Regulamin Turnieju

REGULAMIN
IX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
KLAS O PROFILU MUNDUROWYM

 

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.  IX Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym, zwany dalej „Turniejem” (OTKOPM) organizowany jest przez Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działające w Akademii WSB.
 2. Za techniczną stronę organizacji Turnieju odpowiada firma „Team Builders International”.
 3. Turniej odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2020 roku na terenie gminy Łazy, Ogrodzieniec, Siemianowicach Śląskich i Dąbrowie Górniczej Akademii WSB.
 4. Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej szkoły ponadpodstawowej  przygotowującej potencjalnych kandydatów do służb mundurowych.
 5. Konkurencje rozgrywane w turnieju obejmują aktywności z obszaru tzw. sportów wymagających  ponadprzeciętnych umiejętności, mają charakter pracy zespołowej i wymagają od uczestników wykazania się odpornością fizyczną i psychiczną, a także umiejętności podejmowania szybkich decyzji, pracy zespołowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, oraz wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa. Konkurencje odbywają się niemal bez przerwy, w różnych porach dnia i każdych warunkach atmosferycznych.

  

II. WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU


 1. Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych tzw. klas o profilu mundurowym.
 2. W turnieju biorą udział drużyny 2-osobowe (żeńskie, męskie oraz mieszane), które zarejestrowały się na stronie internetowej www.wsb.edu.pl/turniej oraz uiściły opłatę startową do dnia 30.03.2020 r. Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia terminu rejestracji.
 3. Opłata startowa wynosi:

  a)  100 PLN dla każdego zawodnika biorącego udział w turnieju;

  b)  150 PLN dla każdego opiekuna drużyny;

  c)   w przypadku, gdy szkoła wystawi dwie drużyny koszt uczestnictwa w turnieju dla opiekuna wynosi 100 PLN.

 4. Każda szkoła może wystawić maksymalnie 3 drużyny. W uzasadnionych przypadkach organizator dopuszcza możliwość wystawienia większej ilości drużyn z jednej szkoły, ale nie więcej niż 5 drużyn.
 5. Każda drużyna musi posiadać opiekuna (pracownika szkoły lub rodzica jednego
  z zawodników), który będzie obecny przez cały czas trwania turnieju (w przypadku wystawienia większej ilości drużyn z jednej szkoły opiekunem wszystkich drużyn może być ta sama osoba).
 6. Prawo startu w OTKOPM mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do uczestnictwa w konkurencjach o wzmożonym wysiłku (Zaświadczenie lekarskie - zał.1) oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (Oświadczenie uczestnika o starcie na własną odpowiedzialność - zał. 2).
 7. Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów nie będą miały ukończone 18 lat, jednak nie mniej niż 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start (Zgoda rodzica/opiekuna na udział w Turnieju – zał.3), nie mają przeciwwskazań do udziału w konkurencjach o wzmożonym wysiłku (Zaświadczenie lekarskie - zał.1) oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność (Oświadczenie uczestnika o starcie na własną odpowiedzialność - zał. 2).
 8. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 9. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy OTKOM. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatora.
 10. O zakwalifikowaniu drużyny do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 III. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 

 1. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do posiadania następującego wyposażenia indywidualnego.

  a)  3 komplety odzieży dostosowanej do pory roku oraz do panujących warunków atmosferycznych;

  b)  menażka + łyżka, widelec, nóż;

  c)  przybory toaletowe + ręcznik;

  d)  rękawice + czapka;

  e)  3 pary obuwia;

  f)   plecak;

  g)  karimata + śpiwór;

  h)  butelki/manierki na wodę;

  i)   kompas;

  j)   latarka + dodatkowy komplet baterii;

  k)  strój kąpielowy + okulary pływackie + czepek + maska do nurkowania;

  l)   zaświadczenie lekarskie (zał. 1);

  m) oświadczenie uczestnika o starcie na własną odpowiedzialność (zał. 2);

  n)  zgoda rodzica/opiekuna na udział w Turnieju (zał. 3).

 

 

  IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TURNIEJU

 

 1. Podczas trwania Turnieju uczestnik zobowiązuje się nie spożywać alkoholu
  oraz środków psychoaktywnych. Uczestnik ma świadomość, że złamanie tego zakazu skutkuje dyskwalifikacją całego zespołu, zniesieniem działania ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podanych przez instruktorów oraz kierowania się zdrowym rozsądkiem podczas sytuacji nieprzewidzianych scenariuszem programu, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać godzin podanych w harmonogramie Turnieju. Jeśli o ustalonej godzinie brakuje drużyny lub uczestnika drużyny, drużyna poddaje konkurencję walkowerem.
 5. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku oraz sprzętu zapewnionego przez organizatora. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt zapewniony przez organizatora. Jeśli sprzęt zostanie zgubiony lub zniszczony organizator ma prawo obciążyć kosztem sprzętu drużynę, która jest odpowiedzialna za jego zniszczenie.

 

   V. ZASADY KLASYFIKACJI

 

 1. Ukończenie Turnieju: kryterium klasyfikacji są punkty zdobyte podczas trzech etapów:

  a) 12 konkurencji sprawnościowych;

  b) Strzelanie;

  c) Test wiedzy.

 2. Rezygnacja z udziału w Turnieju: w przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika, zespół zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów.
 3. Dozwolone jest wycofanie się tylko z jednej konkurencji zespołu. Skutkuje to utratą punktów za tę konkurencję. Odmowa udziału w kolejnej konkurencji przez zespół czy zawodnika, oznacza rezygnację z Turnieju.
 4. Dyskwalifikacja: organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z Turnieju w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, prób oszukiwania lub w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 

 VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Zapewnienie uczestnikom niezbędnego sprzętu podczas rozgrywania Turnieju.
 2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.
 3. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego.
 4. Objęcie ubezpieczeniem NNW uczestników podczas trwania turnieju.
 5. Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników oraz opiekunów podczas trwania Turnieju.

 

 VII. BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników  oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
 2. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora.
 3. Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
 4. Każdy zespół musi posiadać w trakcie trwania Turnieju przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.
 5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
 6. W konsekwencji nieudzielenia pierwszej pomocy (również osobie z przeciwnego zespołu) zawodnik lub zespół zostanie zdyskwalifikowany.
 7. Jeśli zawodnik lub zespół udzieli pomocy innej drużynie i wpłynie to na wynik rozgrywanej konkurencji, zespół może otrzymać bonus czasowy lub punktowy od organizatorów.

 

 

                VIII.          ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

 

 1. W trakcie zawodów prowadzona jest klasyfikacja dla poszczególnych zespołów w każdej konkurencji.
 2. Zespół, który zajmuje pierwsze miejsce w konkurencji, otrzymuje liczbę punktów równą liczbie zespołów przystępujących do zawodów oraz 3 punkty premii.
 3. Po trzy punkty premii otrzymują wszystkie zespoły zajmujące równorzędnie pierwsze miejsce.
 4. Za zajęcie kolejnych miejsc zespoły otrzymują punkty według następującego wzoru:  Z=(X-Y)+1, w którym Z - oznacza uzyskane punkty, X – liczbę zespołów przystępujących do zawodów, Y – miejsce zajęte w konkurencji.
 5. W przypadku zajęcia równorzędnych miejsc zespoły otrzymują identyczną liczbę punktów, liczoną zgodnie z powyższym wzorem.
 6. Suma punktów uzyskanych przez zespoły w poszczególnych konkurencjach stanowi podstawę klasyfikacji generalnej IV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym.
 7. W wypadku uzyskania w końcowej, ogólnej punktacji wyniku remisowego, organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania dodatkowej konkurencji celem wyłonienia jednego zwycięzcy na jedno miejsce. 


 IX. NAGRODY


 1. Władze Uczelni ufundowały następujące nagrody dla zwycięskich drużyn:

  -     I miejsce - zwycięska drużyna otrzyma dwa „złote indeksy” na bezpłatne studia  I-go stopnia w ramach oferty Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB;

  -     II miejsce - dwa „srebrne indeksy” na bezpłatny 1 semestr studiów I-go stopnia w ramach oferty Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB;

  -     III miejsce – dwa „brązowe indeksy” na bezpłatny 1 semestr studiów I-go stopnia w ramach oferty Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB.

 2. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Organizator przewiduje ufundowanie dodatkowej nagrody.
 4. Organizator przewiduje ufundowane nagrody rzeczowe za poszczególne konkurencje.

 

 X. PROTESTY


 1. Pisemne protesty mogą być wnoszone przez opiekunów zespołów do sędziego głównego konkurencji oraz sędziego głównego zawodów przez pół godziny od zakończeniu danej konkurencji.
 2. Sędzia główny konkurencji przed rozstrzygnięciem protestu może zasięgnąć opinii zespołu ekspertów.
 3. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastrzega się dla organizatora turnieju.

 

Godziny rejestracji i wydawania identyfikatorów w dniu zawodów od  godz. 8.00-10.30. Łazy. 

 

Załączniki 1, 2, 3 - zakładka Do pobrania.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji