Regulamin Turnieju

REGULAMIN
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
KLAS O PROFILU MUNDUROWYM

 

REGULAMIN

VIII OGÓLNOPOLSKIEGO  TURNIEJU KLAS O PROFILU MUNDUROWYM

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. VIII Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym, zwany dalej „turniejem” organizowany jest przez Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych działające w Akademii WSB.
 2. Za techniczną stronę organizacji turnieju odpowiada Akademia WSB.
 3. Turniej odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku w Dąbrowie Górniczej; w Akademii WSB oraz okolicach jeziora Pogoria III.
 4. Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej przygotowującej potencjalnych kandydatów do służb mundurowych.
 5. Konkurencje rozgrywane w turnieju obejmują aktywności z obszaru tzw. sportów wymagających  ponadprzeciętnych umiejętności, mają charakter pracy zespołowej i wymagają od uczestników wykazania się odpornością fizyczną i psychiczną, a także umiejętności podejmowania szybkich decyzji, pracy zespołowej oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Konkurencje odbywają się niemal bez przerwy, w każdych warunkach atmosferycznych.

 

 II. WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU

 1. Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
 2. W turnieju biorą udział uczniowie, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej www.wsb.edu.pl/turniej oraz uiścili opłatę startową do dnia 15.03.2018 r.
 3. Opłata startowa wynosi:
  a)   90 PLN dla pierwszych 25 zawodników, którzy zgłoszą udział w Turnieju i dokonają wpłaty / 140 zł dla pozostałych zawodników
  b)   0 PLN dla pierwszych 25 opiekunów drużyn, którzy dokonają zgłoszenia kompletnych zespołów biorących udział w Turnieju / 20 zł za opiekunów drużyn 
 4. Uczestnicy startują w Turnieju indywidualnie reprezentując daną szkołę.
 5. Każda szkoła może wystawić maksymalnie 10 osób. W uzasadnionych przypadkach organizator dopuszcza możliwość wystawienia większej ilości osób z jednej szkoły.
 6. Każda szkoła musi posiadać opiekuna (pracownika szkoły lub rodzica jednego z zawodników), który będzie obecny przez cały czas trwania turnieju.
 7. Każdy z uczestników turnieju musi posiadać zaświadczenie medyczne z wpisem „zdrowy – brak przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych o dużym wysiłku” lub książeczki zdrowia sportowca.
 8. Niepełnoletni uczestnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodziców do uczestnictwa w turnieju.
 9. O zakwalifikowaniu uczestników do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  III. ZASADY UDZIAŁU W EKSTREMALNYM BIEGU Z PRZESZKODAMI – MASAKRATORZE WSB

 

1. MIEJSCE, START

    a)      Biuro zawodów: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1C

    b)      Godziny odbierania pakietów startowych i rejestracja uczestników - od  godz. 7.30-8.30.  

 

 

2. ORGANIZATOR, TRASA I FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

    a)      Organizatorem Biegu MASAKRATOR jest: MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach, NIP 6291630015, REGON 240108148,       adres: 42-530 Dąbrowa Gónicza, ul. Majewskiego 152

    b)     Dystans - 6 km, 20 przeszkód sztucznych.

    c)      Zawodnicy będą startować z plaży w 50 osobowych grupach, co 15 minut. Start pierwszej fali o 13:00. Zbiórka: Ośrodek CSiR Malinowe Górki, Dąbrowa Górnicza

    d)      Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko ostatniej fali i wynosi 1h.

    e)      Trasa trudna, na której będą występowały m.in.: zimna woda, piach, błoto, strome podbiegi oraz  specjalnie przygotowane przeszkody sztuczne, np.: ściany, przeprawy linowe, opony, drut kolczasty i wiele innych, specjalnie przygotowanych.

    e)      Trasa biegu w dużej części będzie oznaczona taśmą. Nie wolno przekraczać linii wyznaczonych przez taśmy. Za niepokonanie przeszkody - karne zadanie, np. 20 burpees (20 powt. padnij powstań, za każdą ominiętą przeszkodę).

    f)       Na trasie biegu będą znajdować się wolontariusze, którzy będą informować o sposobie pokonania przeszkód i weryfikować poprawność ich pokonania. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

    a)      Prawo startu w MASAKRATOR WSB mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

    b)      Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność.

 

Wzór oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność:

Oświadczenie uczestnika

„Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami udziału w Ekstremalnym Biegu z Przeszkodami - MASAKRATOR WSB i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych. Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że uczestniczę w  MASAKRATOR WSB w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników. Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.”

 

    c)      Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

    d)      Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy MASAKRATOR WSB. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatora.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     a)      Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, wolontariuszy, organizatorów oraz służb medycznych.

     b)      Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów.

     c)      W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

     d)      Pakiet startowy będzie zawierał: elektroniczny pomiar czasu, pamiątkową koszulkę, posiłek regeneracyjny, gorącą herbatę i pamiątkowy medal (w przypadku ukończenia zawodów).

     e)      Dla uczestników zostanie udostępniona przebieralnia i depozyt.

     f)       Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie.

     g)      Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej.

     h)      Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.

 

 

IV. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 

Uczestnicy turnieju zobowiązani są do posiadania następującego wyposażenia indywidualnego.

 1. odzież dostosowana do pory roku oraz do panujących warunków atmosferycznych;
 2. menażka + łyżka, widelec, nóż;
 3. rękawice;
 4. obuwie sportowe i trekkingowe;
 5. plecak;
 6. butelki/manierki na wodę;

V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA TURNIEJU

 

 1. Podczas trwania turnieju uczestnik zobowiązuje się nie spożywać alkoholu oraz środków odurzających. Uczestnik ma świadomość, że złamanie tego zakazu skutkuje dyskwalifikacją szkoly z turnieju, zniesieniem działania ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną.
  1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju.
  2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podanych przez instruktorów oraz kierowania się zdrowym rozsądkiem podczas sytuacji nieprzewidzianych scenariuszem programu, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników.
  3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać godzin podanych w harmonogramie turnieju.
  4. Zmianę w składzie osobowym z danej szkoły należy zgłosić organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w I dniu turnieju. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie turnieju.
  5. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku oraz sprzętu zapewnionego przez organizatora. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
  6. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt zapewniony przez organizatora. Jeśli sprzęt zostanie zgubiony lub zniszczony organizator ma prawo obciążyć kosztem sprzętu osobę, która jest odpowiedzialna za jego zniszczenie.
  7. Uczestnicy zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania zapisów Regulaminu VIII Ogólnopolskiego  Turnieju Klas o Profilu Mundurowym oraz Ekstremalnego Biegu z Przeszkodami – MASAKRATORA WSB, będącego elementem Turnieju.

 

VI. ZASADY KLASYFIKACJI

 

 1. Ukończenie turnieju: kryterium klasyfikacji są punkty zdobyte podczas trzech etapów:
  a)      Test wiedzy.
  b)      Ekstremalny Bieg z Przeszkodami – MASAKRATOR WSB
  c)      Konkurencja "Pierwsza pomoc" 
 2. Rezygnacja z udziału w turnieju: W przypadku wycofania zawodnika, opiekun Szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów.
 3. Dozwolone jest wycofanie się zawodnika tylko z jednej konkurencji. Skutkuje to utratą punktów za tę konkurencję. Odmowa udziału w kolejnej konkurencji przez zawodnika oznacza rezygnację z turnieju.
 4. Dyskwalifikacja: organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z turnieju
  w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 

 VII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Zapewnienie uczestnikom niezbędnego sprzętu podczas rozgrywania turnieju.
 2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.
 3. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego.
 4. Objęcie ubezpieczeniem NNW uczestników podczas trwania turnieju.
 5. Zapewnienie jednego ciepłego posiłku dla uczestników oraz opiekunów podczas trwania turnieju.

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy;
 2. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora;
 3. Podczas odprawy uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach
  oraz procedurach postępowania w razie wypadku;
 4. Każdy opiekun Szkoły musi posiadać w trakcie trwania turnieju sprawny telefon komórkowy;
 5. Każdy zawodnik składa pisemne oświadczenie, iż bierze pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, wypadki, urazy, kontuzje i nie będzie rościć żadnych pretensji oraz odszkodowań wobec organizatorów turnieju.
 6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku;
 7. W konsekwencji nieudzielenia pierwszej pomocy (również osobie z przeciwnej szkoły) zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

 

 IX. ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

 

 1. W trakcie zawodów prowadzona jest klasyfikacja dla poszczególnych zawodników w każdym etapie Turnieju;
 2. Uczestnik, który zajmuje pierwsze miejsce w konkurencji, otrzymuje liczbę punktów równą liczbie uczestników przystępujących do zawodów oraz 3 punkty premii;
 3. Po trzy punkty premii otrzymują wszyscy uczestnicy zajmujący równorzędnie pierwsze miejsce;
 4. Za zajęcie kolejnych miejsc uczestnicy otrzymują punkty;
 5. W przypadku zajęcia równorzędnych miejsc uczestnicy otrzymują identyczną liczbę punktów, liczoną zgodnie z powyższym wzorem.
 6. Suma punktów uzyskanych przez uczestników w poszczególnych konkurencjach stanowi podstawę klasyfikacji generalnej VIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym.

 

 X. NAGRODY

 

 1. Władze Uczelni ufundowały następujące nagrody dla zwycięzców:
 • I miejsce  – zwycięzca otrzyma „złoty indeks WSB” - bezpłatne studia I-go stopnia w ramach oferty Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Akademii WSB
 • II miejsce  –  zwycięzca otrzyma  „srebrny indeks WSB” na bezpłatne 1 semestr studiów I-go stopnia w ramach oferty Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Akademii WSB.
 • III miejsce – „brązowy indeks WSB” - bezpłatny 1 semestr studiów I-go stopnia w ramach oferty Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Akademii WSB.
 1. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają: pamiątkowy medal za udział w Turnieju, oraz koszulkę sportową.
 2. Organizator przewiduje ufundowanie dodatkowych nagród.

 

 XI. PROTESTY

      

 1. Pisemne protesty mogą być wnoszone przez opiekunów do sędziego głównego konkurencji oraz sędziego głównego zawodów przez pół godziny od zakończeniu danej konkurencji.
 2. Sędzia główny konkurencji przed rozstrzygnięciem protestu może zasięgnąć opinii zespołu ekspertów.
 3. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastrzega się dla organizatora turnieju.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji