Regulamin OTKM 2013

 I.       ZASADY OGÓLNE

 

    Podczas trwania turnieju uczestnik zobowiązuje się nie spożywać alkoholu
    oraz środków odurzających. Uczestnik ma świadomość, że złamanie tego zakazu skutkuje zniesieniem działania ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną jeśli dojdzie do wypadku (np. podczas jazdy terenowej lub zadania alpinistycznego).
    Uczestnik zobowiązany jest do posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju.
    Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podanych przez instruktorów oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem podczas sytuacji nieprzewidzianych scenariuszem programu, mając przede wszystkim
     na względzie bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników.
    Punktualność jest obowiązkiem wszystkich. Jeśli o ustalonej godzinie brakuje kogoś z drużyny, drużyna startuje do konkurencji w osłabieniu lub poddaje konkurencję walkowerem.
    Zespoły składają się z 2 uczestników. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w bazie turnieju. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie turnieju.
    Zespoły uczestniczą w turnieju pod podaną nazwą własną zespołu.
    Uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku oraz sprzętu zapewnionego przez organizatora. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie
    z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
    Jeśli jakikolwiek sprzęt powierzony przez organizatorów, zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie turnieju, cała drużyna otrzyma karę.

II.    ZASADY KLASYFIKACJI

 

    Ukończenie turnieju: Kryterium klasyfikacji zespołów są punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach.
    Rezygnacja: W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika, zespół zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów.
     Dozwolone jest wycofanie się tylko z jednej konkurencji zespołu lub zawodnika. Skutkuje to utratą punktów za tę konkurencję. Odmowa udziału w kolejnej konkurencji przez zespół czy zawodnika, oznacza rezygnację z turnieju.
    Dyskwalifikacja: Organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z turnieju w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 

 

III. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

 

    Zapewnienie uczestnikom na czas trwania turnieju następującego sprzętu:
        Sprzęt topograficzny (mapy, GPS);
        Getry śniegowe;
        Dodatkowe źródło światła;
        Sprzęt do łączności.
    Odpowiednią i wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz sprzęt do organizacji konkurencji.
    Samochody terenowe do zabezpieczenia konkurencji organizowanych w trudnym terenie.
    Zabezpieczenie medyczne.

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO

 

    Informacje ogólne
        Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora.
        Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
        Każdy zespół musi posiadać w trakcie trwania turnieju przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.
        Każdy zawodnik składa pisemne oświadczenie, iż bierze pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, wypadki, urazy, kontuzje i nie będzie rościć żadnych pretensji oraz odszkodowań wobec organizatorów turnieju.
    Procedury w razie wypadku
        Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
        Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia a telefony komórkowe będą poza zasięgiem i niemożliwy będzie kontakt z obsługą medyczną, należy używać innych środków do wzywania pomocy w taki sposób,  by zwrócić na siebie uwagę.
        Udzielenie pomocy w terenie a zwłaszcza po zmroku jest utrudnione i dlatego zawodnicy muszą być przygotowani na oczekiwanie na pomoc.
    Osoba, która uległa wypadkowi:
        Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
        W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub zespół zostanie zdyskwalifikowany.
        Jeśli pomoc zostanie udzielona, zespół może otrzymać bonus czasowy lub punktowy od organizatorów.


V.    ZASADY ORGANIZACJI KONKURENCJI ZAWODÓW

 

§1

 

    Test wiedzy przygotowany jest przez zespół ekspertów i zawiera 40 pytań z zakresu wiedzy szkoły ponadgimnazjalnej. Wiedzy o wojsku, policji, straży pożarnej oraz pomocy przedmedycznej.
    Każde pytanie testu składa się z trzonu i czterech wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
    Każdy uczestnik test rozwiązuje oddzielnie.
    Suma punktów uzyskanych w teście przez zespół jest podstawą do klasyfikacji w tej konkurencji.
    W przypadku uzyskania przez zespoły tej samej ilości punktów, o zajętym miejscu decyduje czas rozwiązania testu przez zespół.
     Komisja sędziowska może nie przyznać punktów w konkurencji za niesamodzielne rozwiązywanie testu. Decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia główny zawodów na wniosek sędziego głównego konkurencji.

 

§2

 

    Celem konkurencji udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej jest ocena praktycznych umiejętności ratowania życia człowieka.Zadaniem startujących zespołów jest :
         ocena zdarzenia,
        wykonanie czynności zabezpieczających,
        przetransportowanie osób zagrożonych w bezpieczne miejsce,
        ocena funkcji życiowych,
         przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej,
        właściwe postępowanie po ewentualnym przywróceniu funkcji życiowych.
    Przebieg konkurencji ocenia komisja zgodnie z przygotowaną przez zespół ekspertów kartą oceny.
     W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje czas przeprowadzonych czynności.
     Komisja sędziowska może nie przyznać punktów w tej konkurencji za pozostawienie ofiary wypadku bez pomocy. Decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia główny zawodów na wniosek sędziego głównego konkurencji.

 

§3

 Z uwagi na specyfikę fizycznych konkurencji zasady ich przeprowadzania jak i oceniania będą omówione na miejscu przed każdą z nich.

 

VI. ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

§1

 

    W trakcie zawodów prowadzona jest klasyfikacja dla poszczególnych zespołów w każdej konkurencji.
     Zespół, który zajmuje pierwsze miejsce w konkurencji, otrzymuje liczbę punktów równą liczbie zespołów przystępujących do zawodów oraz 3 punkty premii.
     Po trzy punkty premii otrzymują wszystkie zespoły zajmujące równorzędnie pierwsze miejsce.
     Za zajęcie kolejnych miejsc zespoły otrzymują punkty według następującego wzoru:  Z=(X-Y)+1, w którym Z - oznacza uzyskane punkty, X – liczbę zespołów przystępujących do zawodów, Y – miejsce zajęte w konkurencji.
    W przypadku zajęcia równorzędnych miejsc zespoły otrzymują identyczną liczbę punktów, liczoną zgodnie z powyższym wzorem.
    Suma punktów uzyskanych przez zespoły w poszczególnych konkurencjach stanowi podstawę klasyfikacji generalnej I Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym.

 

§2

 

    I miejsce - zwycięski zespół zdobywa „PRZECHODNI MIECZ”, informujący o prestiżowym tytule najlepszej Klasy o Profilu Mundurowym w Polsce oraz dwa „złote indeksy WSB” na bezpłatne  studia I-go  stopnia w ramach oferty Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
    II miejsce  –  dwa bezpłatne 2-semestralne kursy j. angielskiego.
    III miejsce  ­– dwa bezpłatne 1-semestralne kursy j. angielskiego.
    Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.
    W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce zajęte w konkurencji test wiedzy.

 

§3

    Pisemne protesty mogą być wnoszone przez opiekunów zespołów do sędziego głównego konkurencji oraz sędziego głównego zawodów przez pół godziny od zakończeniu danej konkurencji.
    Sędzia główny konkurencji przed rozstrzygnięciem protestu może zasięgnąć opinii zespołu ekspertów.
    Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastrzega się dla organizatora turnieju. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji