Proponowana tematyka / Navrhovaná tématika/ Prosped agenda

 

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

W INSTYTUCJACH KULTURY

                                                                                                            

Cieszyn, 15 - 16.11.2013 r.

 

Przemiany rynkowe, rozwój technologiczny i cywilizacyjny oraz globalizacja konsumpcji  i jej wirtualizacja wywołały istotne zmiany w funkcjonowaniu podmiotów rynkowych takich jak instytucje kultury. Najważniejsza z nich - to prywatyzacja sektora kultury przejawiająca się m.in. w przekazaniu większości publicznych instytucji kultury samorządom. Państwo przestało być jedynym zarządcą i mecenasem kultury, w związku z czym jego udział w finansowaniu tego typu instytucji wyraźnie się zmniejszył, wzrósł natomiast udział innych sektorów - głównie sektora samorządowego, ale również pozarządowego (sektora non profit) i prywatnego. 

 

Wprowadzenie reguł gospodarki rynkowej odbywa się ponadto w warunkach kryzysu budżetu państwa oraz przy ciągle bardzo ograniczonych możliwościach pozabudżetowego finansowania kultury. Stawia to instytucje kultury w wyjątkowo trudnej sytuacji, tym bardziej, że za szybkimi zmianami nie nadąża system prawno-ekonomiczny, w jakim przychodzi działać menedżerom kultury w Polsce. Ta trudna sytuacja jest jednak także wyzwaniem dla poszukiwania nowych rozwiązań godnych XXI wieku.

 

Konferencja stanowić będzie forum wymiany wiedzy. Adresowana jest do przedstawicieli środowiska zarówno naukowego, jak i biznesowego: pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, artystów samodzielnie upowszechniających swoją twórczość, jak również do studentów oraz osób zainteresowanych tematyką nowoczesnych koncepcji zarządzania w kulturze.

 

Proponowana tematyka:

 • Orientacja rynkowa w instytucjach kultury – pomaga czy niszczy twórczość?
 • Kultura jako dobro publiczne
 • Sens i możliwości komercjalizacji sfery kultury
 • Metody i techniki badań w instytucjach kultury
 • Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury
 • Przeszkody w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych
 • Odbiorca kultury jako uczestnik procesów rynkowych
 • Planowanie strategiczne w instytucjach kultury
 • Strategie marketingowe w instytucjach kultury
 • Sposoby zarządzania instytucją kultury
 • PR w instytucjach kultury
 • Rola instytucji kultury w kreowaniu wizerunku regionu
 • Zarządzanie przestrzenią publiczną a działalność kulturalna
 • Zarządzanie projektami w kulturze
 • Finansowanie działalności instytucji kultury
 • Mecenat i sponsoring w kulturze
 • Przedsiębiorczość w instytucjach kultury
 • Wpływ globalizacji na instytucje kultury
 • Transgraniczne działania instytucji kultury

 

 

I. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE SOUČASNÉ PROBLÉMY ŘÍZENÍ A MARKETINGU V INSTITUCÍCH PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI KULTURY
Cieszyn, 15 - 16.11.2013  

 

Tržní změny, technologický a civilizační rozvoj, a také globalizace spotřeby a její virtualizace vyvolaly podstatné změny ve fungování tržních subjektů (institucí) působících v oblasti kultury. Nejdůležitější z nich je privatizace kulturního sektoru projevující se mj. v předání většiny veřejných kulturních instucí samosprávným jednotkám. Stát již není jediným správcem a mecenášem kultury, čímž se jeho účast ve financování těchto institucí výrazně snížila,  vzrostla však účast jiných sektorů – především samosprávného sektoru, ale také neziskového a soukromého sektoru. K zavedení pravidel tržní ekonomiky  navíc dochází v podmínkách krize státního rozpočtu, a také omezených možností mimorozpočtového financování kultury. To způsobuje institucím v oblasti kultury zvláště obtížnou  situaci, navíc ztíženou tím, že rychlým změnám nepostačuje právně-ekonomický systém, v jehož rámci musí působit manažeři kultury v Polsku. Tato obtížná situace je však zároveň výzvou pro hledání nových řešení pro XXI. století.

 

Konference bude mít podobu fóra pro výměnu znalostí týkajících se moderních metod, koncepcí a modelů řízení, které jsou v současné době uplatňovány v teorii a praxi řízení institucí v oblasti kultury. Konference oslovuje jak představitele vědeckého prostředí, tak i představitele prostředí byznysu: vědecko-pedagogické pracovníky, manažery kultury, osoby zaměstnané v institucích kultury, animátory kultury, impresáře, samostatné umělce, jakož i studenty a osoby zajímající se o tématiku novodobých koncepcí řízení v oblasti kultury.

 

Navrhovaná tématika: 

 • Tržní orientace v kulturních institucích – podporuje anebo omezuje tvořivost?
 • Kultura jako veřejný statek
 • Smysl a možnosti komercializace sféry kultury
 • Metody a techniky výzkumu v kulturních institucích
 • Chování kupujících na trhu zboží a služeb v oblasti kultury
 • Překážky v naplňování poptávky v oblasti kultury
 • Odběratel kultury jako účastník tržních procesů
 • Strategické plánování v kulturních institucích
 • Marketingové strategie v kulturních institucích
 • Způsoby řízení kulturní instituce
 • PR v kulturních institucích
 • Role kulturních institucí ve vytváření obrazu daného regionu
 • Správa veřejných prostranství a kulturní činnost
 • Řízení projektů v oblasti kultury
 • Mecenát a sponzoring v oblasti kultury
 • Financování činnosti institucí působících v oblasti kultury
 • Podnikání v institucích působících v oblasti kultury
 • Vliv globalizace na instituce působící v oblasti kultury
 • Přeshraniční činnost institucí působících v oblasti kultury

 

 

1st INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE CONTEMPORARY PROBLEMS OF MANAGEMENT AND MARKETING IN THE INSTITUTIONS OF CULTURE
Cieszyn, 15 - 16.11.2013

 

Market transformations, developments within technology and civilisation as well as the globalization of consumption and its virtualization have caused substantial changes in functioning of the market subjects such as the institutions of culture. The most significant among the aforementioned changes, namely the privatization of the sector of culture, is manifested among others in forwarding the majority of public institutions of culture under the governance of local authorities. The state is no longer the exclusive administrator and patron of culture, as a result of which its contribution to financing this type of institutions has clearly decreased. On the other hand, the contribution of other sectors has risen – mainly of the local government units as well non-governmental (non profit) sector. The market economy rules are implemented in the conditions of the state budget crisis and still very limited opportunities for extra-budgetary financing of culture. Therefore the institutions of culture have to face an extremely difficult situation, since the rapid changes are not reflected in the legal-economic system, within which the managers of culture in Poland have to operate. However, such difficult situation may be also perceived as a challenge for searching new solutions commensurate to the 21st century.
The conference shall constitute the forum for knowledge exchange. It is addressed to the representatives of both academic and business environment: academic staff, managers of culture, people employed in the institutions of culture, animators of culture, impresarios, individual artists pursuing their creativity, as well as students and people who are interested in the modern concepts of management in culture.

 

Prosped agenda:

 • Market orientation in the institutions of culture – enhancement or threat to creativity?
 • Culture as public asset
 • Sense and opportunities of culture commercialisation
 • Methods and techniques of research in the institutions of culture
 • Purchasers’ behaviour on the market of cultural goods and services
 • Obstacles in satisfying cultural needs
 • Culture recipient as a participant of market processes
 • Strategic planning in the institutions of culture
 • Marketing strategies in the institutions of culture
 • Methods of managing the institutions of culture
 • PR in the institutions of culture
 • Role of the institutions of culture in creating the image of the region
 • Management of public space versus cultural activity
 • Management of projects in the sphere of culture
 • Patronage and sponsorship in culture
 • Entrepreneurship in the institutions of culture
 • Impact of globalization on the institutions of culture
 • Cross-border operations of the institutions of culture

 

 

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji