Regulamin


Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego w Siemianowicach Śląskich  

 

 

Informacje ogólne


1. Siemianowicki Uniwersytet Najmłodszych (zwany dalej SUN) jest inicjatywą Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej Organizatorem.

2. Studentem SUN może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej lub zerówki, a więc jest w wieku 6-12 lat.

3. W ramach SUN organizowane są zajęcia edukacyjne, dostosowane do wieku uczestników.

4. SUN prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.  

 

Warunki uczestnictwa w wykładach


5. Wykłady, które organizowane są w ramach SUN odbywają się w soboty i trwają 45-60 minut. W ciągu roku akademickiego ramach SUN odbywa się minimum 10 wykładów.

6. Udział w zajęciach organizowanych w ramach SUN jest odpłatny. Wysokość opłaty rocznej za udział w wykładach SUN regulowana jest Zarządzeniem Władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które publikowane jest na stronie internetowej www.wsb.edu.pl. Informacja o wysokości opłaty rocznej publikowana jest także na stronie internetowej projektu SUN.

7. Warunkiem uczestnictwa w SUN jest zgłoszenie dziecka do projektu przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz dokonanie opłaty rocznej za udział w wykładach SUN.

8. Ilość miejsc w SUN jest ograniczona. Na zajęcia może zostać przyjętych maksymalnie 150 dzieci. O  zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty rocznej za udział w wykładach SUN. 

9. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.  

 

Warsztaty fakultatywne


10. W ramach SUN Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej może organizować warsztaty fakultatywne. Udział Studentów SUN w warsztatach fakultatywnych może być dodatkowo odpłatny. Wysokość opłat za udział w warsztatach fakultatywnych reguluje Zarządzenie Władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

11. Ilość miejsc w grupach warsztatowych w SUN jest ograniczona. Maksymalna liczba dzieci w grupie warsztatowej jest każdorazowo podawana do wiadomości rodziców i jest uzależniona od charakteru i miejsca spotkań. O  zapisaniu dziecka na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wniesieniem opłaty za udział w wybranym warsztacie (jeśli opłata jest wymagana).

12. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie musi zwracać opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.  

 

Miejsce i porządek spotkań


13. Wykłady w ramach SUN odbywają się w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich.

14. Warsztaty fakultatywne w ramach SUN mogą zostać zorganizowane Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich lub w siedzibach instytucji partnerskich.

15. W zajęciach SUN dzieci uczestniczą samodzielnie. 

16. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są dostarczyć dziecko na zajęcia oraz osobiście je z nich odebrać niezwłocznie po zakończeniu zajęć, biorąc tym samym odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

17. Podczas zajęć SUN na sali obecny jest  pełnoletni opiekun lub opiekunowie (wyznaczony przez Organizatorów). 18. Organizator, Dydaktycy oraz Opiekunowie dokładają wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników zajęć.

19. Uczestnicy zajęć powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń osób prowadzących zajęcia i wyznaczonych opiekunów. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niesubordynacji dzieci. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów.

20. Ubezpieczenia dzieci na czas zajęć w SUN rodzice mogą dokonać dobrowolnie i we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach SUN. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć. Formalnie opiekę nad dziećmi podczas zajęć SUN sprawują ich rodzice.  

 

Harmonogram spotkań


21. Komunikacja z rodzicami uczestników SUN odbywa się poprzez internet drogą mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

22. Każdy uczestnik SUN zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej projektu oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.

23. Wykłady w SUN odbywają się zgodnie z harmonogramem, który publikowany jest na stronie internetowej projektu. Harmonogram wykładów uwzględnia minimum 10 spotkań o różnorodnej tematyce. 

24. Informacje o warsztatach fakultatywnych są publikowane na stronie internetowej projektu oraz podawane do wiadomości rodziców drogą mailową z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji warsztatów. 

25. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem będzie wysłana e-mailem na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje będą także publikowane na stronie internetowej projektu. 

26. W sytuacjach, gdy przekazanie informacji o zmianach z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem nie było możliwe, odpowiednia informacja zostanie przesłana rodzicom uczestników systemem SMSowym, na numery telefonów podane w formularzu rejestracyjnym.

 

Indeksy i dyplomy


27. Studenci SUN otrzymują imienne indeksy, w których zbierają karty zaliczeniowe z poszczególnych wykładów.

28. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego w SUN otrzymują dyplomy. 

29. Indeksy i dyplomy mają wartość symboliczną.   

Nasi partnerzy

Zapraszamy na nową sronę Uniwersytetów Dziecięcych!

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji