Rada programowa

Prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska

 

Profesor Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Polonista, pedagog. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki , ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna   Zakres  zainteresowań naukowych to zagadnienia związane z edukacją dziecka, kompetencjami językowymi w edukacji , komunikacją edukacyjną i dojrzewaniem do bycia nauczycielem a także funkcjonowaniem uczniów w systemie  edukacji , w aspekcie rzeczywistym i jego rezultatach. Autorka ośmiu monografii naukowych , licznych artykułów i opracowań badawczych.  Od 1994r. Ekspert MEN - rzeczoznawca podręczników i programów szkolnych. Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej .Członek rad naukowych czasopism pedagogicznych w Polsce, na Słowacji i w Ukrainie. Nauczyciel dyplomowany. 

 

Prof. nadzw. dr hab. Izabela Bieńkowska

 

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki; pedagog edukacji wczesnoszkolnej, specjalista terapii pedagogicznej i resocjalizacji, pedagog specjalny, neurologopeda.
Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół funkcjonowania społecznego i osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym barier komunikacyjnych występujących u uczniów z różnymi zaburzeniami; profilaktyki, społecznych (i innych) determinantów funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem w różnych środowiskach.

 

dr Jadwiga Miękina-Pindur

 

doktor nauk humanistycznych, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jej zainteresowania oscylują wokół problematyki mutyzmu, różnych form terapii, literatury, pamiętnikarstwa oraz regionalizmu związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Autorka i redaktor kilkudziesięciu publikacji (w tym artykułów naukowych i opracowań).
 

 

dr Michał Bitniok

 

Starszy asystent Oddziału Klinicznego neurochirurgii i neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Urazowe nr 5 w Sosnowcu, Neurologopeda kliniczny, Logopeda-specjalista II stopnia, afazjolog, specjalista wad wymowy i głosu.  Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 

 

mgr Agnieszka Kozieł

 

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, oligofrenopedagog, terapeuta metodą Tomatisa, terapeuta integracji sensorycznej oraz specjalista SAS ( Neuroakustyczny Trening Mózgu), praktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, sprzężeniami i autyzmem. Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, szkoleniowiec z ramienia różnych instytucji doskonalenia zawodowego. 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji