Informacje

Stypendia

 

Instrukcja składania wniosków stypendialnych
w semestrze letnim 2020/2021:

 

Wnioski o stypendia:

- rektora

- socjalne

- dla osób niepełnosprawnych


z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany wniosek w formie pliku pdf.) na adres stypendia@wsb.edu.pl lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Akademii WSB.


Termin składania wniosków o stypendia trwa
od 15 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.


Uprzejmie informujemy, że w szczególnych przypadkach jest możliwość złożenia wniosku osobiście, po wcześniejszym umówieniu się na dany termin drogą telefoniczną.Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że student może równocześnie ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium rektora oraz o stypendium  dla osób niepełnosprawnych.


 O stypendium rektora może ubiegać się student, nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 semestru studiów.

Podstawą naliczania punktów za osiągnięcia jest ostatni semestr studiów studenta.


O stypendium rektora może się również ubiegać student 1 semestru studiów II stopnia, które zostały rozpoczęte w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Jednocześnie informujemy, iż studenci 1 i 2 semestru studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni zobowiązani są do przedłożenia kopii dyplomu studiów I stopnia (oryginał do wglądu) i suplementu do dyplomu celem potwierdzenia zachowania okresu max. roku pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia do rozpoczęcia studiów II stopnia oraz potwierdzeniem średniej ocen.

Zgodnie z art. 93 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 (stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych, stypendium socjalne i zapomoga) i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

 

2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 (stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych, stypendium socjalne i zapomoga) i art. 359 ust. 1:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.


 


STYPENDIA W LICZBACH: 

Stypendia 

w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021

(przyznawane na okres od X.2020 - I.2021)

 


Stypendia Rektora 754 stypendystów (1096 złożonych wniosków)

Stypendia zostały przyznane grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku. 

 

 

 

Punkty stanowią średnią ocen do trzeciego miejsca po przecinku pomnożoną przez 100 (oraz punkty uzyskane za działalność naukową i/lub artystyczną lub sportową - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów WSB).


W semestrze zimowym 2020/2021 wyłoniono:


Administracja –  liczba złożonych wniosków: 16, przyznano: 14, stypendia przyznawano od: 450.00 punktów


Bezpieczeństwo narodowe liczba złożonych wniosków: 161, przyznano: 97, stypendia przyznawano od: 465.62 punktów


Ekonomialiczba złożonych wniosków: 7, przyznano: 7, stypendia przyznawano od: 440.00 punktów


Filologia liczba złożonych wniosków: 21, przyznano: 21, stypendia przyznawano od: 440.00 punktów


Finanse i rachunkowość - liczba złożonych wniosków: 15, przyznano: 8, stypendia przyznawano od: 468.18 punktów


Finanse. Rachunkowość i podatki -liczba złożonych wniosków: 20, przyznano: 6, stypendia przyznawano od: 492.30 punktów (pozycje 1-4 na liście rankingowej ze średnią ocen 5.000)


Fizjoterapia liczba złożonych wniosków: 31, przyznano: 22, stypendia przyznawano od: 458.33 punktów


Informatyka liczba złożonych wniosków: 95, przyznano: 80, stypendia przyznawano od: 454.16 punktów


Inżynieria zarządzania liczba złożonych wniosków: 88, przyznano: 65, stypendia przyznawano od: 456.66 punktów


Kosmetologia - liczba złożonych wniosków: 23, przyznano: 14, stypendia przyznawano od: 473.33 punktów


Logistyka liczba złożonych wniosków: 101, przyznano: 61 , stypendia przyznawano od: 467.85 punktów


Pedagogika liczba złożonych wniosków: 72, przyznano: 42, stypendia przyznawano od: 484.61 punktów


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - liczba złożonych wniosków: 19, przyznano: 10, stypendia przyznawano od: 463.63 punktów


Ratownictwo medyczne - liczba złożonych wniosków: 4, przyznano: 4, stypendia przyznawano od: 440.00 punktów


Socjologia liczba złożonych wniosków: 18, przyznano: 9 , stypendia przyznawano od: 492.30 punktów


Stosunki międzynarodowe liczba złożonych wniosków: 12, przyznano: 12, stypendia przyznawano od: 440.00 punktów


Studia menedżerskie - liczba złożonych wniosków: 27, przyznano: 12, stypendia przyznawano od: 473.33 punktów


Transport liczba złożonych wniosków: 58, przyznano: 29, stypendia przyznawano od: 463.63 punktów


Zarządzanie – liczba złożonych wniosków: 390, przyznano: 242, stypendia przyznawano od: 467.64 punktów


Zarządzanie i inżynieria produkcji liczba złożonych wniosków: 66, przyznano: 41, stypendia przyznawano od: 470.00 punktów

 


Wysokość stypendium rektora  w semestrze zimowym 2020/2021:


        Punkty            Kwota

440,00-449,99  -  430 zł

450,00-459,99  -  480 zł

460,00-469,99  -  530 zł

470,00-479,99  -  580 zł

480,00-489,99  -  630 zł

490,00-499,99  -  680 zł

500,00                -  760 zł

powyżej 500,00 -  880 zł

 


 

 

 POUCZENIE 

Od decyzji podjętej przez komisję stypendialną przysługuje prawo do złożenia odwołania

do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać na piśmie za pośrednictwem komisji stypendialnej

w pokoju 306.

Studenci Wydziałów Zamiejscowych składają odwołania w Dziekanacie Wydziału. 


 

Galerie

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji