Rada programowa

  • Prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska

profesor Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Polonista, pedagog. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki , ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna   Zakres  zainteresowań naukowych to zagadnienia związane z edukacją dziecka, kompetencjami językowymi w edukacji , komunikacją edukacyjną i dojrzewaniem do bycia nauczycielem a także funkcjonowaniem uczniów w systemie  edukacji , w aspekcie rzeczywistym i jego rezultatach. Autorka ośmiu monografii naukowych , licznych artykułów i opracowań badawczych.  Od 1994r. Ekspert MEN - rzeczoznawca podręczników i programów szkolnych. Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej .Członek rad naukowych czasopism pedagogicznych w Polsce, na Słowacji i w Ukrainie. Nauczyciel dyplomowany.

 

  • Prof. nadzw. dr hab. Izabela Bieńkowska

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki; pedagog edukacji wczesnoszkolnej, specjalista terapii pedagogicznej i resocjalizacji, pedagog specjalny, neurologopeda.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół funkcjonowania społecznego i osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym barier komunikacyjnych występujących u uczniów z różnymi zaburzeniami; profilaktyki, społecznych (i innych) determinantów funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem w różnych środowiskach.

 

  • dr Jadwiga Miękina-Pindur

doktor nauk humanistycznych, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jej zainteresowania oscylują wokół problematyki mutyzmu, różnych form terapii, literatury, pamiętnikarstwa oraz regionalizmu związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Autorka i redaktor kilkudziesięciu publikacji (w tym artykułów naukowych i opracowań).

 

  • dr Michał Bitniok

Starszy asystent Oddziału Klinicznego neurochirurgii i neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Urazowe nr 5 w Sosnowcu, Neurologopeda kliniczny, Logopeda-specjalista II stopnia, afazjolog, specjalista wad wymowy i głosu.  Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

  • mgr Lucyna Legierska

absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, inicjatorka i dyrektor d/s edukacji Terapeutycznych Punktów Przedszkolnych „Słoneczna Kraina”, logopededa, surdopedagog, neuroterapeuta, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta Tomatis i SAS. Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wieloletni szkoleniowiec z ramienia różnych instytucji doskonalenia zawodowego

 

  • mgr Agnieszka Kozieł

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, oligofrenopedagog, terapeuta metodą Tomatisa, terapeuta integracji sensorycznej oraz specjalista SAS ( Neuroakustyczny Trening Mózgu), praktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, sprzężeniami i autyzmem. Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, szkoleniowiec z ramienia różnych instytucji doskonalenia zawodowego.

  • mgr Jadwiga Gluźniewicz

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta EEG biofeedback, długoletni doradca metodyczny pedagogiki specjalne przy WOM w Katowicach, wieloletni nauczyciel kolegium pedagogiki specjalnej, ekspert MEN ds. nowej podstawy programowej, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji