się praktyka.

 

7. Karta samooceny załącznik nr 5 (10).

Niezbędny jest podpis Słuchacza.

 

WAŻNE:

  

1. Przy wypełnianiu ww. dokumentów PAMIETAJ:

- w przypadku pól oznaczonych *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ należy wykreślić pola (nie usuwać ich);

- o uzupełnieniu dolnej stopki;

- WSZYSTKIE DOKUMENTNY WYPEŁNIANE PRZEZ Słuchacza NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE;

- każdy Słuchacz przed oddaniem kompletu dokumentów ma obowiązek zrobić kopię (ksero) składanych dokumentów.

 

2. Wszystkie dokumenty składamy spięte razem zszywaczem (ewentualnie W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE, nie w teczce, bez spinaczy) - NAJPIERW WNIOSEK, POD NIM ZAŁĄCZNIKI.

 

3. Załączniki, które nie mają nadrukowanej stopki górnej i dolnej lub które mają niewłaściwą nazwę Uczelni nie będą sprawdzane.

 

4. TREŚĆ E-MAILA:

Treść e-maila powinna odpowiadać regułom grzecznościowym (Witam  powinno być np. Szanowana Pani/Szanowna Pani Magister).

 

W TYTULE należy wpisać:

Praktyka, skrót Kierunku (Autyzm/Zintegrowana/Kwalifikacyjne/Logopedia/Angielski/Rytmika*), imię i nazwisko, numer indeksu

 

Podpis Słuchacza pod treścią e-maila:

Imię i Nazwisko

Kierunek studiów

Rok: .... semestr: ...

Nr albumu: ....

Tel.: ....

 

* wybrać odpowiednio

 

E-maile, w których nie ujęto ww. informacji pozostaną bez odpowiedzi.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Praktyki można rozpocząć w dowolnym terminie.

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy złożyć komplet dokumentów opisujących praktykę najpóźniej w trakcie OSTATNIEGO SEMESTRU przed ostatnimi zajęciami.

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie wcześniejszych semestrów zaliczenie - wpis pojawi się w Wirtualnej Uczelni w trakcie ostatniego semestru. 

 Informacja od Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych
 

 

Szanowni Państwo,

 

Państwa dokumentacja złożona u mnie lub w Dziekanacie jest sprawdzana na bieżąco i staram się, aby w ciągu 2-3 dni, w których pracuję dokonać wpisu w Wirtualnej Uczelni jednak jeżeli ktoś z Państwa oddał dokumentację i nie widzi zaliczenia po 7 dniach, w których pracuję to najprawdopodobniej znaczy, że dokumentacja zawiera braki i wymaga uzupełnienia. Jeżeli nie otrzymali Państwo e-maila z informacją jakie poprawki należy dokonać dokumentacja do uzupełnienia jest dostępna (do odbioru) podczas dyżuru w pok. 207.

 

Dokumenty przesłane e-mailem również staram się na bieżąco sprawdzać, jeżeli po 7 dniach roboczych w których pracuję nie mają Państwo odpowiedzi proszę o ponowne przesłanie e-maila, jeżeli to nie przyniesie skutku proszę o kontakt telefoniczny w godzinach dyżuru.

 

Z góry dziękuję za wyrozumiałość

 

mgr Barbara Donocik

Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych

 

Kontakt w dniach dyżuru:

tel. 885 577 300

e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl

 

Harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce => Praktyki => Harmonogram dyżurów

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji