Projekty

Wybrane projekty badawcze realizowane przez pracowników oraz współpracowników Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie


Tytuł: Zarządzanie ciągłością dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Lech Bukowski


Cel podjętych badań:

 

Badania dotyczą aktualnego obszaru wiedzy z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw, a mianowicie zapewniania ciągłości dostaw w warunkach zmiennego popytu, zagrożeń zewnętrznych oraz niepewności informacji zawodności procesów komunikacyjnych.

    

Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach naukowych:

1.Bukowski L. Koncepcja modelowania ciągłości procesów logistycznych, Logistyka, 3/2014

2.Bukowski L. Total Logistic Management - istota koncepcji Kompleksowego Zarządzania Logistycznego, LOGISTYKA, 4/2014

3.Bukowski L. Managing disruption risks in the global supply networks – a transdisciplinary approach, Proceedings of International Conference on Industrial Logistics, Croatia 6.2014

 

Tytuł: Międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska w warunkach globalizacji

Kierownik projektu: prof. nadzw dr hab. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak


Cel podjętych badań:

 

Celem prac badawczych jest analiza uwarunkowań i zmian dokonujących się w globalnym środowisku naturalnym pod wpływem działalności gospodarczej człowieka oraz określenie mechanizmów z zakresu zarządzania międzynarodowego umożliwiających niwelowanie negatywnych skutków tych zmian oraz postępowanie w kierunku zrównoważonego rozwoju całej cywilizacji.

 

Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach naukowych:

1.Wąsikiewicz-Rusnak U., Popławska E. Kreowanie działalności proekologicznej przedsiębiorstw w oparciu o funkcjonowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w) Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013

2.Wąsikiewicz-Rusnak U., E.Popławska (współautor) Zarządzanie jakością według normy PN-EN 9001:2009 w kreowaniu wartości wybranego podmiotu leczniczego zgłoszony na konferencję naukową Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse –strategia- kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Tytuł: Model referencyjny systemów sterowania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach

Kierownik projektu: prof. nadzw dr hab. Mirosław Zaborowski


Cel podjętych badań:

 

W ramach prac badawczych przewidziano opracowanie modelu referencyjnego systemów EPC II poprzedzone przeprowadzeniem analiz porównawczej teorii sterowania w przedsiębiorstwach EPC II z: podstawami klasycznej teorii sterowania i normą IEC 61131-3, standardami architektury korporacyjnej, standardami informatycznych systemów Zarządzania MRP II/ERP.

 

Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach naukowych:

1.Zaborowski M.: Obiekty informacyjne w systemach sterowania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach (w)  Internet w społeczeństwie informacyjnym. Nowoczesne systemy informatyczne i ich bezpieczeństwo,  WSB Dąbrowa Górnicza 2014

2.Zaborowski M.: Architektura systemów sterowania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach (w) Internet w społeczeństwie informacyjnym. Nowoczesne systemy informatyczne i ich bezpieczeństwo, WSB Dąbrowa Górnicza  2014

3.Zaborowski M.: The information state of enterprise business process control systems (zgłoszono do publikacji w  Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences)

 

Tytuł: Metoda drzew decyzyjnych a analiza opcji rzeczowych w procesach oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć energetycznych

Kierownik projektu: dr Krzysztof Zamasz


Cel podjętych badań:


Powszechnie akceptowaną i preferowaną techniką oceny ekonomicznej inwestycj realizowanych w energetyce jest analiza DFC. Metoda ta nie jest jednak najlepszą techniką oceny przedsięwzięć o dużym zakresie ryzyka – głownie z uwagi na brak uwzględnienia elastyczności decyzyjnej. Wycenę elastyczności umożliwiają zaawansowane metody oceny ekonomicznej – drzew decyzyjnych oraz opcji rzeczowych, które to stanowią przedmiot prowadzonych badań.

 

Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach naukowych:

1.Zamasz K. Wykorzystanie analizy swot do określenia wielkości prawdopodobieństw w drzewie decyzyjnym na przykładzie pojęcia lokalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego przez duży koncern energetyczny (w) Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju WSB w Dąbrowie Górniczej 2012

2. Zamasz K. Improvement of management in the example of the global enterprise (w) Restrukturyzacja przedsiębiorstw I gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, UEK Kraków 2013

 

Tytuł: Mechanizmy wynagradzania zdolności wytwórczych – doświadczenia europejskie a konsekwencje dla Polski

Kierownik projektu: dr Krzysztof Zamasz


Cel podjętych badań: Celem prac badawczych jest analiza uwarunkowań regulacyjnych oraz ryzyk inwestycyjnych  w sektorze wytwórczym oraz analiza rozwiązań stosowanych w Europie i im implementacji w warunkach polskich.   

Uzyskane wyniki badań będą publikowane w roku 2015.  

 

Tytuł: Ekonomia odpadów

Kierownik projektu: dr Wojciech Piontek


Cel podjętych badań:

 

W ramach projektu badawczego podjęte zostały badania teoretyczne w zakresie studiów literaturowych i koncepcyjnych mających na celu opracowanie modelu gospodarki niskoemisyjnej, określenie roli i znaczenia rozwoju systemu odzysku i recyklingu odpadów w budowie gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. W zakresie badań empirycznych przeprowadzona została waloryzacja i bilansowanie korzyści i strat związanych z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

 

Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach naukowych:

1.Piontek W. Gospodarka odpadami komunalnymi jako egzogeniczny i endogeniczny czynnik wzrostu gospodarczego (monografia w druku)

2.Piontek W. Primus, Wybrane problemy kształtowania systemu gospodarowania odpadami w gminie w świetle regulacji prawnych i najlepszych dostępnych rozwiązań (w) Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, Związek Gmin Lubelszczyzny, Lublin 2012

3.Piontek W. Uwarunkowania i instrumenty ograniczania odpadogenności gospodarki jako element kształtowania ładu strukturalnego (artykuł zgłoszony do czasopisma Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy)

 

Tytuł: Analiza efektywności nowoczesnych systemów wspomagających magazynowanie

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Sobczak


Cel podjętych badań:

W ramach prac badawczych planowane jest określenie wpływu zastosowania nowoczesnych systemów wspomagających magazynowanie (m.in. pick by light; pick by voice) na wzrost wydajności magazynu typu zamkniętego oraz analiza porównawcza funkcjonowania tychże systemów z systemem wspomagania magazynowania opertym na terminalach PDA.   

 

Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach naukowych:

1.Sobczak P. Analiza efektywności systemu Pick by voice, Logistyka 4/2014

2.Sobczak P. Analiza efektywności systemu Pick by light, Logistyka 4/2014

3.Sobczak P. Systemy komisjonowania. Współczesne możliwości i problemy wdrożeniowe, TSL Biznes nr 12/2013(42), KMG Media sp. z o.o., Warszawa 2013

4.Sobczak P. Problemy wdrożeniowe systemów WMS w gospodarce magazynowej jako ważny element inżynierii produkcji (w) Współczesne problemy zarządzania, organizacji i inżynierii produkcji, WSB Dąbrowa Górnicza

 

Tytuł: Wibroakustyczny system diagnozowania hydraulicznych amortyzatorów teleskopowych samochodów osobowych

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Sobczak


Cel podjętych badań:

Opracowana w ramach badań koncepcja umożliwi zwiększenie zrównoważonego wykorzystania energii poprzez wydajniejsze wykorzystanie dostępnych środków transportu oraz infrastruktury transportowej co przyczyni się do m.in. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W pracy zostanie dokonana analiza obecnego stanu systemu transportu zbiorowego z uwzględnieniem możliwości wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych, m.in. typu GPS do zwiększenia jego skuteczności. Zaproponowana zostanie również koncepcja systemu zarządzania i dystrybucji usług transportowych oparta o nowoczesne techniki komputerowe. Przeprowadzone zostaną również analizy realizowanych procesów transportowych celem opracowania skutecznych narzędzi zarządczych wspierających proces decyzyjny w zakresie organizacji oraz wykonania transportu zbiorowego w kontekście celów Strategii Europa 2020.

 

Uzyskane wyniki badań będą publikowane w roku 2015.  

 

Tytuł: Czyste technologie - nowoczesna metoda szybkiej weryfikacji jakościowej ładowarek do pakietów Li-Ion

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Reclik


Cel podjętych badań:

Celem niniejszej pracy jest opracowanie metody skutecznego testowania ładowarek w relatywnie krótkim czasie (np. około 30 sekund), aby móc sprawdzać 100% wyprodukowanych ładowarek, dzięki czemu odbiorca / konsument zostanie zabezpieczony przed przykładowo przeładowaniem czy niedoładowaniem baterii.

 

Uzyskane wyniki badań będą publikowane w roku 2015.  

 

Tytuł: Wpływ wdrażania systemów zarządzania oraz metod optymalizacji procesów biznesowych      na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa

Kierownik projektu: dr Marcin Lis


Cel podjętych badań:

 

W ramach projektu badawczego przewiduje się studium przypadku w zakresie procesu wdrażania systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, analizę wykorzystywanych metod doskonalących i ich wpływu na efektywność zarządzani, stworzenie modelu optymalizacji projektowania produktów, realizacji usług przez organizację.

 

Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach naukowych:

1.Lis M. Innowacyjna koncepcja ciągłego doskonalenia zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa motoryzacyjnego, Journal Modern of Science, nr 1/16/2013

2.Lis M. Efektywność międzynarodowych centrów serwisowych dystrybucji jako elementów zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstw, Logistyka  1/2013

3.Lis M. Innowacyjna metoda optymalizacji procesów jako sposób na doskonalenie jakości przedsiębiorstw w okresie rosnącej globalizacji, Zeszyty Naukowe Humanitas 2013

4.Lis M. Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością ISO 9000 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w dobie globalizacji (referat zgłoszony na konferencję naukową Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym organizowaną przez Katedrę Procesu Zarządzania w dniach 16-19.09.2014r.

 

Tytuł: Uwarunkowania wdrażania innowacji i rola jednostek naukowych w klastrach

Kierownik projektu: dr Joanna Kurowska-Pysz


Cel podjętych badań:

W ramach projektu badawczego podjęto wieloaspektową analizę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań wdrażania procesów innowacji w klastrach, jak również dokonano oceny roli, jaką w tym zakresie mają do odegrania jednostki naukowe. Jednym z wątków badan było odniesienie współpracy klastrowej do szerszego aspektu współpracy sieciowej. Analizowano również rozwiązania instytucjonalne sprzyjające zaangażowaniu jednostek naukowych w procesy innowacyjne, m.in. w klastrach, nie tylko przy zaangażowaniu kadry naukowej ale także studentów i doktorantów.

 

Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach naukowych:

1. Advisory functions of selected Polish business institutions in the innovation process in enterprises – research conclusions Annals of Dunarea de Jos University, 1/2013.

2. Klaster kultury i turystyki przemysłowej w województwie śląskim jako przykład rozwoju współpracy marketingowej na rynku dóbr i usług kultury [w:] Zarządzanie w instytucjach kultury, Ł. Wróblewski (red.). CeDeWu, Warszawa 2014.

3. Marketingowa współpraca sieci lokalnych punktów informacji kulturalnej w warunkach wykorzystania funduszy Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie w instytucjach kultury, Ł. Wróblewski (red.). CeDeWu, Warszawa 2014.

4. Bariery i strategie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej  [w:] Potencjał intelektualny   i innowacyjny w zarządzaniu organizacją, I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, J. Klisiński, W. Waszkielewicz (red.). Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2014.

5. Uczelniane centrum transferu technologii jako płaszczyzna rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce [w:] The problems of transformation economics in conditions of globalization, Ternopil Commercial Institute, Ukraina, Tarnopol 2014.

6. Development of student’s professional competences within the framework of science-business cooperation, Polish Journal of Management Studies, Częstochowa University of Technology 2014, volume 9.

 

Tytuł: Wdrożenie koncepcji zarządzania wiedzą w mikroprojektach transgranicznych, na przykładzie Euroregionu Beskidy

Kierownik projektu: dr Joanna Kurowska-Pysz


Cel podjętych badań:

Celem badań było zdefiniowanie uwarunkowań umożliwiających wdrożenie  koncepcji zarządzania wiedzą w mikroprojektach transgranicznych, ze szczególnym odniesieniem aplikacyjnym

do projektów realizowanych w Euroregionie Beskidy.

 

Badania polegały na:

- diagnozie realnego przebiegu etapów: koncepcji, planowania, organizowania, wdrażania oraz kontroli projektów realizowanych w partnerstwie trans granicznym, głównie przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach euroregionów,

- zdefiniowaniu tych obszarów zarządzania projektem, w których występuje największe zapotrzebowanie na wiedzę partnerów oraz na wiedzę płynącą z transgranicznego otoczenia projektów,

- określeniu uwarunkowań wdrożenia koncepcji zarządzania wiedzą w metodologii zarządzania mikroprojektami transgranicznymi, w ramach euroregionów.

Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach naukowych:

1. Wykorzystanie wiedzy w rozwoju euroregionalnych partnerstw transgranicznych [w:] K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa (red.), Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014

2. The knowledge and other specific circumstances in cross border project life cycle [w:] R. Stefko, M. Frankovsky, J. Vrabec (red.) Business, management and social researches, University of Presov, Presov 2014. 

Ponadto dr Joanna Kurowska-Pysz wygłosiła trzy referaty prezentujące wyniki badań (artykuły w recenzji):

1. The cross-border management of the local authorities‘ communication in order to improve public safety and risk prevention; International Scientific Conference  MANAGEMENT- THEORY, EDUCATION AND PRACTISE 2014; Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, Liptovský Mikuláš, Slovakia; „Henri Coanda“ Air Force Academy, Romania; 24-25.09.2014, Novy Smokoviec, Słowacja

2. Cross-border partnerships and knowledge exchange processes in the EU Czech-Polish micro-projects in Euroregion Beskidy; XII. International Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Śląskiego w Opavie oraz Wydział Gospodarki Narodowej Vysokiej Banskiej Skoly w Ostravie, Republika Czeska; 16-17.09.2014, Ostravice, Czechy

3. The role of the Polish-Slovak cross-border partnerships in the development and promotion of the qualities of mountain regions; Intrnational Scientific Conference Geographical aspects of european mountain areas development - a transdisciplinary approach and perspectives; Department of Geography Andapplied Geoinformatics of Faculty of Humanitiesand Natural Sciences Of University of Presov in Presov, 01-04.09.2014, Presov, Słowacja.

 

Tytuł: Zarządzanie marketingowe w instytucjach kultury

Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Wróblewski


Cel podjętych badań:

Głównym celem badań była adaptacja orientacji marketingowej oraz wybranych narzędzi z zakresu zarządzania marketingowego na potrzeby działalności instytucji kultury. W instytucjach kultury, które przyjęły orientację rynkową niezbędne okazało się określenie potrzeb rynku docelowego i dostosowanie do nich komponentów marketingu – mix przy jednoczesnym aktywnym kreowaniu potrzeb za pomocą określonych instrumentów marketingowych. Równie istotne stało się przyjęcie długofalowego spojrzenia na potrzeby społeczeństwa i w konsekwencji strategicznego podejścia do podejmowanych działań marketingowych. Podstawą funkcjonowania instytucji kultury jest bowiem nie tylko upowszechnianie wybranych przez radę programową określonych dzieł sztuki, lecz również respektowanie woli klientów w procesie podejmowania decyzji. Należy pamiętać, że są one elementem skomplikowanego rynku kreacji i upowszechniania dzieł sztuki, w ramach którego występuje strona popytu, cena oraz strona podaży, której są reprezentantem.

Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach naukowych:

1. Reorientacja instytucji kultury – uwarunkowania i możliwości wykorzystania marketingu w kulturze, [w:] Public Management. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, red. W. Kieżun, J. Wołejszko, S. Sirko, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 144-153.

2. Zarządzanie w instytucjach kultury (redakcja naukowa), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, (s. 211).

3. Młodzież szkolna i akademicka jako specyficzny rynek docelowy instytucji kultury, [w:] Zarządzanie w instytucjach kultury, red. Ł. Wróblewski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, s. 115-122.

4. Strategie marketingowe filharmonii jako element upowszechniania kultury wysokiej wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, [w:] Zarządzanie w instytucjach kultury, red. Ł. Wróblewski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, s. 123-136.

5. Strategie marketingowe filharmonii jako element upowszechniania kultury polskiej na rynku międzynarodowym, [w:] Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań, red. J. Łodziana-Grabowska, J. W. Wiktor, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, s. 59-66.

6. Znaczenie innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej instytucji kultury, [w:] Skuteczność w biznesie. Przedsiębiorczość – szansą rozwoju regionu, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wlkp. 2014, s. 239-250.

7. The influence of creative industries on the socio-economic development of regions in Poland, International Journal of Entrepreneurial Knowledge. Czechy, Ostrawa 2014, s. 45-57.

8. Innowacyjność w procesie budowania wartości instytucji kultury. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (w druku).

9. Pozycjonowanie marki poprzez sponsorowanie wydarzeń artystycznych, [w:] Zarządzanie w czasach kryzysu, Wybrane problemy, red. Ł. Wróblewski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (w druku).

 

Tytuł: Działania marketingowe polskich organizacji kulturalno-oświatowych w Republice Czeskiej

Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Wróblewski

Cel podjętych badań:

Głównym celem badań bezpośrednich będzie rozpoznanie działań marketingowych wykorzystywanych przez polskie związki, organizacje kulturalno-oświatowe  działające w Republice Czeskiej (np. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Macierz Ziemi Cieszyńskiej itp.).

Uzyskane wyniki badań zostaną opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

 

Tytuł: Strategie marketingowe sektora przemysłów kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński

Kierownik projektu: dr iż. Łukasz Wróblewski

Cel podjętych badań:

Głównym celem prowadzonych badań bezpośrednich będzie  rozpoznanie działań marketingowych oraz identyfikacja strategii marketingowych stosowanych przez firmy, instytucje sektora przemysłów kultury, funkcjonujących w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Są to branże przemysłowe nastawione na wytwarzanie różnych dóbr i usług kulturalnych oraz branże, których produkcja opiera się na przemysłowym powielaniu oryginalnych dzieł twórców. Badania skupią się przede wszystkim na: przemyśle audiowizualnym i filmowym, przemyśle wydawniczym i prasowym oraz przemyśle fonograficznym.

Uzyskane wyniki badań zostaną opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

 

Tytuł: Rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych w Euroregionie Beskidy


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Kierownik projektu: dr Bogusław Wyleciał

Skład zespołu badawczego: dr inż. Łukasz Wróblewski, dr Joanna Kurowska-Pysz, dr Marcin Lis, dr Joanna Łodziana-Grabowska, prof. Zdenek Mikolas (Vysoka Skola Podnikani w Ostrawie)

Cel podjętych badań:

W ramach projektu uwzględniono m.in. działania na rzecz rozszerzenia współpracy na pograniczu polsko-czeskim, dzięki budowie trwałego, transgranicznego partnerstwa akademickiego, zmierzającego do poprawy jakości kształcenia akademickiego na pograniczu polsko-czeskim, uwypuklenia w kształceniu i nauce problematyki transgranicznej oraz lepszego dostosowania oferty uczelni wyższych do potrzeb pogranicza.

Projekt obejmował m.in. następujące działania:

- Wypracowanie strategii długofalowej współpracy obu uczelni (między innymi tematyka kolejnych, wspólnych projektów i przekazywania wiedzy akademickiej do podmiotów  kształtujących rozwój pogranicza). Będą to 3 spotkania Partnerów (II, VI, IX 2014).

- Rozwój współpracy dydaktycznej – organizacja 2 akademickich wykładów (Żywiec, Ostrawa), dotyczących bilateralnego spojrzenia na problemy i priorytety rozwoju pogranicza polsko-czeskiego (III, IV 2014).

- Współpraca naukowa – polsko-czeskie badania  dotyczące efektywności współpracy transgranicznej w Euroregionie Beskidy i ich publikacja w monografii polsko-czeskiej. Badania zakończyły się wydaniem monografii naukowej pt. Polsko-czeska współpraca transgraniczna w Euroregionie Beskid. Wybrane problemy (współautorstwo: Ł.  Wróblewski, J. Kurowska-Pysz, M. Lis, J. Łodziana-Grabowska, Z. Mikolas, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014.

 

Tytuł: Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Wróblewski

 

Skład zespołu badawczego: dr inż. Łukasz Wróblewski, dr Joanna Kurowska-Pysz, dr Joanna Łodziana-Grabowska, prof. Zdenek Mikolas (Vysoka Skola Podnikani w Ostrawie)


Cel podjętych badań:

W ramach projektu uwzględniono m.in. organizację dwóch edycji Międzynarodowej Konferencji  Naukowej Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury (2013, 2014) oraz realizację polsko-czeskich badań naukowych nt. roli instytucji kultury w kształtowaniu wizerunku i promocji regionu transgranicznego oraz uwarunkowań powstania transgranicznego klastra kultury, zakończone wydaniem monografii naukowej pt. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński (współautorstwo: Ł.  Wróblewski, J. Kurowska-Pysz, J. Łodziana-Grabowska, Z., wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Pozostałe projekty zawierające komponenty badawcze, realizowane przez pracowników Wydziału, przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej 

 

Projekt badawczy: Analiza skłonności do rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorczości na pograniczu polsko-czeskim w oparciu o innowacje technologiczne, organizacyjne i marketingowe oraz specjalizację kadry inżynierskiej – badania realizowane w międzynarodowym zespole projektowym, wspólnie z pracownikami VSB Uniwersytet Techniczny w Ostravie, w ramach projektu Program przygotowania zawodowego specjalistów – liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim – dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

Efektem prowadzonych badań była m.in. monografia: J. Kurowska-Pysz i z J. Jakubiec Jakość kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-czeskim jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw / Kvalita profesního vzdělávání v polsko-českém pohraničí jako determinanta konkurenceschopnosti podniků, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013

 

Projekt badawczy: Badania dotyczące stanu współpracy nauki z biznesem, przeprowadzone  wśród pracowników naukowych, przedsiębiorców, studentów i ekspertów ds. innowacji - na potrzeby projektu: Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii, finansowanego ze środków Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. dr Joanna Kurowska-Pysz). Dodatkowo w tym projekcie  dr Joanna Kurowska-Pysz pełniła funkcję Eksperta Wiodącego w latach 2012 – 2013, udział w opracowaniu Strategii wdrażania Projektu innowacyjnego – testującego z komponentem ponadnarodowym.

 

Efektem prowadzonych badań są m.in. publikacje:

J. Kurowska-Pysz, Propozycja nowego modelu współpracy uczelni wyższych i firm ( ) [w:] Klastry i porozumienia sektorowe, jako przykład kooperacji rynkowej, H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Z. Zontek (red.), Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2014

J. Kurowska-Pysz, Bariery i strategie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej  [w:] Potencjał intelektualny i innowacyjny w zarządzaniu organizacją, I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, J. Klisiński, W. Waszkielewicz (red.). Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2014

 

Projekt badawczy: Badanie determinant konkurencyjności firm przemysłowych na pograniczu polsko-słowackim - uwarunkowania działalności przemysłowego klastra technologicznego  - badania realizowane przez dr Joannę Kurowską-Pysz wspólnie z prof. Milanem Gregorem z Uniwersytetu w Żylinie w ramach  projektu:  Przemysłowy klaster technologiczny - pro-gospodarczy   polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii – dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Dodatkowo w tym projekcie  dr Joanna Kurowska-Pysz pełniła funkcję koordynatora polsko-słowackich badań dotyczących wykorzystania innowacyjnej metody monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji wielkogabarytowych przy pomocy interrogatora optycznego i światłowodów z siatkami Bragg’a (2012 – 2014). 

 

Efektem tych badań są m.in. publikacje:
J. Kurowska-Pysz, Wiedza, innowacje, konkurencyjność – uwarunkowania działalności przemysłowego klastra technologicznego na pograniczu polsko-słowackim  /  Vedomosti, inovácie, konkurencieschopnosť – podmienky činnosti priemyselného technologického klastra v poľsko-slovenskom pohraničí Wydawnictwo CEIT A.S. Żylina 2013

J. Kurowska-Pysz, M. Gregor,  The transfer of knowledge in technological cross-border industry cluster, Management Systems in Production Engineering, nr 2/2014

 

Projekt badawczy: Badanie ewaluacyjne efektywności działań z zakresu przedsiębiorczości akademickiej w Projektu Kreator innowacyjności – wsparcie dla innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 2012-2013 - badanie realizowane w zespole z udziałem m.in. dr Joanny Kurowskiej-Pysz, w ramach Projektu: Kreator innowacyjności – wsparcie dla innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 2012-2013, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Efektem tych badań jest m.in. publikacja:

J. Kurowska-Pysz, Development of student’s professional competences within the framework of science- business cooperation, Polish Journal of Management Studies, Częstochowa University of Technology 2014, volume 9

J. Kurowska-Pysz, Development of managerial skills in Polish Academic Incubators of Entrepreneurship, Organizacija nr 47,1/2014


Projekt badawczy: Badanie uwarunkowań sieciowej współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-słowackim pomiędzy klastrami branżowymi  a organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządami – badanie realizowane w ramach projektu transgranicznego pn. Rozszerzenie współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich i Klastra Liptov oraz firm, samorządów i organizacji pozarządowych – wspólny rozwój i promocja marek produktów oraz usług z pogranicza polsko-słowackiego – dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Badanie zrealizowane w polsko-słowackim zespole przy udziale m.in. dr Joanny Kurowskiej-Pysz, jako eksperta wiodącego.

 

Efektem tych badań jest m.in. publikacja:

J. Kurowska-Pysz, H. Howaniec, Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy trans granicznej / Cluster ako nástroj pre rozvoj prihraničnej spolupráce poľsko-slovenského, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji