Resocjalizacja

 

Resocjalizacja - studia WSB

Specjalność Resocjalizacja umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo - resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim.

 

Studenci tej specjalności otrzymują wiedzę o metodach zapobiegania uzależnieniom oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej w Polsce i innych krajach.

 

Zapoznają się z działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną wobec osób nieprzestrzegających ogólnego porządku normatywnego oraz zdobywają wszechstronną wiedzą z profilaktyki, resocjalizacji, kryminologii, wiktymologii.

 


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Absolwent specjalności Resocjalizacja rozumie i akceptuje konieczność stosowania systemowych, zintegrowanych, opartych na podstawach naukowych oddziaływań profilaktyczno - korekcyjnych oraz posiada motywację do doskonalenia swojego warsztatu pracy.

 

Posiada umiejętności

 • włączania się w tworzenie i realizację środowiskowych programów psychoprofilaktyczych, dotyczących zapobiegania różnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia),
 • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych,
 • efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej,
 • nawiązywania współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi patologią,
 • stawiania podstawowej diagnozy dotyczącej potencjalnych przyczyn zaburzeń zachowania, stosowania terapii wspomagającej (we współpracy ze specjalistami).

 

Absolwent specjalności Resocjalizacja posiada niezbędną wiedzę z zakresu:

 • problematyki związanej z zagadnieniami niedostosowania społecznego,
 • problematyki resocjalizacyjnej, penitencjarnej.

Posiada umiejętności związane z:

 • profilaktyką, diagnozą oraz terapią w resocjalizacji,
 • metodyką pracy kuratora sądowego,
 • metodyką pracy w zakładzie poprawczym i w innych placówkach penitencjarnych.


Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika penitencjarna
 • Diagnoza i terapia w resocjalizacji
 • Patologia społeczna

 

Gdzie szukać pracy?


Studenci Resocjalizacji przygotowywani są do pracy w różnych placówkach profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych, w tym ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, w zakładach poprawczych, w zakładach karnych dla młodocianych oraz dorosłych, a także do pracy jako kuratorzy zawodowi, pedagodzy szkolni. Ponadto studenci kończący studia mogą podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień i w innych instytucjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

Absolwent specjalności  może znaleźć zatrudnienie w placówkach podległych wymiarowi sprawiedliwości, oświacie, zakładach opieki społecznej.

Powrót do: Start » Studia Pedagogika » Studia I stopnia licencjackie

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji