Informacje

 

Studia podyplomowe

Szanowni Studenci/Słuchacze,

 

W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk.

 

Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki.

 

Dotyczy to również Studentów/Słuchaczy kończących w tym semestrze studia.

 

Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki.

 

Dopuszcza się również możliwość realizacji całej praktyki lub jej części w formie on-line, za zgodą pracodawcy, wyrażoną na piśmie i określającą warunki oraz zasady i sposób dokumentowania jej realizacji. Taka zgoda wraz z odpowiednimi adnotacjami w dzienniczku praktyk, będzie stanowić podstawę zaliczenia.

 

W sprawach indywidualnych i problemowych można kontaktować się z Opiekunem Praktyk w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie: bdonocik@wsb.edu.pl, tel. 885 577 300.

 

dr Tomasz Grad

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk

 

 

Od marca 2020 r. nie należy dołączać Porozumienia dot. danych osobowych.


Skrócona charakterystyka praktyki

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy złożyć komplet dokumentów opisujących praktykę najpóźniej w trakcie OSTATNIEGO SEMESTRU.


Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia

 

120 godzin zegarowych (w tym 80 godz. prowadzenie samodzielnie zajęć)

 

Praktyka musi być realizowana pod kierunkiem Zakładowego Opiekuna Praktyki, który posiada kwalifikacje w zakresie autyzmu, zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowymi (np. zespołem Retta, dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi, zaburzeniem hiperkinetycznym).

Miejsca odbywania praktyki to różne placówki, w których prowadzi się diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Retta, dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi, zaburzeniami hiperkinetycznymi z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi i innymi całościowymi zaburzenia rozwojowymi (obowiązkowo w wybranej placówce muszą być zarówno osoby z Autyzmem jak i zespołem Aspergera).


 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

 

120 godzin zegarowych

 

Praktyka pedagogiczna może być realizowana tylko i wyłącznie w placówkach oświatowych np. w przedszkolach secjalistycznych, szkołach specjalnych i placówkach specjalnych lub integracyjnych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Opiekunem praktyki powinien być oligofrenopedagog.


Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

60 godzin zegarowych, w tym:

- pierwsze 30 godz. w przedszkolu (w tym 15 godz. samodzielnie)

- drugie 30 godz. w klasach I-III (w tym 15 godz. samodzielnie)

 

Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe

 

150 godzin zegarowych, w tym:

- pierwsze 30 godz. w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

- następnie 120 godz. w zakresie dydaktycznym (w tym 50 godz. samodzielnie)

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą realizować praktykę wyłącznie w klasach IV – VIII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) natomiast absolwenci studiów II stopnia mogą praktykę realizować w klasach IV – VIII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny), w istniejących klasach gimnazjum (III etap edukacyjny) lub w szkole ponadgimnazjalnej (IV etap edukacyjny).

Praktyka powinna być realizowana w ramach konkretnego przedmiotu, z którego Słuchacz (-ka) ma prowadzić lekcje.

 

Logopedia

 

80 godzin zegarowych

 

Praktyka musi być realizowana pod kierunkiem Zakładowego Opiekuna Praktyki, który posiada kwalifikacje w zakresie logopedii i musi być związana z realizacją zadań właściwych dla logopedii.

Miejsca odbywania praktyki to placówki resortu oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej, w których realizowane są zadania z zakresu opieki logopedycznej, m.in.: przedszkola, szkoły (w tym integracyjne i specjalne), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie foniatryczne, oddziały szpitalne i gabinety logopedyczne, poradnie Polskiego Związku Głuchych itp.


Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci

 

60 godzin zegarowych

 

Przedszkolnym lub szkolnym opiekunem praktyki może być tylko nauczyciel rytmiki i tańca lub nauczyciel posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć umuzykalniających lub taneczno-ruchowych.

Słuchacze mogą realizować praktykę tylko w przedszkolu lub w klasach I-III w szkole podstawowej.


 

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji

 

60 godzin zegarowych

 

Szkolnym opiekunem może być:

a) osoba z kwalifikacjami w zakresie terapii pedagogicznej, czyli osoba, która ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i prowadzi na bieżąco zajęcia z terapii pedagogicznej;

b) pedagog, psycholog, logopeda lub inny nauczyciel w szkole lub placówce oświatowej, który prowadzi na bieżąco zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej i ma w tym zakresie wieloletnie doświadczenie;

c) nauczyciel tzw. specjalista – logopeda oraz posiadający kwalifikacje z surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, socjoterapii, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne oraz obowiązkowo prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej i ma w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.

 

 

Zarządzanie w placówkach oświatowych

  

25 godzin 

 

Opiekunem praktyki musi być dyrektor lub wicedyrektor posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania placówką oświatową.

Słuchacze, mogą realizować praktykę  we wszystkich typach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

 

 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

150 godzin zegarowych:

- pierwsze 75 godz. w przedszkolu (15 godz. w zakresie psychologiczno-pedagogicznych, 60 godz. w zakresie dydaktycznym - w tym 30 godz. samodzielnie)

- drugie 75 godz. w klasach I-III szkoły podstawowej (15 godz. w zakresie psychologiczno-pedagogicznych, 60 godz. - w zakresie dydaktycznym w tym 30 godz. samodzielnie)

 

PROCEDURA REALIZACJI FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTACJĄ PRAKTYKI NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

 

A)     PRAKTYKA REALIZOWANA W PODSTAWOWEJ FORMIE

Działania podejmowane przed pójściem na praktykę

 

1. Przed udaniem się na praktykę Słuchacz składa u Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB (osobiście na jego dyżurze lub w Dziekanacie)

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki (załącznik nr 1).

2) dwa egzemplarze Porozumień dotyczących praktyki (załącznik nr 2) w celu akceptacji i podpisania przez Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB.

 

Słuchacze, którzy chcą się upewnić czy dokumentacja jest prawidłowo wypełniona mogą przesłać na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl formularz zgłoszeniowy oraz porozumienie do akceptacji.

Dokumenty praktyk do konsultacji należy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.

Aby usprawnić sprawdzenie dokumentów należy dołączyć wydrukowaną korespondencję e-mailową z Opiekunem Praktyk Studiów Podyplomowych.

Nie należy przesyłać całego programu praktyk, tylko i wyłącznie dokumenty, które Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych ma sprawdzić. 

 

2. Słuchacz odbiera od Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB zatwierdzony przez niego Formularz zgłoszeniowy praktyki  oraz oba egzemplarze podpisanego Porozumienia w sprawie praktyki.

 

3. Po otrzymaniu potwierdzonego przez Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB Porozumienia w sprawie praktyki  należy oba jego egzemplarze przedłożyć do podpisu osobie upoważnionej do podpisania umów w Podmiocie, który ma przyjąć Słuchacza na praktykę.

Jeden egzemplarz zostaje w Podmiocie, który ma przyjąć Słuchacza na praktykę, a drugi Słuchacz musi odebrać

i dopiero wtedy może rozpocząć praktykę.


Praktyki realizowane bez zgody Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB nie będą uznawane.


Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB nie podpisuje porozumienia z datą wsteczną !!!

 

Działania podejmowane po zrealizowaniu praktyki

Dla kierunku:

- Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia

 

4. Po skończonej praktyce Słuchacz składa Opiekunowi Praktyk Studiów Podyplomowych (osobiście na jego dyżurze lub w Dziekanacie) komplet następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB (załącznik nr 1).

2) Podpisany przez Opiekuna Praktyk i osobę upoważnioną do reprezentacji Podmiotu, gdzie realizowana była praktyka egzemplarz Porozumienia w sprawie praktyki (załącznik nr 2).

3) Wypełniony Dzienniczek praktyki (załącznik nr 3).

4) Wypełniony przez Zakładowego Opiekuna Praktyki Arkusz oceny realizacji praktyk (załącznik nr 4).

5) Przygotowaną przez Słuchacza Kartę samooceny (załącznik nr 5).

 

6) korespondencję e-mailową z Opiekunem Praktyk Studiów Podyplomowych, w szczególności zatwierdzającą dokumenty do zaliczenia.

 

Słuchacze, którzy chcą się upewnić czy dokumentacja jest prawidłowo wypełniona mogą przesłać dokumenty na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl do akceptacji.

Dokumenty praktyk do konsultacji należy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.

Nie należy przesyłać całego programu praktyk, tylko i wyłącznie dokumenty, które Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych ma sprawdzić.

 

5. Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Słuchacza Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych w trakcie ostatniego semestru wpisuje Słuchaczowi zaliczenie w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

---------------------------------------------------------

 

Dla kierunku:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

- Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci

- Kwalifikacyjne Pedagogiczne

- Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji

- Logopedia

 

4. Po skończonej praktyce Słuchacz składa Opiekunowi Praktyk Studiów Podyplomowych (osobiście na jego dyżurze lub w Dziekanacie) komplet następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB (załącznik nr 1).

2) Podpisany przez Opiekuna Praktyk i osobę upoważnioną do reprezentacji Podmiotu, gdzie realizowana była praktyka egzemplarz Porozumienia w sprawie praktyki (załącznik nr 2).

3) Wypełniony Dzienniczek praktyki (załącznik nr 3).

4) Wypełniony przez Zakładowego Opiekuna Praktyki Arkusz oceny realizacji praktyk (załącznik nr 4).

5) Przygotowaną przez Słuchacza Kartę samooceny (załącznik nr 5).

6) Arkusze obserwacyjne z zajęć (5 różnych przykładowych) - podpisane przez Słuchacza.

7) Scenariusze (konspekty) zajęć przeprowadzonych przez Słuchacza (5 różnych przykładowych) - podpisane przez Słuchacza.

 

8) korespondencję e-mailową z Opiekunem Praktyk Studiów Podyplomowych, w szczególności zatwierdzającą dokumentację do zaliczenia.

 

Słuchacze, którzy chcą się upewnić czy dokumentacja jest prawidłowo wypełniona mogą przesłać dokumenty na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl do akceptacji.

Dokumenty praktyk do konsultacji należy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.

Nie należy przesyłać całego programu praktyk, tylko i wyłącznie dokumenty, które Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych ma sprawdzić.

 

5. Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Słuchacza Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych w trakcie ostatniego semestru wpisuje Słuchaczowi zaliczenie w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

---------------------------------------------------------

 

Dla kierunku:

- Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

4. Po skończonej praktyce Słuchacz składa Opiekunowi Praktyk Studiów Podyplomowych (osobiście na jego dyżurze lub w Dziekanacie) komplet następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB (załącznik nr 1 i 6).

2) Podpisany przez Opiekuna Praktyk i osobę upoważnioną do reprezentacji Podmiotu, gdzie realizowana była praktyka egzemplarz Porozumienia w sprawie praktyki (załącznik nr 2 i 7).

3) Wypełniony Dzienniczek praktyki (załącznik nr 3 i 8).

4) Wypełniony przez Zakładowego Opiekuna Praktyki Arkusz oceny realizacji praktyk (załącznik nr 4 i 9).

5) Przygotowaną przez Słuchacza Kartę samooceny (załącznik nr 5 i 10).

6) Arkusze obserwacyjne z zajęć (5 różnych przykładowych) - praktyka w przedszkolu - podpisane przez Słuchacza.

7) Arkusze obserwacyjne z zajęć (5 różnych przykładowych) - praktyka w szkole - podpisane przez Słuchacza.

8) Scenariusze (konspekty) zajęć przeprowadzonych przez Słuchacza (5 różnych przykładowych) - praktyka w przedszkolu - podpisane przez Słuchacza.

9) Scenariusze (konspekty) zajęć przeprowadzonych przez Słuchacza (5 różnych przykładowych) - praktyka w szkole - podpisane przez Słuchacza.

 

10) korespondencję e-mailową z Opiekunem Praktyk Studiów Podyplomowych, w szczególności zatwierdzającą dokumentację do zaliczenia.

 

Słuchacze, którzy chcą się upewnić czy dokumentacja jest prawidłowo wypełniona mogą przesłać dokumenty na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl do akceptacji.

Dokumenty praktyk do konsultacji należy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.

Nie należy przesyłać całego programu praktyk, tylko i wyłącznie dokumenty, które Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych ma sprawdzić.

 

5. Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Słuchacza Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych w trakcie ostatniego semestru wpisuje studentowi zaliczenie w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

---------------------------------------------------------

 

Dla kierunku:

- Zarządzanie w oświacie

 

4. Po skończonej praktyce Słuchacz składa Opiekunowi Praktyk Studiów Podyplomowych (osobiście na jego dyżurze lub w Dziekanacie) komplet następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB (załącznik nr 1).

2) Podpisany przez Opiekuna Praktyk i osobę upoważnioną do reprezentacji Podmiotu, gdzie realizowana była praktyka egzemplarz Porozumienia w sprawie praktyki (załącznik nr 2).

3) Wypełniony Dzienniczek praktyki (załącznik nr 3).

4) Przygotowaną przez Słuchacza Kartę samooceny (załącznik nr 4).

 

5) korespondencję e-mailową z Opiekunem Praktyk Studiów Podyplomowych, w szczególności zatwierdzającą dokumentację do zaliczenia.

 

Słuchacze, którzy chcą się upewnić czy dokumentacja jest prawidłowo wypełniona mogą przesłać dokumenty na e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl do akceptacji.

Dokumenty praktyk do konsultacji należy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia.

Nie należy przesyłać całego programu praktyk, tylko i wyłącznie dokumenty, które Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych ma sprawdzić.

 

5. Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Słuchacza Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych w trakcie ostatniego semestru wpisuje Słuchaczowi zaliczenie w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

B)     PRAKTYKA ZALICZANA NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA

 

1. Słuchacz składa u Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych Akademii WSB (osobiście na jego dyżurze lub w Dziekanacie) Formularz zgłoszeniowy praktyki oraz Zaświadczenie (wg. wzoru plik do pobrania) wraz ze specyfikacją (informacja na wzorze zaświadczenia).

 

Programy praktyk wraz z ww. załącznikami są do pobrania na dole strony.

 

Plik „Program praktyki...” składa się z następujących części:

  

1. Program praktyki, w tym m.in. efekty kształcenia, cel i zadania praktyk, które należy dokumentować w Dzienniczku praktyk.

Program należy przedstawić osobie upoważnionej do podejmowania decyzji/Zakładowemu Opiekunowi Praktyk w Podmiocie, w którym odbędzie się praktyka.

 

2. Formularz zgłoszeniowy praktyki załącznik nr 1 (6).

Na stronie 1 należy umieścić pieczątkę Podmiotu, który wstępnie wyraził zgodę na zrealizowanie przez Słuchacza programu praktyk.

 

3. Porozumienie  między AWSB, a Podmiotem w którym będzie realizowana praktyka (drukujemy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach) - załącznik nr 2 (7).

 

4. Dzienniczek praktyki załącznik nr 3 (8).

Na stronie 1 należy umieścić pieczątkę Podmiotu, w którym Słuchacz realizował praktykę.

Pola oznaczone na różowo należy usunąć.

Stronę 2 należy powielić tyle razy, aby wystarczyło na opis wszystkich dni praktyki.

 

Jeżeli specyfika praktyki wymaga podzielenia np. na zakres psychologiczno-pedagogicznym, zakres dydaktyczny - obserwacja, zakres dydaktyczny - prowadzenie samodzielnie zajęć - w pozycji ilość godzin należy wskazać zakres np. 5 h, w tym 3 zakres p-p, 1 h obserwacja, 1 h prowadzenie zajęć np.

 

 data

08:00 – 13:00

5 godz. w tym:

3 godz.

Zakres p-p

 

1 godz.

Prowadzenie zajęć

 

1 godz. obserwacja

Zakres p-p: …………….

 

 

Prowadzenie zajęć: ……………

 

 

Obserwacja: ……………

Potwierdzenie

(w postaci podpisu) i uwagi Zakładowego Opiekuna Praktyki 

 

5. Arkusz oceny realizacji praktyki załącznik nr 4 (9).

Dokument wypełnia Zakładowy Opiekun Praktyki w Podmiocie, w którym Słuchacz realizował praktykę.

Dokument może być wypełniony ręcznie.

 

6. Kryteria zaliczenia praktyki.

Kryteria należy przedstawić Zakładowemu Opiekunowi Praktyk w Podmiocie, w którym odbywała się praktyka.

 

7. Karta samooceny załącznik nr 5 (10).

Niezbędny jest podpis Słuchacza.

 

WAŻNE:

  

1. Przy wypełnianiu ww. dokumentów PAMIETAJ:

- w przypadku pól oznaczonych *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ należy wykreślić pola (nie usuwać ich);

- o uzupełnieniu dolnej stopki;

- WSZYSTKIE DOKUMENTNY WYPEŁNIANE PRZEZ Słuchacza NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE;

- każdy Słuchacz przed oddaniem kompletu dokumentów ma obowiązek zrobić kopię (ksero) składanych dokumentów.

 

2. Wszystkie dokumenty składamy spięte razem zszywaczem (ewentualnie W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE, nie w teczce, bez spinaczy) - NAJPIERW WNIOSEK, POD NIM ZAŁĄCZNIKI.

 

3. Załączniki, które nie mają nadrukowanej stopki górnej i dolnej lub które mają niewłaściwą nazwę Uczelni nie będą sprawdzane.

 

4. TREŚĆ E-MAILA:

Treść e-maila powinna odpowiadać regułom grzecznościowym (Witam  powinno być np. Szanowana Pani/Szanowna Pani Magister).

 

W TYTULE należy wpisać:

Praktyka, skrót Kierunku (Autyzm/Zintegrowana/Kwalifikacyjne/Logopedia/Angielski/Rytmika*), imię i nazwisko, numer indeksu

 

Podpis Słuchacza pod treścią e-maila:

Imię i Nazwisko

Kierunek studiów

Rok: .... semestr: ...

Nr albumu: ....

Tel.: ....

 

* wybrać odpowiednio

 

E-maile, w których nie ujęto ww. informacji pozostaną bez odpowiedzi.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy złożyć komplet dokumentów opisujących praktykę najpóźniej w trakcie OSTATNIEGO SEMESTRU.

Niżej wymienione terminy dotyczą tylko i wyłącznie Słuchaczy, którzy składają dokumenty w trakcie ostatniego semestru - w trakcie wcześniejszych semestrów Słuchacze mogą złożyć dokumenty w dowolnym terminie.

Zaliczenie - wpis pojawi się w Wirtualnej Uczelni w trakcie ostatniego semestru. 


Semestr letni

2019/2020

Harmonogram

01.03.2020

- 30.05.2020

Przyjmowanie Wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że dokumentacja o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia po terminie nie będzie PRZYJMOWANA.

01.03.2020

- 30.05.2020

 Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki 

(załącznik nr 1, 6) 

oraz Porozumień (załącznik nr 2, 7).

 

UWAGA: podpisane przez Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych dokumenty zostają zwrócone Słuchaczowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że dokumentacja o zaliczenie praktyki po wskazanym terminie nie będzie PRZYJMOWANA - zasada ta nie dotyczy praktyk, które dopiero będą realizowane.

01.04.2020

- 30.05.2020

Przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki.

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć załącznik nr 1 (6) Formularz zgłoszeniowy celem uzyskania zgody Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych na jej odbycie oraz załącznik nr 2 (7) Porozumienie.

od 01.06.2020

 POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk dla Słuchaczy, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru

 

 Informacja od Opiekuna Praktyk Studiów Podyplomowych
 

 

Szanowni Państwo,

 

Państwa dokumentacja złożona u mnie lub w Dziekanacie jest sprawdzana na bieżąco i staram się, aby w ciągu 2-3 dni, w których pracuję dokonać wpisu w Wirtualnej Uczelni jednak jeżeli ktoś z Państwa oddał dokumentację i nie widzi zaliczenia po 7 dniach, w których pracuję to najprawdopodobniej znaczy, że dokumentacja zawiera braki i wymaga uzupełnienia. Jeżeli nie otrzymali Państwo e-maila z informacją jakie poprawki należy dokonać dokumentacja do uzupełnienia jest dostępna (do odbioru) podczas dyżuru w pok. 207.

 

Dokumenty przesłane e-mailem również staram się na bieżąco sprawdzać, jeżeli po 7 dniach roboczych w których pracuję nie mają Państwo odpowiedzi proszę o ponowne przesłanie e-maila, jeżeli to nie przyniesie skutku proszę o kontakt telefoniczny w godzinach dyżuru.

 

Z góry dziękuję za wyrozumiałość

 

mgr Barbara Donocik

Opiekun Praktyk Studiów Podyplomowych

 

Kontakt w dniach dyżuru:

tel. 885 577 300

e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl

 

Harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce => Praktyki => Harmonogram dyżurów

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji