Stypendia

 

W ramach projektu studenci mogą ubiegać się o stypendium naukowe w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc nauki.
Stypendia wypłacane są już na pierwszym roku studiów, na podstawie wyników maturalnych.


W kolejnych semestrach stypendia wypłacane są na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez studenta w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium.  


Studentom I roku stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, natomiast studentom semestrów III - VI stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy) w danym roku akademickim, tj. od października do lutego w semestrze zimowym i od marca do lipca w semestrze letnim. W miesiącach sierpień i wrzesień stypendia nie przysługują.


Łącznie ze środków Projektu w trakcie jego trwania stypendium może otrzymywać 50% osób studiujących w ramach realizowanego projektu na kierunku zamawianym informatyka, przy czym nie więcej niż 23 osoby, przy założeniu, że stypendium otrzymuje 50% studentów na kierunku zamawianym informatyka realizowanym w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie i 50% studentów kierunku zamawianym informatyka realizowanym w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Zasady ubiegania się o stypendia i zasady ich przyznawania określa Regulamin stypendiów


Środki stypendialne na realizację  projektu „Nowoczesny inżynier – studia na kierunku informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej” pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” – wdrażanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

Ogłoszenie decyzji Komisji Stypendialnej - październik 2013 r.

 Decyzje o przyznaniu stypendium

Ogłoszenie decyzji Komisji Stypendialnej - luty 2013 r.

Decyzje o przyznaniu stypendium 

 

Ogłoszenie decyzji Komisji Stypendialnej - marzec 2014 r.

 

Decyzje o przyznaniu stypendium

 

Ogłoszenie decyzji Komisji Stypendialnej - październik 2014

Decyzje o przyznaniu stypendium  

 

Ogłoszenie decyzji Komisji Stypendialnej – kwiecień 2015 

Decyzja o przyznaniu stypendium  

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1 c
41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: 32 262-28-05
Faks: 32 295-93-44

 

Bernadeta Maro

Asystent Menedżera Projektu

e-mail: bmaro@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji