Regulamin

Regulamin Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego§1 Cieszyński Uniwersytet Dziecięcego działa w Cieszynie od listopada do czerwca każdego roku szkolnego począwszy od roku 2011.

§2 Studentem Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej, a więc jest w wieku 6-12 lat. Warunkiem uczestnictwa w programie Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa. O zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

§3 Udział w zajęciach organizowanych w ramach Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest płatny w wysokości 100 złotych.

§4 Wykłady w ramach Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbywają się w auli Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie (ul. Frysztacka 44).

§5 Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od nauki szkolnej, w soboty. Wykłady trwają 60 minut.

§6 Organizator może zastrzec sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja będzie wysłana e-mailem lub poprzez wiadomość sms na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje są zamieszczone na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/cud.

§7 Komunikacja z rodzicami uczestników Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbywa się poprzez internet drogą mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

§8 Studenci są zobowiązani przyjeżdżać na zajęcia punktualnie i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szkole. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Po zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów z sali, w której odbywały się zajęcia. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń wykładowców i opiekunów. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów. Opiekę nad studentami podczas wykładu sprawują rodzice/prawni opiekunowie.

§9 Studenci Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego otrzymują imienne indeksy,  w których zbierają zaliczenia w postaci pieczątek z poszczególnych wykładów. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego otrzymują certyfikaty Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego. 

Nasi partnerzy

Zapraszamy na nową sronę Uniwersytetów Dziecięcych!

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji