Program

Ramowy Program Konferencji

 

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 Uroczyste otwarcie Konferencji, powitanie gości:

 • prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • insp. mgr Krzysztof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

10.30 – 12.45 PANEL I: Dzielnicowy w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik - Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, podinsp. Dawid Kaszuba - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach

 • podinsp. Radosław Wola,  ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Katowicach „Interakcja dzielnicowego ze społecznością lokalną jako ważny determinant oceny jego służby”
 • Kor de Jong, przedstawiciel Policji z Holandii,  dzielnicowy rejonu Rotterdam Północ
 • Jan Kleijer, przedstawiciel Policji z Holandii, dzielnicowy w Dordrecht „Dzielnicowy w Holandii”
 • prof. inż.  Martin  Petruf, Technická univerzita v Košiciach
 •  plk. mgr. Bc. Radim Wita, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Policji Kraju Morawsko-Śląskiego
  ds. kryminalnych i śledczych
 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, „Nowa koncepcja służby dzielnicowych z perspektywy szkoleniowej”
 •  mgr Aleksandra Dulko – Marczak, Uniwersytet Śląski „Ewaluacja pilotażowego projektu dotyczącego nowej koncepcji służby dzielnicowych w garnizonie śląskim”

Obszary tematyczne Panelu I:

 • umiejscowienie dzielnicowego w strukturach Policji
 • podstawowe zadania dzielnicowego w codziennej służbie
 • rola dzielnicowego w pracy z lokalną społecznością
 • nowe rozwiązania i perspektywy w zakresie służby dzielnicowego
 • nowa koncepcja służby dzielnicowych

12.45 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 15.30 PANEL II: Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych na przykładzie przemocy w rodzinie

Moderatorzy:  dr Paulina Polko – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, insp. dr Rafał Kochańczyk – Komendant Szkoły Policji w Katowicach

 • prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej „Zjawisko przemocy we współczesnej rzeczywistości. Wybrane konteksty”
 • kom. Katarzyna Wesołowska, specjalista Wydziału Prewencji KWP w Katowicach „Formalno-prawne aspekty zadań realizowanych przez Policję w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
 • Hester Langenhorst, oficer łącznikowy do współpracy z partnerami w zakresie bezpieczeństwa i przemocy domowej „Policyjne podejście do przemocy domowej we współpracy z Domem Bezpieczeństwa w Rotterdamie”
 • prof. inż. Milan Sopóci, Profesor - vedúci katedry, Akadémia ozbrojených síl gen. MR Štefánika
 • plk. Mgr. Bc. Radim Wita, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Policji Kraju Morawsko-Śląskiego
  ds. kryminalnych i śledczych
 • st. asp. Adrianna Mazur, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, „Moc! Na Ty" - Program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałający przemocy domowej, prostytucji i handlowi ludźmi.

Obszary tematyczne Panelu II:

 • rola dzielnicowego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w poszczególnych państwach
 • zadania realizowane przez Policję w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • wykorzystanie w praktyce narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia zdrowia i życia w związku z przemocą w rodzinie

15.30 – 15.45 Zakończenie obrad i podsumowanie konferencji 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji